2023 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2023 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)MR (Eng)
1141ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಅಡಗೋಡಿMR
1142ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೋಡೂರುMR
1143ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಾರೇಮಟ್ಟಿMR
1144ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಟೆ ತಾರಿಗ,ತಾರಿಗ ಗ್ರಾಮ.MR
1145ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಣಬಂದೂರುMR
1146ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ತಳಲೆMR
1147ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೆದ್ದಾರಿಪುರ(ಮೂಗುಡ್ತಿ ಗ್ರಾಮ)MR
1148ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಜಂಬಳ್ಳಿMR
1149ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕರಿಗೆರಸುMR
11410ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಯಳಕಲ್ಲುMR
11411ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ,ಬೇಹಳ್ಳಿMR
11412ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ವಸವೆMR
11413ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೇಲಿನಬೆಸಿಗೆMR
11414ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಹೆಬ್ಬುರುಳಿMR
11415ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಸಂಪೇಕಟ್ಟೆ-ಮೂರುಕೈ(ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮ)MR
11416ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕುಂಬಳೆ(ಮಂಜಗಳಲೆ ಗ್ರಾಮ)MR
11417ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಮತ್ತಿಕೈMR
11418ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಮತ್ತಿನಮನೆ (ಅರಮನೆಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ)MR
11419ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕಾರಣಗಿರಿ,ರಾಮಚಂದ್ರಪುರMR
11420ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹನಿಯಾMR
11421ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಗೋರಗೋಡುMR
11422ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ವಾರಂಬಳ್ಳಿMR
11423ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಸಾವಂತೂರುMR
11424ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಮೃತ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ ಅಮೃತ ಗರ್ತಿಕೆರೆMR
11425ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಶಿವಪುರMR
11426ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಮೃತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ ಗರ್ತಿಕೆರೆMR
11427ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಿದರಹಳ್ಳಿMR
11428ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ವಡಾಹೊಸಹಳ್ಳಿMR
11429ಸರ್ಕಾರಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ,ಅರೇನಲ್ಲಿMR
11430ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಬಲಭಾಗ)ಹೊಸಹಳ್ಳಿMR
11431ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಮಳಲಕೊಪ್ಪ,MR
11432ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕಛೇರಿ ,ಮತ್ತೂರುMR
11433ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮತ್ತೂರುMR
11434ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , (ಎಡಭಾಗ),ಹೊಸಹಳ್ಳಿMR
11435ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಹೊಸಕೊಪ್ಪ ಅಂಚೆ,ಹೊಸಹಳ್ಳಿMR
11436ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಹುತ್ತಳ್ಳಿMR
11437ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಆಲೂರು ಹೊಸಕೊಪ್ಪMR
11438ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಹುಂಚದಕಟ್ಟೆMR
11439ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕಡಸೊರು,ನಾಗರಹಳ್ಳಿMR
11440ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೀಳಂಬಿMR
11441ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ನಿವಣೆMR
11442ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ತ್ರಿಣಿವೆMR
11443ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಡಸೆMR
11444ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಬೈಸೆMR
11445ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ತೊಗರೆMR
11446ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕಲ್ಲುವೀಡೆ ಅಬ್ಬಿಗಲ್ಲು.MR
11447ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಸೊನಲೆMR
11448ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಹೊನ್ನೆಬೈಲು-ಶೆಟ್ಟಿಬೈಲುMR
11449ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಆನೆಗದ್ದೆMR
11450ಪದ್ಮಾಂಬ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಹುಂಚMR
11451ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಬಿಲ್ಲೇಶ್ವರMR
11452ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಹಿರೇಕಲ್ಲಳ್ಳಿMR
11453ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಸಿದ್ದಾಪುರ-ಮಳಲಿಮಕ್ಕಿMR
11454ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಹಣಗೆರೆMR
11455ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಮುಳ್ಳಕೆರೆMR
11456ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸಹೊನ್ನಾಪುರMR
11457ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ,ಸಿದ್ದರಹಳ್ಳಿMR
11458ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಂಡೇನಕೊಪ್ಪMR
11459ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ),ಗಾಜನೂರುMR
11460ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,(ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ),ಗಾಜನೂರುMR
11461ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,(ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ),ಗಾಜನೂರುMR
11462ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ,ಗಾಜನೂರು ಆಗ್ರಹಾರMR
11463ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ತಿಮ್ಕಾಪುರ, ಸಕ್ರೆಬೈಲುMR
11464ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ಶಿಬಿರ,ಮೂಡಲಮನೆ, ಕುಡುಗಲಮನೆ ಗ್ರಾಮMR
11465ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಬಸವನಗದ್ದೆMR
11466ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕಿಕ್ಕೇರಿMR
11467ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಸಂಕ್ಲಾಪುರ,ಕೊಂಬಿನಕೈ(ಗ್ರಾಮ)MR
11468ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಅಲಸೆMR
11469ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ವೆಂಕನಹಳ್ಳಿMR
11470ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ದೇಮ್ಲಾಪುರMR
11471ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಮುನಿಯೂರುMR
11472ಸರ್ಕಾರಿ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಹುಂಚದಕಟ್ಟೆ.MR
11473ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಹುಲಿಸರ (ಶಂಕರಾಪುರ)MR
11474ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೋಗಿಲೆ.MR
11475ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಹೊಸಗದ್ದೆMR
11476ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಬಿಳ್ಳೋಡಿMR
11477ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಬೇಳೂರುMR
11478ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕಿಯರ ಪಾಠಶಾಲೆ,ನಗರ,ಮೂಡುಗೊಪ್ಪMR
11479ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕರ ಪಾಠಶಾಲೆ,ನಗರ,ಮೂಡುಗೊಪ್ಪMR
11480ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ನೂಲಿಗ್ಗೇರಿ(ಮೂಡುಗೊಪ್ಪ)MR
11481ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೀಳಂದೂರುMR
11482ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಪೂರ್ವಭಾಗ,ಹೆರಕಟ್ಟೆ(ಚಕ್ರಾನಗರ)MR
11483ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಕಾನುಗೋಡು,ಕಬಳೆ ಗ್ರಾಮMR
11484ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಅಂಡಗದುದೂರುMR
11485ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಗುಡ್ಡೆಕೊಪ್ಪ(ರಾವೆ ಗ್ರಾಮ)MR
11486ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಯಮರವಳ್ಳಿMR
11487ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಬಂದ್ಯಾMR
11488ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಅರಳಸುರಳಿMR
11489ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಮಲ್ಲೇಸರMR
11490ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಹಾದಿಗಲ್ಲುMR
11491ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಅಕ್ಲಾಪುರMR
11492ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕನ್ನಂಗಿMR
11493ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೋಣೆಗದ್ದೆ(ಶಿಂಗನಬಿದರೆ ಮಜರೆ)MR
11494ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಹಾಲಲಕ್ಕವಳ್ಳಿMR
11495ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಕಡೇಕಲ್‌(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MR
11496ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಕಡೇಕಲ್‌ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
11497ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಕುಸ್ಕೂರುMR
11498ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಯರಗನಾಳುMR
11499ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕಶಾಲೆ ,ಹುರಳಿಹಳ್ಳಿMR
114100ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಪದ್ಮನಗರ (ತಳಲೆ ಗ್ರಾಮ)MR
114101ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಸಾಲೇಕೊಪ್ಪMR
114102ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕುಣಿಗದ್ದೆ(ಜೋಗಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ)MR
114103ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಬಾವಿಕೈಸರು (ತ್ರಿಯಂಬಕಪುರ ಗ್ರಾಮ)MR
114104ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಪತ್ರಕಟ್ಟೆ ಹಲ್ಲುಸಾಲೆMR
114105ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ,ಕೊಣಂದೂರು-ಹಾಲೇಸರ ಗ್ರಾಮMR
114106ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೋಣಂದೂರು ಪೇಟೆMR
114107ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೋಣಂದೂರು ಪೇಟೆ(ಉತ್ತರ ಭಾಗ )MR
114108ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೋಣಂದೂರು ಪೇಟೆ( ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
114109ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕಟ್ಟೆಕೊಪ್ಪMR
114110ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ನೊಣಬೂರುMR
114111ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ನೊಣಬೂರುMR
114112ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಖಂಡಕMR
114113ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಅಗಳಬಾಗಿಲುMR
114114ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕರಿಮನೆMR
114115ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆMR
114116ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಗುಡ್ಡೆಕೊಪ್ಪMR
114117ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಮರಗಳಲೆMR
114118ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ.MR
114119ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ತ್ಯಾರಂದೂರುMR
114120ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ನೇರಲೆ,ವಿರುಪಾಪುರ ಗ್ರಾಮMR
114121ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ ತನಿಕಲ್‌,ಬೆಟ್ಟಬಸರವಾನಿMR
114122ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ,ಅತ್ತಿಗದ್ದೆ-ಮರಹಳ್ಳಿಗ್ರಾಮMR
114123ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೆಳನರಸೆMR
114124ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಉಂಬಳೇಬೈಲುMR
114125ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕಛೇರಿ ,ಉಂಬಳೇಬೈಲುMR
114126ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ,ಕಾಕನಹಸೂಡಿMR
114127ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ನೆಲ್ಲಿಸರ(ಕಣಗಲಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ)MR
114128ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಸಿಂಧೂವಾಡಿMR
114129ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಹಳಗMR
114130ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕುಡುವಳ್ಳಿMR
114131ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ದಾನಸಾಲೆMR
114132ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕುಕ್ಕೆMR
114133ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೌದಳ್ಳಿ,ಬಿಳುವೆ ಹರಿಹರಪುರMR
114134ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, (ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ),ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ(ಖೈರಗುಂದೆ ಗ್ರಾಮ)MR
114135ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ),ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ-1,(ಖೈರಗುಂದ ಗ್ರಾಮ)MR
114136ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಟೆಂಕಬೈಲುMR
114137ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ತೆಂಗಿನಕೊಪ್ಪMR
114138ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಮಿಟ್ಲಗೋಡುMR
114139ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು,ಅರಗMR
114140ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಹಿರೇಸರMR
114141ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಹಿರೇಗದ್ದೆMR
114142ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಮರಡಿ(ಅರಳಾಪುರ)MR
114143ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಹೊದಲ (ಅರಳಾಪುರ)MR
114144ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಶೀಕೆ,ಕಾವೇರಿMR
114145ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಗುತ್ತಿಯಡೇಹಳ್ಳಿMR
114146ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಉಬ್ಬೂರುMR
114147ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಮಂಡಗದ್ದೆ(ಲಿಂಗಾಪುರ)MR
114148ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕರ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಮಂಡಗದ್ದೆ (ಲಿಂಗಾಪುರ)MR
114149ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಬೇಗುವಳ್ಳಿMR
114150ಸರ್ಕಾರಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ,ತ್ಯಾನಂದೂರುMR
114151ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ತೂದೂರು ಕಟ್ಟೆMR
114152ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಮೇಲಿನ ತೂದುರುMR
114153ಕುವೆಂಪು ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಮಾಳೂರುMR
114154ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕುಡುಮಲ್ಲಿಗೆMR
114155ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಬಿಳುವೆMR
114156ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಸರಳMR
114157ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಶಿರುಪತಿMR
114158ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಂಡ್ಲೂರು (ಸಾಲೂರು ಮಜರೆ)MR
114159ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ನಿಡಗೋಡುMR
114160ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೌಲೇದುರ್ಗMR
114161ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ -ಸಂಕದಹೊಳೆMR
114162ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹಲಸಿನಹಳ್ಳಿ (ಯಡೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ)MR
114163ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಬೆಕ್ಷೆಕೆಂಚಿಗುಡ್ಡೆMR
114164ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ.ಕೂಡಿಗೆ-ಗಬಡಿ.MR
114165ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮುಂಡುವಳ್ಳಿMR
114166ಸರ್ಕಾರಿ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಹೆದ್ದೂರುMR
114167ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಭಾರತೀಪುರMR
114168ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಭಾರತೀಪುರ (ಬಲಭಾಗ)MR
114169ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಟ್ಡಡ, ಕಿತ್ತನಗದ್ದೆ (ಯಡೇಹಳ್ಳಿ ಮಜರೆ)MR
114170ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕವರಿMR
114171ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಯಡೂರು-ಸುಳಗೋಡುMR
114172ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಉಳುಕೊಪ್ಪ (ಗಿಣಿಕಲ್‌ ಗ್ರಾಮ)MR
114173ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಯಡೂರುMR
114174ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಕ್ಕೋಡುMR
114175ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಬಿಳುಕೊಪ್ಪ (ಮುಳುಬಾಗಿಲು ಗ್ರಾಮ)MR
114176ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಶಿವರಾಜಪುರ,ಸುರುಳಿಬಾಳೇಬೈಲುMR
114177ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಇಂದಿರಾನಗರ (ಸುರುಳಿಬಾಳೆಬೈಲು ಗ್ರಾಮ)MR
114178o Yoginarasipura)MR
114179ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬೆಟ್ಟಮಕ್ಕಿ,ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಟೌನ್‌MR
114180ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಸೊಪ್ಪುಗುಡ್ಡೆ-ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಟೌನ್‌MR
114181ಸರ್ಕಾರಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಸೊಪ್ಪುಗುಡ್ಡೆ-ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಟೌನ್MR
114182ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಸೊಪ್ಪುಗುಡ್ಡೆ,ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಟೌನ್‌MR
114183ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಸೀಬಿನಕೆರೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ (ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಟೌನ್‌)MR
114184ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬಾಳೇಬೈಲು.MR
114185ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಸೀಬಿನಕೆರೆ (ದಕ್ಷಿಣವಿಭಾಗ),ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ,ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಟೌನ್‌MR
114186ತಾಲ್ಲೂಕ್‌ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಸಮಿತಿ ಸಭಾಂಗಣ,ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಟೌನ್‌MR
114187ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕಶಾಲೆ, ಆಜಾದ್‌ ರಸ್ತೆ,ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಟೌನ್‌MR
114188ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು,ಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ,ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿMR
114189ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕುರುವಳ್ಳಿMR
114190ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ,ಕೆಳಕೆರೆMR
114191ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಮಹಿಷಿMR
114192ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಹಾಲುಮಹಿಷಿMR
114193ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮೃಗವಧೆMR
114194ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಹೊಳೇಕೊಪ್ಪMR
114195ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ದಬ್ಬಣಗದ್ದೆMR
114196ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಗೋಪಾಲಪುರ (ನಂಬಳ ಗ್ರಾಮ)MR
114197ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಬುಕ್ಲಾಪುರ (ಎಡಭಾಗ)MR
114198ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಬುಕ್ಲಾಪುರ (ಬಲಭಾಗ)MR
114199ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಲಾಲ್‌ ಬಹದ್ದೂರ್‌ ಶಾಸ್ತ್ರಿನಗರ,ಮೇಲಿನ ಕುರುವಳ್ಳಿ (ಎಡಭಾಗ)MR
114200ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಲಾಲ್‌ ಬಹದ್ದೂರ್‌ ಶಾಸ್ತ್ರಿನಗರ,ಮೇಲಿನ ಕುರುವಳ್ಳಿ (ಬಲಭಾಗ)MR
114201ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಆಫೀಸ್‌,ಮೇಲಿನ ಕುರುವಳ್ಳಿMR
114202ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ದೂರ್ವಾಸಪುರ,ಮುಳಬಾಗಿಲು ಗ್ರಾಮMR
114203ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಶೆಟ್ಟಿಗಳಕೊಪ್ಪ (ಕೊಳಗಿಬೈಲು)MR
114204ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಸುಣ್ಣದಮನೆ (ಕಟ್ಟೆಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ)MR
114205ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉಂಟೂರು ಕಟ್ಟೆ ಕೈಮರMR
114206ಸರ್ಕಾರಿಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಆಲಗೇರಿMR
114207ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಹುಣಸವಳ್ಳಿMR
114208ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಹರಳೀಮಠMR
114209ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಮೇಳಿಗೆMR
114210ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕಟ್ಟೆಹಕ್ಕಲು (ಕಟಗಾರು)MR
114211ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಶೇಡ್ಗಾರ್‌MR
114212ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಕಟ್ಟೆ ಹಕ್ಕಲು (ಸಾಲ್ಗಡಿ ಗ್ರಾಮ)MR
114213ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ದೇವಂಗಿMR
114214ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಬಳಗಟ್ಟೆMR
114215ಸರ್ಕಾರಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ,ಹನಸMR
114216ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನೀರತೊಟ್ಲು-ಕುಂಬ್ರಿ ಬೈಲುMR
114217ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೋರ್ನಕೋಟೆMR
114218ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ತಮ್ಮೇಮನೆ (ಹುರುಳಿ ಗ್ರಾಮ)MR
114219ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು,ಮೇಗರವಳ್ಳಿ (ಉತ್ತರಭಾಗ)MR
114220ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವಕಾಲೇಜು(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ),ಮೇಗರವಳ್ಳಿMR
114221ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಹೆಗ್ಗೋಡು (ಹೆರಬೈಲು ಗ್ರಾಮ)MR
114222ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ,ಕೋಡ್ಲುMR
114223ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಹಾರೋಗೊಳಿಗೆMR
114224ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಅಂದಗೆರೆMR
114225ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಹೊನ್ನೆಕೆರೆMR
114226ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಹೇರಂಭಾಪುರMR
114227ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ವಾಟಗಾರುMR
114228ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್‌,ಲಾಲ್‌ ಬಹದ್ದೂರ್‌ ಶಾಸ್ತ್ರೀ ನಗರ,ಹಳುವಾನಿMR
114229ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಹೊಸ ಅಗ್ರಹಾರMR
114230ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ತೀರ್ಥಮತ್ತೂರುMR
114231ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಶಾಲೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣಪುರMR
114232ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕಾಸರವಳ್ಳಿMR
114233ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ನಾಲೂರು (ಕೊಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮ)MR
114234ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ದಾಸನಕೊಡಿಗೆMR
114235ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಶಿರೂರುMR
114236ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಚಕ್ಕೋಡಬೈಲುMR
114237ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಚಿಪ್ಪಳಕಟ್ಟೆ (ಹೊಳಲೂರು ಬೆಟ್ಟಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ)MR
114238ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಚಿಕ್ಕಳೂರುMR
114239ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಬಸವಾನಿMR
114240ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಸಿಡಿಯಾ-ಮುಸಿನಕೊಪ್ಪ.MR
114241ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಮಕ್ಕಿಮನೆ (ಕಬಸೆ ಗ್ರಾಮ)MR
114242ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಭಂಡಿಗಡಿMR
114243ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಅರೇಹಳ್ಳಿMR
114244ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಗುಡ್ಡೇಕೇರಿ (ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮ)MR
114245ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ದೋಣಿಹಕ್ಲು.MR
114246ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಹೊನ್ನೆತಾಳುMR
114247ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಚಂಗಾರುMR
114248ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಹೊರಣೆಬೈಲು (ಕೆಸಲೂರು ಗ್ರಾಮ)MR
114249ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಹಳೇ ಕೆಸಲೂರುMR
114250ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕುಂದಾMR
114251ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ನಾಬಳ (ನಂಟೂರು ಗ್ರಾಮ)MR
114252ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಹಂದಲಸು (ತಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮ)MR
114253ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಆಗುಂಬೆ (ತಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮ)MR
114254ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಮಳಲೂರುMR
114255ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ,ಬಿದರಗೋಡುMR
114256ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹಳ್ಳಿ ಬಿದರಗೋಡುMR
114257ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಹೊಸಗದ್ದೆ (ಬಾಳೆಹಳ್ಳಿಗ್ರಾಮ)MR
114258ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಮಲ್ಲಂದೂರು (ಬಾಳೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ)MR
 
  Copyright (c) 2023, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.