2023 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2023 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)MR (Eng)
121ಸರ್ಕಾರಿ ಲಯನ್ಸ್‌ ಕ್ಲಬ್‌ ತಿಳಕವಾಡಿ ಬೆಳಗಾವಿMR
122ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.3, ಗಜಾನನ ಮಹಾರಾಜ ನಗರ ಟಿಳಕವಾಡಿ ಬೆಳಗಾವಿMR
123ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ.ನಂ.25 ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ ಹಿಂದುಗಡೆ ಗೊವಾವೇಸ ಬೆಳಗಾವಿMR
124ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 5, 5 ನೇ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿ, ಬುಧವಾರ ಪೇಟೆ ತಿಳಕವಾಡಿMR
125ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 5, 8 ನೇ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿ, ಬುಧವಾರ ಪೇಟೆ ತಿಳಕವಾಡಿMR
126ಸ್ವಾದ್ಯಾಯ ವಿಧ್ಯಾ ಮಂದಿರ, (ಎಡಭಾಗ) 1ನೇ ವರ್ಗದ ಕೊನೆ ಸೋಮವಾರ ಪೇಠ ಟಿಳಕವಾಡಿ ಬೆಳಗಾವಿMR
127ಬಾಲಿಕಾ ಆದರ್ಶ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೋಣೆ ಸೋಮವಾರ ಪೇಠ ತಿಳಕವಾಡಿ ಬೆಳಗಾವಿMR
128ಬಾಲಿಕಾ ಆದರ್ಶ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಬಲಬಾಗ) 8ನೇ ಬಿ ವರ್ಗದ ಕೋಣೆ ಸೋಮವಾರ ಪೇಠ ಟಿಳಕವಾಡಿ ಬೆಳಗಾವಿMR
129ಸ್ಕೌಟ ಮತ್ತು ಗೈಡ ಆಫೀಸ, ರಾಯ ರೋಡ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ ಡೆಪೊ ಟಿಳಕವಾಡಿ ಬೆಳಗಾವಿMR
1210ಮಾಲತಿಬಾಯಿ ಸಾಳುಂಕೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹೈಸ್ಕೂಲ,10ನೇ ವರ್ಗ ನೆಹರು ರೋಡ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ ಡೆಪೊ ಟಿಳಕವಾಡಿ ಬೆಳಗಾವಿMR
1211ಮಾಲತಿಬಾಯಿ ಸಾಳುಂಕೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹೈಸ್ಕೂಲ 8 ನೇ ವರ್ಗದ ನೆಹರು ರೋಡ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ ಡೆಪೊ ಟಿಳಕವಾಡಿ ಬೆಳಗಾವಿMR
1212ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.36 ಮುಂದಿನ ಬದಿ ಬಲಬಾಗ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ ಡೆಪೊ ಟಿಳಕವಾಡಿ ಬೆಳಗಾವಿMR
1213ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.36, ಮುಂದಿನ ಬದಿ ಎಡ ಕೋಣೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ ಡೆಪೊ ಟಿಳಕವಾಡಿ ಬೆಳಗಾವಿMR
1214ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.36, ಹಿಂದಿನ ಬದಿ ಕೊಣೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ ಡೆಪೊ ಟಿಳಕವಾಡಿ ಬೆಳಗಾವಿMR
1215ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.38 ಎಡಭಾಗ ಗೋಡಶೆವಾಡಿ ಬೆಳಗಾವಿMR
1216ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.38 (ಬಲಭಾಗ) ಗೋಡಶೆವಾಡಿ ಬೆಳಗಾವಿMR
1217ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.9, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ 1ನೇ ವರ್ಗ ಕೊನೆ ಬುದವಾರ ಪೇಠ ತಿಳಕವಾಡಿ ಬೆಳಗಾವಿMR
1218ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.9, 7 ನೇ ವರ್ಗದ ಕೊನೆ (ಮದ್ಯ ಭಾಗ) ಬುದವಾರ ಪೇಠ ಟಿಳಕವಾಡಿ ಬೆಳಗಾವಿMR
1219ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.9, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕೊನೆ) 5ನೇ ವರ್ಗದ ಕೊನೆ ಬುದವಾರ ಪೇಠ ಟಿಳಕವಾಡಿ ಬೆಳಗಾವಿMR
1220ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.9, 8ನೇ ವರ್ಗದ ಕೋಣೆ ಬುದವಾರ ಪೇಠ ಟಿಳಕವಾಡಿ ಬೆಳಗಾವಿMR
1221ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸೌದ, ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.34 ರ ಹತ್ತಿರ, ಅನಗೋಳ ಮೇನ್ ರೋಡ ಅನಗೋಳ ಬೆಳಗಾವಿMR
1222ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.34 3ನೇ ವರ್ಗದ ಕೊನೆ ಅನಗೋಳ ಬೆಳಗಾವಿMR
1223ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.34,2ನೇ ವರ್ಗದ ಎ ಕೊನೆ ಅನಗೋಳ ಬೆಳಗಾವಿMR
1224ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.6,ಚಿದಂಬರ ನಗರ,ಅನಗೋಳ ಬೆಳಗಾವಿMR
1225ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.34,6ನೇ ವರ್ಗದ ಕೊನೆ ಅನಗೋಳ ಬೆಳಗಾವಿMR
1226ಸರಕಾರಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.34 8ನೇ ವರ್ಗದ ಕೊನೆ,ಅನಗೋಳ ಬೆಳಗಾವಿMR
1227ಭಂಡಾರಿ ಶಾನಭಾಗ ಶಾಲೆ ಜಿ1-ಕೆ ನೇ ವರ್ಗದ ಕೊನೆ,ಭಾಗ್ಯ ನಗರ ಅನಗೋಳ,ಬೆಳಗಾವಿMR
1228ಭಂಡಾರಿ ಶಾನಬಾಗ ಶಾಲೆ ಜಿ2-ಕೆ ವರ್ಗದ ಕೊನೆ ಭಾಗ್ಯ ನಗರ,ಅನಗೋಳ ಬೆಳಗಾವಿMR
1229ಭಂಡಾರಿ ಶಾನಬಾಗ ಶಾಲೆ ಜಿ3-I ವರ್ಗದ ಕೊನೆ ಭಾಗ್ಯ ನಗರ, ಅನಗೋಳ ಬೆಳಗಾವಿMR
1230ಭಂಡಾರಿ ಶಾನಭಾಗ ಶಾಲೆ ಜಿ5- ಜೂನಿಯರ್‌ ಕೆ.ಜಿ-ಎಮ್‌ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿ ಭಾಗ್ಯನಗರ , ಆನಿಗೋಳ ಬೆಳಗಾವಿMR
1231ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.34 4ನೇ ವರ್ಗದ ಕೊನೆ ಭಾಗ್ಯನಗರ ,ಅನಗೋಳ ಬೆಳಗಾವಿMR
1232ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.34 5ನೇ ವರ್ಗದ ಕೊನೆ ಭಾಗ್ಯನಗರ,ಅನಗೋಳ ಬೆಳಗಾವಿMR
1233ಕೆ.ಎಲ್.ಎಸ್.ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.8ನೇ ಎ ವರ್ಗದ ಕೊನೆ ವಸಂತರಾವ ಪೊತದಾರ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ, ಭಾಗ್ಯ ನಗರ ಅನಗೋಳ ಬೆಳಗಾವಿMR
1234ಕೆ.ಎಲ್ೆಸ್.‌ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ( ಚಟುವಟಿಕಾ ಕೊಠಡಿ) ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿ, ವಸಂತರಾವ ಪೋತದಾರ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ ಆವರಣ, ಭಾಗ್ಯನಗರ ಆನಿಗೋಳ ಬೆಳಗಾವಿMR
1235ಭಂಡಾರಿ ಶಾನಬಾಗ ಶಾಲೆ,ಜಿ6,ಹಿರಿಯ ಕೆ ಜಿ ವರ್ಗದ ಎಂ ಕೋಣೆ, ಭಾಗ್ಯ ನಗರ ಅನಗೋಳ ಬೆಳಗಾವಿMR
1236ಆದರ್ಶ ವಿಧ್ಯಾಮಂದಿರ ಕಾಂಪೊಜಿಟ್ ಪಿ.ಯು.ಕಾಲೇಜ, ಆದರ್ಶ ನಗರ ವಡಗಾಂವ,ಅನಗೋಳ ಬೆಳಗಾವಿMR
1237ಕಮ್ಯೂನಿಟಿ ಹಾಲ್,ಮುಂದೆ ಚಿದಂಬರ ನಗರ ಅನಗೋಳ ಬೆಳಗಾವಿMR
1238ಕಮ್ಯೂನಿಟಿ ಹಾಲ್,ಹಿಂದುಗಡೆ ಚಿದಂಬರ ನಗರ ಅನಗೋಳ ಬೆಳಗಾವಿMR
1239ಜೈನ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳ ಎಸ್.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ ಮಹಿಲಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಲೆಕ್ಚರರ ಹಾಲ್ ನಂ.1 ಆರ್.ಸಿ.ನಗರ ಬೆಳಗಾವಿMR
1240ಜೈನ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳ ಎಸ್.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ ಮಹಿಲಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಲ್ ಆರ್.ಸಿ.ನಗರ ಬೆಳಗಾವಿMR
1241ಜೈನ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳ ಎಸ್.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ ಮಹಿಲಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಲೆಕ್ಷರರ ಹಾಲ್ ನಂ.2 ಆರ್.ಸಿ.ನಗರ ಸುಭಾಷಚಂದ್ರ ನಗರ,ಬೆಳಗಾವಿMR
1242ಭಾರತಿ ವಿದ್ಯಾಭವನ ಅಪ್ಪರ ಕೆ ಜಿ ವರ್ಗ ಕೊನೆ ಆರ್ ಸಿ ನಗರ ಬೆಳಗಾವಿMR
1243ಭಾರತಿ ವಿದ್ಯಾಭವನ ಕಿರಿಯ ಕೆ ಜಿ ವರ್ಗ ಕೊನೆ ಆರ್ ಸಿ ನಗರ ಬೆಳಗಾವಿMR
1244ಭಾರತಿ ವಿದ್ಯಾಭವನ 1ನೇ ವರ್ಗ ಕೊನೆ ಆರ್ ಸಿ ನಗರ ಬೆಳಗಾವಿMR
1245ಭಾರತಿ ವಿದ್ಯಾಭವನ 10ನೇ ವರ್ಗ ಕೊನೆ ಆರ್ ಸಿ ನಗರ ಬೆಳಗಾವಿMR
1246ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 4ನೇ ವರ್ಗದ ಕೊನೆ 2ನೇ ಭಾಗ ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮಾ ನಗರ, ಬೆಳಗಾವಿMR
1247ಕಮ್ಯೂನಿಟಿ ಹಾಲ್ 2ನೇ ಪಶ್ಷಿಮ ಬದಿಗೆ ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮಾ ನಗರ,ಬೆಳಗಾವಿMR
1248ಕಮ್ಯೂನಿಟಿ ಹಾಲ್ 2ನೇ ಪೂರ್ವ ಬದಿಗೆ ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮಾ ನಗರ,ಬೆಳಗಾವಿMR
1249ಕೆ.ಎಲ್.ಇ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಕೊಠಡಿ ಎಮ್‌.ಬಿ. 002 ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿ ಆನಿಗೋಳ ಬೆಳಗಾವಿMR
1250ಕೆ ಎಲ್ ಇ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಕೋಠಡಿ ಎಮ್ ಬಿ.002 ವರ್ಗದ ಕೊನೆ, ಅನಗೋಳ ಬೆಳಗಾವಿMR
1251ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.8 ರಾಜಹಂಸ ಗಲ್ಲಿ 6ನೇ ವರ್ಗದ ಕೊನೆ, ಅನಗೋಳ, ಬೆಳಗಾವಿMR
1252ಕೆ.ಎಲ್.ಇ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಕಾಲೇಜು ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ ಎಮ್‌ಸಿ.ಎಸ್ ಲ್ಯಾಬ್‌ ಆನಿಗೋಳ ಬೆಳಗಾವಿMR
1253ಕೆ ಎಲ್ ಇ ಇಂಜಿನಿರಿಂಗ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಕೋಠಡಿ ಎಮ್ ಬಿ 005 ವರ್ಗದ ಕೊನೆ,ಅನಗೋಳ ಬೆಳಗಾವಿMR
1254ಸಂತ ಮೀರಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಕೊನೆ ನಂ.1ನೇ ಸಿ,ಅನಗೋಳ, ಬೆಳಗಾವಿMR
1255ಸಂತ ಮೀರಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ 8 ನೇ ತರಗತಿ ಎ ವರ್ಗದ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿ ಆನಿಗೋಳ ಬೆಳಗಾವಿMR
1256ಸಂತ ಮೀರಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ 8 ನೇ ತರಗತಿ ಬಿ ವರ್ಗದ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿ ಆನಿಗೋಳ ಬೆಳಗಾವಿMR
1257ಸಂತ ಮೀರಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಎಡಬಾಗ 8ನೇ ಬಿ,ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್,ಅನಗೋಳ ಬೆಳಗಾವಿMR
1258ಸಂತ ಮೀರಾ ಇಂಗ್ಲಿಶ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಸಿಭ್ಱಂದಿ ಕೊನೆ,ಅನಗೋಳ ಬೆಳಗಾವಿMR
1259ಸಂತ ಮೀರಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ (ಅಭಿಲೇಖಾಲಯ) ಕೊಠಡಿ ಆನಿಗೋಳ ಬೆಳಗಾವಿMR
1260ಕೆ ಎಲ್ ಇ ಇಂಗಿನಿಯರಿಂಗ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಕೋಠಡಿ ಎಮ್ ಬಿ 006 ವರ್ಗದ ಕೊನೆ ಅನಗೋಳ ಬೆಳಗಾವಿMR
1261ಕೆ ಎಲ್ ಇ ಇಂಗಿನಿಯರಿಂಗ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಕೋಠಡಿ ಎಮ್ ಬಿ 007 ವರ್ಗದ ಕೊಣೆ ಅನಗೋಳ ಬೆಳಗಾವಿMR
1262ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹೇಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.6 ಪಶ್ಷಿಮ ಭಾಗ ಅನಗೋಳ ಬೆಳಗಾವಿMR
1263ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.18 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಮುಂದಿನ ಭಾಗ ಕೊನೆ ನಂ.1 ಅನಗೋಳ ಬೆಳಗಾವಿMR
1264ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.18 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಮುಂದಿನ ಭಾಗ ಕೊನೆ ನಂ.2 ಅನಗೋಳ ಬೆಳಗಾವಿMR
1265ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.18 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಮುಂದಿನ ಭಾಗ ಕೊನೆ ನಂ.3 ಅನಗೋಳ ಬೆಳಗಾವಿMR
1266ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.8 2ನೇ ವರ್ಗದ ಕೊಣೆ ರಾಜಹಂಸ ಗಲ್ಲಿ, ಅನಗೋಳ ಬೆಳಗಾವಿMR
1267ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.8 4ನೇ ವರ್ಗದ ಕೊನೆ ರಾಜಹಂಸ ಗಲ್ಲಿ,ಅನಗೋಳ ಬೆಳಗಾವಿMR
1268ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.35 ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ 3ನೇ ವರ್ಗದ ಕೊನೆ ಮಜಗಾವಿ ಬೆಳಗಾವಿMR
1269ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.35 ಹೋಸ ಕಟ್ಟಡ 6ನೇ ವರ್ಗದ ಕೊನೆ ಎಡಬಾಗ ಮಜಗಾವಿ ಬೆಳಗಾವಿMR
1270ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.35 ಹೋಸ ಕಟ್ಟಡ 1ನೇ ವರ್ಗದ ಕೊನೆ ಮಜಗಾವಿ ಬೆಳಗಾವಿMR
1271ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.19 ಕೊನೆ ನಂ.4ಎ ಮಜಗಾವಿ ಬೆಳಗಾವಿMR
1272ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.19 4ನೇ ಬಿ ವರ್ಗದ ಕೊನೆ ಮಜಗಾವಿ ಬೆಳಗಾವಿMR
1273ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.19 5ನೇ ಎ ವರ್ಗದ ಕೊನೆ ಮಜಗಾವಿ ಬೆಳಗಾವಿMR
1274ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.19 5ನೇ ಬಿ ವರ್ಗದ ಕೊನೆ ಮಜಗಾವಿ ಬೆಳಗಾವಿMR
1275ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.19 5ನೇ ಸಿ ವರ್ಗದ ಕೊನೆ ಮಜಗಾವಿ ಬೆಳಗಾವಿMR
1276ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 119 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ಖಾಲಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಮಜಗಾಂವMR
1277ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ನಲಿ ಕಲಿ ಇ ವರ್ಗದ ಕೊನೆ) ಮಜಗಾವಿ ಬೆಳಗಾವಿMR
1278ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ನಲಿ ಕಲಿ ಎ ವರ್ಗದ ಕೊನೆ) ಮಜಗಾವಿMR
1279ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಮರಾಠಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊನೆ ನಂ.6,ಪೀರನವಾಡಿMR
1280ಕರ್ಮವೀರ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ ಹೈಸ್ಕೂಲ,ಪೀರನವಾಡಿMR
1281ಕರ್ಮವೀರ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ,ಪೀರನವಾಡಿMR
1282ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊನೆ ನಂ.4,ಪೀರನವಾಡಿMR
1283ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಮರಾಠಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊನೆ ನಂ.5,ಪೀರನವಾಡಿMR
1284ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಮರಾಠಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊನೆ ನಂ.4,ಪೀರನವಾಡಿMR
1285ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಕೊನೆ ನಂ.2 ಪೀರನವಾಡಿMR
1286ಕರ್ಮವೀರ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ,ಪಿರನವಾಡಿMR
1287ಕರ್ಮವೀರ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ ಪೀರನವಾಡಿMR
1288ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊನೆ ನಂ.5 ಪೀರನವಾಡಿMR
1289ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊನೆ ನಂ.2 ಪೀರನವಾಡಿMR
1290ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಬದಿಗೆ,ಖಾದರವಾಡಿMR
1291ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಬದಿಗೆ ಎಡಭಾಗ 2ನೇ ವರ್ಗ ಖಾದರವಾಡಿMR
1292ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ (ಬಲಬಾಗ) ಹೋಸ ಕಟ್ಟಡ ಖಾದರವಾಡಿMR
1293ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ (ಎಡಬಾಗ) ಹೋಸ ಕಟ್ಟಡ ಖಾದರವಾಡಿMR
1294ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಹುಂಚಾನಟ್ಟಿMR
1295ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಹುಂಚಾನಟ್ಟಿMR
1296ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಕೋಣೆ ನಂ.3 ಹುಂಚಾನಟ್ಟಿMR
1297ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾವೇರಿ ನಗರ ಎಡಭಾಗ ಭವಾನಿ ನಗರMR
1298ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾವೇರಿ ನಗರ ಬಲಭಾಗ ಭವಾನಿ ನಗರMR
1299ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಿರಿಯ ಶಾಲೆ ಭವಾನಿ ನಗರMR
12100ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.4 ಮಚ್ಚೆMR
12101ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಾಳಗಮಟ್ಟಿMR
12102ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕರ್ಯಾಲಯ ಮಚ್ಚೆMR
12103ಗೋಮಟೇಶ ಕನ್ನಡ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ 9ನೇ ವರ್ಗದ ಕೋಣೆ ಮಚ್ಚೆMR
12104ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ(ನಲಿಕಲಿ ರೂಮ) ಮಚ್ಚೆMR
12105ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಮಚ್ಚೆMR
12106ಸರ್ಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ( ಹಳೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕೊಠಡಿ) ಮಚ್ಚೆMR
12107ಗೋಮಟೇಶ ಕನ್ನಡ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ 8ನೇ ವರ್ಗದ ಕೋಣೆ ಮಚ್ಚೆMR
12108ಗೋಮಟೇಶ ಕನ್ನಡ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ 10ನೇ ವರ್ಗದ ಕೋಣೆ ಮಚ್ಚೆMR
12109ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.4 ಮಚ್ಚೆMR
12110ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.6 ,ಮಚ್ಚೆMR
12111ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ 5ನೇ ವರ್ಗದ ಕೋಣೆ ಮಚ್ಚೆMR
12112ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ 4ನೇ ವರ್ಗದ ಕೋಣೆ ಮಚ್ಚೆMR
12113ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ನಲಿ ಕಲಿ ಡಿ ವರ್ಗದ ಕೋಣೆ ಮಚ್ಚೆMR
12114ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ನಲಿಕಲಿ ಡಿ ಕ್ಲಾಸ ರೂಮ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ ಮಚ್ಚೆMR
12115ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ನಲಿ ಕಲಿ ಸಿ ವರ್ಗದ ಕೋಣೆ ಮಚ್ಚೆMR
12116ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಝಾಡಶಾಪುರMR
12117ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ (1ನೇ ವರ್ಗದ ಕೋಣೆ)ಯಳ್ಳೂರMR
12118ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ (1ನೇ ಆಫಿಸ ಬಾಜು ವರ್ಗದ ಕೋನೆ)ಯಳ್ಳುರMR
12119ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (4ನೇ ವರ್ಗದ ಕೋಣೆ (ಯಳ್ಳೂರವಾಡಿ) ಯಳ್ಳೂರMR
12120ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ ರೂಮ (ಯಳ್ಳೂರವಾಡಿ) ಯಳ್ಳೂರMR
12121ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೇಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ 1ನೇ ವರ್ಗದ ಕೋಣೆ ಯಳ್ಳೂರMR
12122ಸರಕಾರಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 671 ಯಳ್ಳೂರMR
12123ಶ್ರೀ ಶಿವಾಜಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ 9ನೇ ವರ್ಗದ ಕೋಣೆ ಯಳ್ಳೂರMR
12124ಶ್ರೀ ಶಿವಾಜಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ 8ನೇ ವರ್ಗದ ಕೋಣೆ ಯಳ್ಳೂರMR
12125ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ 4ನೇ ವರ್ಗದ ಕೋಣೆ ಯಳ್ಳೂರMR
12126ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ 2ನೇ ವರ್ಗದ ಕೋಣೆ ಯಳ್ಳೂರMR
12127ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ 2ನೇ ವರ್ಗದ ಕೋಣೆ (ಯಳ್ಳೂರ ವಾಡಿ)ಯಳ್ಳೂರMR
12128ಶ್ರೀ ಶಿವಾಜಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.1(ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೋಠಡಿ) ಯಳ್ಳೂರMR
12129ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ (ಕಚೇರಿ ಕೋಣೆ)ಅವಚಾರಹಟ್ಟಿMR
12130ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ನಲಿ ಕಲಿ ಕೋಣೆ) ಯರಮಾಳೆMR
12131ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಶಾಲೆ 5ನೇ ವರ್ಗದ ಕೊಣೆ ಮಾಸಗೌಡಹಟ್ಟಿMR
12132ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ (ಅಡಿಗೆ ಕೋಣೆ) ಧಾಮಣೆ ಎಸ್ ಬೆಳಗಾವಿMR
12133ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ (ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊಠಡಿ) ಧಾಮಣೆ ಎಸ್ ಬೆಳಗಾವಿMR
12134ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (6ನೇ ವರ್ಗದ ಕೋಣೆ) ಧಾಮಣೆ ಎಸ್ ಬೆಳಗಾವಿMR
12135ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ನಲಿ ಕಲಿ ಕೋಣೆ) ಧಾಮಣೆ ಎಸ್ ಬೆಳಗಾವಿMR
12136ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (8ನೇ ವರ್ಗದ ಕೋಣೆ) ಧಾಮಣೆ ಎಸ್ ಬೆಳಗಾವಿMR
12137ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ (1ನೇ ವರ್ಗದ ಕೋಣೆ) ಧಾಮಣೆ ಎಸ್ ಬೆಳಗಾವಿMR
12138ಸರ್ಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ( ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಕೊಠಡಿ) ಧಾಮಣೆ ಎಸ್‌ ಬೆಳಗಾವಿMR
12139ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.5 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೋಣೆ ರಾಜಾವಾಡಾ ಕಂಪೌಂಡ, ವಡಗಾಂವMR
12140ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಎಡ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಜೈಲ ಶಾಲಾ ಆವರಣ, ವಡಗಾಂವ ಬೆಳಗಾವಿ.MR
12141ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಎಡ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.3 ಜ್ಜೆಲ್ ಶಾಲಾ ಆವರಣ, ವಡಗಾಂವ ಬೆಳಗಾವಿ.MR
12142ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.5 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ 4ನೇ ವರ್ಗದ ಕೊಠಡಿ ರಾಜವಾಡಾ ಕಂಪೌಂಡ ವಡಗಾಂವ ಬೆಳಗಾವಿ.MR
12143ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.5, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊಠಡಿ ರಾಜವಾಡಾ ಕಂಪೌಂಡ ವಡಗಾಂವ ಬೆಳಗಾವಿMR
12144ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.31 1ನೇ ವರ್ಗದ ಕೋಣೆ ಯಳ್ಳೂರು ರಸ್ತೆ ವಡಗಾಂವ ಬೆಳಗಾವಿ.MR
12145ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ5 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ 3ನೇ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿ ರಾಜವಾಡಾ ಕಂಪೌಂಡ ವಡಗಾಂವ ಬೆಳಗಾವಿ.MR
12146ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.31 ಹೋಸ ಕಟ್ಟಡ 4ನೇ ಎ ವರ್ಗದ ಕೋಣೆ, ರಾಜವಾಡಾ ಕಂಪೌಂಡ ವಡಗಾಂವ,ಬೆಳಗಾವಿMR
12147ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ31 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ 4ನೇ ಬಿ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿ ರಾಜವಾಡಾ ಕಂಪೌಂಡ ವಡಗಾಂವ ಬೆಳಗಾವಿ.MR
12148ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಮರಾಠಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.31 3ನೇ ವರ್ಗದ ಕೋಣೆ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡ,ಯಳ್ಳೂರ ರೋಡ,ವಡಗಾಂವ,ಬೆಳಗಾವಿMR
12149ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ31 ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ 8ನೇ ವರ್ಗದ ಕೋಣೆ ಯಳ್ಳೂರ ವಡಗಾಂವ ಬೆಳಗಾವಿ.MR
12150ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ31 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ 3ನೇ ಎ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿ ರಾಜವಾಡಾ ಕಂಪೌಂಡ ಚಾವಡಿ ಎದುರಿಗೆ ವಡಗಾಂವ ಬೆಳಗಾವಿMR
12151ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಮಾದರಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.31 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ 3ನೇ ವರ್ಗದ ಕೋನೆ ರಾಜವಾಡಾ ಕಂಪೌಂಡ ಚಾವಡಿ ಎದುರಿಗಡ ವಡಗಾಂವ ಬೆಳಗಾವಿMR
12152ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.31 (ಶಾಖೆ) ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಬಲಬಾಗ ರಾಜವಾಡಾ ಕಂಪೌಂಡ ಚಾವಡಿ ಎದುರಿಗೆ ವಡಗಾಂವ ಬೆಳಗಾವಿMR
12153ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.31 (ಶಾಖೆ) ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಎಡಬಾಗ ರಾಜವಾಡಾ ಕಂಪೌಂಡ ಚಾವಡಿ ಎದುರಿಗೆ ವಡಗಾಂವ ಬೆಳಗಾವಿMR
12154ಸಹಕಾರಿ ಸಂಗದ ಕಟ್ಟಡ ಚಾವಡಿ ಹಿಂಬದಿ ಕಟ್ಟಡ ವಡಗಾಂವ ಬೆಳಗಾವಿMR
12155ಸರಕಾರಿ ಚಾವಡಿ ಕಟ್ಟಡ (ಹಿಂಬದಿ) ವಡಗಾಂವ ಬೆಳಗಾವಿMR
12156ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 14, ಎಲ್‌ಕೆಜಿ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿ, ಜೈಲ್‌ ಶಾಲೆ ವಡಗಾಂವಿ ಬೆಳಗಾವಿMR
12157ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.14 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ 3ನೇ ವರ್ಗದ ಕೋಣೆ, ಬಲಭಾಗ ಜೈಲ ಶಾಲೆ ಅವರಣ,ವಡಗಾಂವ ಬೆಳಗಾವಿMR
12158ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.14 ಬಲಭಾಗ 3ನೇ ವರ್ಗದ ಕೋಣೆ ಜೈಲ ಕಟ್ಟಡ ವಡಗಾಂವ ಬೆಳಗಾವಿMR
12159ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.14 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಬಲಭಾಗ ನಲಿಕಲಿ ಎಫ್ ಕೋನೆ ಜೆಲ್ ಶಾಲೆ ಅವರಣ ವಡಗಾಂವ ಬೆಳಗಾವಿMR
12160ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.14 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಬಲಭಾಗ ನಲಿಕಲಿ ಇ1-3ನೇ ವರ್ಗದ ಕೋಣೆ ಜೆಲ್ ಶಾಲೆ ಅವರಣ ವಡಗಾಂವ ಬೆಳಗಾವಿMR
12161ಸರಕಾರಿ ಹೊಸ ಪಿ.ಯು .ಸಿ ಕಾಲೇಜ ಎಡಬಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಜೈಲ ಕಟ್ಟಡ ಶಾಲೆ ಅವರಣ ವಡಗಾಂವ ಬೆಳಗಾವಿMR
12162ಸರಕಾರಿ ಹೊಸ ಪಿ.ಯು .ಸಿ ಕಾಲೇಜ ಎಡಬಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಜೈಲ ಕಟ್ಟಡ ಶಾಲೆ ಅವರಣ ವಡಗಾಂವ ಬೆಳಗಾವಿMR
12163ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.31 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ 7ನೇ ಎ ವರ್ಗದ ಕೋನೆ ಯಳ್ಳೂರ ರೋಡ ವಡಗಾಂವ ಬೆಳಗಾವಿMR
12164ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.31 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ 6ನೇ ವರ್ಗದ ಕೋನೆ ಯಳ್ಳೂರ ರೋಡ ವಡಗಾಂವ ಬೆಳಗಾವಿMR
12165ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.14 ಜೆಲ ಹೋಸ ಕಟ್ಟಡ 8ನೇ ವರ್ಗದ ಕೋನೆ ವಡಗಾಂವ ಬೆಳಗಾವಿMR
12166ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.5, 4ನೇ ಎ ವರ್ಗದ ಕೋನೆ ಚಾವಡಿ ಗಲ್ಲಿ ವಡಗಾಂವ ಬೆಳಗಾವಿMR
12167ಸರಕಾರಿ ಪಿ ಯು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಎಡಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.3 ಜೈಲ ಶಾಲೆ ಅವರಣ, ವಡಗಾಂವ ಬೆಳಗಾವಿMR
12168ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಎಡಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.4 ಜೈಲ ಶಾಲೆ ಅವರಣ, ವಡಗಾಂವ ಬೆಳಗಾವಿMR
12169ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.5 ನಲಿ ಕಲಿ ಕೋನೆ ನಂ.1 ಚಾವಡಿ ಗಲ್ಲಿ,ವಡಗಾಂವ ಬೆಳಗಾವಿMR
12170ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.15 7ನೇ ವರ್ಗದ ಕೋಣೆ ಎಡಭಾಗ ಮಲಪ್ರಭಾ ನಗರ ವಡಗಾಂವ ಬೆಳಗಾವಿMR
12171ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.15 5ನೇ ವರ್ಗದ ಕೋಣೆ ಬಲಭಾಗ ಮಲಪ್ರಭಾ ನಗರ ವಡಗಾಂವ ಬೆಳಗಾವಿMR
12172ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.5 ನಲಿ ಕಲಿ ಕೋನೆ 2 ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಚಾವಢಿ ಗಲ್ಲಿ ವಡಗಾಂವ ಬೆಳಗಾವಿMR
12173ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.5 ನಲಿ ಕಲಿ ರೂಮ 4 ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಚಾವಢಿ ಗಲ್ಲಿ ವಡಗಾಂವ ಬೆಳಗಾವಿMR
12174ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.15 6ನೇ ವರ್ಗದ ಕೋಣೆ ಮಲಪ್ರಭಾ ನಗರ ವಡಗಾಂವ ಬೆಳಗಾವಿMR
12175ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.5 ನಲಿಕಲಿ ರೂಮ ನಂ.3 ಚಾವಡಿ ಗಲ್ಲಿ ವಡಗಾಂವ ಬೆಳಗಾವಿMR
12176ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.5 4ನೇ ಎ ವರ್ಗ ಚಾವಡಿ ಗಲ್ಲಿ ವಡಗಾಂವ ಬೆಳಗಾವಿMR
12177ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.33 ಗನೇಶ ಪೇಠ ಗಲ್ಲಿ 2ನೇ ವರ್ಗದ ಕೋನೆ ಎಡಭಾಗ ಹಳೆ ಬೆಳಗಾವಿMR
12178ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.33 ಗನೇಶ ಪೇಠ ಗಲ್ಲಿ 6ನೇ ವರ್ಗದ ಕೋನೆ ಎಡಭಾಗ ಹಳೆ ಬೆಳಗಾವಿMR
12179ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.33 ಗನೇಶ ಪೇಠ ಗಲ್ಲಿ 4ನೇ ವರ್ಗದ ಕೋನೆ ಎಡಭಾಗ ಹಳೆ ಬೆಳಗಾವಿMR
12180ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.33 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ 1ನೇ ವರ್ಗದ ಕೋನೆ ಬಲಬಾಗ ಗಣೇಶ ಪೇಠ ಗಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಬೆಳಗಾವಿMR
12181ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.32 ಮುಖ್ಯಾದ್ಯಾಫಕರ ಕೋಠಡಿ ರೈತ ಗಲ್ಲಿ ವಡಗಾಂವ ಬೆಳಗಾವಿMR
12182ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ನಂ.17 ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ 7ನೇ ವರ್ಗದ ಕೋನೆ ಭಾರತ ನಗರ ಬೆಳಗಾವಿMR
12183ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ನಂ.16 ಸಮಾಜ ಮಂದಿರ ಗುಮ್ಮಟ ಮಾಳ ಬಲಭಾಗ ಸರ್ವೋದಯ ಕಾಲೋನಿ ಹಿಂದವಾಡಿ ಬೆಳಗಾವಿMR
12184ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ನಂ.16 ಸಮಾಜ ಮಂದಿರ ಗುಮ್ಮಟ ಮಾಳ ಎಡಭಾಗ ಸರ್ವೋದಯ ಕಾಲೋನಿ ಹಿಂದವಾಡಿ ಬೆಳಗಾವಿMR
12185ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ.ನಂ.17,6ನೇ ವರ್ಗದ ಕೋನೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಭಾರತ ನಗರ ಬೆಳಗಾವಿMR
12186ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ.ನಂ.17, ನಲಿ ಕಲಿ ಸಿ ವರ್ಗದ ಕೋನೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಭಾರತ ನಗರ ಬೆಳಗಾವಿMR
12187ಗೋಮಟೇಶ ಮರಾಠಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜೈನ ಬಸ್ತಿ ಹತ್ತಿರ (ಮದ್ಯ ಭಾಗ) ಜೈನ ಬಸ್ತಿ ಹಿಂದವಾಡಿ ಬೆಳಗಾವಿMR
12188ಗೋಮಟೇಶ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೋಮಟೇಶ ವಿಧ್ಯಾ ಪೀಠ ಜ್ಯೂನಿಯರ ಕೆ.ಜಿ.ಎ ಕ್ಲಾಸ ರೂಮ ಹಿಂದವಾಡಿ ಬೆಳಗಾವಿMR
12189ಬಿ.ಎಂ.ಕಂಕನವಾಡಿ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ ಮೆಡಿಕಲ ಕಾಲೇಜ ಬಲಭಾಗ ಆನಂದವಾಡಿ ಬೆಳಗಾವಿMR
12190ಬಿ.ಎಂ.ಕಂಕನವಾಡಿ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ ಮೆಡಿಕಲ ಕಾಲೇಜ ಎಡಭಾಗ ಆನಂದವಾಡಿ ಬೆಳಗಾವಿMR
12191ಗೋಮಟೇಶ ಕನ್ನಡ ಮಾದ್ಯದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗುಮ್ಮಟ ಮಾಳ ಎಡಬಾಗ 1ನೇ ಬಿ ವರ್ಗ ಹಿಂದವಾಡಿ ಬೆಳಗಾವಿMR
12192ಗೋಮಟೇಶ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೆ ಜಿ ಎ ಗುಮ್ಮಟ ಮಾಳ ಬಲಬಾಗ ಹಿಂದವಾಡಿ ಬೆಳಗಾವಿMR
12193ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಪಿ.ಎಂ.ಜಿ.ಆಯ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ (ಬಲಬಾಗ) ಆನಂದವಾಡಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬೆಳಗಾವಿMR
12194ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಪಿ.ಎಂ.ಜಿ.ಆಯ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ (ಎಡಬಾಗ) ಆನಂದವಾಡಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬೆಳಗಾವಿMR
12195ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ನಂ.17 ಎಚ್ ವರ್ಗ ಹಳೆ ಹೋಸ ಕಟ್ಟಡ ಭಾರತ ನಗರ ಶಹಾಪುರ,ಬೆಳಗಾವಿMR
12196ಪಂಡಿತ ನೇಹರು ಪಿ ಯು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ 10ನೇ ಮರಾಠಿ ವರ್ಗದ ಕೋಣೆ(ನಡುವಿನ ಕೋಣೆ) ಅಳವನ ಗಲ್ಲಿ, ಶಹಾಪೂರ,ಬೆಳಗಾವಿMR
12197ಪಂಡಿತ ನೇಹರು ಪಿ ಯು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ 9ನೇ ಕನ್ನಡ ವರ್ಗದ ಕೋಣೆ ಬಿ ಕ್ಲಾಸ್ (ಬಲಭಾಗ) ಅಳವನ ಗಲ್ಲಿ, ಶಹಾಪೂರ,ಬೆಳಗಾವಿMR
12198ಪಂಡಿತ ನೇಹರು ಪಿ ಯು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ 8ನೇ ಮರಾಠಿ ವರ್ಗದ ಕೋಣೆ(ಬಲಭಾಗ) ಅಳವನ ಗಲ್ಲಿ, ಶಹಾಪೂರ,ಬೆಳಗಾವಿMR
12199ಪಂಡಿತ ನೇಹರು ಪಿ ಯು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ 10ನೇ ಕನ್ನಡ ವರ್ಗದ ಕೋಣೆ (ಎಡಭಾಗ) ಅಳವನ ಗಲ್ಲಿ, ಶಹಾಪೂರ,ಬೆಳಗಾವಿMR
12200ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.19(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಅಳವಾನ ಗಲ್ಲಿ, ಶಹಾಪೂರ ಬೆಳಗಾವಿMR
12201ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.19 7ನೇ ವರ್ಗದ ಕೋಣೆ(ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಅಳವಾನ ಗಲ್ಲಿ, ಶಹಾಪೂರ,ಬೆಳಗಾವಿMR
12202ಸರಕಾರಿ ಚಿಂತಾಮಣರಾವ ಪ.ಪು.ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ 9ನೇ ಬಿ ವರ್ಗದ ಕೋಣೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ) ಮಿರಾಪೂರ ಗಲ್ಲಿ ಶಹಾಪುರ,ಬೆಳಗಾವಿMR
12203ಸರಕಾರಿ ಚಿಂತಾಮಣರಾವ ಪ.ಪು.ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ 8ನೇ ಬಿ ವರ್ಗದ ಕೋಣೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ) ಮಿರಾಪೂರ ಗಲ್ಲಿ ಶಹಾಪುರ,ಬೆಳಗಾವಿMR
12204ಸರ್ಕಾರಿ ಚಿಂತಾಮಣಿರಾವ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು 4ನೇ ಬಿ ವರ್ಗದ ಕೊಠಡಿ ಮೀರಾಪೂರ ಗಲ್ಲಿ ಶಹಾಪೂರ ಬೆಳಗಾವಿMR
12205ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.8 (ನಲಿ ಕಲಿ ವರ್ಗದ ಕೋಣೆ) ಕಚೇರಿ ಗಲ್ಲಿ, ಶಹಾಪೂರ ಬೆಳಗಾವಿMR
12206ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹೇಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.4 ಕೊರೆ ಗಲ್ಲಿ,ಶಹಾಪೂರ,ಬೆಳಗಾವಿMR
12207ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ನಗರ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಶಹಾಪೂರ ಬೆಳಗಾವಿMR
12208ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ನಗರ ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಶಹಾಪೂರ ಬೆಳಗಾವಿMR
12209ಗಜಾನನರಾವ ಭಾತಕಾಂಡೆ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಸಾರಕ ಮಂಡಳ ಇಂಗ್ಲಿಷ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ 1ನೇ ಎ ವರ್ಗದ ಕೋಣೆ ಎಸ್ ಪಿ ಎಮ್ ರೋಡ ಶಹಾಪುರ,ಬೆಳಾವಿMR
12210ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಮಾಧ್ಯಮಶಾಲೆ, ಎಲ್‌ಕೆಜಿ ಕೊಠಡಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ನಗರ 2 ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ ಬೆಳಗಾವಿMR
12211ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.4,7ನೇ ವರ್ಗದ ಕೋಣೆ ಶಿವಾಜಿ ಉಧ್ಧಾನ ಪ್ರವೇಶ ಭಾಗ ಶಹಾಪುರ,ಬೆಳಗಾವಿMR
12212ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.8 ಸ್ಮಾರ್ಟ ಬೊರ್ಡ ಕೋಣೆ ಬಸವನ ಗಲ್ಲಿ, ಹೊಸೂರ,ಬೆಳಗಾವಿMR
12213ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.8 2ನೇ ವರ್ಗದ ಕೋಣೆ (2ನೇ ಬಾಗಿಲು)ಬಸವನ ಗಲ್ಲಿ ಹೋಸುರ,ಬೆಳಗಾವಿMR
12214ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.8,1ನೇ ವರ್ಗದ ಕೋಣೆ (2ನೇ ಬಾಗಿಲು)ಬಸವನ ಗಲ್ಲಿ ಹೋಸುರ,ಬೆಳಗಾವಿMR
12215ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.8 4ನೇ ವರ್ಗಸ ಕೋಣೆ ಬಸವನ ಗಲ್ಲಿ ಹೊಸೂರ,ಬೆಳಗಾವಿMR
12216ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.8 3ನೇ ವರ್ಗಸ ಕೋಣೆ ಬಸವನ ಗಲ್ಲಿ ಹೊಸೂರ,ಬೆಳಗಾವಿMR
12217ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.4 4ನೇ ವರ್ಗದ ಕೋಣೆ ಶಿವಾಜಿ ಗಾರ್ಡನ ಸನಿಹ ಶಹಾಪೂರ,ಬೆಳಗಾವಿMR
12218ಸರ್ಕಾರಿ ಚಿಂತಾಮಣಿ ರಾವ್‌ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಮೊದಲನೇ ಪಿ,ಯು,ಸಿ ಕಲಾ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿ, ಮೀರಾಪೂರ ಗಲ್ಲಿ ಶಹಾಪೂರMR
12219ಸರ್ಕಾರಿ ಚಿಂತಾಮಣಿ ರಾವ್‌ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಪಿ,ಯು,ಸಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿ, ಮೀರಾಪೂರ ಗಲ್ಲಿ ಶಹಾಪೂರMR
12220ಸರ್ಕಾರಿ ಚಿಂತಾಮಣಿ ರಾವ್‌ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಪಿ,ಯು,ಸಿ ವಿಜ್ಞಾನ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿ, ಮೀರಾಪೂರ ಗಲ್ಲಿ ಶಹಾಪೂರMR
12221ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಬಾಲಕರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 4, ಶಿವಾಜಿ ಗಾರ್ಡನ್‌ ಹೊಸೂರ ಬೆಳಗಾವಿMR
12222ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.14 ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಶಾಸ್ತ್ರಿ ನಗರ,ಬೆಳಗಾವಿMR
12223ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸ ಮಂದಿರ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ) ಮಹಾದ್ವಾರ ರೋಡ ಬೆಳಗಾವಿMR
12224ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸ ಮಂದಿರ ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ ಮಹಾದ್ವಾರ ಬೆಳಗಾವಿMR
12225ಜ್ಞಾನ ಮಂದಿರ ಇಂಗ್ಲಿಶ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಎಲ್ ಕೆ ಜಿ ತರಗತಿ,ಶಾಸ್ತ್ರಿನಗರ,2ನೇ ಕ್ರಾಸ್,ಬೆಳಗಾವಿMR
12226ಜ್ಞಾನ ಮಂದಿರ ಇಂಗ್ಲಿಷ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ 1ನೇ ವರ್ಗ, ಶಾಸ್ತ್ರಿನಗರ,2ನೇ ಕ್ರಾಸ್,ಬೆಳಗಾವಿ.MR
12227ಗಜಾನನ ರಾವ್ ಭಾತಖಂಡೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಕೆಜಿ ಎ ವರ್ಗ ಕೋಣೆ ಎಸ್ ಪಿ ಎಂ ರಸ್ತೆ ಬೆಳಗಾವಿ.MR
12228ಗಜಾನನ ರಾವ್ ಭಾತಖಂಡೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಕೆಜಿ ಬಿ ವರ್ಗ ಕೋಣೆ ಎಸ್ ಪಿ ಎಂ ರಸ್ತೆ ಬೆಳಗಾವಿ.MR
12229ಗಜಾನನ ರಾವ್ ಭಾತಖಂಡೆ ಅಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ 1ನೇ ಬಿ ವರ್ಗ ಎಸ್ ಮಹಾದ್ವಾರ ರಸ್ತೆ ಬೆಳಗಾವಿ.MR
12230ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸ ಮಂದಿರ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ) ಮಹಾದ್ವಾರ ರಸ್ತೆ ಬೆಳಗಾವಿ.MR
12231ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.12 ಎಡಭಾಗ ಮಹಾದ್ವಾರ ರಸ್ತೆ ಬೆಳಗಾವಿ.MR
12232ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.4 ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕೊಠಡಿ ವರ್ದಪ್ಪಾ ಗಲ್ಲಿ ಖಾಸಬಾಗ ಬೆಳಗಾವಿ.MR
12233ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.12 (ಮಧ್ಯ ಕೋಣೆ)ನಲಿ ಕಲಿ ವರ್ಗ ಮಹಾದ್ವಾರ ರೋಡ ಬೆಳಗಾವಿ.MR
12234ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.4,ಕೊಣೆ ನಂ.1 ವರದಪ್ಪಾ ಗಲ್ಲಿ ಖಾಸಬಾಗ ಬೆಳಗಾವಿ.MR
12235ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.3 ನಲಿ ಕಲಿ ಎ ವರ್ಗ ವರದಪ್ಪಾ ಗಲ್ಲಿ ಖಾಸಬಾಗ ಬೆಳಗಾವಿ.MR
12236ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.3 ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕೋಠಡಿ ವರದಪ್ಪಾ ಗಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ.MR
12237ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.3, 8ನೇ ವರ್ಗ ಕೋಣೆ ವರದಪ್ಪಾ ಗಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ.MR
12238ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ-3,7ನೇ ವರ್ಗ ಕೊಠಡಿ ವರದಪ್ಪಾ ಗಲ್ಲಿ ಖಾಸಬಾಗ ಬೆಳಗಾವಿ.MR
12239ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.3, ನಲಿ ಕಲಿ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ವರ್ಗ ಕೋಣೆ ವರದಪ್ಪಾ ಗಲ್ಲಿ ಖಾಸಬಾಗ ಬೆಳಗಾವಿ.MR
12240ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.3,ನಲಿ ಕಲಿ ಕೋಣೆ ನಂ.2 ವರದಪ್ಪಾ ಗಲ್ಲಿ ಖಾಸಬಾಗ ಬೆಳಗಾವಿ.MR
12241ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.13 3ನೇವರ್ಗ ಕೋಣೆ ಬಸವಾನ ಗಲ್ಲಿ ಶಹಾಪೂರ ಬೆಳಗಾವಿ.MR
12242ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.13 4ನೇವರ್ಗ ಕೋಣೆ ಬಸವನ ಗಲ್ಲಿ ಶಹಾಪೂರ ಬೆಳಗಾವಿ.MR
12243ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.13 7ನೇ ವರ್ಗ ಕೋಣೆ (ಎಡಭಾಗ)ಬಸವನ ಗಲ್ಲಿ ಶಹಾಪೂರ ಬೆಳಗಾವಿ.MR
12244ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.6 ನಲಿ ಕಲಿ ವರ್ಗದ ಕೋಣೆ(ಬಲಭಾಗ) ಅಳವಾಣ ಗಲ್ಲಿ ಶಹಾಪೂರ ಬೆಳಗಾವಿ.MR
12245ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.6 3ನೇ ವರ್ಗದ ಕೋಣೆ (ಎಡಭಾಗ) ಅಳವಾಣ ಗಲ್ಲಿ ಶಹಾಪೂರ ಬೆಳಗಾವಿMR
12246ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ನಂ.17 ನಲಿ ಕಲಿ ಎ ವರ್ಗ ಕೋಣೆ ಭಾರತ ನಗರ ಶಹಾಪೂರ ಬೆಳಗಾವಿ.MR
12247ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.3 ನಲಿ ಕಲಿ ಕೋಣೆ ನಂ.3 ವರದಪ್ಪಾ ಗಲ್ಲಿ ಖಾಸಬಾಗ ಬೆಳಗಾವಿ.MR
12248ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.3 ನಲಿ ಕಲಿ ಕೋಣೆ ನಂ.3 ವರ್ದಪ್ಪಾ ಗಲ್ಲಿ ಖಾಸಬಾಗ ಬೆಳಗಾವಿ.MR
12249ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.3 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೋಣೆ ನಂ.7 ವರದಪ್ಪಾ ಗಲ್ಲಿ ಖಾಸಬಾಗ ಬೆಳಗಾವಿ.MR
12250ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.3 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಯು.ಕೆ.ಜಿ ರೂಮ ಎ (ಎಡಭಾಗ) ಖಾಸಬಾಗ ಬೆಳಗಾವಿ.MR
12251ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.3 (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಎಲ್.ಕೆ.ಜಿ. ಬಿ ರೂಮ ಎಡ ಬಾಗ)ಖಾಸಬಾಗ ಬೆಳಗಾವಿMR
 
  Copyright (c) 2023, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.