2023 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2023 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)MR (Eng)
1231ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುತ್ತಿನಕೊಪ್ಪMR
1232ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುಶಾಲಪುರ (ಶಂಕರಪುರ) ಮುತ್ತಿನಕೊಪ್ಪMR
1233ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೆ.ಕಣಬೂರುMR
1234ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಭೈರಾಪುರMR
1235ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕುಸುಬೂರುMR
1236ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಣಿವೆMR
1237ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೋಣಕೆರೆMR
1238ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಮಡಬೂರುMR
1239ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಡಬೂರು ಕಾಲೋನಿMR
12310ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗುಳ್ಳದ ಮನೆ (ದಾಖ್ಲೆ: ವಿಠಲ)MR
12311ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸೂಸಲವಾನಿMR
12312ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವಭಾಗ)ಶೆಟ್ಟಿಕೊಪ್ಪ (ದಾಖಲೆ: ಕಡಹಿನಬೈಲು)MR
12313ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ)ಶೆಟ್ಟಿಕೊಪ್ಪ(ದಾಖ್ಲೆ ಕಡಹಿನಬೈಲು )MR
12314ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಲ್ಲಂದೂರುMR
12315ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊನ್ನೆಕೊಪ್ಪ (ದಾಖ್ಲೆ ಹಾತೂರು )MR
12316ಎಸ್.ಎಂ.ಟಿ. ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದ್ವಾರಮಕ್ಕಿ (ದಾಖ್ಲೆ-ಬಡಗಬೈಲು)MR
12317ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಲಿಂಗಾಪುರMR
12318ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಲ್ಲುಗುಡ್ಡೆ (ದಾಖ್ಲೆ ರಾವೂರು)MR
12319ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪೇಟೆ (ಪೂರ್ವಭಾಗ)ಟಿ.ಬಿ.ಹತ್ತಿರ ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರMR
12320ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೇಟೆ, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ )ಟಿ ಬಿ ಹತ್ತಿರ, ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರMR
12321ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರMR
12322ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರMR
12323ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು,(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ),ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರMR
12324ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರMR
12325ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರMR
12326ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ, ಮೆಣಸೂರುMR
12327ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಕಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪ(ದಾಖ್ಲೆ ಶಿಂಸೆ)MR
12328ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಬೆಮ್ಮನೆ(ದಾಖ್ಲೆ ಕೊನೋಡಿ)MR
12329ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಸಿದ್ದರಮಠ ದಾಖ್ಲೆ ಕೆಲಕುಳಿMR
12330ಸ,ಪ,ಪೂ ಕಾಲೇಜು,ಕಮ್ಮರಡಿ(ಚಾವಲ್ಮನೆ)MR
12331ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ,ಕಮ್ಮರಡಿ,(ಚಾವಲ್ಮನೆ)-2MR
12332ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹಾಲ್ಮುತ್ತೂರುMR
12333ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಕುಡಿನಲ್ಲಿ.MR
12334ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ.ಬೋಳಾಪುರMR
12335ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಅಲೇಮನೆ ದಾಖ್ಲೆ- ಹಿರೇಕೊಡಿಗೆ.MR
12336ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ.ಗುಣವಂತೆMR
12337ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೆಸುವೆMR
12338ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಚೌಕಿ.MR
12339ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಾಗರಮಕ್ಕಿMR
12340ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಮಲಾಪುರMR
12341ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗುಬ್ಬಿಗMR
12342ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಈಚಿಕೆರೆ -ಬಿ.ಹೆಚ್‌.ಕೈಮರ (ದಾಖ್ಲೆ ಈಚಿಕೆರೆ)MR
12343ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿನಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ(ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ)ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ (ಗ್ರಾಮಾಂತರ)MR
12344ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಶೀಗುವಾನಿ(ದಾಖ್ಲೆ ಶಿರಗಳಲೆ)MR
12345ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿನಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,(ಪೂರ್ವಭಾಗ)ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ(ಗ್ರಾಮಾಂತರ)MR
12346ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ ನಾಗಲಾಪುರ ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ(ಗ್ರಾಮಾಂತರ)MR
12347ಸರ್ಕಾರಿ ತಮಿಳು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂದಿಗಾವೆMR
12348ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಂಡುಬಿಟ್ಟಹಾರMR
12349ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊನ್ನೇಕೊಡಿಗೆMR
12350ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವರ್ಕಾಟೆMR
12351ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪೂರ್ವಭಾಗ)ಮೂಡಬಾಗಿಲು (ದಾಖ್ಲೆ ಬಾಳೆ )MR
12352ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಅರಳೀಕೊಪ್ಪMR
12353ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ)ಮೂಡಬಾಗಿಲು (ದಾಖ್ಲೆ ಅರಳಿಕೊಪ್ಪ )MR
12354ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಂಕ್ಸೆMR
12355ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಎಡಭಾಗ )ತಲಮಕ್ಕಿ, ಕುದುರೆಗುಂಡಿ.MR
12356ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತಲಮಕ್ಕಿ.MR
12357ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಗುಣವಂತೆ ಬಡಾವಣೆ, ಹರಂದೂರು -1MR
12358ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. (ಬಲಭಾಗ) ಗುಣವಂತೆ ಬಡಾವಣೆ, ಹರಂದೂರು -2MR
12359ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗುಣವಂತೆ ಬಡಾವಣೆ ಹರಂದೂರು -2MR
12360ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಹರಂದೂರುMR
12361ತೋಮರಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ಕಾರಿಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಎಡ ಭಾಗ ಕೆಳಪೇಟೆ, ಕೊಪ್ಪMR
12362ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ)ಕೊಪ್ಪMR
12363ಸ ,ಮಾ,ಹಿ ,ಪ್ರಾ,ಶಾಲೆ, [ಹೊಸಕಟ್ಟಡ] ಕೊಪ್ಪMR
12364ಎ.ಎಲ್‌.ಎನ್‌.ರಾವ್‌ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮೇಲಿನಪೇಟೆ [ಉತ್ತರ ಭಾಗ] ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮಾಂತರ-1MR
12365ಎ.ಎಲ್‌.ಎನ್‌.ರಾವ್‌ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮೇಲಿನಪೇಟೆ [ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ] ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮಾಂತರ-2MR
12366ಎ ಎಲ್‌ ಎನ್‌ ರಾವ್‌ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೇಲಿನ ಪೇಟೆ (ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ)ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮಾಂತರ 2MR
12367ಆರೂರು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಾವ್‌ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ,ಮೇಲಿನಪೇಟೆ, ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮಾಂತರ- 3.MR
12368ಆರೂರು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಾವ್‌ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ,ಮೇಲಿನಪೇಟೆ, ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮಾಂತರ- 4.MR
12369ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಸೂರ್ಯದೇವಸ್ಥಾನ, ದಾಖ್ಲೆ ಕುಂಬಾರಕೊಪ್ಪ.MR
12370ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಹೊಕ್ಕಳಿಕೆ, ಬೊಮ್ಮಲಾಪುರMR
12371ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ.ಬೊಮ್ಲಾಪುರMR
12372ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಭಂಡಿಗಡಿMR
12373ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಮೇಲ್‌ ಕೊಪ್ಪ ದಾಖ್ಲೆ ಭಂಡಿಗಡಿMR
12374ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸೂರುMR
12375ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊನಗಾರುMR
12376ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಹೆಗ್ಗಾರುMR
12377ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನಿಲುವಾಗಿಲು.MR
12378ಅಭಿನವ ರಮಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು,ಹರಿಹರಪುರMR
12379ಅಭಿನವ ರಮಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ಹರಿಹರಪುರMR
12380ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಜಮ್ಮಿಟ್ಟಿಗೆ ದಾಖ್ಲೆ, ಹರಿಹರಪುರMR
12381ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಸಿಗದಾಳ್‌ ದಾಖ್ಲೆ, ಅದ್ದಡMR
12382ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಲಭಾಗ, ಬಾಳಗಡಿ ದಾಖ್ಲೆ ಬಿಂತ್ರವಳ್ಳಿ-1MR
12383ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಎಡಭಾಗ , ಬಾಳಗಡಿ ದಾಖ್ಲೆ, ಬಿಂತ್ರವಳ್ಳಿMR
12384ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾನೂರುMR
12385ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹಂತುವಾನಿ(ದಾಖ್ಲೆ ಕಾನೂರು)MR
12386ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ವಗ್ಗಡೆMR
12387ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಾರ್ಯMR
12388ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಅಳೇಹಳ್ಳಿMR
12389ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಹೆನ್ನಂಗಿ (ದಾಖ್ಲೆ ಅಳೇಹಳ್ಳಿ)MR
12390ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ದಾವಣ.MR
12391ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಕಟ್ಟಿನಮನೆ(ದಾಖ್ಲೆ ಹರಾವರಿ)MR
12392ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಜೋಗಿಮಕ್ಕಿ (ದಾಖ್ಲೆ ಹರಾವರಿ)MR
12393ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಪ್ಪುಂಜಿ ದಾಖ್ಲೆ, ನುಗ್ಗಿ.MR
12394ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅರಸಸಿ. (ನುಗ್ಗಿ)MR
12395ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಾಚಗಲ್‌ ದಾಖ್ಲೆ, ಸೋಮ್ಲಾಪುರMR
12396ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಗ್ರಹಾರ (ಸೋಮ್ಲಾಪುರ).MR
12397ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಉಪ್ಪಿನಗದ್ದೆ, ದಾಖ್ಲೆಗ್ರಾಮ ಕುಂಚೂರು.MR
12398ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ.ಮೇಲುಬಿಳ್ರೆMR
12399ಸಮುದಾಯಭವನ ಕಟ್ಟಡ. ನಂದಿಗೋಡು.MR
123100ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಡೂರುMR
123101ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಬೇಗಾರುMR
123102ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಅಸನಬಾಳು(ಹುಕ್ಕಳಿ)MR
123103ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ.ನಲ್ಲೂರುMR
123104ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಬಿಲಗದ್ದೆ.MR
123105ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಎಡಭಾಗ ಗುಂಡಕಲ್ಲು,ಹೊಸಕೊಪ್ಪ, (ಅಸಗೋಡು)MR
123106ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಂಡೇಗುಡ್ಡೆ.ತಮ್ಮಡವಳ್ಳಿMR
123107ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗುಂಡಕಲ್ಲು, ಹೊಸಕೊಪ್ಪ (ಅಸಗೋಡು).MR
123108ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕುಣಿಮಕ್ಕಿMR
123109ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, (ಪೂರ್ವಭಾಗ)ನರಸೀಪುರ.MR
123110ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ)ನಾರ್ವೆ ದಾಖ್ಲೆ, ನರಸೀಪುರ, ನರಸೀಪುರ - 2MR
123111ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಅಂದಗಾರು ದಾಖ್ಲೆ, ಮರಿತೊಟ್ಲು.MR
123112ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ತನೂಡಿMR
123113ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಶಿರಗೊಳMR
123114ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗಡಿಗೇಶ್ವರ (ದಾಖ್ಲೆ ಆಡುವಳ್ಳಿ )MR
123115ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಆಡುವಳ್ಳಿMR
123116ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮೇಲ್ಪಾಲ್‌(ದಾಖ್ಲೆ ಕರ್ಕೇಶ್ವರ)MR
123117ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಮೇಲ್ಪಾಲ್‌(ದಾಖ್ಲೆ ಕರ್ಕೇಶ್ವರ)MR
123118ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಹೊಸೂರು - ಹೊಸೂರುMR
123119ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೆಚ್‌.ಹೊಸೂರುMR
123120ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಟ್ಟನಕೊಡಿಗೆ.MR
123121ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಮಾಚಿಕೊಪ್ಪMR
123122ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ತೆಂಗಿನಮನೆ ದಾಖ್ಲೆ, ಕರಿಮನೆ.MR
123123ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಉತ್ತಮೇಶ್ವರ ,ಭುವನಕೋಟೆMR
123124ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ವಿಶ್ವನಾಥಪುರ.MR
123125ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬೆಣ್ಣೆಗುಡ್ಡೆ (ದಾಖ್ಲೆ ಹಾಲಂದೂರು)MR
123126ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಸಿಗೆ ದಾಖ್ಲೆ, ಹಾಲಂದೂರು.MR
123127ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ.ಕೆಳಕೊಪ್ಪ ದಾಖ್ಲೆ,ಹುಲಿಮನೆ.MR
123128ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಅಡ್ಡಗದ್ದೆ.MR
123129ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ.ಉಳುವೆಬೈಲುMR
123130ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ.ಮೇಲುಕೊಪ್ಪ.MR
123131ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಳೆಕೊಪ್ಪ ಧರೆಕೊಪ್ಪMR
123132ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಮೀಗಾMR
123133ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ದೇವಾಲೆಕೊಪ್ಪ ದಾಖ್ಲೆ,,ಕೆ.ಮಸಿಗೆMR
123134ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಿಗ್ಗಾMR
123135ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೋಗಿನ ಬೈಲು,MR
123136ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊನ್ನವಳ್ಳಿ.MR
123137ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ.ಆನೆಗುಂದ ದಾಖ್ಲೆ, ಬೆಳಂದೂರು.MR
123138ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಡುಬೈಲು ದಾಖ್ಲೆ (ಮಸಿಗೆ)MR
123139ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬೆಳವಿನಕೂಡಿಗೆMR
123140ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹುರಳಿಹಕ್ಲು.MR
123141ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಲೋಕನಾಥಪುರMR
123142ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಲಗಾರು.MR
123143ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಉಜ್ಜನಿ(ದಾಖ್ಲೆ ಬಿದರೆ)MR
123144ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಉಜ್ಜನಿ ಹೊಸಪೇಟೆ(ದಾಖ್ಲೆ ಬಿದರೆ)MR
123145ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ,ಬಾಳೆಕೊಪ್ಪ(ದಾಖ್ಲೆ ಬಿದರೆ)MR
123146ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಗಂಡಿ (ದಾಖ್ಲೆ ಬಿದರೆ)MR
123147ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಳಲೆMR
123148ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಮೇಗರಮಕ್ಕಿMR
123149ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಹಿರೇಗದ್ದೆMR
123150ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಕಾಫಿ ಕೆರೆಹಕ್ಲು.MR
123151ಸ,ಹಿ,ಪ್ರಾ,ಶಾಲೆ , ಜಯಪುರ.MR
123152ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ, ಕಟ್ಟೇಮನೆ.MR
123153ಜಯಪುರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಜಯಪುರ - 2MR
123154ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ,ಅಲಗೇಶ್ಪರ ಎಸ್ಟೇಟ್‌ ದಾಖ್ಲೆ - ಜಯಪುರMR
123155ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಹೆದ್ಸೆMR
123156ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದಯಂಬಳ್ಳಿMR
123157ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮೆಣಸೆMR
123158ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಲ್ಕಟ್ಟೆMR
123159ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕಾಂಚಿನಗರ (ಗಿಣಿಗಿಣಿ )MR
123160ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ವಿದ್ಯಾನಗರ ಶೃಂಗೇರಿMR
123161ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ,(ಎಡಭಾಗ)MR
123162ಶ್ರೀ.ಜಗದ್ಗುರು ಅಭಿನವ ವಿದ್ಯಾ ತೀರ್ಥ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಶೃಂಗೇರಿ -MR
123163ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕಿಯರ ಶಾಲೆ,ಶೃಂಗೇರಿMR
123164ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹನುಮಂತನಗರ, ಶೃಂಗೇರಿ.MR
123165ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ತ್ಯಾವಣMR
123166ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಾಜಾನಗರ.MR
123167ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಗಂಡಘಟ್ಟMR
123168ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹುಲುಗಾರು ಬೈಲು ದಾಖ್ಲೆ, ಭಲೇಕಡಿMR
123169ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದಿಂಡೋಡಿ ದಾಖ್ಲೆ, ಯಡದಳ್ಳಿMR
123170ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಸಿಂದೋಡಿ ದಾಖ್ಲೆ, ಯಡದಳ್ಳಿMR
123171ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಯಡದಾಳುMR
123172ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದುರ್ಗಾದೇವಸ್ಥಾನ ದಾಖ್ಲೆ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ - 2MR
123173ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ವಿಧ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ - 1MR
123174ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ. ದಾಖ್ಲೆ(ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ)MR
123175ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ವೈಕುಂಠಪುರMR
123176ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶಿಡ್ಲೆMR
123177ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮೌಳಿ ದಾಖ್ಲೆ,ಕುಂತೂರುMR
123178ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಿಕ್ರೆ.MR
123179ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಅಗಳಗಂಡಿMR
123180ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅರೇಹಳ್ಳ.MR
123181ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೂಳೂರುMR
123182ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಡುವಿನ ಕೆರೆ.MR
123183ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮೂರುಗದ್ದೆMR
123184ಸ,ಹಿ,ಪ್ರಾ,ಶಾಲೆ ಎಲೆಮಡಲು-1MR
123185ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕುಂದೂರು ದಾಖ್ಲೆ, ಎಲೆಮಡಲುMR
123186ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸುಂಕದಗದ್ದೆ.MR
123187ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮತ್ತು ರಂಗ ಮಂದಿರ, ಅರಳಿಕೊಪ್ಪMR
123188ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಹೂವಿನ ಹಕ್ಲು.MR
123189ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಿ.ಆರ್‌.ಎಸ್‌.ದಾಖ್ಲೆ, (ಅಡಿಗೆಬೈಲು).MR
123190ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತಲವಾನೆ.MR
123191ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮುದುಗುಣಿMR
123192ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ಬಾಸಾಪುರMR
123193ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬೊಗಸೆMR
123194ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಿಳಗೊಳ(ದಾಖ್ಲೆ ಕಡವಂತಿ)MR
123195ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಡವಂತಿMR
123196ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಜೇನುಗದ್ದೆ (ಹ್ಯಾರಂಬಿ)MR
123197ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗುಡ್ಡೆಕೊಪ್ಪ (ಹ್ಯಾರಂಬಿ)MR
123198ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕಛೇರಿ, ದೇವದಾನMR
123199ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಒಳಗೋಡು (ದೇವದಾನ)MR
123200ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದೇವದಾನ (ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಪೇಟೆ)MR
123201ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಡಬಗೆರೆ (ದೇವದಾನ ದಾಖ್ಲೆ)MR
123202ಜ್ಯೋತಿ ವಿಕಾಸ ಶಾಲೆ ಕಡಬಗೆರೆ ( ದೇವದಾನ ದಾಖ್ಲೆ )MR
123203ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು (ದಾಖ್ಲೆ- ಬಿ.ಕಣಬೂರು)MR
123204ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಛೇರಿ,ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು(ದಾಖ್ಲೆ ಬಿ ಕಣಬೂರು)MR
123205ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು (ದಾಖ್ಲೆ:-ಬಿ ಕಣಬೂರು)MR
123206ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು,1 ನೇ ಬಿ ಎ ಕೊಠಡಿ ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು (ದಾಖ್ಲೆ ಬಿ ಕಣಬೂರು )MR
123207ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು,1 ನೇ ಬಿ ಎ ಕೊಠಡಿ ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು (ದಾಖ್ಲೆ ಬಿ ಕಣಬೂರು )-2MR
123208ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು (ದಾಖ್ಲೆ- ಬಿ ಕಣಬೂರು)MR
123209ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರಂಭಾಪುರಿಮಠ, ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು (ದಾಖ್ಲೆ -ಬಿ ಕಣಬೂರು )MR
123210ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಕ್ಷರನಗರ, ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು (ದಾಖ್ಲೆ:-ಬಿ.ಕಣಬೂರು)MR
123211ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಡ್ಲೇಮಕ್ಕಿ (ಕಾಲೋನಿ) ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು(ದಾಖ್ಲೆ-ಬಿ.ಕಣಬೂರು)MR
123212.ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು , ಕಡ್ಲೇಮಕ್ಕಿ ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರುMR
123213ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ (ಕಡ್ಲೆಮಕ್ಕಿ) , ಬಿ.ಕಣಬೂರುMR
123214ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹುತ್ತಿನಗದ್ದೆ ದಾಖ್ಲೆ,ಹೇರೂರು- 2MR
123215ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೇರೂರುMR
123216ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವೀರಗಲ್ಲುಮಕ್ಕಿ.MR
123217ಹಳೇ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕಟ್ಟಡ,ಗುಡ್ಡೇತೋಟMR
123218ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹುಲಿಗರಡಿMR
123219ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಅತ್ತಿಕುಳಿ ದಾಖ್ಲೆ. (ಹೆಗ್ಗಾರು ಕೊಡಿಗೆ)MR
123220ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾರೇಮನೆ.MR
123221ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕುಂಚೆಬೈಲು ದಾಖ್ಲೆ,, ಹೇರೂರುMR
123222ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ತೆಕ್ಕೂರು ದಾಖ್ಲೆ,ಕೂತುಗೋಡು.MR
123223ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ವಳಲೆ ಮಾವಿನಕಾಡುMR
123224ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹಂಚಿನಕೊಡಿಗೆMR
123225ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಲೆನಾಡುMR
123226ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹರೂರುMR
123227ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನೆಮ್ಮಾರುಮಕ್ಕಿ ದಾಖ್ಲೆ, ನೆಮ್ಮಾರುMR
123228ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಸುಂಕದಮಕ್ಕಿMR
123229ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೆರೆಕಟ್ಟೆMR
123230172. ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಡಕಲ್‌ ದಾಖ್ಲೆ, ಹಾದಿ ಕಿರೂರುMR
123231ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹರಳಾನೆMR
123232ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಿತ್ಲುಗುಳಿ.MR
123233ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗೋಳಗೋಡು.MR
123234ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ದಾಖ್ಲೆ, (ಬೈರೇದೇವರು)MR
123235ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಟೆತೋಟ.MR
123236ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬೈರೇದೇವರು - 2MR
123237ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಭರಕನಘಟ್ಟ ,ಬೆತ್ತದ ಕೊಳಲುMR
123238ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಸೀಗೋಡು ದಾಖ್ಲೆ, ದೇವಗೋಡು ,ಹೊಸಕಟ್ಟಡMR
123239ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮೇದಕ್ಕಿ. (ದೇವಗೋಡು )MR
123240ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬನ್ನೂರುMR
123241ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜಕ್ಕಣಕ್ಕಿ (ಬನ್ನೂರು)MR
123242ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕರಗಣೆ(ದಾಖ್ಲೆ ಹುಯಿಗೆರೆ)MR
123243ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹುಯಿಗೆರೆMR
123244ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಾಗುಂಡಿMR
123245ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಮಹಲ್ಗೋಡು (ದಾಖ್ಲೆ-ಮಾಗುಂಡಿ )MR
123246ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹಲಸೂರುMR
123247ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಸರಿಕಟ್ಟೆMR
123248ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಕಲ್ಲುಕೋರೆ.MR
123249ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕವನಹಳ್ಳ, ಅತ್ತಿಕೊಡಿಗೆMR
123250ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಿಳಾಲುಕೊಪ್ಪMR
123251ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಲ್ಲುಗುಡ್ಡೆMR
123252ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆ ಮೆಣಸಿನಹಾಡ್ಯMR
123253ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಿಕ್ಕರಣೆMR
123254ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಸ್ಕೇಮನೆ (ದಾಖ್ಲೆ ಸಾರಗೋಡು )MR
123255ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಹೊರಟ್ಟಿಹರ (ದಾಖ್ಲೆ ಸಾರಗೋಡು)MR
123256ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಹದ್ದಿನಬೈಲು (ದಾಖ್ಲೆ ಸಾರಗೋಡು)MR
 
  Copyright (c) 2023, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.