2023 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2023 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)MR (Eng)
1251ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೆಸವಿನಮನೆMR
1252ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಂಬೀಹಳ್ಳಿMR
1253ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ತೊಗರಿಹಂಕಲ್‌MR
1254ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಪೂರ್ವಭಾಗ) ತೊಗರಿಹಂಕಲ್‌MR
1255ಹಳೇ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕಟ್ಟಡ,ಮೇಲಿನಹುಲುವತ್ತಿMR
1256ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಂಕಳಮನೆMR
1257ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಸಿದ್ದಾಪುರ(ಸುಗಡ ವಾನಿ)MR
1258ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸುಗುಡ ವಾನಿ ಕಳವಾಸೆMR
1259ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಜಾಗರMR
12510ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಳಗಾಮೆMR
12511ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಹಲ್ ಬಿಸಗ್ನಿ ಮಠMR
12512ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಎಮ್ಮೆಖಾನ್‌ (ಮುತ್ತಿನಪುರ)MR
12513ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದೇವರಹಳ್ಳಿMR
12514ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಭಕ್ತರಹಳ್ಳಿMR
12515ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಕಾಮೇನಹಳ್ಳಿMR
12516ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪಾದಮನೆMR
12517ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು,1ನೇ ಬಲ ಭಾಗ ಸಖರಾಯಪಟ್ಟಣMR
12518ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು,1ನೇ ಎಡ ಭಾಗ), ಸಖರಾಯಪಟ್ಟಣMR
12519ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು,2ನೇಭಾಗ ಎಡ ಭಾಗ ಸಖರಾಯಪಟ್ಟಣMR
12520ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು,2ನೇಭಾಗ ಬಲ ಭಾಗ ಸಖರಾಯಪಟ್ಟಣMR
12521ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ(ಉತ್ತರಭಾಗ)ಸಖರಾಯಪಟ್ಟಣMR
12522ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ,ಸಖರಾಯಪಟ್ಟಣMR
12523ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಅಗ್ರಹಾರMR
12524ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಅಗ್ರಹಾರMR
12525ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಾಣೂರುMR
12526ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಬಲಬಾಗ)ಗುಬ್ಬಿಹಳ್ಳಿMR
12527ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಎಡಭಾಗ)ಗುಬ್ಬಿಹಳ್ಳಿMR
12528ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಜೋಡಿಹೋಚಿಹಳ್ಳಿMR
12529ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ವಡೇರಹಳ್ಳಿMR
12530ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ಬಲಭಾಗ)ಗುಂಡುಸಾಗರMR
12531ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ(ಎಡಭಾಗ)ಗುಂಡುಸಾಗರMR
12532ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹಳ್ಳದಹಳ್ಳಿMR
12533ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಡಿ. ಕಾರೇಹಳ್ಳಿMR
12534ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಎಡ ಭಾಗ, ಚಿಕ್ಕದೇವನೂರುMR
12535ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಲ ಭಾಗ,ಚಿಕ್ಕದೇವನೂರುMR
12536ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ(ಪೂರ್ವಭಾಗ)ದೇವನೂರುMR
12537ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ದೇವನೂರುMR
12538ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ನಾಗರಾಳು (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಉತ್ತರ ಭಾಗMR
12539ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ನಾಗರಾಳು (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗMR
12540ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬಲ ಭಾಗ, ಬ್ಯಾಲದಾಳುMR
12541ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಎಡ ಭಾಗ, ಬ್ಯಾಲದಾಳುMR
12542ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿMR
12543ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (1ನೇಭಾಗ)ಪಿಳ್ಳೇನಹಳ್ಳಿMR
12544ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,2ನೇಭಾಗ,ಪಿಳ್ಳೇನಹಳ್ಳಿMR
12545ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಬಿಳೇಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿMR
12546ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜ ,ಬಿಳೇಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿMR
12547ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಸರಪನಹಳ್ಳಿMR
12548ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹಳಸುಬಾಳುMR
12549ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿMR
12550ಸಡಿಯಪ್ಪ ಚಟ್ಟಿಯಾರ್‌ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,(ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿMR
12551ಸಡಿಯಪ್ಪ ಚಟ್ಟಿಯಾರ್‌ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗಗ)ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿMR
12552ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಅರಿಶಿನಗುಪ್ಪೆMR
12553ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಅತ್ತಿಗುಂಡಿMR
12554ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪಂಡರವಳ್ಳಿMR
12555ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಭುವನಹಳ್ಳಿ (ಪಂಡರವಳ್ಳಿ)MR
12556ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಶಿರವಾಸೆMR
12557ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಗಾಳಿಗುಡ್ಡೆMR
12558ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹಿರೇಕೊಳಲೆMR
12559ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕಛೇರಿ,ದಾಸರಹಳ್ಳಿMR
12560ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿMR
12561ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ,ಕುರಿಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿMR
12562ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಉದ್ದೇಬೋರನಹಳ್ಳಿMR
12563ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕುನ್ನಾಳುMR
12564ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿMR
12565ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಂಚುಗಾರನಹಳ್ಳಿMR
12566ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,1ನೇಭಾಗ,ನಿಡಘಟ್ಟMR
12567ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,2ನೇಭಾಗ,ನಿಡಘಟ್ಟMR
12568ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,3ನೇ ಬಲ ಭಾಗ,ನಿಡಘಟ್ಟMR
12569ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,3ನೇ ಎಡ ಭಾಗ,ನಿಡಘಟ್ಟMR
12570ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಗೆದ್ಲೆಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ್ಯMR
12571ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಾಮೇನಹಳ್ಳಿMR
12572ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಮಾಚಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿMR
12573ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಬಲ ಭಾಗ, ತಂಡ್ರೆ ಬೋರೆ ಕಾವಲ್‌MR
12574ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಎಡ ಭಾಗ, ತಂಡ್ರೆ ಬೋರೆ ಕಾವಲ್‌MR
12575ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಚಟ್ನಹಳ್ಳಿMR
12576ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಜೋಡಿಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿMR
12577ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಜೋಡಿಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿMR
12578ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೇತುಮಾರನಹಳ್ಳಿMR
12579ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(2ನೇಭಾಗ)ಹುಲಿಕೆರೆMR
12580ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಹೊಸಕಟ್ಟಡ (3ನೇಭಾಗ) ಹುಲಿಕೆರೆMR
12581ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(1ನೇಭಾಗ)ಹುಲಿಕೆರೆMR
12582ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಿರಬಡಿಗೆMR
12583ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಲಕ್ಕಮ್ಮನಹಳ್ಳಿMR
12584ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಸಾದರಹಳ್ಳಿMR
12585ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹಿರೇಗೌಜMR
12586ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಚಿಕ್ಕಗೌಜMR
12587ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ದಾಸರಹಳ್ಳಿMR
12588ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬೀಕನಹಳ್ಳಿ ನಹಳ್ಳಿMR
12589ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಉತ್ತರ ಭಾಗ,ಅಲ್ಲಂಪುರMR
12590ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಅಲ್ಲಂಪುರMR
12591ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೈಮರMR
12592ಸ ಕಿ ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ, ಇಂದಿರಾನಗರ (ಕಲ್ಲೆದೇವರಪುರ)MR
12593ಸ ಕಿ ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ, ಬ್ಯಾಗದಹಳ್ಳಿMR
12594ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಚುಂಗನಮಕ್ಕಿ (ಹಿರೇಕೊಳಲೆ)MR
12595ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಚಿಕ್ಕೊಳಲೆMR
12596ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನರಗನಹಳ್ಳಿMR
12597ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಇಂದಾವರ(ಎಡಭಾಗ)MR
12598ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಪಿ.ಯು.ಕಾಲೇಜು ಬಲ ಭಾಗ ಚಂದ್ರನಗರ, ಕೆಂಪನಹಳ್ಳಿMR
12599ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಪಿ.ಯು.ಕಾಲೇಜು, ಎಡ ಭಾಗ, ಚಂದ್ರನಗರ,ರತ್ನಗಿರಿ ಬೋರೆ ಕೆಳಭಾಗ ಕೆಂಪನಹಳ್ಳಿMR
125100ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಮಧ್ಯಭಾಗ ಕೆಂಪನಹಳ್ಳಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMR
125101ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೆಂಪನಹಳ್ಳಿ(ಹೊಸಕಟ್ಟಡ), (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MR
125102ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಹೊಸಕಟ್ಟಡ)(ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ), ಕೆಂಪನಹಳ್ಳಿMR
125103ಸ ಕಿ ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ, ಕರ್ಕಿಪೇಟೆMR
125104ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಂಪಾಪುರ.MR
125105ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಮನಹಳ್ಳಿ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ ) ಡಯಟ್ ಹಿಂಭಾಗMR
125106ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಾಮನಹಳ್ಳಿ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ), ಡಯಟ್ ಹಿಂಭಾಗMR
125107ಸರ್ಕಾರಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ,(ಎಡಭಾಗ) ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದ ಬಲಭಾಗದ ಕೊಠಡಿ ರಾಮನಹಳ್ಳಿMR
125108ಸರ್ಕಾರಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ,(ಬಲಭಾಗ) ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದ ಬಲಭಾಗದ ಕೊಠಡಿ ರಾಮನಹಳ್ಳಿMR
125109ಸರ್ಕಾರಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ , (ಬಲ ಭಾಗ)ರಾಮನಹಳ್ಳಿMR
125110ಜಿಲ್ಲಾ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘದ ಶಾಲೆ,ಪೂರ್ವಭಾಗದ ದಕ್ಷಿಣ ಕೂಠಡಿ,ವಿಜಯಪುರ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMR
125111ಜಿಲ್ಲಾ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘದ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಉತ್ತರ ಕೊಠಡಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMR
125112ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ )ವಿಜಯಪುರ, ಗೌರಿಕಾಲುವೆ ,ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMR
125113ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಉತ್ತರ ಭಾಗ )ವಿಜಯಪುರ, ಗೌರಿಕಾಲುವೆ ,ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMR
125114ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಉತ್ತರ ಭಾಗ ) ವಿಜಯಪುರ ಗೌರಿ ಕಾಲುವೆ ,ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMR
125115ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕರ್ಕಿಪೇಟೆMR
125116ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಉಪ್ಪಳ್ಳಿ(ಉತ್ತರಭಾಗ)MR
125117ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಉಪ್ಪಳ್ಳಿ(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
125118ಸ ಕಿ ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ, ಉಂಡೆದಾಸರಹಳ್ಳಿMR
125119ಸ ಉ ಕಿ ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ, ಉದಯಗಿರಿ, ಉಪ್ಪಳ್ಳಿ , ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು.MR
125120ಮಾಡೆಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ , ಹಿರೆಕೊಳಲೆ ರೋಡ್ ಉಪ್ಪಳ್ಳಿ , ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMR
125121ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಶಾಂತಿನಗರ, ಉಪ್ಪಳ್ಳಿ ಪೂರ್ವ ಭಾಗMR
125122ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಶಾಂತಿನಗರ,ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಉಪ್ಪಳ್ಳಿMR
125123ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಶಾಂತಿನಗರ, ಉಪ್ಪಳ್ಳಿ ಉತ್ತರ ಭಾಗMR
125124ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಶಾಂತಿನಗರ, ಉಪ್ಪಳ್ಳಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗMR
125125ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ಹೌಸಿಂಗ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು.MR
125126ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೌಸಿಂಗ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ ದಕ್ಷಿಣ ಬಲ ಭಾಗ) ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು.MR
125127ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಹೌಸಿಂಗ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ ಕಾಲೋನಿ ಉತ್ತರಭಾಗಭಾಗ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMR
125128ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಹೌಸಿಂಗ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ ಕಾಲೋನಿ(ಉತ್ತರ ಬಲ ಭಾಗ) ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMR
125129ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ .ಎಂ.ಇ.ಎಸ್‌.ಶಾಲೆ,ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ನರಿಗುಡ್ಡೇನಹಳ್ಳಿ.MR
125130ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ.ಎಂ.ಇ.ಎಸ್‌.ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ ನರಿಗುಡ್ಡೇನಹಳ್ಳಿ.MR
125131ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ.ಎಂ.ಇ.ಎಸ್‌.ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಬಲ ಭಾಗ ನರಿಗುಡ್ಡೇನಹಳ್ಳಿ.MR
125132ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್,ರೂ ನಂ 04 ಪಶ್ವಿಮ ಭಾಗ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMR
125133ನಗರಾಭಿವೃದ್ದಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಛೇರಿ, ದೊಡ್ಡ ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ,ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರುMR
125134ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಿಳೇಕಲ್ಲುMR
125135ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಚಿಕ್ಕಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MR
125136ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಹಿರೇಮಗಳೂರುMR
125137ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಹಿರೇಮಗಳೂರುMR
125138ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ,ಕೋಟೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMR
125139ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸೌಧ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ, ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMR
125140ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ), ಸುಗ್ಗಿಕಲ್‌ರಸ್ತೆ,ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMR
125141ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಉತ್ತರ ಭಾಗ), ಸುಗ್ಗಿಕಲ್‌ರಸ್ತೆ,ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMR
125142ಸರ್ಕಾರಿ ನಗರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ )ಟಿ.ಪಿ.ಎಸ್. ಹಿಂಭಾಗ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMR
125143ಸರ್ಕಾರಿ ನಗರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ)ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಿಂಭಾಗMR
125144ಸರ್ಕಾರಿ ನಗರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಉತ್ತರ ಭಾಗ ) ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಿಂಭಾಗMR
125145ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, 8ನೇ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿ,(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ),ಹೊಸಮನೆ ,ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು.MR
125146ವಿಶ್ವವಿಧ್ಯಾಲಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, 9ನೇ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿ,(ಉತ್ತರಭಾಗ),ಹೊಸಮನೆ,ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMR
125147ವಿಶ್ವವಿಧ್ಯಾಲಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, 9ನೇ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿ, (ಉತ್ತರಭಾಗ),ಹೊಸಮನೆ,ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMR
125148ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ, ಕೆ.ಎಂ.ರೋಡ್, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMR
125149ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMR
125150ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬೇಲೂರು (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು,MR
125151ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬೇಲೂರುರಸ್ತೆ, (ಪೂರ್ವಭಾಗ), ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMR
125152ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬೇಲೂರುರಸ್ತೆ, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMR
125153ಸರ್ಕಾರಿ ಜೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜು, ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMR
125154ಸರ್ಕಾರಿ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ), ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMR
125155ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಪುರ್ವಭಾಗ),ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMR
125156ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಲಕ್ಷೀಶ ನಗರ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು.MR
125157ಲೋಕೊಪಯೋಗಿ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ, ಆಜಾದ್ ಪಾರ್ಕ್, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು.MR
125158ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಐ.ಜಿ. ರಸ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMR
125159ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, (ಉತ್ತರಭಾಗ),ಶಂಕರಪುರ,ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMR
125160ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, (ಉತ್ತರಭಾಗ)ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ,ಶಂಕರಪುರ,ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMR
125161ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ)ಶಂಕರಪುರ,ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMR
125162ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಅಡಿಷನಲ್‌ಬ್ಲಾಕ್‌, ಜುಮ್ಮಾಮಸೀದಿ ರಸ್ತೆ,ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು. (ಪಶ್ಚಿಮ )MR
125163ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಅಡಿಷನಲ್‌ಬ್ಲಾಕ್‌, ಜುಮ್ಮಾಮಸೀದಿ ರಸ್ತೆ,ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು. (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ )MR
125164ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಉರ್ದು ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ,(ಪ.ಭಾ)ಅಡಿಷನಲ್‌ ಬ್ಲಾಕ್‌ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿ ರಸ್ತೆ,ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು.MR
125165ಸರ್ಕಾರಿ ಉ ಹಿ.ಬಾ ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಐ ಜಿ ರೋಡ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು.MR
125166ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಬಾಲಕಿಯರ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ. 4, ಅಡಿಷನಲ್‌ ಬ್ಲಾಕ್‌,ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿ ರಸ್ತೆ,ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMR
125167ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೋರ್ಟರ್‌ ಪೇಟೆ, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ), ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMR
125168ಮಾದರಿ ಬಡಗಿ ಮತ್ತು ಕಮ್ಮಾರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಶಾಲೆ, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಎನ್ ಎಮ್ ಸಿ ವೃತ್ತ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMR
125169ಮಾದರಿ ಬಡಗಿ ಮತ್ತು ಕಮ್ಮಾರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಶಾಲೆ, (ಧಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ), ಎನ್ ಎಮ್ ಸಿ ವೃತ್ತ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMR
125170ಎಂ.ಇ.ಎಸ್‌.ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡ) ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMR
125171ಎಂ.ಇ.ಎಸ್‌.ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡ ವಿಜಯಪುರ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMR
125172ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಭವನ (ಹೊಸಕಟ್ಟಡ) ಶೆಟ್ಟರಬೀದಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಉತ್ತರ ಭಾಗMR
125173ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಭವನ (ಹೊಸಕಟ್ಟಡ) ಶೆಟ್ಟರಬೀದಿ,ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗMR
125174ಸರ್ವೋದಯ ವಿಧ್ಯಾಲಯ,(ಬಲಭಾಗ)ಟಿಪ್ಪುನಗರ,ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಸ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMR
125175ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಬಾಲಕಿಯರ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮದ ಎಡ ಭಾಗ), ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಸ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMR
125176ಓಂ ಶಾಂತಿ ಸಮುಧಾಯ ಭವನ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೋಡ್, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMR
125177ಸರ್ವೋದಯ ವಿಧ್ಯಾಲಯ(ಬಲಭಾಗ)ಟಿಪ್ಪುನಗರ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಸ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMR
125178ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಹಿಳಾಶ್ರಮ, ಬಸವನಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMR
125179ಕುಶಲ ಕೈಗಾರಿಕೆ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ,ಎನ್‌.ಎಂ.ಸಿ.ವೃತ್ತ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMR
125180ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ತಮಿಳು ಕಾಲೋನಿ,(ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು,MR
125181ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ತಮಿಳು ಕಾಲೋನಿ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು,MR
125182ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ,ತಮಿಳು ಕಾಲೋನಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMR
125183ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ,ತಮಿಳು ಕಾಲೋನಿ ,ಮದ್ಯದ ಹಾಲ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMR
125184ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ರೂಂ ನಂ. 1), ದಂಟರಮಕ್ಕಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMR
125185ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್‌ ಬಾಲಕರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ,9ನೇ ತರಗತಿ .ಬಿ.ಕೊಠಡಿ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ದಂಟರಮಕ್ಕಿ.ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMR
125186ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ), ಕೊಠಡಿ, ದಂಟರಮಕ್ಕಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMR
125187ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್‌ ಬಾಲಕರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,10ನೇ ತರಗತಿ. ಬಿ ಸೆಕ್ಷನ್ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ದಂಟರ ಮಕ್ಕಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರMR
125188ಎಂ.ಇ.ಎಸ್.ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಬಲ ಭಾಗ)ವಿಜಯಪುರ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMR
125189ಎಂ.ಇ.ಎಸ್.ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಎಡ ಭಾಗ)ವಿಜಯಪುರ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMR
125190ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಳೇಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ವಿಜಯಪುರ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMR
125191ಸ ಕ ಹಿ ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ, ವಿಜಯಪುರ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMR
125192ಕಸ್ತೂರಿ ಬಾ ಸದನ,ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ವಿಜಯಪುರ,ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMR
125193ಕಸ್ತೂರ ಬಾ ಸದನ,ದಕ್ಷಿಣದ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ವಿಜಯಪುರ,ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMR
125194ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ವಿಜಯಪುರ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMR
125195ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ,ವಿಜಯಪುರ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMR
125196ವಿಧ್ಯಾಭಾರತಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ,(ಉತ್ತರಭಾಗ) ಗೌರಿ ಕಾಲುವೆ,ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMR
125197ವಿಧ್ಯಾಭಾರತಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ,(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಗೌರಿ ಕಾಲುವೆ,ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMR
125198ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ), ಗೌರಿ ಕಾಲುವೆ ,ವಿಜಯಪುರMR
125199ಡಿ ಎ ಸಿ ಜಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ ಕಾಲೇಜು (ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೂಠಡಿ), ಆರ್. ಜಿ ರಸ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMR
125200ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಬಾಲಕರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಸವನಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMR
125201ಸೆವೆಂತ್ ಡೇ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಬಲಭಾಗ) ಅರವಿಂದ ನಗರ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMR
125202ಸೆವೆಂತ್ ಡೇ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಎಡಭಾಗ)ಅರವಿಂದ ನಗರ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMR
125203ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಬಾಲಕಿಯರ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ಪೂರ್ವ ಎಡ ಭಾಗ) ಬಸವನಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು.MR
125204ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಬಾಲಕಿಯರ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ಪೂರ್ವ ಬಲಭಾಗ) ಬಸವನಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು.MR
125205ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪಶ್ಚಿಮ ಎಡ ಭಾಗ ಬಸವನಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMR
125206ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಪಶ್ಚಿಮ ಬಲಭಾಗ) ಬಸವನಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMR
125207ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ), ಕುರುವಂಗಿMR
125208ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ), ಕುರುವಂಗಿMR
125209ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನೆಟ್ಟಿಕೆರೆ ಹಳ್ಳಿ.MR
125210ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹಳೇಲಕ್ಯಾMR
125211ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಲಕ್ಯಾMR
125212ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಧ್ಯದ ಭಾಗ ಲಕ್ಯಾMR
125213ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕ್ಯಾತನಬೀಡುMR
125214ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಣಿವೇಹಳ್ಳಿMR
125215ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡ ಭಾಗ,ದೇವಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿMR
125216ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಲ ಭಾಗ,ದೇವಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿMR
125217ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಸಿಂದಿಗೆರೆMR
125218ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಸಿಂದಿಗೆರೆMR
125219ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ, ಸಿಂದಿಗೆರೆ.MR
125220ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಭಕ್ತರಹಳ್ಳಿMR
125221ಶ್ರೀ ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ಸಿಂದಿಗೆರೆMR
125222ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(1ನೇಭಾಗ)ಎಸ್‌.ಬಿದರೆMR
125223ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸಕಟ್ಟಡ,ಎಡಭಾಗ ಎಸ್‌.ಬಿದರೆMR
125224ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸಕಟ್ಟಡ, ಬಲ ಭಾಗ, ಎಸ್‌.ಬಿದರೆMR
125225ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ)ಮಾಚೇನಹಳ್ಳಿ.MR
125226ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ), ಮಾಚೇನಹಳ್ಳಿ .MR
125227ಸ ಕಿ ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ, ಸೇವಲಾಲ್ ನಗರMR
125228ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿMR
125229ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ಕಳಸಾಪುರMR
125230ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ಕಳಸಾಪುರMR
125231ವಿನಾಯಕ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ಕಳಸಾಪುರMR
125232ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಲ್ಲೇದೇವರಹಳ್ಳಿMR
125233ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬೀರದೇವರಹಳ್ಳಿMR
125234ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕರ್ತಿಕೆರೆMR
125235ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ತೇಗೂರು (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
125236ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ತೇಗೂರು (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MR
125237ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಗವನಹಳ್ಳಿ(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
125238ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಗವನಹಳ್ಳಿ(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MR
125239ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನಲ್ಲೂರು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು.MR
125240ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹುಕ್ಕುಂದMR
125241ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮತ್ತಾವರMR
125242ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ), ಮೂಗ್ತಿಹಳ್ಳಿMR
125243ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ದಂಬದಹಳ್ಳಿ.MR
125244ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ಮೂಗ್ತಿಹಳ್ಳಿMR
125245ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಆದಿಶಕ್ತಿ ನಗರ.MR
125246ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ತಮಿಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರಾಂಪುರ.MR
125247ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಗಾಳಿಹಳ್ಳಿMR
125248ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಈಶ್ವರಹಳ್ಳಿMR
125249ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮೇದರಹಳ್ಳಿMR
125250ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ), ಬೆಳವಾಡಿ.MR
125251ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ), ಬೆಳವಾಡಿ.MR
125252ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ವಡೇರಹಳ್ಳಿMR
125253ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನರಸೀಪುರMR
125254ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿMR
125255ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕುರುಬರಬೂದಿಹಾಳ್ ಪೂವ೵ ಭಾಗMR
125256ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕುರುಬರಬೂದಿಹಾಳ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗMR
125257ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ಕುರುಬರಬೂದಿಹಾಳ್‌MR
 
  Copyright (c) 2023, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.