2023 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2023 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)MR (Eng)
1261ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಸಿದ್ಲೀಪುರMR
1262ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಗೋಪಾಲ ಭೂಸೆನಹಳ್ಳಿMR
1263ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಗೋಪಾಲ ಕಾಲೋನಿMR
1264ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಪಶ್ಛಿಮಭಾಗ)ಮಳಲಿಚನ್ನೇನಹಳ್ಳಿMR
1265ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪೂರ್ವಭಾಗ,ಮಳಲಿಚನ್ನೇನಹಳ್ಳಿMR
1266ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಮಳಲಿಚನ್ನೇನಹಳ್ಳಿMR
1267ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗಂಟೆಕಣಿವೆMR
1268ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ), ಹಾದಿಕೆರೆMR
1269ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಹಾದಿಕೆರೆMR
12610ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿMR
12611ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೆಂಚಾಪುರ, ಹೊಸಕಟ್ಟಡMR
12612ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ನಾಗಭೋವನಹಳ್ಳಿMR
12613ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಚೀರನಹಳ್ಳಿMR
12614ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಕಾರೆಹಳ್ಳಿMR
12615ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹರಳಹಳ್ಳಿMR
12616ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ವಡ್ಡರಹಟ್ಟಿMR
12617ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿMR
12618ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಭಕ್ತನಕಟ್ಟೆMR
12619ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಂಗಾಪುರMR
12620ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಗಿರಿಯಾಪುರMR
12621ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ತ್ಯಾಗದಕಟ್ಟೆMR
12622ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದಂದೂರುMR
12623ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬುಕ್ಕಾಂಬುಧಿMR
12624ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ,ಬುಕ್ಕಾಂಬುಧಿMR
12625ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಜಲಧಿಹಳ್ಳಿMR
12626ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ್ಯMR
12627ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ವಿಠಲಾಪುರMR
12628ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಕುಂಟಿನಮಡುMR
12629ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಲಕ್ಷ್ಮೀಸಾಗರMR
12630ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಯರೇಹಳ್ಳಿMR
12631ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಇಟ್ಟಿಗೆMR
12632ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎ ರಾಮನಹಳ್ಳಿMR
12633ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಬೇಲೇನಹಳ್ಳಿMR
12634ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಜೋಡಿಕೋಡಿಹಳ್ಳಿMR
12635ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಲಭಾಗ, ಕರಕುಚ್ಚಿ ಎ,ಕಾಲೋನಿMR
12636ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಎಡಭಾಗ, ಕರಕುಚ್ಚಿ ಎ.ಕಾಲೋನಿMR
12637ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕರಕುಚ್ಚಿ ಪೂರ್ವ ಕಟ್ಟಡMR
12638ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕರಕುಚ್ಚಿ (ಉತ್ತರ ಕಟ್ಟಡ)MR
12639ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕರಕುಚ್ಚಿ ಬಿ ಕಾಲೋನಿMR
12640ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ , ಭಾವಿಕೆರೆMR
12641ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪೂರ್ವಭಾಗ, ಭಾವಿಕೆರೆMR
12642ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಭಾವಿಕೆರೆMR
12643ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಂಬುಸರMR
12644ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಪಿರುಮೇನಹಳ್ಳಿMR
12645ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೆರೆಹೊಸಹಳ್ಳಿMR
12646ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಎ ರಂಗಾಪುರMR
12647ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಸಮತಳMR
12648ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಆಮೃತಾಪುರMR
12649ಸುಜಾತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಉತ್ತರಭಾಗ, ಹುಣಸಘಟ್ಟMR
12650ಸುಜಾತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಹುಣಸಘಟ್ಟMR
12651ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹುಣಸಘಟ್ಟMR
12652ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮೇದಿಹಳ್ಳಿMR
12653ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಚಿಕ್ಕಾನವಂಗಲMR
12654ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಡಣಾಯಕಪುರMR
12655ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಣಬಗಟ್ಟೆMR
12656ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಶಿವನಿMR
12657ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು,ಪೂರ್ವಭಾಗ, ಶಿವನಿMR
12658ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು,ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಶಿವನಿMR
12659ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ.ಕಟ್ಟಡ,ಶಿವನಿMR
12660ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಾಣೂರುMR
12661ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಬಸವಾಪುರMR
12662ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಭೂತನಹಳ್ಳಿMR
12663ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನಂದೀಪುರMR
12664ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಬಂಡ್ರೆMR
12665ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಸಿರಗನಹಳ್ಳಿMR
12666ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ತಡಗMR
12667ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸಕಟ್ಟಡ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ತಡಗMR
12668ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಅನುವನಹಳ್ಳಿMR
12669ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಜಾವೂರುMR
12670ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹಿರೇಕಾನವಂಗಲMR
12671ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಜಾವೂರು ಹೊಸಳ್ಳಿMR
12672ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಗೆಜ್ಜೆಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡMR
12673ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹಣ್ಣೆMR
12674ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ತಿಪ್ಪಗೊಂಡನ ಹಳ್ಳಿMR
12675ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಾರಣಘಟ್ಟMR
12676ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬೆಟ್ಟತಾವರೆಕೆರೆMR
12677ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನೇರಲಕೆರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗMR
12678ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಉತ್ತರಭಾಗ), ನೇರಲಕೆರೆMR
12679ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೆ.ಹೊಸೂರುMR
12680ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಚಾಕೊನಹಳ್ಳಿMR
12681ಪುರಸಭಾ ಕಛೇರಿ,ತರೀಕೆರೆMR
12682ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಅಂಚೆ ಕಛೇರಿ ಎದುರು ಭಾಗ-2, ತರೀಕೆರೆMR
12683ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪೂರ್ವಭಾಗ, ಎಂ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ,ತರೀಕೆರೆMR
12684ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪೇಟೆ ಶಾಲೆ,ತರೀಕೆರೆMR
12685ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಉತ್ತರಭಾಗ, ಎಂ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ,ತರೀಕೆರೆMR
12686ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ, ಎಂ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ, ತರೀಕೆರೆMR
12687ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಉತ್ತರಭಾಗ, ಎಂ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ, ತರೀಕೆರೆMR
12688ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಳೆ ಸಂತೆ ಮೈದಾನ, ಹೊಸ ಅಂಚೆ ಕಛೇರಿ ಎದುರು, ತರೀಕೆರೆMR
12689ಯಶೋಧಮ್ಮಾ ನಾಗತಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ), ತರೀಕೆರೆMR
12690ಯಶೋಧಮ್ಮ ನಾಗತಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,(ಉತ್ತರ ಭಾಗ), ತರೀಕೆರೆMR
12691ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ,ಕವಾಡಿಗರ ಬೀದಿ, ತರೀಕೆರೆMR
12692ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ), ಕಂಬದ ಬೀದಿ, ತರೀಕೆರೆMR
12693ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಪಕ್ಕ, ತರೀಕೆರೆMR
12694ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ,ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ತರೀಕೆರೆMR
12695ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ)1ನೇ ಭಾಗ,ಕಂಬದ ಬೀದಿ,ತರೀಕೆರೆMR
12696ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ), 2ನೇ ಭಾಗ,ಕಂಬದ ಬೀದಿ, ತರೀಕೆರೆMR
12697ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಪೂರ್ವಭಾಗ), ತುದಿಪೇಟೆ,ತರೀಕೆರೆMR
12698ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ, ತುದಿಪೇಟೆ, ತರೀಕೆರೆMR
12699ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕೀಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವಕಾಲೇಜು,ತುದಿಪೇಟೆ,ತರೀಕೆರೆMR
126100ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕೀಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು(ಉತ್ತರಭಾಗ)ತರೀಕೆರೆMR
126101ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು,ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ, ತರೀಕೆರೆMR
126102ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ಕಾಲೇಜು,ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ತರೀಕೆರೆMR
126103ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ತರೀಕೆರೆMR
126104ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಾಗಪ್ಪ ಕಾಲೋನಿ, ತರೀಕೆರೆMR
126105ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಸೀತಾಪುರ ಕಾವಲುMR
126106ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಯಲುಗೆರೆMR
126107ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದುಗ್ಲಾಪುರ ಸ್ಟೇಷನ್‌MR
126108ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದುಗ್ಲಾಪುರ.MR
126109ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಬಸವನಹಳ್ಳಿMR
126110ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮುಖ್ಯಕಟ್ಟಡ, ಮುಡುಗೋಡುMR
126111ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡ ಹಿಂಭಾಗ),ಮುಡುಗೋಡುMR
126112ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ,ಮುಡುಗೋಡುMR
126113ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಇಂದಿರಾನಗರMR
126114ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಗುಂಡೇನಹಳ್ಳಿMR
126115ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಾಳಿಕೊಪ್ಪMR
126116ಗ್ರಾಮ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಲಕ್ಕವಳ್ಳಿMR
126117ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಳೇ ಲಕ್ಕವಳ್ಳಿMR
126118ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಲಕ್ಕವಳ್ಳಿMR
126119ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಭಾಗ-2 ಲಕ್ಕವಳ್ಳಿ,MR
126120ಗ್ರಾಮ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ ಲಕ್ಕವಳ್ಳಿMR
126121ಗ್ರಾಮ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಲಕ್ಕವಳ್ಳಿ.MR
126122ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿMR
126123ಗ್ರಾಮ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ. ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಲಕ್ಕವಳ್ಳಿMR
126124ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೆಂಚಿಕೊಪ್ಪMR
126125ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹಲಸೂರುMR
126126ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಂಡರವಳ್ಳಿMR
126127ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಸಿದ್ದರಹಳ್ಳಿMR
126128ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜಂಬದಹಳ್ಳMR
126129ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ, ಗಾಳಿಹಳ್ಳಿMR
126130ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಗಾಳಿಹಳ್ಳಿMR
126131ಎಸ್‌. ಜೆ. ಎಂ ಕಾಲೇಜು, ಗಾಳಿಹಳ್ಳಿMR
126132ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪೂರ್ವಭಾಗ,ಗಾಳಿಹಳ್ಳಿMR
126133ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಧ್ಯಭಾಗ,ಗಾಳಿಹಳ್ಳಿMR
126134ಯುನೈಟೆಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಗಿಸ್ತೆರೇಡ್ ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಎಂ ಜಿ ಹಾಲ್ ಹತ್ತಿರ ಬಿ.ಹೆಚ್ ರಸ್ತೆ, ತರೀಕೆರೆMR
126135ಯೂನಿಟೆಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿ., ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಎಂ ಜಿ ಹಾಲ್ ಬಿ ಹೆಚ್ ರಸ್ತೆ, ತರೀಕೆರೆMR
126136ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹಳಿಯೂರುMR
126137ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಗೇರಮರಡಿMR
126138ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೋರನಹಳ್ಳಿMR
126139ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರಂಗಾಪುರ(ಸೊಕ್ಕೆ)MR
126140ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಅತ್ತಿಮೊಗ್ಗೆMR
126141ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೆಬ್ಬೂರುMR
126142ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನಾರಣಾಪುರMR
126143ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಂಕನಕಟ್ಟೆMR
126144ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಅಣ್ಣಾಪುರMR
126145ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಅರಬಲMR
126146ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಗರಗದಹಳ್ಳಿMR
126147ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಗಡೀಹಳ್ಳಿMR
126148ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಗಡೀಹಳ್ಳಿMR
126149ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮುಗಳಿMR
126150ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಭಾಗ-2, ಮುಗಳಿMR
126151ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಅಬ್ಬಿನಹೊಳಲುMR
126152ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಂ ಹೊಸಹಳ್ಳಿMR
126153ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಾಟಿಗನೆರೆMR
126154ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಗೌರಾಪುರMR
126155ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು,(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ಅಜ್ಜಂಪುರMR
126156ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು,(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ), ಅಜ್ಜಂಪುರMR
126157ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು,(ಮಧ್ಯ ಭಾಗ), ಅಜ್ಜಂಪುರMR
126158ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು,(ಉತ್ತರಭಾಗ),ಅಜ್ಜಂಪುರMR
126159ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ), ಅಜ್ಜಂಪುರMR
126160ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಉತ್ತರ ಭಾಗ),ಅಜ್ಜಂಪುರMR
126161ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ), ಅಜ್ಜಂಪುರMR
126162ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಅಜ್ಜಂಪುರMR
126163ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಮಧ್ಯಭಾಗ)ಅಜ್ಜಂಪುರMR
126164ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಅಜ್ಜಂಪುರMR
126165ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿMR
126166ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೋಂಡೇದಹಳ್ಳಿMR
126167ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸೊಕ್ಕೆMR
126168ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಾಕನಹಳ್ಳಿMR
126169ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ಬಗ್ಗವಳ್ಳಿMR
126170ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಬಗ್ಗವಳ್ಳಿMR
126171ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಶ್ಯಾನುಬೋಗನಹಳ್ಳಿMR
126172ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದೊಡ್ಡಬೋಕಿಕೆರೆMR
126173ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಜೋಡಿಬೋಕಿಕೆರೆMR
126174ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೆ.ಚಟ್ಟನಹಳ್ಳಿMR
126175ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೆಟ್ಟದಹಳ್ಳಿMR
126176ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದೋರನಾಳುMR
126177ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ,ದೋರನಾಳುMR
126178ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅತ್ತಿಗನಾಳುMR
126179ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬರಗೇನಹಳ್ಳಿMR
126180ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶಾಂತಿಪುರMR
126181ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹರುವನಹಳ್ಳಿMR
126182ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗುರುಪುರMR
126183ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದೊಡ್ಡಕುಂದೂರುMR
126184ಸರ್ಕಾರಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಗುಡ್ಡದಬೀರನಹಳ್ಳಿMR
126185ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ತ್ಯಾಗದಬಾಗಿMR
126186ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಲ್ಲಿಗೇನಹಳ್ಳಿMR
126187ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಗುಳ್ಳದಮನೆMR
126188ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೆಂಚಾಪುರMR
126189ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನಂದಿMR
126190ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನಂದಿಹೊಸಳ್ಳಿMR
126191ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಸುಣ್ಣದಹಳ್ಳಿMR
126192ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಾಳೇನಹಳ್ಳಿMR
126193ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಸೊಲ್ಲಾಪುರMR
126194ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಸೌತನಹಳ್ಳಿMR
126195ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬೇಗೂರುMR
126196ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗುಡ್ಡದಹಳ್ಳಿMR
126197ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮುದಿಗೆರೆMR
126198ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಚನ್ನಾಪುರMR
126199ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ವೀರಾಪುರMR
126200ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ನಾಗವಂಗಲMR
126201ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಧ್ಯ ಭಾಗ ಕುಡ್ಲೂರುMR
126202ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕುಡ್ಲೂರುMR
126203ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕುಡ್ಲೂರುMR
126204ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊರಟೀಕೆರೆMR
126205ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮುಂಡ್ರೆMR
126206ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ತಾಂಡ್ಯ (ಲಂಬಾಣಿ ತಾಂಡ್ಯ)MR
126207ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಬಲಭಾಗ ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿMR
126208ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು(ಎಡಭಾಗ) ,ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿMR
126209ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿMR
126210ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಪೂರ್ವಭಾಗ)ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿMR
126211ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿMR
126212ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಯರದಂಕಲುMR
126213ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿMR
126214ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನಂದಿಬಟ್ಟಲು ಕಾಲೋನಿMR
126215ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸೈದುಖಾನ್MR
126216ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹುಲಿತಿಮ್ಮಾಪುರMR
126217ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಗೊಣಗಿಲಕಟ್ಟೆMR
126218ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ವರ್ತೆಗುಂಡಿMR
126219ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಣಿಗೆಬೈಲುMR
126220ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೂಪದಖಾನ್‌ (ತಣೆಗೆಬೈಲು)MR
126221ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೆಮ್ಮಣ್ಣುಗುಂಡಿMR
126222ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಲ್ಲತ್ತಿಪುರ (ಬಲಭಾಗ)MR
126223ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಎಡಭಾಗ,ಕಲ್ಲತ್ತಿಪುರMR
126224ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸಗಂಗೂರುMR
126225ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ(ಎಡಭಾಗ)ಉಡೇವMR
126226ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಉಡೇವ, ಬಲಭಾಗMR
126227ಸರ್ಕಾರಿ ತಮಿಳು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಮನದುರ್ಗ (ಸಂತವೇರಿ)MR
126228ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಮನದುರ್ಗ (ಸಂತವೇರಿ)MR
 
  Copyright (c) 2023, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.