2023 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2023 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)MR (Eng)
1271ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಎಂ.ಚೋಮನಹಳ್ಳಿMR
1272ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಗಿರಿಯಾಪುರMR
1273ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಚಿಕ್ಕನಲ್ಲೂರುMR
1274ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಚಿಕ್ಕನಲ್ಲೂರುMR
1275ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ 1 ನೇ ಭಾಗ ಆಸಂದಿMR
1276ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ 2ನೇ ಭಾಗ ಆಸಂದಿMR
1277ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಟ್ಟಡ, ಅಂತರಗಟ್ಟೆMR
1278ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಿದ್ಯಾನಗರ, ಅಂತರಗಟ್ಟೆMR
1279ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಸಂಕ್ಲಾಪುರMR
12710ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿMR
12711ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಲ್ಕೆರೆMR
12712ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹಡಗಲುMR
12713ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ, ಹಿರೇನಲ್ಲೂರುMR
12714ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಹಿರೇನಲ್ಲೂರುMR
12715ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಯರೇಹಳ್ಳಿMR
12716ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೇದಿಗೆರೆMR
12717ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೆಚ್‌.ತಿಮ್ಮಾಪುರMR
12718ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕಾಲೇಜು, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಚೌಳಹಿರಿಯೂರುMR
12719ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕಾಲೇಜು, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಚೌಳಹಿರಿಯೂರುMR
12720ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕಾಲೇಜು,(2ನೇ ಭಾಗ),ಚೌಳಹಿರಿಯೂರುMR
12721ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ), 1ನೇ ಭಾಗ, ಚೌಳಹಿರಿಯೂರುMR
12722ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ) 2ನೇ ಭಾಗ, ಚೌಳಹಿರಿಯೂರುMR
12723ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಉತ್ತರಭಾಗ), ಚೌಳಹಿರಿಯೂರುMR
12724ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹನುಮನಹಳ್ಳಿMR
12725ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹುರುಕನಹಳ್ಳಿMR
12726ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನರಸೀಪುರMR
12727ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,1ನೇ ಭಾಗ, ಹುಲ್ಲೇಹಳ್ಳಿMR
12728ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,2ನೇ ಭಾಗ, ಹುಲ್ಲೇಹಳ್ಳಿMR
12729ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಗಾಳಿಹಳ್ಳಿMR
12730ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜೋಡಿತಿಮ್ಮಾಪುರMR
12731ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡಘಟ್ಟMR
12732ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಿ.ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿMR
12733ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 2ನೇ ಭಾಗ,ಮಾರ್ಗದ ಕ್ಯಾಂಪ್‌, ಬೀರೂರು ಟೌನ್‌MR
12734ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಾರ್ಗದ ಕ್ಯಾಂಪ್‌1ನೇ ಭಾಗ, ಬೀರೂರುMR
12735ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೈಲ್ವೆ ಕಾಲೋನಿಎಡಭಾಗ, ಬೀರೂರು ಟೌನ್‌MR
12736ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೈಲ್ವೆ ಕಾಲೋನಿ(ಬಲಭಾಗ),ಬೀರೂರುMR
12737ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 4ನೇ ಕೊಠಡಿ,ಉಪ್ಪಾರ ಕ್ಯಾಂಪ್‌,ಬೀರೂರುMR
12738ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 3ನೇ ಕೊಠಡಿ ಉಪ್ಪಾರ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಬೀರೂರು ಟೌನ್MR
12739ಕೆ. ಎಲ್‌. ಕೆ ಜ್ಯೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜು , 1ನೇ ಭಾಗ ಬೀರೂರುMR
12740ಕೆ. ಎಲ್‌. ಕೆ . ಜ್ಯೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜು 2ನೇ ಭಾಗ , ಬೀರೂರುMR
12741ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ,ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ, ಬೀರೂರು ಟೌನ್‌MR
12742ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಧ್ಯ ಭಾಗ,ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ, ಬೀರೂರು ಟೌನ್‌MR
12743ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಲಭಾಗ,ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ,ಬೀರೂರು ಟೌನ್‌MR
12744ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುರುಬರ ಬೀದಿ ಬೀರೂರು ಟೌನ್MR
12745ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಎಡಭಾಗ)ಹಳೇಪೇಟೆ, ಬೀರೂರುMR
12746ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಲಭಾಗ,ಹಳೇಪೇಟೆ, ಬೀರೂರುMR
12747ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಿ.ಹೆಚ್‌ ರಸ್ತೆ, ಬೀರೂರುMR
12748ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,2ನೇ ಭಾಗ, ಬೀರೂರು ಟೌನ್‌MR
12749ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 3 ನೇ ಭಾಗ ಬೀರೂರು ಟೌನ್MR
12750ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಿ.ಹೆಚ್‌.ರಸ್ತೆ,ಬೀರೂರುMR
12751ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,1ನೇ ಭಾಗ, ಬೀರೂರುMR
12752ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,2ನೇ ಭಾಗ, ಬೀರೂರುMR
12753ಪುರ ಸಭೆ ಕಛೇರಿ,ಬೀರೂರುMR
12754ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಾಮನಕೆರೆMR
12755ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಅರೇಹಳ್ಳಿMR
12756ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹಿರೇಬಳ್ಳೇಕೆರೆMR
12757ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,1ನೇ ಭಾಗ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳೇಕೆರೆMR
12758ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,2ನೇ ಭಾಗ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳೇಕೆರೆMR
12759ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ವಕ್ಕಲಗೆರೆMR
12760ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಎಂ.ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿMR
12761ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 1 ನೇ ಭಾಗ ಜಿ ಯರದಕೆರೆMR
12762ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 2 ನೇ ಭಾಗ ಜಿ.ಯರದಕೆರೆMR
12763ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದೊಣ್ಣೆಕೋರನಹಳ್ಳಿMR
12764ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಿಸಲೆರೆMR
12765ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಾಸೂರುMR
12766ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೆ.ದಾಸರಹಳ್ಳಿMR
12767ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಸೀಗೇಹಡ್ಲುMR
12768ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ,ಬಳ್ಳಿಗನೂರುMR
12769ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ )ಚಿಕ್ಕಂಗಳMR
12770ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಧ್ಯ ಭಾಗ, ಚಿಕ್ಕಂಗಳMR
12771ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಚಿಕ್ಕಂಗಳMR
12772ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ,ಬಿ ಕೆ ಹೊಸೂರುMR
12773ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ,ಬ್ಯಾಗಡೇಹಳ್ಳಿMR
12774ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಂಟಿಗನಹಳ್ಳಿMR
12775ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ವಪ್ಪುಣಸೆMR
12776ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನಂಜಪ್ಪನಕೊಪ್ಪಲುMR
12777ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಗೌಡನಕಟ್ಟೆಹಳ್ಳಿMR
12778ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಿ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿMR
12779ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 2ನೇ ಭಾಗ, ಪಿ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿMR
12780ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪುರMR
12781ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಚಿನಕರಿಹಳ್ಳಿMR
12782ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಎಂ. ಜಕ್ಕನಹಳ್ಳಿMR
12783ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಭೈರಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿMR
12784ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 1ನೇ ಭಾಗ, ಯಗಟಿMR
12785ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 2ನೇ ಭಾಗ, ಯಗಟಿMR
12786ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪರ್ವತನಹಳ್ಳಿMR
12787ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕಾಲೇಜು,ಮಧ್ಯಭಾಗ, ಯಗಟಿMR
12788ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹಿರೇಗರ್ಜೆMR
12789ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನಾಗಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿMR
12790ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಚಿಕ್ಕಬಾಸೂರುMR
12791ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ತುರುವನಹಳ್ಳಿMR
12792ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ,ಕೆ.ಹೊಸಹಳ್ಳಿMR
12793ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ 1ನೇ ಭಾಗ ಹೊಗರೇಹಳ್ಳಿMR
12794ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ 2 ನೇ ಭಾಗ ಹೊಗರೇಹಳ್ಳಿMR
12795ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹಲಸಿನ ಮರದ ಹಟ್ಟಿMR
12796ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಹಳೇಪೇಟೆ, ಕಡೂರುMR
12797ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹಳೇಪೇಟೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ), ಕಡೂರುMR
12798ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕಾಲೇಜ್‌,ಕಡೂರುMR
12799ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕಛೇರಿ,ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕಡೂರುMR
127100ತಾಲ್ಲೂಕ್‌ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕಛೇರಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕಡೂರುMR
127101ತಾಲ್ಲೂಕ್‌ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಸಮಿತಿ ಕಛೇರಿ,ಕಟ್ಟಡ 1ನೇ ಭಾಗ, ಕಡೂರುMR
127102ತಾಲ್ಲೂಕ್‌ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಸಮಿತಿ ಕಛೇರಿ,ಕಟ್ಟಡ 2ನೇ ಭಾಗ, ಕಡೂರುMR
127103ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 1ನೇ ಭಾಗ, ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನಗರ, ಕಡೂರುMR
127104ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 2ನೇ ಭಾಗ, ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನಗರ, ಕಡೂರುMR
127105ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 3ನೇ ಭಾಗ, ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನಗರ, ಕಡೂರುMR
127106ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 4ನೇ ಭಾಗ, ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನಗರ, ಕಡೂರುMR
127107ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಎ ಕೆ ಕಾಲೋನಿ, ಮರವಂಜಿ ರಸ್ತೆ, ಕಡೂರುMR
127108ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಎ. ಕೆ. ಕಾಲೋನಿ ಮರವಂಜಿ ರಸ್ತೆ ಕಡೂರುMR
127109ಕೆ.ವಿ.ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ), ಕಡೂರುMR
127110ಕೆ.ವಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಕಡೂರುMR
127111ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,3ನೇ ಭಾಗ, ಕೆ.ಎಂ.ರಸ್ತೆ, ಕಡೂರುMR
127112ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,1ನೇ ಭಾಗ, ಬಿ. ಹೆಚ್‌. ರಸ್ತೆ .ಕಡೂರುMR
127113ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕೆ ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ,ಕೆ.ಎಂ.ರಸ್ತೆ,ಕಟ್ಟಡ 2ನೇ ಭಾಗ, ಕಡೂರುMR
127114ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಬಾಲಕರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೆ.ಎಂ.ರಸ್ತೆ, ಕಡೂರು 2ನೇ ಭಾಗದ(ಮುಂಬಾಗ)MR
127115ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೆ.ಎಂ.ರಸ್ತೆ, ಕಡೂರುMR
127116ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕಿಯರ ಶಾಲೆ,ಹಳೆ ಪೋಲೀಸ್‌ ಸ್ಟೇಷನ್‌ ಎದುರು ಕೆ ಎಂ ರಸ್ತೆ, ಕಡೂರುMR
127117ಕ್ಷೇತ್ರಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಗಳ ಕಛೇರಿ,ಕಡೂರುMR
127118ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೆ.ಎಂ.ರಸ್ತೆ, ಕಡೂರುMR
127119ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಧ್ಯದ ಭಾಗ ಕೋಟೆ, ಕಡೂರುMR
127120ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ ಕೋಟೆ,ಕಡೂರುMR
127121ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ,ಹೆಚ್ ಎನ್ ಹಳ್ಳಿ ಸುಭಾಷ್‌ನಗರ ಕಡೂರುMR
127122ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವಭಾಗ,ಸುಭಾಷ್‌ ನಗರ,ಕಡೂರುMR
127123ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,(2ನೇ ಕೊಠಡಿ)ಕೆ.ಎಂ.ರಸ್ತೆ, ಕಡೂರುMR
127124ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಅಂಡರ್‌ ಬ್ರಿಡ್ಜ ರಸ್ತೆ, 1ನೇ ಭಾಗ, ಕಡೂರುMR
127125ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಅಂಡರ್‌ ಬ್ರಿಡ್ಜ ರಸ್ತೆ, 2ನೇ ಭಾಗ, ಕಡೂರುMR
127126ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ,ಸುಭಾಷ್‌ ನಗರ, ಕಡೂರ್‌ ಟೌನ್‌MR
127127ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಲ್ಲೇಶ್ವರMR
127128ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಲ್ಲಾಪುರMR
127129ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಎಂ. ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿMR
127130ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಿಳುವಾಲMR
127131ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಜಿ.ಮಾದಾಪುರMR
127132ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಲಭಾಗ , ಗರ್ಜೆMR
127133ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ,ಗರ್ಜೆMR
127134ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಗುಡ್ಡೇನಹಳ್ಳಿMR
127135ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,1ನೇ ಭಾಗ, ಉಡುಗೆರೆMR
127136ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,2ನೇ ಭಾಗ, ಉಡುಗೆರೆMR
127137ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿMR
127138ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೋಚಿಹಳ್ಳಿMR
127139ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,1 ನೇ ಭಾಗ ಮರವಂಜಿMR
127140ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 2 ನೇ ಭಾಗ ಮರವಂಜಿMR
127141ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ,ಕುಂಕಾನಾಡುMR
127142ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 1ನೇ ಭಾಗ, ಕುಂಕಾನಾಡುMR
127143ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,2ನೇ ಭಾಗ, ಕುಂಕಾನಾಡುMR
127144ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದೊಡ್ಡಪ್ಪನಹಳ್ಳಿMR
127145ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮುಗಳೀಕಟ್ಟೆMR
127146ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಸೀತಾಪುರMR
127147ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ),1ನೇ ಭಾಗ, ಯಳ್ಳಂಬಳಸೆMR
127148ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) 2ನೇ ಭಾಗ,ಯಳ್ಳಂಬಳಸೆMR
127149ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಉತ್ತರಭಾಗ)ಯಳ್ಳಂಬಳಸೆMR
127150ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಯಳಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿMR
127151ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಲ್ಲಿದೇವಿಹಳ್ಳಿMR
127152ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಚ್ಚೇರಿMR
127153ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹರುವನಹಳ್ಳಿMR
127154ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಚಿಕ್ಕಪಟ್ಟಣಗೆರೆMR
127155ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ನೀಲೇಗೌಡನ ಕೊಪ್ಪಲುMR
127156ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹಳೇಸಿದ್ದರಹಳ್ಳಿ,ಎಮ್ಮೆದೊಡ್ಡಿMR
127157ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮುಸಲಾ ಪುರMR
127158ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಟಿ.ಬಿ.ಹಿಂಭಾಗಾ,ಎಮ್ಮೆದೊಡ್ಡಿMR
127159ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ವೈ ರಂಗೇನಹಳ್ಳಿ,MR
127160ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೆಚ್ ರಾಂಪುರMR
127161ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪೂರ್ವಭಾಗ),ಸರಸ್ವತಿಪುರMR
127162ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ(ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ)ಸರಸ್ವತಿಪುರMR
127163ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಂಸಾಗರMR
127164ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ(ಪೂರ್ವಭಾಗ) ಪಟ್ಟಣಗೆರೆMR
127165ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ)ಪಟ್ಟಣಗೆರೆMR
127166ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ತಂಗಲಿMR
127167ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾನಗೊಂಡನ ಹಳ್ಳಿMR
127168ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಸಾದರಹಳ್ಳಿMR
127169ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ವೈ ಮಲ್ಲಾಪುರMR
127170ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪಾತೇನಹಳ್ಳಿMR
127171ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಾಣಿಹಳ್ಳಿMR
127172ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಅಣ್ಣೇಗೆರೆ, (ಯಗಟಿ ಹೋಬಳಿ)MR
127173ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಗುಜ್ಜೇನಹಳ್ಳಿMR
127174ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊತ್ತಿಗೆರೆMR
127175ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹುಳಿಗೆರೆMR
127176ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ವಡೇರಹಳ್ಳಿMR
127177ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಜಿ.ವಡ್ಡರಹಟ್ಟಿMR
127178ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಗರುಗದಹಳ್ಳಿMR
127179ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಗಂಗನಹಳ್ಳಿMR
127180ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಉಪ್ಪಿನಹಳ್ಳಿMR
127181ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನಿಡುವಳ್ಳಿ(ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ)MR
127182ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಉತ್ತರಭಾಗ), ನಿಡುವಳ್ಳಿMR
127183ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಡಿ.ಹೊಸಹಳ್ಳಿMR
127184ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಿ. ಬಸವನಹಳ್ಳಿMR
127185ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹ್ಯಾರಳಗಟ್ಟMR
127186ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹನುಮಂತಪುರMR
127187ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಆಲಘಟ್ಟMR
127188ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಚಟ್ಟನಹಳ್ಳಿMR
127189ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ವಿ.ಯರದಕೆರೆMR
127190ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶಂಕ್ರಾಪುರMR
127191ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹುಲಿಗೊಂದಿMR
127192ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಾಡಾಳುMR
127193ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬೀರನಹಳ್ಳಿMR
127194ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ತಂಗಲಿ ತಾಂಡ್ಯMR
127195ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಜಿ.ತಿಮ್ಮಪುರMR
127196ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಡೂರಹಳ್ಳಿMR
127197ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮರಡಿಹಳ್ಳಿMR
127198ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಚನ್ನಾಪುರMR
127199ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,1ನೇ ಭಾಗ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರMR
127200ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,2ನೇ ಭಾಗ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರMR
127201ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶಿವಪುರMR
127202ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದೊಡ್ಡಬುಕ್ಕಸಾಗರMR
127203ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಆರ್‌.ಜಿ.ಕೊಪ್ಪಲುMR
127204ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಗೆದ್ಲೇಹಳ್ಳಿMR
127205ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಲಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿMR
127206ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಎಡಭಾಗ, ಕೆರೆಸಂತೆ ದಾಖ್ಲೆ, ನಂಜಪ್ಪನಹಳ್ಳಿMR
127207ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಎಸ್‌.ಬಸವನಹಳ್ಳಿMR
127208ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೆ.ಬಿದರೆMR
127209ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿMR
127210ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಿ.ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿMR
127211ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಅಣ್ಣೇಗೆರೆMR
127212ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬಿ. ವಡ್ಡರಟ್ಟಿMR
127213ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕಾಲೇಜು,(ಉತ್ತರಭಾಗ), ಪಂಚನಹಳ್ಳಿMR
127214ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕಾಲೇಜು ,ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಪಂಚನಹಳ್ಳಿMR
127215ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪಂಚನಹಳ್ಳಿMR
127216ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಚೌಡೀಪಾಳ್ಯMR
127217ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ತಿಮ್ಲಾಪುರMR
127218ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಿಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿMR
127219ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಲಭಾಗ, ಮುತ್ತಾಣಗೆರೆMR
127220ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಎಡಭಾಗ, ಮುತ್ತಾಣಗೆರೆMR
127221ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿMR
127222ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,2ನೇ ಭಾಗ, ಸಿಂಗಟಗೆರೆMR
127223ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಸಿಂಗಟಗೆರೆMR
127224ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ, ಮಧ್ಯ ಭಾಗ, ಸಿಂಗಟಗೆರೆMR
127225ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಂಚುಗಲ್‌MR
127226ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮತ್ತಿಹಳ್ಳಿ ವಡ್ಡರಹಟಿMR
127227ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಲ್ಲಾಘಟ್ಟMR
127228ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೇಮಗಿರಿ ಕೆರೆಸಂತೆMR
127229ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸೇವಾನಗರMR
127230ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುಪ್ಪಾಳುMR
127231ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಬಲಭಾಗ), ಮತಿಘಟ್ಟMR
127232ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಎಡಭಾಗ), ಮತ್ತಿಘಟ್ಟMR
127233ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಚೀಲನಹಳ್ಳಿMR
127234ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಳ್ಳೇಕೆರೆMR
127235ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕಶಾಲೆ,ಆಲಘಟ್ಟMR
127236ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಿಸಲೇಹಳ್ಳಿMR
127237ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಜಿಗಣೇಹಳ್ಳಿMR
127238ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಜಿಗಣೇಹಳ್ಳಿMR
127239ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಪಂಚೆಹೊಸಹಳ್ಳಿMR
127240ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಂಜೇನಹಳ್ಳಿMR
127241ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಂಚೆ ಚೋಮನಹಳ್ಳಿMR
127242ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಲಿಂಗ್ಲಾಪುರMR
127243ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಣ್ಣಕ್ಕಿ ಕೊಪ್ಪಲುMR
127244ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ), ಸೋಮನಹಳ್ಳಿMR
127245ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ (ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಲಂಬಾಣಿ ತಾಂಡ್ಯ)MR
127246ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರಂಗಾಪುರMR
127247ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೇವರ ಹಳ್ಳಿMR
127248ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಎಸ್‌.ಮಾದಾಪುರMR
127249ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕುಂದೂರುMR
127250ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಿದ್ದರಾಮನ ಹಳ್ಳಿMR
 
  Copyright (c) 2023, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.