2023 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2023 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)MR (Eng)
131ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಅತ್ತಿವಾಡMR
132ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಅತ್ತಿವಾಡMR
133ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಬೆಕ್ಕಿನಕೇರಿMR
134ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಬೆಕ್ಕಿನಕೇರಿMR
135ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಬೆಕ್ಕಿನಕೇರಿMR
136ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಬಸುರ್ತೆMR
137ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಕೊನೇವಾಡಿMR
138ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಗೊಜಗಾMR
139ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಗೊಜಗಾMR
1310ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಅಂಬೇವಾಡಿMR
1311ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 12 ಅಂಬೇವಾಡಿMR
1312ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ರೂಮ ನಂ 13 ಅಂಬೇವಾಡಿMR
1313ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗದ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ ಅಂಬೇವಾಡಿMR
1314ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 7, ಎಡಭಾಗ ಮಣ್ಣೂರMR
1315ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 9, ಎಡಭಾಗ ಮಣ್ಣೂರMR
1316ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 4, ಬಲಭಾಗ ಮಣ್ಣೂರMR
1317ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 3, ಬಲಭಾಗ ಮಣ್ಣೂರMR
1318ಶ್ರೀ.ಮಳೆಕರ್ಣಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಬಲಭಾಗ ಉಚಗಾಂವMR
1319ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ, ಉಚಗಾಂವMR
1320ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉಚಗಾಂವMR
1321ಅಂಗನವಾಡಿ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಉಚಗಾಂವMR
1322ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಉಚಗಾಂವMR
1323ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಉಚಗಾಂವMR
1324ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಅನುಬಂಧ ಕಟ್ಟಡ, ಕಂಗ್ರಾಳಿ ಬಿ.ಕೆMR
1325ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ಕೊಠಡಿ ನಂ.1, ಕಂಗ್ರಾಳಿ ಬಿ.ಕೆMR
1326ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ರೋಮ್ ಕಂಗ್ರಾಳಿ ಬಿ. ಕೆMR
1327ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಯರ ಕೋಣೆ ಕಂಗ್ರಾಳಿ ಬಿ. ಕೆMR
1328ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.7, ಎಡಭಾಗ, ಕಂಗ್ರಾಳಿ ಬಿ. ಕೆMR
1329ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.8, ಬಲಭಾಗ, ಕಂಗ್ರಾಳಿ ಬಿ. ಕೆMR
1330ಮಾದ್ಯಮಿಕ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ನಂ.2MR
1331ಮಾದ್ಯಮಿಕ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ನಂ.7MR
1332ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.9, ಬಲಭಾಗ, ಕಂಗ್ರಾಳಿ ಬಿ. ಕೆMR
1333ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 11, ಕಂಗ್ರಾಳಿ ಬಿ. ಕೆMR
1334ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 1, ಕಂಗ್ರಾಳಿ ಬಿ. ಕೆMR
1335ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ನಂ.3, ಕಂಗ್ರಾಳಿ ಬ.ಕೆMR
1336ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 5, ಕಂಗ್ರಾಳಿ ಬಿ. ಕೆMR
1337ಸರಕಾರಿ ಆದರ್ಶ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹಳೆಕಟ್ಟಡ ಬಲಭಾಗ ಕಂಗ್ರಾಳಿ ಕೆ. ಎಚ್MR
1338ಸರಕಾರಿ ಆದರ್ಶ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಬಾಜು ಕೋಣೆ ಕಂಗ್ರಾಳಿ ಕೆ. ಎಚ್MR
1339ಸರಕಾರಿ ಆದರ್ಶ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಬಾಜು ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ ಕಂಗ್ರಾಳಿ ಕೆ. ಎಚ್MR
1340ಸರಕಾರಿ ಆದರ್ಶ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಬಲಭಾಗ ಕಂಗ್ರಾಳಿ ಕೆ. ಎಚ್MR
1341ಸರಕಾರಿ ಆದರ್ಶ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಎಡಭಾಗ ಕಂಗ್ರಾಳಿ ಕೆ. ಎಚ್MR
1342ಸರಕಾರಿ ಆದರ್ಶ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ಕೋಣೆ ಕಂಗ್ರಾಳಿ ಕೆ. ಎಚ್MR
1343ಸರಕಾರಿ ಆದರ್ಶ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಎಡಭಾಗ ಕಂಗ್ರಾಳಿ ಕೆ. ಎಚ್MR
1344ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಕಂಗ್ರಾಳಿ ಕೆ. ಎಚ್MR
1345ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಮಧ್ಯಭಾಗ ಕಂಗ್ರಾಳಿ ಕೆ. ಎಚ್MR
1346ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಕಂಗ್ರಾಳಿ ಕೆ. ಎಚ್MR
1347ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ ಕಂಗ್ರಾಳಿ ಕೆ. ಎಚ್MR
1348ಮಾರ್ಕಂಡೆಯ ಹೈಸ್ಕೂಲ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ಪಕ್ಕದ ಕೊಠಡಿ ಕಂಗ್ರಾಳಿ ಕೆ. ಎಚ್MR
1349ಮಾರ್ಕಂಡೆಯ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕಂಗ್ರಾಳಿ ಕೆ. ಎಚ್MR
1350ಹಿಂಡಲಗಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ನಂ.2 ಹಿಂಡಲಗಾMR
1351ಹಿಂಡಲಗಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ನಂ.4, ಹಿಂಡಲಗಾMR
1352ಹಳೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಟ್ಟಡ, ಹಿಂಡಲಗಾMR
1353ಸರ್ಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ನಂ.1 (ಹಾಲ್) ಹಿಂಡಲಗಾMR
1354ಸರ್ಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ನಂ.2 ಹಿಂಡಲಗಾMR
1355ಸರ್ಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ನಂ.4 ಹಿಂಡಲಗಾMR
1356ಸರ್ಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ನಂ.6, ಹಿಂಡಲಗಾMR
1357ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ಕೊಠಡಿ ನಂ.1, ವಿಜಯನಗರ, ಹಿಂಡಲಗಾMR
1358ಸರ್ಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ನಂ.1, ವಿಜಯನಗರ, ಹಿಂಡಲಗಾMR
1359ಸರ್ಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ನಂ.2, ವಿಜಯನಗರ, ಹಿಂಡಲಗಾMR
1360ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗದ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ ವಿಜಯನಗರ ಹಿಂಡಲಗಾMR
1361ಸರ್ಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ನಂ.4, ವಿಜಯನಗರ, ಹಿಂಡಲಗಾMR
1362ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ನಂ.5, ವಿಜಯನಗರ, ಹಿಂಡಲಗಾMR
1363ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ನಂ.4, ವಿಜಯನಗರ, ಹಿಂಡಲಗಾMR
1364ಸರ್ಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ನಂ.1, ಲಕ್ಷ್ಮೀನಗರ, ಹಿಂಡಲಗಾMR
1365ಸರ್ಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ನಂ.2, ಲಕ್ಷ್ಮೀನಗರ, ಹಿಂಡಲಗಾMR
1366ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ನಂ.1, ಹಿಂಡಲಗಾMR
1367ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ನಂ.2, ಹಿಂಡಲಗಾMR
1368ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ನಂ.4, ಹಿಂಡಲಗಾMR
1369ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ನಂ.5, ಹಿಂಡಲಗಾMR
1370ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಸುಳಗಾ (ಉ)MR
1371ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗದ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ ಸುಳಗೆ(ಉ)MR
1372ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗದ ಪಕ್ಕದ ಮುಂದಿನ ಕೋಣೆ ಸುಳಗೆ(ಉ)MR
1373ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಬಲಭಾಗ ಸುಳಗಾ (ಉ)MR
1374ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಎಡಭಾಗ ಸುಳಗಾ (ಉ)MR
1375ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ತುರಮುರಿMR
1376ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ತುರಮುರಿMR
1377ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಪಕ್ಕದ ಕೊಠಡಿ ತುರಮುರಿMR
1378ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ.2 ಬಾಚಿMR
1379ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 1, ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿMR
1380ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿMR
1381ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿMR
1382ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಜ್ಯೋತಿನಗರ ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿMR
1383ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಜ್ಯೋತಿನಗರ ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿMR
1384ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಜ್ಯೋತಿನಗರ ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿMR
1385ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ, ಹಿಂದಿನ ಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ನಂ.5, ಗಣೇಶಪುರ, ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿMR
1386ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ನಂ.1, ಗಣೇಶಪುರ, ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿMR
1387ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಗಣೇಶಪೂರ ಹಿಂಡಲಗಾMR
1388ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ, ಸರಸ್ವತಿ ನಗರ, ಗಣೇಶಪುರ, ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿMR
1389ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಕಲ್ಲೆಹೋಳMR
1390ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಕಲ್ಲೆಹೋಳMR
1391ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಕುದ್ರೇಮನಿMR
1392ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಕುದ್ರೇಮನಿMR
1393ಸರ್ಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಿಂದಿನ ಭಾಗದ 1ನೇ ಕೊಠಡಿ, ಕುದ್ರೇಮನಿMR
1394ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ನಂ.4, ಸಾವಗಾಂವMR
1395ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ನಂ.3, ಸಾವಗಾಂವMR
1396ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಬೊಕನೂರMR
1397ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಬೆಳಗುಂದಿMR
1398ಸರಕಾರಿ ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷೀಣ ಭಾಗ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ ಬೆಳಗುಂದಿMR
1399ಸರಕಾರಿ ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಬೆಳಗುಂದಿMR
13100ಸರಕಾರಿ ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷೀಣ ಭಾಗ ಬೆಳಗುಂದಿMR
13101ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಸೊನೋಲಿMR
13102ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಸೊನೋಲಿMR
13103ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಯಳೇಬೈಲMR
13104ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ರಾಕಸಕೊಪ್ಪMR
13105ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಧಾಮನೆ ಎಸ್. ಬೈಲೂರMR
13106ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಹಂಗರಗಾMR
13107ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಹಂಗರಗಾMR
13108ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಮಂಡೋಳಿMR
13109ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಬಲಭಾಗ ಕೋಣೆ ಮಂಡೋಳಿMR
13110ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಎಡಭಾಗ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ ಮಂಡೋಳಿMR
13111ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಬೀಜಗರ್ಣಿMR
13112ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಬೀಜಗರ್ಣಿMR
13113ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಮರಾಠಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕವಳೇವಾಡಿMR
13114ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಬೆಳವಟ್ಟಿMR
13115ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಬೆಳವಟ್ಟಿMR
13116ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಬಾಕನೂರMR
13117ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಬಡಸ ಇನಾಮMR
13118ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಕರ್ಲೆMR
13119ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ನಾವಗೆMR
13120ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಬಾಮನವಾಡಿMR
13121ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಜಾನೇವಾಡಿMR
13122ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕುಟ್ಟಲವಾಡಿMR
13123ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಭಾದರವಾಡಿMR
13124ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಕಿಣಯೇMR
13125ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಕಿಣಯೇMR
13126ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ರಣಕುಂಡೆMR
13127ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಸಂತಿಬಸ್ತವಾಡMR
13128ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ ಸಂತಿಬಸ್ತವಾಡMR
13129ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ ಸಂತಿಬಸ್ತವಾಡMR
13130ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ ಸಂತಿಬಸ್ತವಾಡMR
13131ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ ಸಂತಿಬಸ್ತವಾಡMR
13132ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಂಗಧೋಳಿ- ಗುತ್ತಿ (ಆರ್‌.ಸಿ)MR
13133ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ವಾಘವಾಡೇMR
13134ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗದ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ ವಾಘವಾಡೇMR
13135ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಎಡಭಾಗ ಕೊಠಡಿ, ವಾಘವಡೆMR
13136ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಬಲಭಾಗ ಕೊಠಡಿ, ವಾಘವಡೆMR
13137ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ನಗರ ಎಡಭಾಗ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆMR
13138ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ನಗರ ಎಡಭಾಗದ ಮುಂದಿನ ಕೋಣೆMR
13139ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಸುಳಗೆ (ಯಳ್ಳೂರ)MR
13140ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಪಕ್ಕದ ಕೊಠಡಿ ಸುಳಗೆ (ಯಳ್ಳೂರ)MR
13141ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಬಲಭಾಗ ದೇಸೂರMR
13142ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಎಡಭಾಗ ದೇಸೂರMR
13143ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಎಡಭಾಗ ದೇಸೂರMR
13144ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಬಲಭಾಗ ದೇಸೂರMR
13145ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ರಾಜಹಂಸಗಡMR
13146ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ರಾಜಹಂಸಗಡMR
13147ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂದಿಹಳ್ಳಿMR
13148ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ನಂದಿಹಳ್ಳಿMR
13149ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ನಂದಿಹಳ್ಳಿMR
13150ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ನಾಗೇನಹಟ್ಟಿMR
13151ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ತುಮ್ಮರಗುದ್ದಿMR
13152ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ತುಮ್ಮರಗುದ್ದಿMR
13153ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಕರಿಕಟ್ಟಿMR
13154ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ ಖನಗಾಂವ ಕೆ. ಎಚ್MR
13155ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ ಖನಗಾಂವ ಕೆ. ಎಚ್MR
13156ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಖನಗಾಂವ ಬಿ.ಕೆMR
13157ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ ಖನಗಾಂವ ಬಿ. ಕೆMR
13158ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಚಂದೂರMR
13159ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ 1ನೇ ಕೊಠಡಿ, ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ನಗರ, ಸುಳೇಭಾವಿMR
13160ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ 1ನೇ ಕೊಠಡಿ, ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ನಗರ, ಸುಳೇಭಾವಿMR
13161ಸರಕಾರಿ ಶಾಸಕರ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ ಸುಳೇಭಾವಿMR
13162ಸರಕಾರಿ ಶಾಸಕರ ಶಾಲೆ ಮಧ್ಯಭಾಗ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ ಸುಳೇಭಾವಿMR
13163ಸರಕಾರಿ ಶಾಸಕರ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಸುಳೇಭಾವಿMR
13164ಸರಕಾರಿ ಶಾಸಕರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗದ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ ಸುಳೇಭಾವಿMR
13165ಸರಕಾರಿ ಶಾಸಕರ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಸುಳೇಭಾವಿMR
13166ಸರಕಾರಿ ಶಾಸಕರ ಹೊಸ ಶಾಲೆ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ ಸುಳೇಭಾವಿMR
13167ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಯದ್ದಲಭಾವಿಹಟ್ಟಿMR
13168ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಕರಡಿಗುದ್ದಿMR
13169ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಕರಡಿಗುದ್ದಿMR
13170ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ ಕರಡಿಗುದ್ದಿMR
13171ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ಮಾರಿಹಾಳMR
13172ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಮಾರೀಹಾಳMR
13173ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಮಧ್ಯಭಾಗ ಮಾರೀಹಾಳMR
13174ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಮಧ್ಯಭಾಗ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ ಮಾರೀಹಾಳMR
13175ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಮಾರೀಹಾಳMR
13176ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ನಂ.2, ಮಾರಿಹಾಳMR
13177ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಹಳೆಕಟ್ಟಡ ಮೋದಗಾMR
13178ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಮೋದಗಾMR
13179ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಮೋದಗಾMR
13180ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ ಮೋದಗಾMR
13181ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಕೊಟಢಿ ನಂ.1, ಬಾಳೇಕುಂದ್ರಿ ಬಿ.ಕೆMR
13182ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಉತ್ತರಭಾಗದ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ ಬಾಳೇಕುಂದ್ರಿ ಬಿ. ಕೆMR
13183ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ,ಕೊಠಡಿ ನಂ.6, ಬಾಳೇಕುಂದ್ರಿ ಬಿ.ಕೆMR
13184ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಬಾಳೇಕುಂದ್ರಿ ಬಿ. ಕೆMR
13185ಕಾಟನ ಮಿಲ್ಲ ಬಾಳೇಕುಂದ್ರಿ ಬಿ. ಕೆMR
13186ಕಾಟನ ಮಿಲ್ಲ ಎಡಭಾಗ ಬಾಳೇಕುಂದ್ರಿ ಬಿ. ಕೆMR
13187ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಮರಾಠಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಬಾಳೇಕುಂದ್ರಿ ಕೆ. ಎಚ್MR
13188ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಮಧ್ಯಭಾಗ ಬಾಳೇಕುಂದ್ರಿ ಕೆ. ಎಚ್MR
13189ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಬಾಳೇಕುಂದ್ರಿ ಕೆ. ಎಚ್MR
13190ಜನತಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಬಾಳೇಕುಂದ್ರಿ ಕೆ. ಎಚ್MR
13191ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ, ಬಾಳೇಕುಂದ್ರಿ ಕೆ.ಎಚ್MR
13192ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, 1ನೇ ಕೊಠಡಿ, ಮಹದೇವ ನಗರ, ಸಾಂಬ್ರಾMR
13193ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಮಧ್ಯಭಾಗ, ಸಾಂಬ್ರಾMR
13194ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಮಧ್ಯಭಾಗ ಪಕ್ಕದ ಎಡಭಾಗ ಸಾಂಬ್ರಾMR
13195ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ, ಮಧ್ಯಭಾಗ ಪಕ್ಕದ ಎಡಭಾಗ ಸಾಂಬ್ರಾMR
13196ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ಸಾಂಬ್ರಾMR
13197ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಚಾವಡಿ ಗಲ್ಲಿ, ಸಾಂಬ್ರಾMR
13198ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕೊಠಡಿ ಎಡ ಭಾಗ ಸಾಂಬ್ರಾMR
13199ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕೊಠಡಿ ಬಲಭಾಗ ಸಾಂಬ್ರಾMR
13200ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ, ಮಧ್ಯಭಾಗ, ಕೊಠಡಿ ನಂ.1MR
13201ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಮುತಗಾMR
13202ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಮುತಗಾMR
13203ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ ಮುತಗಾMR
13204ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಮುತಗಾMR
13205ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಬಲಭಾಗ ಮುತಗಾMR
13206ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಗೋಕುಲ ನಗರ ಬಲಭಾಗ ಮುತಗಾMR
13207ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಗೋಕುಲ ನಗರ ಎಡಭಾಗ ಮುತಗಾMR
13208ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಮುತಗಾMR
13209ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಕಟ್ಟಡ ನೀಲಜಿMR
13210ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ನೀಲಜಿMR
13211ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ನೀಲಜಿMR
13212ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಹಳೇ ಕಟ್ಬಡ ಬಲಭಾಗ ನೀಲಜಿMR
13213ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ ಹೊನ್ನಿಹಾಳMR
13214ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಹೊನ್ನಿಹಾಳMR
13215ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಹೊನ್ನಿಹಾಳMR
13216ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ ಮಾವಿನಕಟ್ಟಿMR
13217ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ ಮಾವಿನಕಟ್ಟಿMR
13218ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಬಸರಿಕಟ್ಟಿMR
13219ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಬಸರಿಕಟ್ಟಿMR
13220ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗದ ಕೋಣೆ ಶಿಂಧೋಳಿMR
13221ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗದ ಕೋಣೆ ಶಿಂಧೋಳಿMR
13222ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ಶಿಂಧೋಳಿMR
13223ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗದ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ ಶಿಂಧೋಳಿMR
13224ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಮಾಸ್ತಮರ್ಡಿMR
13225ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಮಾಸ್ತಮರ್ಡಿMR
13226ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಶಗಣಮಟ್ಟಿMR
13227ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ ಚಂದನಹೊಸೂರMR
13228ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ ಚಂದನಹೊಸೂರMR
13229ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ತಾರೀಹಾಳMR
13230ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ ತಾರೀಹಾಳMR
13231ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ತಾರೀಹಾಳMR
13232ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ ತಾರೀಹಾಳMR
13233ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ಕೊಠಡಿ ನಂ.1, ಹಲಗಾMR
13234ಮಾದರಿ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಹಲಗಾMR
13235ಮಾದರಿ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಹಲಗಾMR
13236ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಹಲಗಾMR
13237ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಹಲಗಾMR
13238ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಮಧ್ಯಭಾಗ ಹಲಗಾMR
13239ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಆರ.ಸಿ.ಸಿ. ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಎಡಭಾಗ ಬಸ್ತವಾಡMR
13240ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಆರ.ಸಿ.ಸಿ. ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಬಸ್ತವಾಡMR
13241ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಆರ.ಸಿ.ಸಿ. ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಬಸ್ತವಾಡMR
13242ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆರ.ಸಿ.ಸಿ. ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ಕೋಣೆ ಬಸ್ತವಾಡMR
13243ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಬಸ್ತವಾಡMR
13244ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಬಸ್ತವಾಡMR
13245ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ.ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೊಂಡಸಕೊಪ್ಪMR
13246ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ, ಕೊಂಡಸಕೊಪ್ಪ.MR
13247ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಕಮಕಾರಟ್ಟಿMR
13248ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಸ್ಸಾಪೂರMR
13249ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಅರಳಿಕಟ್ಟಿMR
13250ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಅರಳಿಕಟ್ಟಿMR
13251ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಹುಲಿಕಟ್ಟಿMR
13252ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಹಿರೇಬಾಗೇವಾಡಿMR
13253ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ ಹಿರೇಬಾಗೇವಾಡಿMR
13254ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ 7ನೇ ತರಗತಿ ಹಿರೇಬಾಗೇವಾಡಿMR
13255ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ 7ನೇ ತರಗತಿ ಎಡಭಾಗ ಹಿರೇಬಾಗೇವಾಡಿMR
13256ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ರೂಮ ನಂ 7 ಹಿರೇಬಾಗೇವಾಡಿMR
13257ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ರೂಮ ನಂ:9 ಹಿರೇಬಾಗೇವಾಡಿMR
13258ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಹಿರೇಬಾಗೇವಾಡಿMR
13259ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹಿರೇಬಾಗೇವಾಡಿMR
13260ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹಿರೇಬಾಗೇವಾಡಿMR
13261ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಆರ್‌.ಸಿ‌.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಹಿರೇಬಾಗೇವಾಡಿMR
13262ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಆರ್‌ಸಿ‌ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಎಡಭಾಗದ ಕೋಣೆ ಹಿರೇಬಾಗೇವಾಡಿMR
13263ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಗಾಂದಿನಗರ ಹಿರೇಬಾಗೇವಾಡಿMR
13264ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗದ ಕೋಣೆ ಗಾಂಧಿನಗರ ಹಿರೇಬಾಗೇವಾಡಿMR
13265ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಮಧ್ಯಭಾಗ ಹಿರೇಬಾಗೇವಾಡಿMR
13266ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಕೆ. ಕೆ. ಕೊಪ್ಪMR
13267ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಮಧ್ಯದ ಭಾಗ ಕೆ. ಕೆ. ಕೊಪ್ಪMR
13268ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ ಕೆ. ಕೆ. ಕೊಪ್ಪMR
13269ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಕಂಪೌಂಡ ಹೊರಗಡೆ ಕೋಣೆ ಕೆ. ಕೆ. ಕೊಪ್ಪMR
13270ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ನಾಗೇರಹಾಳ ಕೆ. ಕೆ. ಕೊಪ್ಪMR
13271ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಸು-ಹಾಲಗಿಮರ್ಡಿMR
13272ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಸು-ಹಾಲಗಿಮರ್ಡಿMR
13273ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಮುತ್ನಾಳMR
13274ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಮುತ್ನಾಳMR
13275ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವೀರಪ್ಪನಕೊಪ್ಪMR
13276ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಭೇಂಡಿಗೇರಿMR
13277ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಭೇಂಡಿಗೇರಿMR
13278ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ ಭೇಂಡಿಗೇರಿMR
13279ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗದ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ ಭೇಂಡಿಗೇರಿMR
13280ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಬಡಾಲ ಅಂಕಲಗಿMR
13281ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ ಬಡಾಲ ಅಂಕಲಗಿMR
13282ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಅಂಕಲಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ರೂಮ್ ನಂ.1, ಬಡಾಲ ಅಂಕಲಗಿMR
13283ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಅಂಕಲಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ರೂಮ್ ನಂ.3, ಬಡಾಲ ಅಂಕಲಗಿMR
13284ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹುಲಿಕವಿMR
13285ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಗಜಪತಿMR
13286ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಗಜಪತಿMR
13287ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಬಡಸ ಕೆ. ಎಚ್MR
13288ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಮುಂದಿನ ಕೋಣೆ ಬಡಸ ಕೆ. ಎಚ್MR
13289ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಬಡಸ ಕೆ. ಎಚ್MR
13290ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ ಬಡಸ ಕೆ. ಎಚ್MR
13291ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಕುಕಡೋಳಿMR
13292ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಕುಕಡೋಳಿMR
 
  Copyright (c) 2023, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.