2023 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2023 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)MR (Eng)
1391ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಂಪಸಂದ್ರ-1MR
1392ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಮ್ ನಂ-1, ಹಂಪಸಂದ್ರ-2MR
1393ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಂಪಸಂದ್ರ-2, ರೂಮ್ ನಂ-2MR
1394ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜೋಡಿಬಿಸಲಹಳ್ಳಿMR
1395ಸರ್ಕಾ ರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಂದನದೂರುMR
1396ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಹಾಲಗಾನಹಳ್ಳಿ-1MR
1397ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗಾಂಧಿನಗರMR
1398ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಹಾಲಗಾನಹಳ್ಳಿ-2MR
1399ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ದೊಡ್ಡಕುರುಗೋಡು-1MR
13910ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ದೊಡ್ಡಕುರುಗೋಡು-2MR
13911ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಿದುರಾ ಕಾಲೋನಿ (ವಿದುರಾಶ್ವತ್ಥ)MR
13912ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುಡುಮಲಕುಂಟೆ-1MR
13913ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಕುಡುಮಲಕುಂಟೆ-2MR
13914ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗೌಡಸಂದ್ರMR
13915ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹುಚ್ಚೋದನಹಳ್ಳಿMR
13916ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋನಾಪುರMR
13917ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಮೇಳ್ಯ-1MR
13918ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಮೇಳ್ಯ-2MR
13919ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಿಟ್ಟಾವಲಹಳ್ಳಿMR
13920ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹುಣಸೇನಹಳ್ಳಿMR
13921ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮರಿಪಡಗುMR
13922ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಂ.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿMR
13923ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಮುದ್ದಲೋಡುMR
13924ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜೀಲಾಕುಂಟೆMR
13925ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಾದಾರ್ಲಹಳ್ಳಿMR
13926ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ವಾಟದಹೊಸಹಳ್ಳಿ-1MR
13927ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಳೇ ಊರುMR
13928ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ವಾಟದಹೊಸಹಳ್ಳಿ-3MR
13929ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೋಡಬಂಡಹಳ್ಳಿMR
13930ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕದಿರೇನಹಳ್ಳಿMR
13931ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ನಗರಗೆರೆ-1MR
13932ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ನಗರಗೆರೆ-2MR
13933ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಂಜಯ್ಯಗಾರಹಳ್ಳಿMR
13934ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ನಗರಗೆರೆ-3MR
13935ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಂದಾರ್ಲಹಳ್ಳಿMR
13936ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಟ್ಟಾವಲಹಳ್ಳಿMR
13937ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಜಿ.ಕೊತ್ತೂರು-1MR
13938ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಜಿ.ಕೊತ್ತೂರು-2MR
13939ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚೋಳಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿMR
13940ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಡಿಮಿತಾಂಡMR
13941ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿMR
13942ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನರ್ಲಹಳ್ಳಿMR
13943ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಜಿ.ಕೊತ್ತೂರು-3MR
13944ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿMR
13945ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಾಟದಹೊಸಹಳ್ಳಿ (ಸುಬ್ಬರಾಯನಹಳ್ಳಿ)MR
13946ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಬ್ಬನಹಳ್ಳಿMR
13947ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಿಮಕಲಹಳ್ಳಿMR
13948ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೃಷ್ಣರಾಜಪುರMR
13949ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತೋಕಲಹಳ್ಳಿMR
13950ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಣಿವಾಲMR
13951ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಗೊಟ್ಲಕುಂಟೆMR
13952ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹನುಮೇನಹಳ್ಳಿMR
13953ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಕ್ಕಲಹಳ್ಳಿMR
13954ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಟನಕಲ್ಲುMR
13955ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ವೆಳಪಿMR
13956ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜಗರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿMR
13957ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೇವಗಾನಹಳ್ಳಿMR
13958ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೈಚಾಪುರMR
13959ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಾದಿಮರಳೂರುMR
13960ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಾಮಚಂದ್ರಪುರMR
13961ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದ.ಭಾಗ, ಚಿಕ್ಕಕುರುಗೋಡು-1MR
13962ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಚಿಕ್ಕಕುರುಗೋಡು-2MR
13963ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕದಿರೇನಹಳ್ಳಿMR
13964ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಹೆಚ್.ನಾಗಸಂದ್ರ-1MR
13965ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಹೆಚ್.ನಾಗಸಂದ್ರ-2MR
13966ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹುದೂತಿMR
13967ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಇಡಗೂರು-1, ರೂಂ ನಂ-1MR
13968ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಇಡಗೂರು-2, ರೂಂ ನಂ-2MR
13969ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಇಡಗೂರು-4MR
13970ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿMR
13971ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಭೀಮನಹಳ್ಳಿMR
13972ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುದುರೆಬ್ಯಾಲ್ಯMR
13973ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಳಗೆರೆMR
13974ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುಂದಿಹಳ್ಳಿMR
13975ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿMR
13976ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೂರೂಡಿ-1MR
13977ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುರೂಡಿ-2MR
13978ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಂಗನಹಳ್ಳಿMR
13979ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದ್ರೋಣಕುಂಟೆMR
13980ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆನೂಡಿMR
13981ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೊಮ್ಮಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿMR
13982ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕದರನಹಳ್ಳಿMR
13983ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದ ಭಾಗ, ರಮಾಪುರ-1MR
13984ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ .ಭಾಗ, ರಮಾಪುರ-2MR
13985ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವೈಚಕೂರಹಳ್ಳಿMR
13986ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮರಳೂರು-1MR
13987ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮರಳೂರು-2MR
13988ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂ.ಭಾಗ, ಕಾದಲವೇಣಿ-1MR
13989ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉ.ಭಾಗ, ಕಾದಲವೇಣಿ-2MR
13990ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಚನ್ನೇನಹಳ್ಳಿMR
13991ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗುಂಡಾಪುರ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ನಗರMR
13992ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉಡುಮಲೋಡು, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ನಗರMR
13993ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಿರೇಬಿದನೂರು-1, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ನಗರMR
13994ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಿರೇಬಿದನೂರು-2, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ನಗರMR
13995ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಿರೇಬಿದನೂರು-3, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ನಗರMR
13996ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಿರೇಬಿದನೂರು -4, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ನಗರMR
13997ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು,ರೂಂ ನಂ-2, ಹಿರೇಬಿದನೂರು -5 , ಗೌರಿಬಿದನೂರು ನಗರMR
13998ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು,ರೂಂ ನಂ-4, ಹಿರೇಬಿದನೂರು -6, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ನಗರMR
13999ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕರೇಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿMR
139100ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕರೇಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿMR
139101ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕರೇಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿMR
139102ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎನ್.ಸಿ ನಾಗಯ್ಯ ರೆಡ್ಡಿ ಬಡಾವಣೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ನಗರMR
139103ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಬಾಲಕಿಯರ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಕೋಟೆ (ವೀರಂಡಹಳ್ಳಿ), ಗೌರಿಬಿದನೂರು ನಗರMR
139104ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಟೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ನಗರMR
139105ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಟೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ನಗರMR
139106ಜ್ಞಾನಮಂದಿರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಡಿ.ಪಾಳ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ನಗರMR
139107ಜ್ಞಾನಮಂದಿರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಡಿ.ಪಾಳ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ನಗರMR
139108ಸರ್ಕಾರಿ ಎಸ್.ಎಸ್.ಇ.ಎ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ರೂಂ ನಂ-1, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ನಗರMR
139109ಸರ್ಕಾರಿ ಎಸ್.ಎಸ್.ಇ.ಎ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ರೂಂ ನಂ-2, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ನಗರMR
139110ಸರ್ಕಾರಿ ಎಸ್.ಎಸ್.ಇ.ಎ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ನಗರMR
139111ಆಚಾರ್ಯ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.1, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ನಗರMR
139112ಆಚಾರ್ಯ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.2, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ನಗರMR
139113ಆಚಾರ್ಯ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜು, ಗೌರಿಬಿದನೂರು, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ನಗರMR
139114ಆಚಾರ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ರೂಂ ನಂ-2, ಗೌರಿಬಿದನೂರು, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ನಗರMR
139115ಆಚಾರ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ರೂಂ ನಂ-3, ಗೌರಿಬಿದನೂರು, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ನಗರMR
139116ಆಚಾರ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ರೂಂ ನಂ-4, ಗೌರಿಬಿದನೂರು, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ನಗರMR
139117ಆಚಾರ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ರೂಂ ನಂ-5, ಗೌರಿಬಿದನೂರು, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ನಗರMR
139118ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಸಭಾಂಗಣ, ಪರಗಿ ಹುಚ್ಚಪ್ಪನಗಲ್ಲಿ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ನಗರMR
139119ಪುರಸಭೆ ಸಭಾಂಗಣ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ನಗರMR
139120ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆನಂದಪುರ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ನಗರMR
139121ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಮಾದನಹಳ್ಳಿ -1, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ನಗರMR
139122ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾದನಹಳ್ಳಿ-2, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ನಗರMR
139123ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಟೌನ್.MR
139124ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನೆಹರೂಜಿ ಕಾಲೋನಿ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ನಗರMR
139125ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಉರ್ದು ಬಾಲಕಿಯರ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ನೆಹರೂಜಿ ಕಾಲೋನಿ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಟೌನ್MR
139126ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಉರ್ದು ಬಾಲಕಿಯರ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ನೆಹರೂಜಿ ಕಾಲೋನಿ , ಗೌರಿಬಿದನೂರು ನಗರMR
139127ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಸ್ಕಾಂ ಇಲಾಖೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಟೌನ್MR
139128ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಸ್ಕಾಂ ಇಲಾಖೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಟೌನ್MR
139129ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಕೆ.ಇ.ಬಿ ಕಾಲೋನಿ, ರೂಂ ನಂಬರ್ -1, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ನಗರMR
139130ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಕೆ.ಇ.ಬಿ ಕಾಲೋನಿ, ರೂಂ ನಂಬರ್ -2, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ನಗರMR
139131ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಗೊಟಕನಾಪುರ-1, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ನಗರMR
139132ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಗೊಟಕನಾಪುರ-2, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ನಗರMR
139133ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪುಟ್ಟಾಪುರ್ಲಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ-1, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ನಗರMR
139134ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪುಟ್ಟಾಪುರ್ಲಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ-2, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ನಗರMR
139135ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಲ್ಲೂಡಿ-1, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ನಗರMR
139136ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಕಲ್ಲೂಡಿ-2, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ನಗರMR
139137ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚನ್ನಬೈರೇನಹಳ್ಳಿMR
139138ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹುದುಗೂರು-1, ರೂಮ್-1MR
139139ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹುದುಗೂರು-2 ರೂಮ್-2MR
139140ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹುದುಗೂರು-3MR
139141ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹುದುಗೂರು-4MR
139142ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ವಿರೂಪಸಂದ್ರMR
139143ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನರಸಾಪುರMR
139144ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಸೂರ್ಯನಾಯಕನಹಳ್ಳಿMR
139145ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಲಕ್ಕಸಂದ್ರMR
139146ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹುಲಿಕುಂಟೆMR
139147ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಬಚ್ಚರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿMR
139148ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಯರ್ರನಾಗೇನಹಳ್ಳಿMR
139149ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವದ್ದೇನಹಳ್ಳಿMR
139150ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗುಲಗಿಂಜಲಹಳ್ಳಿMR
139151ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಡಿ ಪಾಳ್ಯMR
139152ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಡಿ ಪಾಳ್ಯMR
139153ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಡಿ ಪಾಳ್ಯMR
139154ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಡಿ ಪಾಳ್ಯMR
139155ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಬಿ ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ-1MR
139156ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕಶಾಲೆ-ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಬಿ ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ-2MR
139157ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮಿದ್ದಿಲುMR
139158ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಾರಗೋಂಡ್ಲುMR
139159ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಾಗಾನಹಳ್ಳಿMR
139160ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ಗಂಗಸಂದ್ರ-1MR
139161ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಗಂಗಸಂದ್ರ-2MR
139162ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಚಿಕ್ಕ ಗಂಗಸಂದ್ರMR
139163ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆಂಗೇನಹಳ್ಳಿMR
139164ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆಳಗಿನ ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿMR
139165ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮೇಲಿನ ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿMR
139166ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವೀರಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ನಗರMR
139167ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುರುಗೋಡುತಮ್ಮನಹಳ್ಳಿMR
139168ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಮುದುಗೆರೆMR
139169ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮುದುಗೆರೆ-2, ರೂಂ ನಂಬರ್ -2MR
139170ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮುದುಗೆರೆ(ಜೀರಿಗೆಪೇಟೆ)MR
139171ಡಾ. ಹೆಚ್ ಎನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್, ಹೊಸೂರು-1MR
139172ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸೂರು-2, ರೂಮ್ ನಂ-1MR
139173ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸೂರು-2, ರೂಮ್ ನಂ-2MR
139174ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸೂರು-3, ರೂಂ ನಂ-3MR
139175ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹೊಸೂರು-4MR
139176ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಟಾಲದಿನ್ನೆMR
139177ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಯರ್ರಪೋತೇನಹಳ್ಳಿ-1MR
139178ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಯರ್ರಪೋತೇನಹಳ್ಳಿ-2MR
139179ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಭಕ್ತರಹಳ್ಳಿMR
139180ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉ.ಭಾಗ, ಸೊನಗಾನಹಳ್ಳಿ-1MR
139181ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದ.ಭಾಗ, ಸೋನಗಾನಹಳ್ಳಿ-2MR
139182ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹುಣಸೇಕುಂಟೆMR
139183ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಳೆಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿMR
139184ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಚಮಾಚೇನಹಳ್ಳಿMR
139185ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆಂಕೆರೆMR
139186ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮೇಲಿನದಿಮಗಟ್ಟನಹಳ್ಳಿMR
139187ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವೇದಲವೇಣಿMR
139188ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಿಗಟಗೆರೆMR
139189ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಡಬೂರು-1MR
139190ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಡಬೂರು-2MR
139191ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಿದ್ದೇನಹಳ್ಳಿMR
139192ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವೆಂಕಟಾಪುರMR
139193ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚೀಲಮ್ಮಹಳ್ಳಿMR
139194ಸಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿMR
139195ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ನಾಮಗೊಂಡ್ಲು-1MR
139196ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ-ಪೂರ್ವಭಾಗ, ನಾಮಗೋಂಡ್ಲು-2MR
139197ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗುಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿMR
139198ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ನಂದಿಗಾನಹಳ್ಳಿMR
139199ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಾಯರೇಖಲಹಳ್ಳಿMR
139200ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಲಕಾಪುರ -1MR
139201ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಲಕಾಪುರ-2MR
139202ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬರ್ಜಾನುಕುಂಟೆMR
139203ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹುಸೇನ್ ಪುರMR
139204ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಜಿ.ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ-1MR
139205ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಜಿ.ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ-2MR
139206ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಿಂಗಾನಹಳ್ಳಿMR
139207ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಾರಸಿಂಹನಹಳ್ಳಿMR
139208ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾಚೇನಹಳ್ಳಿMR
139209ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೊಡ್ಡಾವಲಹಳ್ಳಿMR
139210ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗೆದರೆ-1MR
139211ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗೆದರೆ-2MR
139212ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಲ್ಲಸಂದ್ರMR
139213ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಕುಂಟಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ-1MR
139214ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಕುಂಟಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ-2MR
139215ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೆಡ್ಡಿದ್ಯಾವರಹಳ್ಳಿMR
139216ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೋತೇನಹಳ್ಳಿ-1MR
139217ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಪೋತೇನಹಳ್ಳಿ-2MR
139218ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹನುಮೇನಹಳ್ಳಿMR
139219ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕಹನುಮೇನಹಳ್ಳಿMR
139220ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡರ್ಯಾಗಡಹಳ್ಳಿMR
139221ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚರುಕಮಿಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿMR
139222ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೆಳಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿMR
139223ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿMR
139224ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಇಂದಿರಾನಗರMR
139225ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಕಾಮಗಾನಹಳ್ಳಿMR
139226ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶೀಗಲಹಳ್ಳಿMR
139227ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸಕಟ್ಟಡ, ಕೊಂಡಾಪುರMR
139228ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪುಲಗಾನಹಳ್ಳಿMR
139229ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸೋಮಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿMR
139230ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ತರಿದಾಳು-1MR
139231ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವೀರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿMR
139232ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ನಾಚಕುಂಟೆMR
139233ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ತರಿದಾಳು-2MR
139234ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಾಗತೇನಹಳ್ಳಿMR
139235ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮ್ಯೆಲಗಾನಹಳ್ಳಿMR
139236ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಅಲೀಪುರ-1MR
139237ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಅಲೀಪುರ-2MR
139238ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಅಲೀಪುರ-3, ರೂಂ ನಂ-1MR
139239ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಬಾಲಕರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಅಲ್ಲೀಪುರ-3, ರೂಮ್ ನಂ-2MR
139240ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕಿಯರ ಶಾಲೆ, ಅಲೀಪುರ-4MR
139241ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಅಲ್ಲೀಪುರ-5, ರೂಮ್ ನಂ-1MR
139242ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಅಲೀಪುರ-5MR
139243ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಅಲೀಪುರ-6MR
139244ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಅಲೀಪುರ-6MR
139245ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದೊಡ್ಡಮಲ್ಲೇಕೆರೆMR
139246ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಂಬಾಲಹಳ್ಳಿMR
139247ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತೊಂಡೇಬಾವಿ-1MR
139248ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತೋಂಡೇಬಾವಿ-2MR
139249ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ತೊಂಡೇಬಾವಿ ರೈಲ್ವೇ ಸ್ಟೇಷನ್, ರೂಮ್ ನಂ-1MR
139250ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ತೊಂಡೇಬಾವಿ ರೈಲ್ವೇ ಸ್ಟೇಷನ್, ರೂಮ್ ನಂ-2MR
139251ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬೆಳ್ತೂರುMR
139252ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕದಿರದೇವರಹಳ್ಳಿMR
139253ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಿಂಡೇನಹಳ್ಳಿMR
139254ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಸವಾಪುರMR
139255ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಲ್ಲಿನಾಯಕನಹಳ್ಳಿMR
139256ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಂದಾರ್ಲಹಳ್ಳಿMR
139257ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕಹೊಸಹಳ್ಳಿMR
139258ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪುಜಾರ್ಲಹಳ್ಳಿMR
139259ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತಿಪ್ಪಗಾನಹಳ್ಳಿMR
 
  Copyright (c) 2023, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.