2023 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2023 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)MR (Eng)
1411ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಮಪಟ್ಟಣMR
1412ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಾಗಸಾನಹಳ್ಳಿMR
1413ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೈಯೂರುMR
1414ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದರಬೂರುMR
1415ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಚ್ಚೇನಹಳ್ಳಿMR
1416ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜೀಗಾನಹಳ್ಳಿMR
1417ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೊಮ್ಮಗಾನಹಳ್ಳಿMR
1418ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಿರೇನಾಗವಲ್ಲಿMR
1419ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಮ್ಮಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿMR
14110ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಂಡಿಕಲ್ಲುMR
14111ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಂಡಿಕಲ್ಲುMR
14112ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕನಾಗವಲ್ಲಿMR
14113ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಮ್ಮಗಾನಹಳ್ಳಿMR
14114ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮುತ್ತುಕದಹಳ್ಳಿ (ಮ)MR
14115ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬುಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿMR
14116ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯಲಗಲಹಳ್ಳಿMR
14117ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೇ ಪೆರೇಸಂದ್ರMR
14118ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೋಯಿನಹಳ್ಳಿMR
14119ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೂತನಹಳ್ಳಿMR
14120ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೆರೇಸಂದ್ರMR
14121ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೆರೇಸಂದ್ರMR
14122ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೆರೇಸಂದ್ರMR
14123ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆರೂರುMR
14124ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕಅರೂರುMR
14125ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತುಮಕಲಹಳ್ಳಿMR
14126ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಡ್ಡಗಲ್ಲುMR
14127ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಲ್ಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿMR
14128ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಾದೇನಹಳ್ಳಿMR
14129ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೇತೇನಹಳ್ಳಿMR
14130ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಾಸ್ತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ (ಮ)MR
14131ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶೆಟ್ಟಿಗೆರೆMR
14132ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಯಾಯಲಗುರ್ಕಿMR
14133ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಾಸರೆನಹಳ್ಳಿMR
14134ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಯಾಯಲಗುರ್ಕಿMR
14135ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹರಿಸ್ಥಳMR
14136ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೋಮ್ಮಹಳ್ಳಿMR
14137ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಮ್ಮತನಹಳ್ಳಿMR
14138ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿMR
14139ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗುವ್ವಲಕಾನಹಳ್ಳಿMR
14140ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜಂಗಮಾರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿMR
14141ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಇಟ್ಟಪ್ಪನಹಳ್ಳಿMR
14142ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯಾಲಗೆರೆMR
14143ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೆಡ್ಡಿಗೊಲ್ಲವಾರಹಳ್ಳಿMR
14144ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಇನಮಿಂಚೇನಹಳ್ಳಿMR
14145ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಾಮಗಾನಪರ್ತಿMR
14146ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗಂಗರೇಕಾಲುವೆMR
14147ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೇಣುಮಾಕಲಹಳ್ಳಿMR
14148ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೊಡ್ಡತಮ್ಮನಹಳ್ಳಿMR
14149ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಲ್ಲಿಮರದಹಳ್ಳಿMR
14150ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೊಲ್ಲುಚಿನ್ನಪ್ಪನಹಳ್ಳಿMR
14151ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೊಳ್ಳುMR
14152ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಿಬ್ಬೂರುMR
14153ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಿಬ್ಬೂರುMR
14154ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೇವಾಸ್ಥನದಹೊಸಹಳ್ಳಿMR
14155ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹುನೇಗಲ್ಲುMR
14156ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅವಲಗುರ್ಕಿMR
14157ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುರ್ಲಹಳ್ಳಿMR
14158ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಿಪ್ಪೇನಹಳ್ಳಿMR
14159ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೋದಗಾನಹಳ್ಳಿMR
14160ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಂಕಣಗೊಂದಿMR
14161ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಣಜೇನಹಳ್ಳಿMR
14162ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಚ್ಚಹಳ್ಳಿ ಕಳವಾರMR
14163ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಿನ್ನೇಹೊಸಹಳ್ಳಿMR
14164ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆರಿಕೆರೆMR
14165ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೂಸ್ಟೂರುMR
14166ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೂಸ್ಟೂರುMR
14167ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗೇರಹಳ್ಳಿMR
14168ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕವರನಹಳ್ಳಿMR
14169ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗುಂತಪ್ಪನಹಳ್ಳಿMR
14170ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಾರೋಬಂಡೆMR
14171ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೋನ್ನೇನಹಳ್ಳಿMR
14172ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮರಸನಹಳ್ಳಿMR
14173ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಲಿಂಗಶೆಟ್ಟಿಪುರMR
14174ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗುಂಡ್ಲಗುರ್ಕಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-01MR
14175ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗುಂಡ್ಲಗುರ್ಕಿ ಕೋಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-02MR
14176ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕತ್ತರಿಗುಪ್ಪೆMR
14177ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಿರಿಯಣ್ಣನಹಳ್ಳಿMR
14178ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚೀಮನಹಳ್ಳಿMR
14179ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಂಗರೇಖನಹಳ್ಳಿMR
14180ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಂಡಕನಹಳ್ಳಿMR
14181ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮರಳಕುಂಟೆMR
14182ಸಾರ್ಕರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಡವಿಗೊಲ್ಲವಾರಹಳ್ಳಿMR
14183ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪುಟ್ಟತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿMR
14184ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಂಚನಬಲೆMR
14185ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಂಚನಬಲೆMR
14186ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಂಚನಬಲೆMR
14187ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಹಾಲ್ ಮಂಚನಬಲೆMR
14188ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಬ್ಬೇನಹಳ್ಳಿMR
14189ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಣಕನೂರುMR
14190ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಟ್ರೇನಹಳ್ಳಿMR
14191ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹನುಮಂತಪುರMR
14192ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಿಸಲಹಳ್ಳಿMR
14193ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೀರಮಂಗಲMR
14194ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದ್ವಾರಗಾನಹಳ್ಳಿMR
14195ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅರಸಾಲಬಂಡೆMR
14196ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅರ್ಕುಂದMR
14197ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಡಿಗಾನಹಳ್ಳಿMR
14198ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪುರMR
14199ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಿ.ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿMR
141100ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗಿಡಗಾನಹಳ್ಳಿMR
141101ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೇಗ್ಗೆನಹಳ್ಳಿMR
141102ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಿನ್ನೇನಹಳ್ಳಿMR
141103ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜರಬಂಡಹಳ್ಳಿMR
141104ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಿಡಚಲಹಳ್ಳಿMR
141105ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಮಿಣಕನಗುರ್ಕಿMR
141106ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಿಣಕನಗುರ್ಕಿMR
141107ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಮ್ ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿMR
141108ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಯನಕಲ್ಲುMR
141109ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಂಡಿಗಾನಹಳ್ಳಿMR
141110ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿMR
141111ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿMR
141112ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿMR
141113ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಶಾಲೆ ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿMR
141114ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿMR
141115ಸಾರ್ಕರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿMR
141116ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ತಿ ಹಾಲ್ ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿMR
141117ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕನಗಾನಕೊಪ್ಪMR
141118ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಂಬತ್ತನಹಳ್ಳಿMR
141119ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಂಡಿರಾಮನಹಳ್ಳಿMR
141120ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವರವಣಿMR
141121ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೋನ್ನಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಕೋಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-01MR
141122ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊನ್ನಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಕೋಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-02MR
141123ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉಪ್ಪರಹಳ್ಳಿMR
141124ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಉಪ್ಪರಹಳ್ಳಿMR
141125ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿ ಶಾಲೆ ಹಳ್ಳೇಹಳ್ಳಿMR
141126ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚೇಲೇನಹಳ್ಳಿMR
141127ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಡಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿMR
141128ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೇವರಕೊಂಡಹಳ್ಳಿMR
141129ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೌಡಗೆರೆMR
141130ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆದ್ದೇಕೂಪ್ಪMR
141131ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಮಗಾನಹಳ್ಳಿMR
141132ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಾದೇನಹಳ್ಳಿMR
141133ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗುಯ್ಯಲಹಳ್ಳಿMR
141134ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಮರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿMR
141135ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ವಾಪಸಂದ್ರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರMR
141136ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಾಪಸಂದ್ರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರMR
141137ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಾಪಸಂದ್ರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರMR
141138ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ವಾಪಸಂದ್ರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರMR
141139ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ವಾಪಸಂದ್ರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರMR
141140ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ವಾಪಸಂದ್ರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರMR
141141ನಗರಸಭೆ ಶಿಶು ವಿಹಾರ, ಹಳೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಿಂಭಾಗ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರMR
141142ನಗರಸಭೆ ಶಿಶು ವಿಹಾರ, ಹಳೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಿಂಭಾಗ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರMR
141143ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿ, ಪ್ರಶಾಂತ ನಗರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರMR
141144ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿ, ಪ್ರಶಾಂತ ನಗರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರMR
141145ಸರ್ಕಾರಿ ಮೇಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ, ಟಿ.ಜಿ.ಟ್ಯಾಂಕ್ ರಸ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರMR
141146ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಕರ ಕಛೇರಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರMR
141147ಸರ್ಕಾರಿ ಹೊಸ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಟಿ.ಜಿ. ಟ್ಯಾಂಕ್ ರಸ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರMR
141148ಸರ್ಕಾರಿ ಹೊಸ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಟಿ.ಜಿ. ಟ್ಯಾಂಕ್ ರಸ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರMR
141149ಸರ್ಕಾರಿ ಹೊಸ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಟಿ.ಜಿ. ಟ್ಯಾಂಕ್ ರಸ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರMR
141150ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರMR
141151ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಬಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರMR
141152ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ಜಿ.ಪಂ.ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ, ಎಂ ಜಿ ರಸ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರMR
141153ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರMR
141154ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರMR
141155ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರMR
141156ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರMR
141157ಸರ್.ಎಂ.ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರMR
141158ಸರ್.ಎಂ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರMR
141159ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಿ.ಬಿ.ರಸ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರMR
141160ನಗರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಎಸ್.ಜೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ವೈ. ಕಟ್ಟಡ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರMR
141161ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಬಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರMR
141162ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಬಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರMR
141163ನಗರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಪೌರಾಯುಕ್ತರ ಕೊಠಡಿ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರMR
141164ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಸೀದಿ ರಸ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರMR
141165ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಧಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಂದವಾರ ಬಾಗಿಲು, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರMR
141166ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಟೆ, ಬಾಪೂಜಿನಗರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರMR
141167ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಧಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಟೆ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರMR
141168ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಟೆ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರMR
141169ಸರ್ಕಾರಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ, ಮೈಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರMR
141170ಸರ್ಕಾರಿ ಮೇಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ, ಟಿ.ಜಿ.ಟ್ಯಾಂಕ್ ರಸ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರMR
141171ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಧಮ ದರ್ಜ ಕಾಲೇಜು, ಎಂ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರMR
141172ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಧಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಎಂ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರMR
141173ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಎಂ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರMR
141174ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ, ಎಂ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರMR
141175ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಧಮ ದರ್ಜ ಕಾಲೇಜು, ಎಂ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರMR
141176ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಧಮ ದರ್ಜ ಕಾಲೇಜು, ಎಂ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರMR
141177ಬಿಸಿಎಂ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ (ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ) ಮೈಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರMR
141178ಬಿಸಿಎಂ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ (ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ) ಮೈಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರMR
141179ಬಿಸಿಎಂ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ (ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ) ಮೈಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರMR
141180ನಗರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಆರೋಗ್ಯ ಶಾಖೆ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರMR
141181ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಂದವಾರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರMR
141182ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಂದವಾರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರMR
141183ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗಂಗನಮಿದ್ದೆ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರMR
141184ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಿಮ್ಮಾಕಲಕುಂಟೆ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರMR
141185ಅಂಗನವಾಡಿ ಶಾಲೆ, ಕೆಳಗಿನ ತೋಟಗಳು, ಹೆಚ್.ಹೆಸ್. ಗಾರ್ಡನ್, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರMR
141186ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆಳಗಿನ ತೋಟಗಳು, ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಗಾರ್ಡನ್, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರMR
141187ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿMR
141188ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೋಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿMR
141189ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗುರುಕುಲನಾಗೇನಹಳ್ಳಿMR
141190ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಾಲಕುಂಟಹಳ್ಳಿMR
141191ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜಕ್ಕಲಮಡುಗುMR
141192ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗುಂಗಿರ್ಲಹಳ್ಳಿMR
141193ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಲ್ಲಕದಿರೇನಹಳ್ಳಿMR
141194ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿMR
141195ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಂಡಮ್ಮನಹಳ್ಳಿMR
141196ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೈಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿMR
141197ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಚ್ಚಹಳ್ಳಿMR
141198ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಂಗಾನಹಳ್ಳಿMR
141199ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೌಚೇನಹಳ್ಳಿMR
141200ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಶೀಕುಂಟೆ ಹೊಸುರುMR
141201ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಧಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊರ್ಲಹಳ್ಳಿMR
141202ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಣಿವೆನಾರಾಯಣಪುರMR
141203ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿMR
141204ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಿರ್ನಹಳ್ಳಿMR
141205ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜಡಲತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿMR
141206ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚೊಕ್ಕಹಳ್ಳಿMR
141207ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಗಲಗುರ್ಕಿ-01 ಕೋಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -01MR
141208ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಗಲಗುರ್ಕಿ-02 ಕೋಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-02MR
141209ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಗಲಗುರ್ಕಿMR
141210ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಾಯನಹಳ್ಳಿMR
141211ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಂದಾರ್ಲಹಳ್ಳಿMR
141212ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವರದಹಳ್ಳಿMR
141213ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜಾತವಾರಹೊಸಹಳ್ಳಿMR
141214ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜಾತವಾರMR
141215ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಮಚಂದ್ರಹೊಸೂರುMR
141216ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೆಣ್ಣೂರುಕದಿರೇನಹಳ್ಳಿMR
141217ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗಿಡ್ನಹಳ್ಳಿMR
141218ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಹುಡ್ಯMR
141219ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೇಶವಾರMR
141220ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನೆಲಮಾಕಲಹಳ್ಳಿMR
141221ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಲೇಹಳ್ಳಿMR
141222ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಲುಮೇನಹಳ್ಳಿMR
141223ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮನ್ನರಪುರMR
141224ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನುಗಿತಹಳ್ಳಿMR
141225ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಜ್ಜವಾರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -01MR
141226ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆಜ್ಜವಾರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -02MR
141227ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶ್ರೀರಾಮಪುರMR
141228ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತೌಡನಹಳ್ಳಿMR
141229ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಧಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿMR
141230ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕಕಾಡಿಗಾನಹಳ್ಳಿMR
141231ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಳವಾನಹಳ್ಳಿMR
141232ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊತ್ತನೂರುMR
141233ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚದಲಪುರMR
141234ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುಪ್ಪಹಳ್ಳಿMR
141235ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅರಸನಹಳ್ಳಿMR
141236ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂದಿMR
141237ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ನಂದಿ-01 ಕೋಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-01MR
141238ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ನಂದಿ ಕೋಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-02MR
141239ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸುಲ್ತಾನಪೇಟೆMR
141240ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಿಂಗಾಡಿಕದಿರೇನಹಳ್ಳಿMR
141241ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಡಕುಹೊಸಹಳ್ಳಿMR
141242ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುಡುವತಿMR
141243ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುಡುವತಿMR
141244ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಧಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಂಗಟ್ಟMR
141245ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಧಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಯಲುವಹಳ್ಳಿ MR
141246ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಧಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೀಡಗಾನಹಳ್ಳಿ MR
141247ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಧಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡಮರಳಿ MR
141248ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಧಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಡಿ.ಹೊಸೂರು MR
141249 ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಧಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತಾಳಹಳ್ಳಿ MR
141250ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಧಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಣಿತಹಳ್ಳಿ MR
141251ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಧಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಂಡೇನಹಳ್ಳಿ MR
141252ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಧಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಡಶೀಗೇನಹಳ್ಳಿ MR
 
  Copyright (c) 2023, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.