2023 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2023 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)MR (Eng)
1421ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸೊಣ್ಣಗಾನಹಳ್ಳಿMR
1422ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಿಲುವರಾತಹಳ್ಳಿMR
1423ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಟಗಲ್‌MR
1424ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಈ. ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರMR
1425ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:2 ಈ.ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರMR
1426ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ಶೆಟ್ಟಿಕೆರೆMR
1427ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗಡಿಗವಾರಹಳ್ಳಿMR
1428ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಸಾಲಮಾಕಲಹಳ್ಳಿMR
1429ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -1 ಚಿಲಕಲನೇರ್ಪುMR
14210ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:2 ಚಿಲಕಲನೇರ್ಪುMR
14211ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಿಂಚಲಹಳ್ಳಿMR
14212ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೊಮ್ಮೆಪಲ್ಲಿMR
14213ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೆಂಚೆಪಲ್ಲಿMR
14214ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಹುಡ್ಯMR
14215ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಟಿ.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿMR
14216ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತುಳುವನೂರುMR
14217ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಏನಿಗದೆಲೆMR
14218ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿಂತಮಾಕಲಹಳ್ಳಿMR
14219ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಾಲರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿMR
14220ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಡಂಪಲ್ಲಿMR
14221ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 1 ಬುರುಡುಗುಂಟೆMR
14222ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 2 ಬುರುಡುಗುಂಟೆMR
14223ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ 3 ಬುರುಡುಗುಂಟೆMR
14224ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಸವಾಪುರMR
14225ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬುರುಡುಗುಂಟೆMR
14226ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಡೇಗಂಡ್ಲುMR
14227ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ - 1 ಮಿಟ್ಟಹಳ್ಳಿMR
14228ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗೋನೇನಹಳ್ಳಿMR
14229ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮರಬಹಳ್ಳಿMR
14230ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಪ್ಪಸಾನಹಳ್ಳಿMR
14231ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂದನವನMR
14232ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಿಗೇನಹಳ್ಳಿMR
14233ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೌಡನಹಳ್ಳಿMR
14234ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೆಂಚಾರ್ಲಹಳ್ಳಿMR
14235ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯರಮರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿMR
14236ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ನಂದನಹೊಸಹಳ್ಳಿMR
14237ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕದಿರೇನಹಳ್ಳಿMR
14238ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಾಪತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿMR
14239ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ-1 ಕೋರ್ಲಪರ್ತಿMR
14240ಸರ್ಕಾರಿ ಫ್ರೌಡ ಶಾಲೆ - ಕೋರ್ಲಪರ್ತಿMR
14241ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಎಸ್‌.ಎಂ.ಕೊಂಡರಾಜನಹಳ್ಳಿMR
14242ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ತುರುಕಾಚೇನಹಳ್ಳಿMR
14243ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಹಳೇಹಳ್ಳಿMR
14244ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕರಿಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿMR
14245ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗಾಂಡ್ಲಚಿಂತೆMR
14246ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ - 1 ಸಾದಲಿ,MR
14247ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಾದಲಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2MR
14248ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಾದಲಿ, ಕೊಠಡಿ ನಂ-3MR
14249ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಸ್‌.ದೇವಗಾನಹಳ್ಳಿMR
14250ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯರ್ರನಾಗೇನಹಳ್ಳಿMR
14251ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗಡಿಮಿಂಚೇನಹಳ್ಳಿMR
14252ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ , ಇರಗಪ್ಪನಹಳ್ಳಿMR
14253ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂಸಗಾನದೊಡ್ಡಿMR
14254ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನೇರಳೇಮರದಹಳ್ಳಿMR
14255ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಲಕಾಯಲಬೆಟ್ಟMR
14256ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಿಂಬಾರ್ಲಹಳ್ಳಿMR
14257ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ.1 ದಿಬ್ಬೂರಹಳ್ಳಿMR
14258ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.2 ದಿಬ್ಬೂರಹಳ್ಳಿMR
14259ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಜರುಗಹಳ್ಳಿMR
14260ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯಲಗಲಹಳ್ಳಿMR
14261ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೈಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿMR
14262ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ , ರಾಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿMR
14263ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾದೇನಹಳ್ಳಿMR
14264ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಲಗುರ್ಕಿMR
14265ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕ್ಯಾಸಗೆರೆMR
14266ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಗೋಣಿಮರದಹಳ್ಳಿMR
14267ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜಿ.ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿMR
14268ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಡಂಘಟ್ಟMR
14269ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಿಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿMR
14270ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಯರ್ರಹಳ್ಳಿMR
14271ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಅಮ್ಮಗಾರಹಳ್ಳಿMR
14272ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆಮೂರು ತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿMR
14273ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಲಸೇನಹಳ್ಳಿMR
14274ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಮೇಶ್ವರMR
14275ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ-1 ಬಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿMR
14276ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ -2 ಬಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿMR
14277ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ.1 ಆನೆಮಡುಗುMR
14278ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ.2 ಆನೆಮಡುಗುMR
14279ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಮುಮ್ಮನಹಳ್ಳಿMR
14280ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಲಗಿನಾಯಕನಹಳ್ಳಿMR
14281ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಂಡರಾಜನಹಳ್ಳಿMR
14282ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂ 1 ಗಂಜಿಗುಂಟೆMR
14283ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂ 2 ಗಂಜಿಗುಂಟೆMR
14284ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಹಳ್ಳಿMR
14285ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಚಹಳ್ಳಿMR
14286ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮರಿಹಳ್ಳಿMR
14287ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕತೇಕಹಳ್ಳಿMR
14288ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೌಡನಹಳ್ಳಿMR
14289ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಂಬಾಲಹಳ್ಳಿMR
14290ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ- 1 ದೊಡ್ಡತೇಕಹಳ್ಳಿMR
14291ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂ 2 ದೊಡ್ಡತೇಕಹಳ್ಳಿMR
14292ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಜಯಂತಿಗ್ರಾಮMR
14293ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೈರಗಾನಹಳ್ಳಿMR
14294ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕನ್ನಪ್ಪನಹಳ್ಳಿMR
14295ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸದ್ದಹಳ್ಳಿMR
14296ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಲಿಚೆರ್ಲುMR
14297ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಕುಂದಲಗುರ್ಕಿMR
14298ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೊಗರನಾಯಕನಹಳ್ಳಿMR
14299ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುತ್ತಾಂಡಹಳ್ಳಿMR
142100ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಟಹಳ್ಳಿMR
142101ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿMR
142102ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಬ್ಲೂಡುMR
142103ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಾಗೆMR
142104ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಾತಹಳ್ಳಿMR
142105ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಾರಹುಣಸೇನಹಳ್ಳಿMR
142106ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿMR
142107ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೊಣಹಳ್ಳಿMR
142108ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕದಾಸೇನಹಳ್ಳಿMR
142109ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ದೊಡ್ಡದಾಸೇನಹಳ್ಳಿMR
142110ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಸವನಪರ್ತಿMR
142111ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಸೊಣ್ಣೇನಹಳ್ಳಿMR
142112ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚೀಮನಹಳ್ಳಿMR
142113ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗುಡಿಹಳ್ಳಿMR
142114ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವರದನಾಯಕನಹಳ್ಳಿMR
142115ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹರಳಹಳ್ಳಿMR
142116ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಇದ್ಲೂಡುMR
142117ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ದೇವರಮಳ್ಳೂರುMR
142118ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಪಿಂಡಿಪಾಪನಹಳ್ಳಿMR
142119ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವೈ. ಹುಣಸೇನಹಳ್ಳಿ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣMR
142120ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ಕಟ್ಟಡ ವೈ .ಹುಣಸೇನಹಳ್ಳಿMR
142121ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊತ್ತನೂರುMR
142122ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹನುಮಂತಪುರMR
142123ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಲ್ಲಿಮರದಹಳ್ಳಿMR
142124ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಲ್‌.ಮುತ್ತಕದಹಳ್ಳಿMR
142125ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಲಕ್ಕಹಳ್ಳಿMR
142126ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕಿಯರ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂ 1 ಕೋಟೆMR
142127ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕಿಯರ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂ 2 ಕೋಟೆMR
142128ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟMR
142129ವಾಸವಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆMR
142130ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೆಂದ್ರ ಭೋವಿ ಕಾಲೋನಿMR
142131ನಗರಸಭೆ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟMR
142132ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ ಕೋಟೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 01MR
142133ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಬಾಲಕರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂ 2 ಕೋಟೆMR
142134ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ನಗರ ಬಡಾವಣೆ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಕಛೆರಿ ಪಕ್ಕMR
142135ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ನಗರ ಬಡಾವಣೆ ,ಬೆಸ್ಕಾಂ ಕಛೆರಿ ಪಕ್ಕMR
142136ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ನಗರ ಬಡಾವಣೆ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಕಛೇರಿ ಪಕ್ಕMR
142137ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಟೌನ್ ರೇಷ್ಮೆ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ, ಅಶೋಕ ರಸ್ತೆ.MR
142138ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಬಾಗಿಲುMR
142139ಪ್ಯಾರಾಗಾನ್ ಆಂಗ್ಲ ,ಕಿರಿಯ,ಹಿರಿಯ,ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ,ಅಂಚೆ ಕಛೇರಿ ರಸ್ತೆ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟMR
142140ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ, ಬೆಸ್ಕಾಂ ಕಛೇರಿ ಹತ್ತಿರMR
142141ಕಂದಾಯ ಭವನ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಕೊಠಡಿ -01MR
142142ಕಂದಾಯ ಭವನ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಕೊಠಡಿ -02MR
142143ಸರಸ್ವತಿ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ನಂ 1MR
142144ಸರಸ್ವತಿ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ನಂ 2MR
142145ಸರಸ್ವತಿ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ನಂ 3MR
142146ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್,ರವರ ಕಛೇರಿ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ,ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ.MR
142147ಸಹಯಕ ಕರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರವರ ಕಛೇರಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನೀಯರಿಂಗ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟMR
142148ಕಂದಾಯ ಭವನ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಕೊಠಡಿ -03MR
142149ಬೆಸ್ಕಾಂ ಕಟ್ಟಡ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಟೌನ್MR
142150ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ, ಕೊಠಡಿ 1MR
142151ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ಕೊಠಡಿ ನಂ 2MR
142152ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕಛೇರಿ ಮೀಟಿಂಗ್‌ ಹಾಲ್‌ ಕೊಠಡಿ -1MR
142153ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕಛೇರಿ ಮೀಟಿಂಗ್‌ ಹಾಲ್‌ ಕೊಠಡಿ 2MR
142154ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಠಡಿ-2 ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟMR
142155ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಠಡಿ ಸಂ-3 ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟMR
142156ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಠಡಿ ಸಂ-5 ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟMR
142157ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಕೊಠಡಿ ಸಂ-4MR
142158ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟMR
142159ವಾಸವಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-03MR
142160ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ನಂ 1 , ಉಲ್ಲೂರು ಪೇಟೆMR
142161ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ನಂ 2 , ಉಲ್ಲೂರು ಪೇಟೆMR
142162ವಾಸವಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2MR
142163ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಶೀಗೆಹಳ್ಳಿMR
142164ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೊರಮಡಗುMR
142165ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೆಜ್ಜಿಗಾನಹಳ್ಳಿMR
142166ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ತುಮ್ಮನಹಳ್ಳಿMR
142167ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗುಡ್ಲನರಸಿಂಹನಹಳ್ಳಿMR
142168ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಿಪ್ಪೇನಹಳ್ಳಿMR
142169ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹುಜಗೂರುMR
142170ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಲದುಮ್ಮನಹಳ್ಳಿMR
142171ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಬಚ್ಚಹಳ್ಳಿMR
142172ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವೀರಾಪುರMR
142173ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆನೂರುMR
142174ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಪ್ಪೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿMR
142175ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಂಬದಹಳ್ಳಿMR
142176ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಂಡಿಗನಾಳMR
142177ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಬೆಳ್ಳೂಟಿMR
142178ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎ.ಹುಣಸೇನಹಳ್ಳಿMR
142179ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೋದಗೂರುMR
142180ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜಪ್ತಿಹೊಸಹಳ್ಳಿMR
142181ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೊಡ್ಡದಾಸರಹಳ್ಳಿMR
142182ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೆ.ಮುತ್ತಕದಹಳ್ಳಿMR
142183ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿಂತಡಪಿMR
142184ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕನ್ನಮಂಗಲMR
142185ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಿತ್ತಲಹಳ್ಳಿMR
142186ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಚೌಡಸಂದ್ರMR
142187ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗಂಗನಹಳ್ಳಿMR
142188ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಳಮಾಚನಹಳ್ಳಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1MR
142189ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ-2 ಮಳಮಾಚನಹಳ್ಳಿMR
142190ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುತ್ತೂರುMR
142191ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೇಲೂರು , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1MR
142192ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:2 ಮೇಲೂರುMR
142193ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೇಲೂರುMR
142194ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:1 ಭಕ್ತರಹಳ್ಳಿMR
142195ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:2 ಭಕ್ತರಹಳ್ಳಿMR
142196ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಾದೂರುMR
142197ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತೊಟ್ಲಗಾನಹಳ್ಳಿMR
142198ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಸವಾಪಟ್ಟಣMR
142199ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕದಾಸರಹಳ್ಳಿMR
142200ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುಗಲಡಪಿMR
142201ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನಾರಾಯಣದಾಸರಹಳ್ಳಿMR
142202ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚೀಮಂಗಲMR
142203ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅರಿಕೆರೆMR
142204ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯಣ್ಣೂರುMR
142205ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಡಿಪಿನಾಯಕನಹಳ್ಳಿMR
142206ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಕಿಚೊಕ್ಕಂಡಹಳ್ಳಿMR
142207ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಳ್ಳೂರು-1MR
142208ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ 2 ಮಳ್ಳೂರುMR
142209ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ 3 ಮಳ್ಳೂರುMR
142210ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕಾಚಹಳ್ಳಿMR
142211ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ - 1 ನಾಗಮಂಗಲMR
142212ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ- 2 ನಾಗಮಂಗಲMR
142213ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯಣ್ಣಂಗೂರುMR
142214ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅತ್ತಿಗಾನಹಳ್ಳಿMR
142215ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ 1 ಹೇಮಾರ್ಲಹಳ್ಳಿMR
142216ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ- 2 ಹೇಮಾರ್ಲಹಳ್ಳಿMR
142217ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಾಟಪರ್ತಿMR
142218ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಿರೇಬಲ್ಲMR
142219ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಚೊಕ್ಕಂಡಹಳ್ಳಿMR
142220ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿ ಶಾಲೆ ,ಮಿತ್ತನಹಳ್ಳಿMR
142221ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜೆ.ವೆಂಕಟಾಪುರ Room-No-1MR
142222ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಜೆ.ವೆಂಕಟಾಪುರMR
142223ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ-1 ಹೊಸಪೇಟೆMR
142224ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ-2 ಹೊಸಪೇಟೆMR
142225ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಜಂಗಮಕೋಟೆMR
142226ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜಂಗಮಕೋಟೆMR
142227ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಜಂಗಮಕೋಟೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2MR
142228ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ .ಜಂಗಮಕೋಟೆMR
142229ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ನೂತನ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜಂಗಮಕೋಟೆMR
142230ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ನೂತನ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಜಂಗಮಕೋಟೆMR
142231ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಳನಾಯಕನಹಳ್ಳಿMR
142232ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಅಮರಾವತಿMR
142233ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಹಾರಡಿMR
142234ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಬಿ.ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರMR
142235ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗಂಭೀರನಹಳ್ಳಿMR
142236ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಳುವನಹಳ್ಳಿMR
142237ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:1 ಸುಗಟೂರು,MR
142238ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:2 ಸುಗಟೂರು,MR
142239ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೈರಸಂದ್ರ,MR
142240ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಯಾಪುರMR
142241ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುಂಬಿಗಾನಹಳ್ಳಿMR
142242ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕರಿಯನಪುರMR
 
  Copyright (c) 2023, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.