2023 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2023 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)MR (Eng)
1431ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಂಕಾಲಮಡುಗುMR
1432ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಿಲ್ಲಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿMR
1433ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸುನ್ನಪ್ಪಗುಟ್ಟMR
1434ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಡದಲಮರಿMR
1435ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹನುಮಯ್ಯಗಾರಹಳ್ಳಿMR
1436ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಯನಮಲಪಾಡಿMR
1437ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಯನಮಲಪಾಡಿMR
1438ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಚನ್ನರಾಯನಹಳ್ಳಿMR
1439ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬೋಡಂಪಲ್ಲಿMR
14310ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಂಬಾಲಹಳ್ಳಿMR
14311ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮುಂಗಾನಹಳ್ಳಿ (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-01)MR
14312ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮುಂಗಾನಹಳ್ಳಿMR
14313ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಟ್ಲಹಳ್ಳಿMR
14314ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಬಟ್ಲಹಳ್ಳಿMR
14315ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಡಿಗಲ್MR
14316ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾವುಕೆರೆMR
14317ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಯಸಗಲಹಳ್ಳಿMR
14318ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋನಪ್ಪಲ್ಲಿMR
14319ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣಹಳ್ಳಿMR
14320ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾದಮಂಗಲMR
14321ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರಾಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿMR
14322ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಎಸ್.ರಾಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿMR
14323ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಏಟಿಗಡ್ಡಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿMR
14324ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ವೆಂಕಟರಾಯನಕೋಟೆMR
14325ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೇವಪಲ್ಲಿMR
14326ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಂಡ್ಲಿಗಾನಹಳ್ಳಿMR
14327ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗುಟ್ಟುಪಾಳ್ಯMR
14328ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಾಗರಾಜನಹಳ್ಳಿMR
14329ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಂ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿMR
14330ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಇರಗಂಪಲ್ಲಿMR
14331ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕಛೇರಿ, ಇರಗಂಪಲ್ಲಿMR
14332ರಾಮೇಶ್ವರ ಫ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ಇರಗಂಪಲ್ಲಿMR
14333ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸೀತಾರಾಮಪುರMR
14334ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಿಂಡಿಗಲ್MR
14335ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ನಲ್ಲರಾಳ್ಳಪಲ್ಲಿMR
14336ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗುಟ್ಟೂರುMR
14337ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಭತ್ತಲಹಳ್ಳಿMR
14338ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜುಂಜುನಹಳ್ಳಿMR
14339ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಾರವಮಾಕಲಹಳ್ಳಿMR
14340ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಂಡವೆನಕಪಲ್ಲಿMR
14341ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪುಲಗುಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿMR
14342ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಯರ್ರಯ್ಯಗಾರಹಳ್ಳಿMR
14343ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಯಗವಕೋಟೆMR
14344ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಯಗವಕೋಟೆMR
14345ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನೀಲಪ್ಪಲ್ಲಿMR
14346ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಣಿಗಾನಹಳ್ಳಿMR
14347ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೆದ್ದೂರುMR
14348ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊತ್ತಹುಡ್ಯMR
14349ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊತ್ತಪಲ್ಲಿMR
14350ಮಂಡಲ್‌ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಹಾಲ್‌, ಕೊತ್ತಹುಡ್ಯMR
14351ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗುಡಮಾರ್ಲಹಳ್ಳಿMR
14352ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮೂಗಲಮರಿMR
14353ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೈರಸಂದ್ರMR
14354ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಟಗಲ್MR
14355ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೋಡನಮರಿMR
14356ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸುಜ್ಜನಹಳ್ಳಿMR
14357ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೊಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿMR
14358ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿMR
14359ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಾಲೇಪಲ್ಲಿMR
14360ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅನಕಲ್MR
14361ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದ್ವಾರಪಲ್ಲಿMR
14362ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೆ ರಾಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿMR
14363ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವೀರಪ್ಪಲ್ಲಿMR
14364ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಿದ್ದೇಪಲ್ಲಿMR
14365ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕನಿಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿMR
14366ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗುಡಾರ್ಲಹಳ್ಳಿMR
14367ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಪ್ಪಲ್ಲಿMR
14368ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುರಗಮಲ್ಲMR
14369ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಮುರಗಮಲ್ಲMR
14370ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುರಗಮಲ್ಲMR
14371ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೈನಹಳ್ಳಿMR
14372ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊರಕೋನಪಲ್ಲಿMR
14373ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುದ್ದಲಹಳ್ಳಿMR
14374ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಿಗುವಪಲ್ಲಿMR
14375ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಿಮ್ಮಕಾಯಲಹಳ್ಳಿMR
14376ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ನಂದಿಗಾನಹಳ್ಳಿMR
14377ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕಕರಕಮಾಕಲಹಳ್ಳಿMR
14378ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಮರಿನಾಯಕನಹಳ್ಳಿMR
14379ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಗಂಡ್ರಗಾನಹಳ್ಳಿMR
14380ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಗತಿMR
14381ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಗತಿMR
14382ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚೊಕ್ಕರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿMR
14383ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಡಗವಾರಹಳ್ಳಿMR
14384ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಿಂಗಸಂದ್ರMR
14385ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎನ್ ಕೊತ್ತೂರುMR
14386ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಬುಕ್ಕನಹಳ್ಳಿMR
14387ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುಂತಕದಿರೇನಹಳ್ಳಿMR
14388ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಸಿಲಹಳ್ಳಿMR
14389ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ನೆಲಮಾಚನಹಳ್ಳಿMR
14390ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವನಕೋಟೆMR
14391ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೇತನಾಯಕನಹಳ್ಳಿMR
14392ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಭಕ್ತರಹಳ್ಳಿMR
14393ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉಲ್ಲಪನಹಳ್ಳಿMR
14394ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕತ್ತರಿಗುಪ್ಪೆMR
14395ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹುಸೇನ್ ಪುರMR
14396ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರಾಯಪ್ಪಲ್ಲಿMR
14397ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಪುರMR
14398ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಾಂಡ್ರಹಳ್ಳಿMR
14399ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸೋರಪ್ಪಲ್ಲಿMR
143100ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಮಹಮದ್ ಪುರMR
143101ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಧನಮಿಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿMR
143102ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರMR
143103ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ನಾಯನಹಳ್ಳಿMR
143104ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರMR
143105ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆMR
143106ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ,MR
143107ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ,MR
143108ಸರ್ಕಾರಿ ನೂತನ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ(ಸಭ್ ಜೈಲ್ ಪಕ್ಕ)MR
143109ಸರ್ಕಾರಿ ನೂತನ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ(ಸಭ್ ಜೈಲ್ ಪಕ್ಕ)MR
143110ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆಂಪಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆMR
143111ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ),MR
143112ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ,MR
143113ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಕೊಠಡಿMR
143114ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗMR
143115ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಪಕ್ಕ,MR
143116ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಕಾಲೇಜುMR
143117ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಕಾಲೇಜುMR
143118ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಕಾಲೇಜುMR
143119ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ,, ಕೊಠಡಿMR
143120ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ,ಕೊಠಡಿMR
143121ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ,MR
143122ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ,MR
143123ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆMR
143124ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆMR
143125ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆMR
143126ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆMR
143127ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕಛೇರಿMR
143128ನಗರಸಭೆ ಕಛೇರಿ,MR
143129ನಗರಸಭೆ ಕಛೇರಿMR
143130ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿMR
143131ಮಹಿಳಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಕೇಂದ್ರ,MR
143132ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಜೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೆಜು,MR
143133ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಜೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೆಜು,MR
143134ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಫ್ರೌಡಶಾಲೆMR
143135ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಫ್ರೌಡಶಾಲೆMR
143136ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಟಿಪ್ಪುನಗರMR
143137ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,MR
143138ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆMR
143139ಬಿ.ಸಿ.ಎಂ. ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌,MR
143140ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಾಲಕಿಯರ),MR
143141ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಾಲಕಿಯರ),MR
143142ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆMR
143143ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ.ಕಛೇರಿ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ,MR
143144ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ.ಕಛೇರಿ, ಮಧ್ಯ ಭಾಗ,MR
143145ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ.ಕಛೇರಿ,MR
143146ಸರ್ಕಾರಿ ರೇಷ್ಮೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಯುನಿಟ್‌ ನಂ.2, ರೂಂ.ನಂ.1,MR
143147ಬಿ ಇ ಒ ಕಛೇರಿMR
143148ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ),MR
143149ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ,ನೆಕ್ಕುಂದಿಪೇಟೆMR
143150ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ನೆಕ್ಕುಂದಿಪೇಟೆMR
143151ಸರ್ಕಾರಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಕೊಠಡಿMR
143152ಸರ್ಕಾರಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ,,ಕೊಠಡಿMR
143153ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡ ಭಾಗ,MR
143154ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡ ಭಾಗ,ಕೊಠಡಿ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ತಿರMR
143155ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನ ಡ ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡ ಭಾಗ,MR
143156ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕೆನರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಹತ್ತಿರ)MR
143157ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕಾಲೋನಿMR
143158ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಗರMR
143159ಸರ್ಕಾರಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಬಾಗMR
143160ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಗರMR
143161ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಗರMR
143162ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಮಧ್ಯ ಭಾಗ,MR
143163ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪೂರ್ವಭಾಗ)MR
143164ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆMR
143165ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ,MR
143166ಸರ್ಕಾರಿ ರೇಷ್ಮೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಘಟಕ, ಕೊಠಡಿMR
143167ಸರ್ಕಾರಿ ರೇಷ್ಮೇಗೂಡಿನ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌,ಯುನಿಟ್‌ ನಂ.1, ರೂಂ.ನಂ.2,MR
143168ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆMR
143169ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆMR
143170ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕರಿಯಪ್ಪಲ್ಲಿMR
143171ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕರಿಯಪ್ಪಲ್ಲಿMR
143172ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಹಿರಣ್ಯಪಲ್ಲಿMR
143173ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಹೆಬ್ಬರಿMR
143174ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಐಮರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿMR
143175ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚೀಮನಹಳ್ಳಿMR
143176ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಊಲವಾಡಿMR
143177ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಊಲವಾಡಿMR
143178ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಬೂರಗಮಾಕಲಹಳ್ಳಿMR
143179ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಗೋಪಸಂದ್ರMR
143180ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ದೊಡ್ಡಗಂಜೂರುMR
143181ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದೊಡ್ಡಗಂಜೂರುMR
143182ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಮಾಡಿಕೆರೆMR
143183ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮಾಡಿಕೆರೆMR
143184ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕುರುಟಹಳ್ಳಿMR
143185ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಚಟ್ಲಪಲ್ಲಿಗಡ್ಡೆMR
143186ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿMR
143187ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕಟಮಾಚನಹಳ್ಳಿMR
143188ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ದೊಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿMR
143189ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ನಾರಾಯಣಹಳ್ಳಿMR
143190ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ವಡ್ಡಹಳ್ಳಿMR
143191ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೋನಪ್ಪಲ್ಲಿMR
143192ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೋನಪ್ಪಲ್ಲಿMR
143193ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಉಪ್ಪರಪೇಟೆMR
143194ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿMR
143195ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ತಿನಕಲ್ಲುMR
143196ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಬೊಮ್ಮೆಕಲ್ಲುMR
143197ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೆಂಪದೇನಹಳ್ಳಿMR
143198ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಬೂರಗಮಾಕಲಹಳ್ಳಿMR
143199ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿMR
143200ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ದೊಡ್ಡಕೊಂಡ್ರಹಳ್ಳಿMR
143201ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕಕೊಂಡ್ರಹಳ್ಳಿMR
143202ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಮೈಲಾಪುರMR
143203ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ನಾಗದೇನಹಳ್ಳಿMR
143204ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಚಿನ್ನಸಂದ್ರMR
143205ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಚಿನ್ನಸಂದ್ರ ಕೊಠಡಿ -1MR
143206ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಚಿನ್ನಸಂದ್ರ ಕೊಠಡಿ -2MR
143207ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಚಿನ್ನಸಂದ್ರ ಕೊಠಡಿ -3MR
143208ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಮುನಗನಹಳ್ಳಿMR
143209ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕಾಚಿಹಳ್ಳಿMR
143210ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಹಾದಿಗೆರೆMR
143211ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿMR
143212ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಡದವಾಡಿMR
143213ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಶಿಂಗನಹಳ್ಳಿMR
143214ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಸಿದ್ದಿಮಠMR
143215ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಆನೂರುMR
143216ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಮೂಡಚಿಂತಲಹಳ್ಳಿMR
143217ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ದೊಡ್ಡಪುರMR
143218ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಗಾಜಲಹಳ್ಳಿMR
143219ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಆಲಂಬಗಿರಿMR
143220ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಹೊಸಹಳ್ಳಿMR
143221ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೆಂದನಹಳ್ಳಿMR
143222ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೈವಾರMR
143223ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೈವಾರMR
143224ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೈವಾರMR
143225ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೈವಾರMR
143226ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೈವಾರMR
143227ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಹುಲುಗುಮ್ಮನಹಳ್ಳಿMR
143228ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಮಸ್ತೇನಹಳ್ಳಿMR
143229ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಜಂಗಮಶೀಗೇಹಳ್ಳಿMR
143230ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಮಾರಪ್ಪಲ್ಲಿMR
143231ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಮಲ್ಲಿಕಾಪುರMR
143232ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಬನಹಳ್ಳಿMR
143233ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಂಗನಹಳ್ಳಿMR
143234ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಗುನ್ನಹಳ್ಳಿMR
143235ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಪೆರಮಾಚನಹಳ್ಳಿMR
143236ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ನಾಯಿಂದ್ರಹಳ್ಳಿMR
143237ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಚನ್ನಕೇಶವಪುರMR
143238ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ನಿಡಗುರ್ಕಿMR
143239ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಗಡದಾಸನಹಳ್ಳಿMR
143240ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಸೀಕಲ್MR
143241ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ದೊಡ್ಡಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿMR
143242ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಪಣಸಚೌಡನಹಳ್ಳಿMR
143243ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಮೈಲಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿMR
143244ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕುರುಬೂರು (ಪೂರ್ವ)MR
143245ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ) ಕುರುಬೂರುMR
143246ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಹಿರೇಕಟ್ಟಿಗೇನಹಳ್ಳಿMR
143247ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕಕಟ್ಟಿಗೇನಹಳ್ಳಿMR
143248ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರಾಚಾಪುರMR
143249ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಮಾದರಕಲ್ಲುMR
143250ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿMR
143251ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಮುತ್ತುಕದಹಳ್ಳಿMR
143252ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಮಡಬಹಳ್ಳಿMR
143253ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ತಳಗವಾರMR
143254ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ತಳಗವಾರMR
143255ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಜೋಡಿಹೊಸಹಳ್ಳಿMR
143256ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ವಡ್ಡಹಳ್ಳಿMR
143257ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಸುಬ್ಬರಾಯನಪೇಟೆMR
143258ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಅಟ್ಟೂರುMR
143259ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಅಕ್ಕಿಮಂಗಲMR
143260ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಬೀರ್ಜೇನಹಳ್ಳಿMR
143261ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಸಂತೇಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಕೊಠಡಿ -1MR
143262ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಸಂತೇಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಕೊಠಡಿ -2MR
143263ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಸಂತೇಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿMR
143264ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಹಿರೇಪಾಳ್ಯMR
143265ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವೈಜಕೂರುMR
 
  Copyright (c) 2023, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.