2023 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2023 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)MR (Eng)
1451ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವಭಾಗ, ಅಗರ-1MR
1452ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಅಗರ-2MR
1453ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಸ್.ಬಿಸನಹಳ್ಳಿMR
1454ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಂಡೆನಹಳ್ಳಿMR
1455ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮುರುಕುನಕುಂಟೆMR
1456ಸೇಂಟ್ ಅನ್ಸ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗೂಕುಂಟೆMR
1457ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಿ.ಹೊಸಹಳ್ಳಿMR
1458ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಾಚಹಳ್ಳಿMR
1459ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊನ್ನಿಕೆರೆMR
14510ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿMR
14511ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡತ್ತಿಹಳ್ಳಿMR
14512ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಿರುಮಣಿMR
14513ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಸ್.ಅನಂತಪುರMR
14514ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೆಬ್ಬಣಿMR
14515ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೆಚ್.ಬೈಯ್ಯಪಲ್ಲಿMR
14516ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಂ.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿMR
14517ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೆಚ್.ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿMR
14518ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪುಣ್ಯಹಳ್ಳಿMR
14519ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಂಗವಾದಿMR
14520ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಾಗನಹಳ್ಳಿMR
14521ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚೀಕೂರು ಹೊಸಹಳ್ಳಿMR
14522ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚೀಕೂರು ಗುಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿMR
14523ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಾಜೇಂದ್ರಹಳ್ಳಿMR
14524ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -2 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಗುಡಿಪಲ್ಲಿ -1MR
14525ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.1, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಗುಡಿಪಲ್ಲಿ-2MR
14526ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಜರಾ ವಳಗೇರನಹಳ್ಳಿMR
14527ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಲ್ಲರಸನಹಳ್ಳಿMR
14528ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೆಚ್.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿMR
14529ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಮ್ಮಸಂದ್ರMR
14530ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಂಡಿಕಲ್MR
14531ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹರಪನಾಯಕನಹಳ್ಳಿMR
14532ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಲದೇವಿMR
14533ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನಿಚ್ಚನಕುಂಟೆMR
14534ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುನಿಬಂಡೆMR
14535ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಲಿಕೆರೆMR
14536ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತಾತಿಘಟ್ಟನಡಂಪಲ್ಲಿMR
14537ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೂಡಿದೇರುMR
14538ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚೀಕೂರುMR
14539ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಡೇನಹಳ್ಳಿMR
14540ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸುಣ್ಣಪಕುಂಟೆMR
14541ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಗವಾರMR
14542ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೆದ್ದೂರುMR
14543ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಜರಾ ಚಿನ್ನಹಳ್ಳಿMR
14544ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮುಷ್ಠೂರುMR
14545ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಜರಾ ಮರವೇಮನೆMR
14546ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.5,ಬೈರಕೂರು-3MR
14547ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೆರುಮಾಕನಹಳ್ಳಿMR
14548ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ಬೈರಕೂರು-2MR
14549ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೆತ್ತಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿMR
14550ಕೊಠಡಿ ನಂ.1, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೈರಕೂರು-1MR
14551ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಇರಗಮುತ್ತನಹಳ್ಳಿMR
14552ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಂಬ್ಲಿಕಲ್MR
14553ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಾಳಸಂದ್ರMR
14554ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಂಗಸಂದ್ರMR
14555ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತಾವರೇಕೆರೆMR
14556ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದುಗ್ಗಸಂದ್ರMR
14557ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗುಜ್ಜನಹಳ್ಳಿMR
14558ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮುಡಿಯನೂರುMR
14559ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅರಹಳ್ಳಿMR
14560ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1,ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುರುಡುಮಲೆ-1MR
14561ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3,ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕುರುಡುಮಲೆ-2MR
14562ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾದಘಟ್ಟMR
14563ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾರಾಂಡಹಳ್ಳಿMR
14564ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಣಿಹಳ್ಳಿMR
14565ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮರಹೇರುMR
14566ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಯಲುವಹಳ್ಳಿMR
14567ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೇವಹಳ್ಳಿMR
14568ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಜರಾ ಸಿದ್ದನಹಳ್ಳಿMR
14569ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತೊಂಡಹಳ್ಳಿMR
14570ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆರಸಮಂಗಲMR
14571ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಂಗಲಿ-1MR
14572ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1,ಶ್ರೀ ವರಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ನಂಗಲಿ-2MR
14573ಕೊಠಡಿ ಸಂ.1,ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನಂಗಲಿ-3MR
14574ಕೊಠಡಿ ಸಂ.4,ಶ್ರೀ ವರಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ನಂಗಲಿ-4MR
14575ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಜರಾ ಯಲುವಹಳ್ಳಿMR
14576ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4, ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಂಗಲಿ-5MR
14577ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬ್ಯಾಟನೂರುMR
14578ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಜರಾ ಉಪ್ಪರಹಳ್ಳಿMR
14579ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆ.ಉಗಣಿMR
14580ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎನ್.ಚಮಕಲಹಳ್ಳಿMR
14581ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸೀಗೆ ಹೊಸಹಳ್ಳಿMR
14582ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮುದಿಗೆರೆMR
14583ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಜರಾ ಗಡ್ಡೂರುMR
14584ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಲ್ಲೇಕುಪ್ಪMR
14585ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಳೇಕುಪ್ಪMR
14586ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತಾತಿಕಲ್ಲುMR
14587ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪದ್ಮಘಟ್ಟMR
14588ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎನ್.ವಡ್ಡಹಳ್ಳಿMR
14589ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎನ್.ವಡ್ಡಹಳ್ಳಿMR
14590ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಜರಾ ವೆಂಕಟಾಪುರMR
14591ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಭಟ್ರಹಳ್ಳಿMR
14592ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1,ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಪ್ಪಲಮಡುಗುMR
14593ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3,ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಪ್ಪಲಮಡಗುMR
14594ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸೀಗೇನಹಳ್ಳಿMR
14595ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಲಿಂಗಾಪುರMR
14596ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಿದ್ದಘಟ್ಟMR
14597ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೂತಾಂಡಹಳ್ಳಿMR
14598ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೆಸ್ತರಹಳ್ಳಿMR
14599ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಜರಾ ಹೊಸೂರುMR
145100ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಉತ್ತನೂರುMR
145101ಎಂ.ವಿ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಉತ್ತನೂರುMR
145102ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಾಣಿಗಾನಹಳ್ಳಿMR
145103ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೊಂಬರಹಳ್ಳಿMR
145104ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಂಡಾರಹಳ್ಳಿMR
145105ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡಗುರ್ಕಿMR
145106ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕದರೀಪುರMR
145107ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವಭಾಗ ಗುಂಡಪ್ಪ ಸ್ಮಾರಕ ಭವನ ಹತ್ತಿರ,ಮುಳಬಾಗಲು ಟೌನ್MR
145108ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ ಗುಂಡಪ್ಪ ಸ್ಮಾರಕ ಭವನ ಹತ್ತಿರ , ಮುಳಬಾಗಲು ಟೌನ್MR
145109ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಮುತ್ಯಾಲಪೇಟೆ,ಮುಳಬಾಗಲು ಟೌನ್MR
145110ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು ಮುತ್ಯಾಲಪೇಟೆ , ಮುಳಬಾಗಲು ಟೌನ್MR
145111ಕೊಠಡಿ ನಂ.1,ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ (ಹಳೇ ಎ ಇ ಒ ಕಛೇರಿ ಪಕ್ಕ), ಮುಳಬಾಗಲು ಟೌನ್MR
145112ಕೊಠಡಿ ನಂ.2,ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ (ಹಳೇ ಎ ಇ ಒ ಕಛೇರಿ ಪಕ್ಕ ), ಮುಳಬಾಗಲು ಟೌನ್MR
145113ಕೊಠಡಿ ನಂ.1,ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,(ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು),ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಮುಳಬಾಗಲು ಟೌನ್MR
145114ಕೊಠಡಿ ನಂ-2,ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,(ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು)ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಮುಳಬಾಗಲು ಟೌನ್MR
145115ಕೊಠಡಿ ನಂ.3,ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,(ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು)ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಮುಳಬಾಗಲು ಟೌನ್MR
145116ಕೊಠಡಿ ನಂ-4 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,(ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು)ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಮುಳಬಾಗಲು ಟೌನ್MR
145117ಕೊಠಡಿ ನಂ-1,ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು,ಮುತ್ಯಾಲಪೇಟೆ,ಮುಳಬಾಗಿಲುMR
145118ಕೊಠಡಿ ನಂ.2,ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು,ಮುತ್ಯಾಲಪೇಟೆ, ಮುಳಬಾಗಲುMR
145119ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಗುರು ಭವನ ಹತ್ತಿರ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ಟೌನ್.MR
145120ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುತ್ಯಾಲ ಪೇಟೆ ಹಳೇ ಎ ಇ ಒ ಕಛೇರಿ ಪಕ್ಕ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ), ಮುಳಬಾಗಲು ಟೌನ್MR
145121ಕೊಠಡಿ ನಂ.6,ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ(ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು),ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ,ಮುಳಬಾಗಲು ಟೌನ್MR
145122ಕೊಠಡಿ ನಂ.1,ಲೌರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪಶ್ವಿಮ) ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು, ಮುಳಬಾಗಲು ಟೌನ್MR
145123ಕೊಠಡಿ ನಂ.2,ಲೌರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪಶ್ವಿಮ) ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು, ಮುಳಬಾಗಲು ಟೌನ್MR
145124ಕೊಠಡಿ ನಂ.3,ಲೌರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪಶ್ವಿಮ) ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು, ಮುಳಬಾಗಲು ಟೌನ್MR
145125ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆಂಜನೇಯ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಮುಳಬಾಗಲು ಟೌನ್MR
145126ಕೊಠಡಿ ನಂ.1,ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆಂಜನೇಯ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಪಶ್ವಿಮ ಭಾಗ, ಮುಳಬಾಗಲು ಟೌನ್MR
145127ಕೊಠಡಿ ನಂ.2,ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆಂಜನೇಯ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಪಶ್ವಿಮ ಭಾಗ, ಮುಳಬಾಗಲು ಟೌನ್MR
145128ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪೂರ್ವ,ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು, ಮುಳಬಾಗಲು ಟೌನ್MR
145129ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಮುಳಬಾಗಲು ಟೌನ್MR
145130ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಟೌನ್ MR
145131ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಟೌನ್ MR
145132ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಟೌನ್MR
145133ಕೊಠಡಿ ನಂ.1,ಪುರಸಭಾ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಮುಳಬಾಗಲು ಟೌನ್MR
145134ರೂಂ ನಂ.2, ಟೌನ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಛೇರಿ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ಟೌನ್.MR
145135ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿ,ಮುಳಬಾಗಲು ಟೌನ್MR
145136ಕೊಠಡಿ ನಂ.2,ಪುರಸಭಾ ಕಾರ್ಯಾಲಯ,ಮುಳಬಾಗಿಲು ಟೌನ್MR
145137ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನೇತಾಜಿ ನಗರ, ಮುಳಬಾಗಲು ಟೌನ್MR
145138ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಘ ಹತ್ತಿರ,ರಣಬೇರಮ್ಮ ಗುಡಿ ರಸ್ತೆ,ಮುಳಬಾಗಿಲುMR
145139ಕೊಠಡಿ ನಂ.1,ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಬಜಾರು ರಸ್ತೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ), ಮುಳಬಾಗಲು ಟೌನ್MR
145140ಕೊಠಡಿ ನಂ.2,ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ವಿದ್ತಾಸಂಸ್ಥೆ ಬಜಾರು ರಸ್ತೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ),ಮುಳಬಾಗಲು ಟೌನ್MR
145141ಕೊಠಡಿ ನಂ.1,ಬಳೆ ಚಂಗಪ್ಪ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮದ ಉತ್ತರ ಭಾಗ,ಸೋಮೇಶ್ಮುವರಪಾಳ್ಯ,ಮುಳಬಾಗಿಲು ಟೌನ್MR
145142ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಖಲೀಫಾ ಮೊಹಲ್ಲಾ,ಮುಳಬಾಗಿಲುMR
145143ಕೊಠಡಿ ನಂ.1,ಸರ್ಕಾರಿ ನೂತನ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಸಂತೆ ಮೈದಾನ,ಸೋಮೇಶ್ವರಪಾಳ್ಯ, ಮುಳಬಾಗಲು ಟೌನ್MR
145144ಕೊಠಡಿ ಸಂ.3,ಬಳೇ ಚಂಗಪ್ಪ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ, ಪೂರ್ವದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ,ಸೋಮೇಶ್ವರಪಾಳ್ಯ, ಮುಳಬಾಗಲು ಟೌನ್-35MR
145145ಕೊಠಡಿ ನಂ.2,ಸರ್ಕಾರಿ ನೂತನ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಸಂತೆ ಮೈದಾನ,ಸೋಮೇಶ್ವರಪಾಳ್ಯ ಮುಳಬಾಗಲು ಟೌನ್MR
145146ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಳ್ಳಿಗರ ಪಾಳ್ಯ, ಮುಳಬಾಗಲು ಟೌನ್MR
145147ಕೊಠಡಿ ನಂ.4 ಬಳೇ ಚಂಗಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪಾಳ್ಯ, ಮುಳಬಾಗಲುMR
145148ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜಹಾಂಗೀರ್‌ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಮುಳಬಾಗಲುMR
145149ಕೊಠಡಿ ನಂ.1,ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಾಮೀರ್ ಮೊಹಲ್ಲ ಮುಳಬಾಗಲು ಟೌನ್MR
145150ಕೊಠಡಿ ನಂ.2,ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಾಮೀರ್ ಮೊಹಲ್ಲ, ಮುಳಬಾಗಲು ಟೌನ್MR
145151ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಉಬ್ಬಾಂಡಹಳ್ಳಿMR
145152ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿMR
145153ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿMR
145154ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತಿಪ್ಪದೊಡ್ಡಿMR
145155ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಟಿ.ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿMR
145156ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಜರಾ ರಾಮಾಪುರMR
145157ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಜಿ.ಮಾರಾಂಡಹಳ್ಳಿMR
145158ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸೂರಕುಂಟೆMR
145159ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಗುಮ್ಮಕಲ್MR
145160ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನೆರ್ನಹಳ್ಳಿMR
145161ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯಡಹಳ್ಳಿMR
145162ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಲಂಗೂರುMR
145163ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮನ್ನೆನಹಳ್ಳಿMR
145164ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಾಮರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿMR
145165ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪಿ ವೆಂಕಟಾಪುರMR
145166ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸೊಣ್ಣವಾಡಿMR
145167ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿMR
145168ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೊಡ್ಡಮಾದೇನಹಳ್ಳಿMR
145169ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜಮ್ಮನಹಳ್ಳಿMR
145170ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಿ ಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿMR
145171ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊತ್ತಮಂಗಳMR
145172ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅನಂತಪುರMR
145173ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬನಹಳ್ಳಿMR
145174ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬೀಮಾಪುರMR
145175ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೇಟಗೇರಹಳ್ಳಿMR
145176ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹನುಮನಹಳ್ಳಿMR
145177ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಜರಾ ಅಗ್ರಹಾರMR
145178ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಲ್ಲೂರುMR
145179ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಮ್ಮದಟ್ಟಿ ಕಾಮನೂರುMR
145180ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೊಡ್ಡಗಾನಹಳ್ಳಿMR
145181ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ದೇವರಾಯಸಮುದ್ರMR
145182ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಲ್ಲಪನಹಳ್ಳಿMR
145183ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವರದಗಾನಹಳ್ಳಿMR
145184ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಿಜಲಾಪುರMR
145185ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಸಲಿ ಅತ್ತಿಕುಂಟೆMR
145186ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಖಾದ್ರಿಪುರMR
145187ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕವತನಹಳ್ಳಿMR
145188ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗುಮಲಪುರMR
145189ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಿಚ್ಚಗುಂಟ್ಲಹಳ್ಳಿMR
145190ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಲಕ್ಕ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿMR
145191ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಲ್ಲಪಲ್ಲಿMR
145192ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೊಡ್ಡಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿMR
145193ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪುಲಿಒಬರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿMR
145194ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶೆಟ್ಟಿಕಲ್ಲುMR
145195ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆ.ಬೈಯಪಲ್ಲಿMR
145196ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಸವುಗಾನಹಳ್ಳಿMR
145197ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶಿನಿಗೇನಹಳ್ಳಿMR
145198ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚೊಕ್ಕದೊಡ್ಡಿMR
145199ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಾಗಮಂಗಳMR
145200ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಂಗೊಂಡಹಳ್ಳಿMR
145201ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಡುಕಚ್ಚನಹಳ್ಳಿMR
145202ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೀಲಾಗಾಣಿMR
145203ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೇಲಾಗಾಣಿMR
145204ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಂಚಿಗಾನಹಳ್ಳಿMR
145205ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಲ್ಲಕಚ್ಚನಹಳ್ಳಿMR
145206ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶೃಂಗೇರಿ ಚದುಮನಹಳ್ಳಿMR
145207ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಶೀಪುರMR
145208ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶೆಟ್ಟಿಬಣಕನಹಳ್ಳಿMR
145209ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಆವಣಿMR
145210ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಆವಣಿMR
145211ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರಾಮಾಪುರMR
145212ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗಂಜಿಗುಂಟೆMR
145213ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಟ್ಲಬಾವನಹಳ್ಳಿMR
145214ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚೋಳಂಗುಂಟೆMR
145215ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕೆರೆMR
145216ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೊಡ್ಡಹೊನ್ನಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿMR
145217ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೀಲುಹೊಳಲಿMR
145218ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯಳಗೊಂಡಹಳ್ಳಿMR
145219ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿಯಾಂಡಹಳ್ಳಿMR
145220ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಿಣಜೇನಹಳ್ಳಿMR
145221ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಿಚ್ಚಗುಂಟ್ಲಹಳ್ಳಿMR
145222ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೆಂಪಾಪುರMR
145223ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲ್ಲMR
145224ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುರುಬ ಚದುಮನಹಳ್ಳಿMR
145225ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಮ್ಮೆನತ್ತMR
145226ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪದಕಾಷ್ಟಿMR
145227ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೊಮ್ಮಸಂದ್ರMR
145228ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೆಳಗಾನಹಳ್ಳಿMR
145229ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಿಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿMR
145230ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಲ್ಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿMR
145231ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೋಪುರಹಳ್ಳಿMR
145232ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿMR
145233ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಟುವಾರಹಳ್ಳಿMR
145234ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪುಲಿಪಾಪೇನಹಳ್ಳಿMR
145235ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಪಬಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿMR
145236ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕನ್ನಸಂದ್ರMR
145237ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜೋಗಲಕಾಷ್ಠಿMR
145238ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಜರಾ ಹೈದಲಾಪುರMR
145239ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚನ್ನಾಪುರMR
145240ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಗ್ಗನಹಳ್ಳಿMR
145241ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿMR
145242ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಂಡಹಳ್ಳಿMR
145243ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಊರುಕುಂಟೆಮಿಟ್ಟೂರುMR
145244ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಾಗಸಂದ್ರMR
145245ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಜರಾ ಕೊತ್ತೂರುMR
145246ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆವಲ ಮರಕಲಘಟ್ಟMR
145247ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಂಗೊಂಡಹಳ್ಳಿMR
145248ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರMR
145249ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೇಲ್ತಾಯಲೂರುMR
145250ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಿರುಮನಹಳ್ಳಿMR
145251ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸನ್ಯಾಸಿಪಲ್ಲಿMR
145252ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವೇಗಮಡಗುMR
145253ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕರವಿರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿMR
145254ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡೇನಹಳ್ಳಿMR
145255ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಿಮ್ಮರಾವುತನಹಳ್ಳಿMR
145256ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಗಿಲೇರುMR
145257ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುಪ್ಪಾಂಡಹಳ್ಳಿMR
145258ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತಾಯಲೂರು-1 (ಬ್ಲಾಕ್-1)MR
145259ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ತಾಯಲೂರು(ಬ್ಲಾಕ್-2)MR
145260ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತಾಯಲೂರುMR
145261ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ, ತಾಯಲೂರುMR
145262ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸುಣ್ಣಂಗೂರುMR
145263ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗೋಪಸಂದ್ರMR
145264ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೆಳಪನಹಳ್ಳಿMR
145265ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊನಹಾನಹಳ್ಳಿMR
145266ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮೋತಕಪಲ್ಲಿMR
145267ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೂಲಪಲ್ಲಿMR
145268ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೈರಸಂದ್ರMR
145269ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಜರಾಹೊಸಹಳ್ಳಿMR
145270ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯಳಚೇಪಲ್ಲಿMR
145271ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಟಿ.ಅಗರMR
145272ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಆಚಂಪಲ್ಲಿMR
145273ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮದ್ದೇರಿMR
145274ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಿಂಡಹಳ್ಳಿMR
145275ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸೋಮರಸನಹಳ್ಳಿMR
145276ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುಪ್ಪಂಪಾಳ್ಯMR
145277ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಬ್ಬಿಹಳ್ಳಿMR
 
  Copyright (c) 2023, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.