2023 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2023 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)MR (Eng)
1461ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಂಗಾನಲ್ಲೂರುMRMR
1462ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜಯಮಂಗಲMRMR
1463ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮದ್ದಿನಾಯಕನಹಳ್ಳಿMRMR
1464ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಬಡಮಾಕನಹಳ್ಳಿ-1MRMR
1465ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಬಡಮಾಕನಹಳ್ಳಿ-2MRMR
1466ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಳ್ಳಿಕುಪ್ಪMRMR
1467ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಡ್ಡಹಳ್ಳಿMRMR
1468ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಟಿ.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿMRMR
1469ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಂಗಳMRMR
14610ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಿದ್ದಾರೆಡ್ಡಿ ದಿನ್ನೆMRMR
14611ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಲ್ಲೂರುMRMR
14612ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿMRMR
14613ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹುಲ್ಕೂರುMRMR
14614ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಐಸಂದ್ರ ಮಿಟ್ಟೂರುMRMR
14615ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಂಕತಟ್ಟಹಳ್ಳಿMRMR
14616ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪಲ್ಲಿMRMR
14617ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸುವರ್ಣಹಳ್ಳಿMRMR
14618ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಲಪಲ್ಲಿMRMR
14619ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕದಿರೇಗೌಡನ ಕೋಟೆMRMR
14620ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೆಡ್ಡಿ ಹಳ್ಳಿMRMR
14621ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಡಿಗೆಪಲ್ಲಿMRMR
14622ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಸುಂದ್ರಪಾಳ್ಯ-1MRMR
14623ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಸುಂದ್ರಪಾಳ್ಯ-2MRMR
14624ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಲಾವಿ ಹೊಸಹಳ್ಳಿMRMR
14625ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಿಲ್ಲಗೊಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿMRMR
14626ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೆನ್ನೇರಹಳ್ಳಿMRMR
14627ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನೆರ್ನಹಳ್ಳಿMRMR
14628ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೆಟ್ಕೂರುMRMR
14629ಕೊಠಡಿ ನಂ.1 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಬೇತಮಂಗಲMRMR
14630ಕೊಠಡಿ ನಂ.2, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಬೇತಮಂಗಲ,MRMR
14631ಕೊಠಡಿ ನಂ.3, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಬೇತಮಂಗಲ,MRMR
14632ಕೊಠಡಿ ಸಂ-1, ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೇತಮಂಗಲMRMR
14633ಕೊಠಡಿ ಸಂ-2, ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೇತಮಂಗಲMRMR
14634ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಬೇತಮಂಗಲMRMR
14635ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ವಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಟೌನ್ ಬೇತಮಂಗಲMRMR
14636ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ವಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಟೌನ್ ಬೇತಮಂಗಲMRMR
14637ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಮ್ಮಸಂದ್ರMRMR
14638ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಾಗಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿMRMR
14639ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಹಳ್ಳಿMRMR
14640ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೊಡ್ಡಕಾರಿMRMR
14641ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕದರಿಗಾನಕೊಪ್ಪMRMR
14642ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂಗಾನಹಳ್ಳಿMRMR
14643ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎನ್.ಜಿ. ಹುಲ್ಕೂರುMRMR
14644ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎನ್.ಜಿ.ಹುಲ್ಕೂರು ಮಜರಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರMRMR
14645ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ವೆಂಗಸಂದ್ರMRMR
14646ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಅನ್ನಸಗಾರMRMR
14647ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೂಳೂರುMRMR
14648ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸರ್ವರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿMRMR
14649ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೋಪೇನಹಳ್ಳಿMRMR
14650ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಯಸಂದ್ರMRMR
14651ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುಷ್ಟೂರುMRMR
14652ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸೀತಂಪಲ್ಲಿ (ಮ)MRMR
14653ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಜರ ಬಲಜೇಪಲ್ಲಿMRMR
14654ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಂತನಹಳ್ಳಿ ಮಜರ ಸೊಣ್ಣಕುಪ್ಪMRMR
14655ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜೀಡಮಾಕನಹಳ್ಳಿMRMR
14656ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಾತೇನಹಳ್ಳಿMRMR
14657ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಹದೇವಪುರMRMR
14658ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಡ್ರಹಳ್ಳಿMRMR
14659ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೇವೇರಹಳ್ಳಿMRMR
14660ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಫೊತರಾಜನಹಳ್ಳಿMRMR
14661ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜಂಗಮಾನಹಳ್ಳಿMRMR
14662ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಡಂಪಲ್ಲಿMRMR
14663ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯರ್ರನಾಗನಹಳ್ಳಿMRMR
14664ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರ್ಯಾಗಡಹಳ್ಳಿMRMR
14665ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚೆನ್ನಪಲ್ಲಿMRMR
14666ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಮಸಾಗರMRMR
14667ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲುವನಹಳ್ಳಿMRMR
14668ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಿಳ್ಳೇರಹಳ್ಳಿMRMR
14669ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತಿಮ್ಮಾಪುರMRMR
14670ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಾತಿರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿMRMR
14671ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪಾಪೇನಹಳ್ಳಿMRMR
14672ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕದರಿಪುರMRMR
14673ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತೊಂಗಲಕುಪ್ಪMRMR
14674ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿMRMR
14675ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೋತಕಪಲ್ಲಿMRMR
14676ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಳವಾಯಿಹೊಸಹಳ್ಳಿMRMR
14677ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಂಗಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿMRMR
14678ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಣ್ಣೂರುMRMR
14679ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಪಾರಂಡಹಳ್ಳಿMRMR
14680ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಪಾರಂಡಹಳ್ಳಿMRMR
14681ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಪಾರಂಡಹಳ್ಳಿMRMR
14682ಬಿ.ಇ.ಎಂ.ಎಲ್‌. ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ಬಿ.ಇ.ಎಂ.ಎಲ್‌ ನಗರMRMR
14683ಸರ್ಕಾರಿ ಆಂಗ್ಲ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಬಿ.ಇ.ಎಂ.ಎಲ್ ನಗರMRMR
14684ಸರ್ಕಾರಿ ಆಂಗ್ಲ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಬಿ.ಎ.ಎಂ.ಎಲ್‌ ನಗರMRMR
14685ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೊರಮಂಡಲ್ 1MRMR
14686ಬಿ.ಇ.ಎಂ.ಎಲ್‌. ಪ್ರೌಢಶಾಲೆMRMR
14687ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ಸರ್ಕಾರಿ ಗಣಿಶಾಲೆ, ಕೋರಮಂಡಲ್ ಕೆಜಿಎಫ್MRMR
14688ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಸರ್ಕಾರಿ ಗಣಿಶಾಲೆ, ಕೋರಮಂಡಲ್ ಕೆಜಿಎಫ್MRMR
14689ಬಿ.ಇ.ಎಂ.ಎಲ್‌. ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗMRMR
14690ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಐ.ಟಿ.ಐ ಫೈಲೈಟ್ಸ್ ಉರಿಗಾಂ ಕೆಜಿಎಫ್MRMR
14691ಸರ್ಕಾರಿ ತಮಿಳು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕೋರಮಂಡಲ್ 5MRMR
14692ಸರ್ಕಾರಿ ತಮಿಳು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೋರಮಂಡಲ್MRMR
14693ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಾಗ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಉರಿಗಾಂಪೇಟೆ -1MRMR
14694ಸರ್ಕಾರಿ ಫ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಉರಿಗಾಂಪೇಟೆ ಕೆಜಿಎಫ್MRMR
14695ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಐ.ಟಿ.ಐ ಫೈಲೈಟ್ಸ್ ಉರಿಗಾಂ ಕೆಜಿಎಫ್MRMR
14696ಸರ್ಕಾರಿ ತಮಿಳು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸೌತ್ ವಿಂಗ್ ಕೋರಮಂಡಲ್MRMR
14697ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್‌ ಮೆಮೋರಿಯಲ್‌ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಬಿ.ಜಿ.ಎಂ.ಎಲ್‌. ಸೆಂಟ್ರಲ್‌ ಹಾಲ್‌MRMR
14698ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಟಿ.ಸಿ.ಹೆಚ್. ಕಾಲೇಜು ಫೈಲೈಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ ಎನ್.ಡಿ. ಮೈನ್ಸ್MRMR
14699ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತೆಲುಗು ಲೈನ್ ಕೆನಡೀಸ್ ಅಶೋಕ್ ನಗರ ಸೌತ್MRMR
146100ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಾಗ ಹಳೇಕಟ್ಟಡ ಉರಿಗಾಂಪೇಟೆ 3MRMR
146101ಕೊಠಡಿ ನಂ 1 ನೆಹರು ಆಂಗ್ಲ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉರಿಗಾಂಪೇಟೆ 4MRMR
146102ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ನೆಹರು ಆಂಗ್ಲ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉರಿಗಾಂಪೇಟೆ 5MRMR
146103ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ನೆಹರು ಆಂಗ್ಲ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉರಿಗಾಂ ಪೇಟ್ 6MRMR
146104ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಉರಿಗಾಂ ಪೇಟೆ 7MRMR
146105ಕೊಠಡಿ ನಂ 4 ನೆಹರು ಆಂಗ್ಲ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉರಿಗಾಂಪೇಟೆ 6MRMR
146106ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉರಿಗಾಂಪೇಟ್‌MRMR
146107ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಶೋಕ ನಗರMRMR
146108ಸರ್ಕಾರಿ ತಮಿಳು ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೆನಡೀಸ್MRMR
146109ಸರ್ಕಾರಿ ತಮಿಳು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೆನ್ನಡೀಸ್ ಕೆಜಿಎಫ್MRMR
146110ಹಳೇ ಮೆಟರ್ನಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೆನ್ರಿಸ್ ಕಾಲೋನಿ-1MRMR
146111ಸರ್ಕಾರಿ ತಮಿಳು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಹೆನ್ರೀಸ್ ಕಾಲೋನಿ 2MRMR
146112ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ ಬಿ.ಜಿ.ಎಂ.ಎಲ್ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಎನ್.ಡಿ.ಮೈನ್ಸ್MRMR
146113ಸರ್ಕಾರಿ ತಮಿಳು ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೆನ್ನಡೀಸ್MRMR
146114ಕೇರಳ ಇನ್ಸಿಟ್ಯೂಟ್‌ ಉರಿಗಾಂ-2MRMR
146115ಮಹಾವೀರ ಹಿಂದಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮದ ಕಡೆ ಪ್ರವೇಶ ರಾಬರ್ಟಸನ್‌ಪೇಟೆMRMR
146116ಮೊಮಿನ್ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರಾಬರ್ಟಸನ್ ಪೇಟೆ 2MRMR
146117ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಮೊಮಿನ್ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಬರ್ಟಸನ್ ಪೇಟೆ 3MRMR
146118ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಮೊಮಿನ್ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಬರ್ಟಸನ್ ಪೇಟೆ 3MRMR
146119ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್‌. ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಛೇರಿ 6ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಹಳೇ ಸ್ವರ್ಣಕುಪ್ಪಂ ರಾಬರ್ಟಸನ್‌ಪೇಟೆMRMR
146120ವಾಣಿ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಸ್ವರ್ಣನಗರ 1MRMR
146121ಕೊಠಡಿ ನಂ-1 ವಾಣಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ,ರಾಬರ್ಟಸನ್ ಪೇಟೆ -5MRMR
146122ಕೊಠಡಿ ನಂ-2 ವಾಣಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ,ರಾಬರ್ಟಸನ್‌ ಪೇಟೆ 6MRMR
146123ವಾಣಿ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಸ್ವರ್ಣನಗರ 2MRMR
146124ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಬಾಲಿಕಿಯರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಉತ್ತರ ಭಾಗ ರಾಬರ್ಟಸನ್ ಪೇಟೆ 7MRMR
146125ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಿಕಿಯರ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಉತ್ತರ ಭಾಗ ರಾಬರ್ಟಸನ್ ಪೇಟೆ 8MRMR
146126ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3 ಬಾಲಕಿಯರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಉತ್ತರ ಭಾಗ ರಾಬರ್ಟಸನ್ ಪೇಟೆ 9MRMR
146127ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಮೊಮಿನ್ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಬರ್ಟಸನ್ ಪೇಟೆ 10MRMR
146128ಮಹಾವೀರ ಹಿಂದಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುಂಭಾಗದ ಹಾಲ್‌ ರಾಬರ್ಟಸನ್ ಪೇಟೆ 11MRMR
146129ಸರ್ಕಾರಿ ತಮಿಳು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಎನ್.ಟಿ. ಬ್ಲಾಕ್ ಉರಿಗಾಂ-1MRMR
146130ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್‌. ಕ್ಲಬ್‌ ಉರಿಗಾಂ 3MRMR
146131ಸರ್ಕಾರಿ ತಮಿಳು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಎನ್.ಟಿ.ಬ್ಲಾಕ್ ಉರಿಗಾಂ 2MRMR
146132ಡಿ.ಸಿ.ಎಂ. ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಇ.ಟಿ. ಬ್ಲಾಕ್‌ ಉರಿಗಾಂ 1MRMR
146133ಸೇವಂತ್‌ ಡೇ ಅಡ್ವೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ರಾಬರ್ಟಸನ್ ಪೇಟೆ 12MRMR
146134ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎನ್ ಟಿ ಬ್ಲಾಕ್, ಉರಿಗಾಂ ಕೆಜಿಎಫ್MRMR
146135ಸೇವೆಂತ್‌ ಡೇ ಅಡ್ವೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ರಾಬರ್ಟಸನ್ ಪೇಟೆ 13MRMR
146136ಕೊಠಡಿ.ನಂ.1 ಸೇವೆಂತ್‌ ಡೇ ಅಡ್ವೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ರಾಬರ್ಟಸನ್ ಪೇಟೆ 14MRMR
146137ಕೊಠಡಿ ನಂ.2 ಸೇವೆಂತ್‌ ಡೇ ಅಡ್ವೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ರಾಬರ್ಟಸನ್ ಪೇಟೆ 14MRMR
146138ಸರ್ಕಾರಿ ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಬರ್ಟಸನ್ ಪೇಟೆ 15MRMR
146139ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -1 ಸರ್ಕಾರಿ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ರಾಬರ್ಟಸನ್ ಪೇಟೆ 16MRMR
146140ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಸರ್ಕಾರಿ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ರಾಬರ್ಟಸನ್ ಪೇಟೆ 16MRMR
146141ಸೆಂಟ್‌ ತೆರೆಸಾ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ರಾಬರ್ಟಸನ್ ಪೇಟೆMRMR
146142ಎಂ.ಇ.ಎಲ್‌.ಐ.ಎಂ. ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಉರಿಗಾಂMRMR
146143ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ವಿಲಿಯಂ ರಿಚರ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರೀಫ್ಸ್ 1MRMR
146144ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೆ.ಇ.ಬಿ.ಕಾಲೊನಿ ಉರಿಗಾಂ 5MRMR
146145ಸೇಂಟ್‌ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್‌ ಶಾಲೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರೀಫ್ಸ್ 2MRMR
146146ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಸರ್ಕಾರಿ ತಮಿಳು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಬ್ಲಾಕ್‌ ಉರಿಗಾಂ 6MRMR
146147ಎಂ.ಇ.ಎಲ್‌.ಐ.ಎಂ. ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಉರಿಗಾಂ 7MRMR
146148ಬಾಲಕರ ಸರ್ಕಾರಿ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ಉತ್ತರ ಭಾಗ ರಾಬರ್ಟಸನ್ ಪೇಟೆ 18MRMR
146149ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ ಸಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ ರಾಬರ್ಟಸನ್ ಪೇಟೆ 19MRMR
146150ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಸರ್ಕಾರಿ ತಮಿಳು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಬ್ಲಾಕ್‌ ಉರಿಗಾಂMRMR
146151ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಸೇಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಆಂಡ್ರಸನ್ ಪೇಟೆMRMR
146152ಸರ್ಕಾರಿ ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಹುಡುಗರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ರಾಬರ್ಟಸನ್ ಪೇಟೆ 20MRMR
146153ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ರಾಬರ್ಟಸನ್ ಪೇಟೆ 21MRMR
146154ಸೇಂಟ್‌ ತೆರೆಸಾ ತಮಿಳು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪ್ರವೇಶ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ರಾಬರ್ಟಸನ್ ಪೇಟೆ 22MRMR
146155ಗೀತಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ರಾಬರ್ಟ್‌ಸನ್‌ಪೇಟ್‌ 23MRMR
146156ಗೀತಾ ವಿದ್ಯಾಮಮದಿರ ಉತ್ತರ ಹಿಂದಿನ ವಿಭಾಗ ಸ್ವರ್ಣನಗರ, ರಾಬರ್ಟ್‌ಸನ್‌ಪೇಟ್‌ 24MRMR
146157ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೊಟ್ಟೆಪಲ್ಲಿMRMR
146158ಮುನಿಸಿಪಲ್‌ ರೀಡಿಂಗ್‌ ರೂಂ ನೆಹರು ಪಾರ್ಕ್‌ ಗಣೇಶ್‌ ಪುರಂMRMR
146159ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಸರ್ಕಾರಿ ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ರಾಬರ್ಟಸನ್ ಪೇಟೆ 26MRMR
146160ಕೊಠಡಿ ನಂ.2, ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ರಾಬರ್ಟಸನ್ ಪೇಟೆ-27MRMR
146161ವಿಕ್ಟರಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರೀಫ್ಸ್ 4MRMR
146162ವರ್ಕರ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಚಾಂಫೀಯನ್ ರೀಪ್ಸ್ ಕೆಜಿಎಫ್MRMR
146163ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ವಿಲಿಯಂ ರಿಚರ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರೀಪ್ಸ್-6MRMR
146164ಡ್ರಾಮಾ ಹಾಲ್‌ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರೀಫ್ಸ್ 7MRMR
146165ವಿಕ್ಟರಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಚಾಂಪೀಯನ್ ರೀಪ್ಸ್MRMR
146166ಸುಮತಿ ಜೈನ್‌ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ರಾಬರ್ಟ್ಸನ್ ಪೇಟೆ 28MRMR
146167ಕೊಠಡಿ ಸಂ.01, ಸುಮತಿ ಜೈನ್ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್MRMR
146168ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಸ್ಕಂMRMR
146169ಸುಸೈಪಾಳ್ಯಂ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆಂಡ್ರಸನ್ ಪೇಟೆ-1MRMR
146170ಕೊಠಡಿ ಸಂ.02, ಸುಮತಿ ಜೈನ್ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್MRMR
146171ಕೊಠಡಿ ನಂ.1, ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಆಂಡ್ರಸನ್ ಪೇಟೆMRMR
146172ಕೊಠಡಿ ನಂ.2, ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಆಂಡ್ರಸನ್ ಪೇಟೆMRMR
146173ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಸೇಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಆಂಡ್ರಸನ್ ಪೇಟೆMRMR
146174ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ವಿಲಿಯಂ ರಿಚರ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರೀಪ್ಸ್-10MRMR
146175ನಾರ್ಥ್ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್‌ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್, ಮಾರಿಕುಪ್ಪಂMRMR
146176ಕೊಠಡಿ ನಂ.1, ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಸ್.ಪಿ. ಕಛೇರಿ ಹತ್ತಿರ, ಚಾಂಪಿಯನ್ ರೀಫ್ಸ್ -11MRMR
146177ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಸ್.ಪಿ ಆಫೀಸ್ ಹತ್ತಿರ ಚಾಂಫೀಯನ್ ರೀಪ್ಸ್MRMR
146178ನಮ್ಪೆರುಮಾಳ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಹಿಂಭಾಗ ಆಂಡ್ರಸನ್ ಪೇಟೆ-4MRMR
146179ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಲ್ಲೆಗುಡಸಿMRMR
146180ನಮ್ಪೆರುಮಾಳ್‌ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮುಂದಿನ ಭಾಗ ಆಂಡ್ರಸನ್ ಪೇಟೆ-5MRMR
146181ಸೇಂಟ್ ಮೇರೀಸ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಆಂಡರ್ಸನ್ ಪೇಟೆMRMR
146182ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆಂಡ್ರಸನ್ ಪೇಟೆ-6MRMR
146183ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿMRMR
146184ಮೈಸೂರು ಮೈನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಾರಿಕುಪ್ಪಂ-4MRMR
146185ಕೊಠಡಿ ನಂ.1, ಚೆಲ್ಲಪ್ಪ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾರಿಕುಪ್ಪಂ-5MRMR
146186ಕೊಠಡಿ ನಂ.2, ಚೆಲ್ಲಪ್ಪ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾರಿಕುಪ್ಪಂ-6MRMR
146187ನಮ್ಪೆರುಮಾಳ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಧ್ಯದ ಹಾಲ್‌ ಆಂಡ್ರಸನ್ ಪೇಟೆ-7MRMR
146188ನಮ್ಪೆರುಮಾಳ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೋಲ್ಡನ್‌ ಜ್ಯೂಬಿಲಿ ಹಾಲ್‌ ಆಂಡ್ರಸನ್ ಪೇಟೆ-8MRMR
146189ಕೊಠಡಿ ನಂ.3, ಚೆಲ್ಲಪ್ಪ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಮಾರಿಕುಪ್ಪಂ-7MRMR
146190ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಭಾಗ ಮಾರಿಕುಪ್ಪಂ-8MRMR
146191ಸರ್ಕಾರಿ ತಮಿಳು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಬ್ಲಾಕ್‌ ಮಾರಿಕುಪ್ಪಂ-9MRMR
146192ಸರ್ಕಾರಿ ತೆಲುಗು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಇಟಾಲಿಯನ್‌ ಮೆಸ್‌ ಹತ್ತಿರ ಮಾರಿಕುಪ್ಪಂ-10MRMR
146193ಇ ಡೇನ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆಂಡ್ರಸನ್ ಪೇಟೆ-9MRMR
146194ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೋಣಮಾಕನಹಳ್ಳಿMRMR
146195ಸೌತ್ ಎಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಸಿ.ಎ. ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾರಿಕುಪ್ಪಂ-11MRMR
146196ನೂರಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಆಡ್ರಸನ್ ಪೇಟೆ-10MRMR
146197ಕೊಠಡಿ ನಂ.1, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕ್ಯಾಸಂಬಳ್ಳಿMRMR
146198ಕೊಠಡಿ ನಂ.2, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕ್ಯಾಸಂಬಳ್ಳಿMRMR
146199ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಡಿವಾಳMRMR
146200ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೀರನಕುಪ್ಪMRMR
146201ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದಯಮಾನಗುಡಿಸಲು (ಮ)MRMR
146202ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಂಬಂಪಲ್ಲಿMRMR
146203ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೂಚ್ಚೆಪಲ್ಲಿMRMR
146204ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಾವೇರಹಳ್ಳಿMRMR
146205ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಜಕ್ಕರಸಕುಪ್ಪMRMR
146206ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕುರುಬೂರು(ಮ)MRMR
146207ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಸಿರೆಡ್ಡಿಗಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿMRMR
146208ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮರದಘಟ್ಟMRMR
146209ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾರಿಕುಪ್ಪMRMR
146210ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕರಡಗೂರುMRMR
146211ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊತ್ತೂರುMRMR
146212ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿನ್ನಗಾನಹಳ್ಳಿMRMR
146213ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿಂಚಾಂಡ್ಲಹಳ್ಲಿMRMR
146214ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಸಂಗನಹಳ್ಳಿMRMR
146215ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊತ್ತೂರು(ಮ)MRMR
146216ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೊಡ್ಡಗಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿMRMR
146217ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಾಣಗೆರೆMRMR
146218ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತೂಕಲ್MRMR
146219ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೊಡ್ಡಕಂಬಳಿMRMR
146220ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಸಂದ್ರMRMR
146221ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೆನ್ನವಾರMRMR
146222ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪೂಜಾರಹಳ್ಳಿMRMR
146223ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಳಗೆರೆMRMR
146224ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೀಲವಾರMRMR
146225ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೃಷ್ಣರಾಜಪುರMRMR
146226ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಘಟ್ಟಮಾದಮಂಗಲMRMR
146227ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೊಡ್ಡಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿMRMR
146228ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಹಳ್ಳಿMRMR
146229ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೆಂಪಾಪುರMRMR
146230ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುರೂರುMRMR
146231ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚೊಕ್ಕರಬಂಡೆMRMR
146232ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಲುವಲಹಳ್ಳಿMRMR
 
  Copyright (c) 2023, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.