2023 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2023 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)MR (Eng)
1471ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಾರೆಹೊಸಹಳ್ಳಿMR
1472ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಇರಗಸಂದ್ರMR
1473ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಿಟ್ಟಪ್ಪನಹಳ್ಳಿMR
1474ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನೆರ್ನಹಳ್ಳಿMR
1475ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೆಂಬೋಡಿMR
1476ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚದುಮನಹಳ್ಳಿMR
1477ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸೀಸಂದ್ರMR
1478ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಯನಾದಹಳ್ಳಿMR
1479ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಂಬಿಹಳ್ಳಿMR
14710ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಅಜ್ಜಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ.MR
14711ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಾಮಸಂದ್ರMR
14712ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಡಗೂರುMR
14713ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಳಹಸ್ತಿಪುರMR
14714ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನಡುಪಳ್ಳಿMR
14715ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರMR
14716ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬೆಳಗಾನಹಳ್ಳಿMR
14717ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹುತ್ತೂರುMR
14718ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗಿರ್ನಹಳ್ಳಿMR
14719ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಭಟ್ರಹಳ್ಳಿMR
14720ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಳಲಿMR
14721ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಲ್ಲಂಬಳ್ಳಿMR
14722ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೊಡ್ನಹಳ್ಳಿMR
14723ಕೊಠಡಿ-1 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶಿಳ್ಳಂಗೆರೆMR
14724ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-02 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶಿಳ್ಳಂಗೆರೆ-2,MR
14725ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹರಳಕುಂಟೆMR
14726ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಅಬ್ಬಣಿMR
14727ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಷಾಪೂರುMR
14728ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಯಾರಂಘಟ್ಟMR
14729ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹಳೇಸೋಮರಸನಹಳ್ಳಿMR
14730ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರMR
14731ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನಂದಂಬಳ್ಳಿMR
14732ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಸಿರೇಸಂದ್ರMR
14733ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಚಾಮರಹಳ್ಳಿMR
14734ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೋಟಿಗಾನಹಳ್ಳಿMR
14735ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೆಚ್.ಮಲ್ಲಾಂಡಹಳ್ಳಿMR
14736ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೆಂಚಾಪುರMR
14737ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-01 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಟ್ರಕುಂಟೆ,MR
14738ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-02 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಟ್ರಕುಂಟೆMR
14739ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪಾಕರಹಳ್ಳಿMR
14740ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹುದುಕುಳMR
14741ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹರಟಿMR
14742ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಅಗ್ರಹಾರಸೋಮರಸನಹಳ್ಳಿMR
14743ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪಟ್ನMR
14744ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ವಾದಂಡಹಳ್ಳಿMR
14745ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಾವಹಳ್ಳಿMR
14746ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನಾಯಕರಹಳ್ಳಿMR
14747ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ವೇಣುಗೋಪಾಲಪುರMR
14748ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಂಚಾಳMR
14749ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾಗೇರಿMR
14750ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸೂಲಿಕುಂಟೆMR
14751ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾದಮಂಗಲMR
14752ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮುಗಳಬೆಲೆMR
14753ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕಅಂಕಂಡಹಳ್ಳಿMR
14754ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬೀರಾಂಡಹಳ್ಳಿMR
14755ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಬಾವರಹಳ್ಳಿMR
14756ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಳಗಾನಹಳ್ಳಿMR
14757ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಾವರನಹಳ್ಳಿMR
14758ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹುನ್ಕುಂದMR
14759ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಿಟ್ಟಮಾಲಹಳ್ಳಿMR
14760ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾದಮುತ್ತನಹಳ್ಳಿMR
14761ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೊಡ್ರಹಳ್ಳಿMR
14762ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿMR
14763ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನೆರ್ನಹಳ್ಳಿMR
14764ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆಲಗಾನಹಳ್ಳಿMR
14765ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಂಚಹಳ್ಳಿMR
14766ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಿದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ- 1MR
14767ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುಪ್ಪನಹಳ್ಳಿMR
14768ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಿದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ- 2MR
14769ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬ್ಯಾಡಬೆಲೆMR
14770ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮರಗಲ್MR
14771ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕನಂದ ಶಾಲೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರMR
14772ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಐತಾಂಡಹಳ್ಳಿMR
14773ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಜರಾ ದೊಡ್ಡೂರುMR
14774ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ಜೈನ್ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ , ದೊಡ್ಡೂರು ಕರಪನಹಳ್ಳಿ ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್‌MR
14775ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಜೈನ್ ಶಾಲೆ , ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ದೊಡ್ಡೂರು ಕರಪನಹಳ್ಳಿ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್MR
14776ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3 ಜೈನ್ ಶಾಲೆ , ಉತ್ತರ ಭಾಗ ದೊಡ್ಡೂರುಕರಪನಹಳ್ಳಿ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್MR
14777ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4 ಜೈನ್ ಶಾಲೆ , ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ದೊಡ್ಡೂರು ಕರಪನಹಳ್ಳಿ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್MR
14778ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5 ಜೈನ್ ಶಾಲೆ , ದೊಡ್ಡೂರು ಕರಪನಹಳ್ಳಿ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್MR
14779ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡೂರು ಕರಪನಹಳ್ಳಿMR
14780ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಯಳಬುರ್ಗಿMR
14781ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮ.ತಿಮ್ಮಪುರMR
14782ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಣಿಂಬೆಲೆMR
14783ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡಅಂಕಂಡಹಳ್ಳಿMR
14784ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿMR
14785ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾರಮಂಗಲMR
14786ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತ್ಯಾರನಹಳ್ಳಿMR
14787ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಯಲುವಹಳ್ಳಿMR
14788ಕೊಠಡಿ ಸಂ ಖ್ಯೆ-1 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಉತ್ತರ) ಕಾರಹಳ್ಳಿMR
14789ಕೊಠಡಿ ಸಂ ಖ್ಯೆ-2 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,(ಉತ್ತರ) ಕಾರಹಳ್ಳಿ-1 ಬ್ಲಾಕ್-2MR
14790ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಪಶ್ಚಿಮ) ಕಾರಹಳ್ಳಿ-2MR
14791ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆರೆಕೋಡಿMR
14792ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ- 1 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ದಾಸರಹೊಸಹಳ್ಳಿMR
14793ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ದಾಸರಹೊಸಹಳ್ಳಿMR
14794ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೃಷ್ಣಾಪುರMR
14795ಜೈನ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಶಾಲೆ, ಮೇಲು ಕೃಷ್ಣಾಪುರMR
14796ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಘಟ್ಟಕಾಮದೇನಹಳ್ಳಿMR
14797ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೂಡಗಲ್ಲುMR
14798ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಿಚ್ಚಹಳ್ಳಿ-1 ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಮಜರಾ ಪಿಚ್ಚಹಳ್ಳಿMR
14799ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಮಜರಾ ಪಿಚ್ಚಹಳ್ಳಿMR
147100ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಪೂರ್ವ ಪಾರ್ಶ್ವ ,ಪೆದ್ದಪಲ್ಲಿMR
147101ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ,ಪೆದ್ದಪಲ್ಲಿ.MR
147102ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಹೋಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕತ್ತಿಹಳ್ಳಿ-1MR
147103ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಹೋಲಿಕ್ರಾಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಾಲೆ, ಕತ್ತಿಹಳ್ಳಿ-2MR
147104ಕೊಠಡಿ ಸಂ 3 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ದಾಸರಹೊಸಹಳ್ಳಿ-02MR
147105ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪಶ್ಚಿಮ ) ದಾಸರಹೊಸಹಳ್ಳಿ-3MR
147106ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಐನೋರಹೊಸಹಳ್ಳಿMR
147107ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಒಂಬತ್ತುಗುಳಿMR
147108ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಣಿವೆಕಲ್ಲುMR
147109ಕೊಠಡಿ - 1 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ-1 ಬ್ಲಾಕ್-1MR
147110ಕೊಠಡಿ - 2 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ-2 ಬ್ಲಾಕ್-2MR
147111ಕೊಠಡಿ ಸಂ.3, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ-2MR
147112ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆMR
147113ಐ ಬಿ ಎಮ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಪಾರ್ಶ್ವ ಬಂಗಾರಪೇಟೆMR
147114ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ಐ‌ಬಿಎಮ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಉತ್ತರ ಪಾರ್ಶ್ವ ಬಂಗಾರಪೇಟೆMR
147115ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಐ‌ಬಿಎಮ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಉತ್ತರ ಪಾರ್ಶ್ವ ಬಂಗಾರಪೇಟೆMR
147116ಐ‌ಬಿ‌ಎಮ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ದಕ್ಷಿಣ ಪಾರ್ಶ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಟೌನ್MR
147117ಕೊಠಡಿ ಸಂ 1 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗಂಗಮ್ಮನಪಾಳ್ಯ ಬಂಗಾರಪೇಟೆMR
147118ಕೊಠಡಿ ಸಂ 2 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗಂಗಮ್ಮನಪಾಳ್ಯ ಬಂಗಾರಪೇಟೆMR
147119ಐ‌ಬಿ‌ಎಮ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಪಾರ್ಶ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಟೌನ್MR
147120ಐ‌ಬಿ‌ಎಮ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಪಾರ್ಶ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಟೌನ್MR
147121ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾರಹಳ್ಳಿ ವೃತ್ತ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಟೌನ್MR
147122ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಗ್ರೌಂಡ್, ಬಿ.ಆರ್.ಸಿ. ಕಛೇರಿ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಟೌನ್MR
147123ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ದಕ್ಷಿಣ) ಗಾಂದಿನಗರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಟೌನ್MR
147124ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗಾಂಧಿನಗರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಟೌನ್-13MR
147125ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಟೆ ಗಾಂದಿನಗರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಟೌನ್MR
147126ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕಛೇರಿ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಟೌನ್MR
147127ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಗ್ರೌಂಡ್, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಟೌನ್MR
147128ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಟೌನ್MR
147129ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾರಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಲ್ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಟೌನ್MR
147130ಕೊಠಡಿ ಸಂ 1 ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಟೌನ್MR
147131ಕೊಠಡಿ ಸಂ 2 ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಟೌನ್MR
147132ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಟೌನ್MR
147133ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, (ಉತ್ತರ) ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಟೌನ್MR
147134ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾರಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಲ್ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಟೌನ್MR
147135ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, (ಪಶ್ವಿಮ) ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಟೌನ್MR
147136ಪಿ.ಡಬ್ಲೂ .ಡಿ.ಕಛೇರಿ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಟೌನ್MR
147137ಕೊಠಡಿ ಸಂ 1 ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಟೌನ್MR
147138ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಟೌನ್MR
147139ಕೆ.ಇ.ಬಿ.ಕಛೇರಿ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಟೌನ್MR
147140ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಬೆಸ್ಟ್ ಶಾಲೆ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಟೌನ್MR
147141ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಟೌನ್MR
147142ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೇಶಿಹಳ್ಳಿ-1MR
147143ಬಾಲಕರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಪೂರ್ವ)ದೇಶಿಹಳ್ಳಿMR
147144ಬಾಲಕರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್‌. ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ದೇಶಿಹಳ್ಳಿ-2ಎMR
147145ಬಾಲಕರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಮಧ್ಯ ಭಾಗ, ದೇಶಿಹಳ್ಳಿ,MR
147146ಬಾಲಕರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಪಶ್ಚಿಮ) ದೇಶಿಹಳ್ಳಿMR
147147ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಲವತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿMR
147148ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೆಂಗನೂರುMR
147149ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಇಂದಿರನಗರ (ಮ)MR
147150ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸೋರೆಗೌಡನಕೋಟೆMR
147151ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನೆರಳೇಕೆರೆMR
147152ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪೂರ್ವ)ಚಿನ್ನಕೋಟೆMR
147153ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಚಿನ್ನಕೋಟೆ (ವಿಜಯನಗರ-1)MR
147154ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಚಿನ್ನಕೋಟೆ (ವಿಜಯನಗರ-2)MR
147155ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಕಾವೇರಿ ನಗರMR
147156ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೇವಗಾನಹಳ್ಳಿMR
147157ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹುಲಿಬೆಲೆMR
147158ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತೊರಗನದೊಡ್ಡಿMR
147159ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಬ್ಬಿಗಿರಿಹೊಸಹಳ್ಳಿMR
147160ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಜರ ಚಿಕ್ಕ ಹೊಸಹಳ್ಳಿMR
147161ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಪ್ಪMR
147162ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೀಲುಕೊಪ್ಪMR
147163ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆಸರನಹಳ್ಳಿMR
147164ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಲಯನಗುರ್ಕಿMR
147165ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಜ್ಜಪ್ಪನಹಳ್ಳಿMR
147166ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡಚಿನ್ನಹಳ್ಳಿMR
147167ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತಟ್ನಹಳ್ಳಿMR
147168ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಕ್ಕರಸನಹಳ್ಳಿMR
147169ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸಕೋಟೆMR
147170ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕದಿರೇನಹಳ್ಳಿMR
147171ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತುಮಟಗೆರೆMR
147172ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹುವರಸನಹಳ್ಳಿMR
147173ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗಾಜಗMR
147174ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾಗೊಂದಿMR
147175ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕವಲಗಮಾದಿMR
147176ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ) ದೊಡ್ಡವಲಗಮಾದಿMR
147177ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ) ಬೈರಗಾನಹಳ್ಳಿMR
147178ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಾರೋಹಳ್ಳಿMR
147179ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವರದಾಪುರMR
147180ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೀರೆಕರಪನಹಳ್ಳಿMR
147181ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾರಿಮಾನಹಳ್ಳಿMR
147182ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜುಂಜನಹಳ್ಳಿMR
147183ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಂಗನಹಳ್ಳಿMR
147184ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಛೇರಿ, ಅಲಂಬಾಡಿ ಜೋತೇನಹಳ್ಳಿMR
147185ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬನಹಳ್ಳಿMR
147186ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹುರ್ಲಹಳ್ಳಿMR
147187ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅತ್ತಿಗೆರೆMR
147188ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಮಾಕಾರಹಳ್ಳಿMR
147189ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪರವನಹಳ್ಳಿMR
147190ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೊಯಿನಹಳ್ಳಿMR
147191ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉಕ್ಕರಹಳ್ಳಿMR
147192ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮುದುಗುಳಿMR
147193ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮೂಗನಹಳ್ಳಿMR
147194ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪುತ್ರಸೊಣ್ಣೆನಹಳ್ಳಿMR
147195ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಬೊಯಿಸೊಣ್ಣೆನಹಳ್ಳಿMR
147196ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪೂರ್ವ)ಬೂದಿಕೋಟೆMR
147197ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪಶ್ಚಿಮ )ಬೂದಿಕೋಟೆMR
147198ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಂಡನಹಳ್ಳಿMR
147199ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು , ಬೂದಿಕೋಟೆMR
147200ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಡಗುರ್ಕಿMR
147201ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉಕ್ಕುಂದMR
147202ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಯಳೇಸಂದ್ರMR
147203ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡೇರಿMR
147204ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡೇರಿ ಮಜರಾ ಹೊಸಮನೆಗಳುMR
147205ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೇತಗಾನಹಳ್ಳಿMR
147206ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತಾವರೆಕೆರೆMR
147207ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಪ್ಪೇನಹಳ್ಳಿMR
147208ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೊಮ್ಮಗಾನಹಳ್ಳಿMR
147209ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಚ್ಚಾರ್ಲಹಳ್ಳಿMR
147210ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಭುವನಹಳ್ಳಿMR
147211ಕೊಠಡಿ ಸಂ 1 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪೂರ್ವ )ಕಾಮಸಮುದ್ರMR
147212ಕೊಠಡಿ ಸಂ 2 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪಶ್ಚಿಮ ) ಕಾಮಸಮುದ್ರMR
147213ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ಕಾಮಸಮುದ್ರMR
147214ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಜರಾ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿMR
147215ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಟ್ಟಿಗಲ್ಲುMR
147216ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜಾನುಗುಟ್ಟMR
147217ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಲಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿMR
147218ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೋಡಗುರ್ಕಿMR
147219ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಜರಾಪುರMR
147220ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡಯಳಚಮಂದೆMR
147221ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಟರಾಮಗುಳ್ಳMR
147222ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಂಗರಹಳ್ಳಿMR
147223ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮರಾಟಿ ಹೊಸಹಳ್ಳಿMR
147224ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿMR
147225ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಪೂರ್ವ )ಬಲಮಂದೆMR
147226ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಪಶ್ಚಿಮ)ಬಲಮಂದೆMR
147227ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಭೀಮಗಾನಹಳ್ಳಿMR
147228ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಬೋಡೇನಹಳ್ಳಿMR
147229ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಜರಾ ಗುಟ್ಟೂರುMR
147230ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಆರಿಮಾನಹಳ್ಳಿMR
147231ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೀರುಮಂದೆMR
147232ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಂದಾರ್ಲಹಳ್ಳಿMR
147233ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕಪುರMR
147234ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗುಲ್ಲಹಳ್ಳಿMR
147235ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗುಲ್ಲಹಳ್ಳಿMR
147236ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮೂತನೂರುMR
147237ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಲಮಡಗುMR
147238ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಿನ್ನೂರುMR
147239ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಿಟ್ಟಹಳ್ಳಿMR
147240ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮುಷ್ಟ್ರಹಳ್ಳಿMR
147241ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತನಿಮಡಗುMR
147242ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಭುವನಹಳ್ಳಿMR
147243ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಳವಂಚಿMR
147244ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಜರಾ ಚಿಕ್ಕ ಕಳವಂಚಿMR
147245ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತೊಪ್ಪನಹಳ್ಳಿMR
147246ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಾಮನಹಳ್ಳಿMR
147247ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ದೋಣಿಮಡಗುMR
147248ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೋಲೇನಹಳ್ಳಿMR
147249ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುಂದರಸನಹಳ್ಳಿMR
147250ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡಪನ್ನಾಂಡಹಳ್ಳಿMR
147251ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಯರಗೋಳMR
147252ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತಮಟಮಾಕನಹಳ್ಳಿMR
147253ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕನುಮನಹಳ್ಳಿMR
147254ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಮಜರಾ ಚತ್ತಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿMR
147255ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಜರಾ ಕೊಳಮೂರುMR
147256ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೋಡಪಟ್ಟಿMR
147257ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬತ್ತಲಹಳ್ಳಿMR
147258ಕೊಠಡಿ-2 ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬತ್ತಲಹಳ್ಳಿMR
147259ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕದರಿನತ್ತMR
 
  Copyright (c) 2023, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.