2023 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2023 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)MR (Eng)
1481ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಅಮ್ಮನಲ್ಲೂರುMR
1482ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರಾಮಾಪುರMR
1483ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೃಷ್ಣಾಪುರMR
1484ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಜಂಬಾಪುರMR
1485ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನಾಚಹಳ್ಳಿMR
1486ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಚಲ್ಡಿಗಾನಹಳ್ಳಿMR
1487ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಾಡಿಗಾನಹಳ್ಳಿMR
1488ಕೊಠಡಿ 1 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೀಚಗೊಂಡಹಳ್ಳಿMR
1489ಕೊಠಡಿ 2 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೀಚಗೊಂಡಹಳ್ಳಿMR
14810ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕರೇನಹಳ್ಳಿMR
14811ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಡಹಳ್ಳಿMR
14812ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಂ ಚೋಳಘಟ್ಟMR
14813ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಣಿಯನಹಳ್ಳಿMR
14814ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕದರೀಪುರMR
14815ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಚಾರ್ಲಹಳ್ಳಿMR
14816ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಿಪ್ಪೇನಹಳ್ಳಿMR
14817ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ಕ್ಯಾಲನೂರುMR
14818ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ಕ್ಯಾಲನೂರುMR
14819ಕೊಠಡಿ ಸಂ.1 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕ್ಯಾಲನೂರುMR
14820ಕೊಠಡಿ ಸಂ.2 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕ್ಯಾಲನೂರುMR
14821ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕ್ಯಾಲನೂರುMR
14822ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕ್ಯಾಲನೂರುMR
14823ಕೊಠಡಿ-1 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚನ್ನಸಂದ್ರMR
14824ಕೊಠಡಿ-2 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚನ್ನಸಂದ್ರMR
14825ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉರಟಿ ಅಗ್ರಹಾರMR
14826ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮದ್ದೇರಿMR
14827ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಲ್ಲಾಂಡಹಳ್ಳಿMR
14828ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸೀತಿMR
14829ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸೀತಿ ಹೊಸೂರುMR
14830ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾರ್ಜೆನಹಳ್ಳಿMR
14831ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಡಗಟ್ಟೂರುMR
14832ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ರಘುಪತಿ ಅಗ್ರಹಾರMR
14833ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೈರಾಂಡಹಳ್ಳಿMR
14834ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಂಜಿಮಲೆMR
14835ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ವೀರಾಪುರMR
14836ಕೊಠಡಿ ನಂ.1 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಾಜಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿMR
14837ಕೊಠಡಿ ನಂ.2 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಾಜಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿMR
14838ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಮಾಂಡಹಳ್ಳಿMR
14839ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಾರ್ಜೆನಹಳ್ಳಿMR
14840ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಡಿವಾಳMR
14841ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಿಶ್ವನಗರMR
14842ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸುಳದೇನಹಳ್ಳಿMR
14843ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹುಲ್ಲಂಕಲ್ಲುMR
14844ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಲೇರಹಳ್ಳಿMR
14845ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತೋರದೇವಂಡಹಳ್ಳಿMR
14846ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯಡಹಳ್ಳಿMR
14847ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿMR
14848ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪುರಹಳ್ಳಿMR
14849ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತೋಕಲಘಟ್ಟMR
14850ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೆರ್ಜೆನಹಳ್ಳಿMR
14851ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಹಳ್ಲಿMR
14852ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಂಚಂಡಹಳ್ಳಿMR
14853ಕೊಠಡಿ ಸಂ.1 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುರುಗಲ್MR
14854ಕೊಠಡಿ ಸಂ.2 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುರುಗಲ್MR
14855ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಿಂಗೀಹಳ್ಳಿMR
14856ಕೊಠಡಿ ಸಂ.1 ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ವೇಮಗಲ್MR
14857ಕೊಠಡಿ ಸಂ.3 ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ವೇಮಗಲ್MR
14858ಕೊಠಡಿ ಸಂ.2 ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ವೇಮಗಲ್MR
14859ಕೊಠಡಿ-1 ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವೇಮಗಲ್MR
14860ಕೊಠಡಿ - 2 ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವೇಮಗಲ್MR
14861ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚನ್ನಪ್ಪನಹಳ್ಳಿMR
14862ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿMR
14863ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವೀರಾಪುರMR
14864ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೀರಮಾನಹಳ್ಳಿMR
14865ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯಲವಾರMR
14866ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೇಡಿಹಾಳMR
14867ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊರಟಿ ಮಲ್ಲಾಂಡಹಳ್ಳಿMR
14868ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಕೆರೆMR
14869ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಕಲ್ವMR
14870ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಂಜಲಿMR
14871ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಧನ್ನಮಟ್ನಹಳ್ಳಿMR
14872ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ತಲಗುಂದMR
14873ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಲ್ಲಹಳ್ಳಿMR
14874ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸೀಪುರುMR
14875ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೂವಳ್ಳಿMR
14876ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಧಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಅರಹಳ್ಳಿMR
14877ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೂರಾಂಡಹಳ್ಳಿMR
14878ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾರ್ಜೇನಹಳ್ಳಿMR
14879ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಮದೇನಹಳ್ಳಿMR
14880ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿನ್ನಾಪುರMR
14881ಕೊಠಡಿ ಸಂ.1 ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೋಡಿಕಣ್ಣೂರುMR
14882ಕೊಠಡಿ ಸಂ.2 ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಡಿಕಣ್ಣೂರುMR
14883ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊದಲವಾಡಿMR
14884ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜೂಹಳ್ಳಿMR
14885ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಂಗೊಂಡಹಳ್ಳಿMR
14886ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಗರಿMR
14887ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗರುಡನಹಳ್ಳಿMR
14888ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೆಟ್ಟಹೊಸಪುರMR
14889ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಂದ್ರಹಳ್ಳಿMR
14890ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೊಡ್ಡವಲ್ಲಬಿMR
14891ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಿನ್ನೇಹೊಸಹಳ್ಳಿMR
14892ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೆಳಮಾರನಹಳ್ಳಿMR
14893ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿMR
14894ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪುರMR
14895ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚೌಡೇನಹಳ್ಳಿMR
14896ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸೂಲೂರುMR
14897ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚೊಕ್ಕಪುರMR
14898ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೆಮ್ಮಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿMR
14899ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಾಗಲಾಪುರMR
148100ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುತಾಂಡಹಳ್ಳಿMR
148101ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳಿMR
148102ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗದ್ದೆಕಣ್ಣೂರುMR
148103ಕೊಠಡಿ ಸಂ.1 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಟಮಕMR
148104ಕೊಠಡಿ ಸಂ.2 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಟಮಕMR
148105ಕೊಠಡಿ ಸಂ.1 ಆನಂದಮೂರ್ತಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಗಾಂದೀನಗರMR
148106ಕೊಠಡಿ ಸಂ.2 ಆನಂದಮೂರ್ತಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ಗಾಂಧೀನಗರMR
148107ಕೊಠಡಿ ಸಂ 1 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥವಿಕ ಶಾಲೆ, ಗಾಂಧೀನಗರMR
148108ಕೊಠಡಿ ಸಂ 2 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥವಿಕ ಶಾಲೆ,ಗಾಂಧೀನಗರMR
148109ಪಶು ಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಕೋಲಾರMR
148110ಕೆ,ಎಸ್,ಆರ್,ಟಿ,ಸಿ ಡಿವಿಜನ್ ಕಛೇರಿ, ಪೂರ್ವ, ಕೋಲಾರMR
148111ಕೆ,ಎಸ್,ಆರ್,ಟಿ,ಸಿ ಡಿವಿಜನ್ ಕಛೇರಿ, ಪಶ್ಚಿಮ, ಕೋಲಾರMR
148112ಕೊಠಡಿ ಸಂ. 1 ಮೇಥೋಡಿಸ್ಟ ಮಿಷನ್‌ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಲಾರMR
148113ಕೊಠಡಿ ಸಂ.3 ಮೇಥೋಡಿಸ್ಟ ಮಿಷನ್‌ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಲಾರMR
148114ಕೊಠಡಿ ಸಂ.4 ಮೇಥೋಡಿಸ್ಟ್ ಮಿಷನ್‌ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಲಾರMR
148115ಸರ್ಕಾರಿ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ಕೋಲಾರMR
148116ಬಾಲಕಿಯರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ,ಕೋಲಾರMR
148117ಕೊಠಡಿ ಸಂ.1 ಸೆವೆಂತ್ ಡೇ ಅಡ್ವೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಶಾಲೆ, ಎಸ್.ಎನ್.ಆರ್. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹತ್ತಿರ, ಕೋಲಾರ.MR
148118ಕೊಠಡಿ ಸಂ.2, ಸೆವೆಂತ್ ಡೇ ಅಡ್ವೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಶಾಲೆ, ಎಸ್.ಎನ್.ಆರ್. ಆಸ್ಪತ್ರೆ,ಕೋಲಾರ.MR
148119ಕೊಠಡಿ ಸಂ.3 ಸೆವೆಂತ್ ಡೇ ಅಡ್ವೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಶಾಲೆ, ಎಸ್.ಎನ್.ಆರ್.ಆಸ್ಪತ್ರೆ,ಕೋಲಾರ.MR
148120ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರ ,(ಬಂಗಾರ ಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ)ಕೋಲಾರ.MR
148121ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕೋಲಾರMR
148122ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜ ಶಾಲೆ, ಪಿ.ಸಿ.ಬಡಾವಣೆ,ಕೋಲಾರMR
148123ಕೊಠಡಿ ನಂ 1 ಸಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಪಿ ಸಿ ಬಡಾವಣೆ ,ಕೋಲಾರMR
148124ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಿ ಸಿ ಬಡಾವಣೆ, ಕೋಲಾರMR
148125ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಿ ಸಿ ಬಡಾವಣೆ, ಕೋಲಾರMR
148126ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೇಟೆಚಾಮನಹಳ್ಳಿ, ಕೋಲಾರMR
148127ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೇಟೆಚಾಮನಹಳ್ಳಿ, ಕೋಲಾರMR
148128ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೇಟೆಚಾಮನಹಳ್ಳಿ, ಕೋಲಾರMR
148129ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೇಟೆಚಾಮನಹಳ್ಳಿ, ಕೋಲಾರMR
148130ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಾರೋಹಳ್ಳಿMR
148131ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಾರೋಹಳ್ಳಿMR
148132ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಬೆಸ್ಕಾಂ ಕಛೇರಿ, ಕೋಲಾರMR
148133ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಬೆಸ್ಕಾಂ ಕಛೇರಿ, ಕೋಲಾರMR
148134ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಗೌರಿಪೇಟೆ, ಕೋಲಾರMR
148135ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಗೌರಿಪೇಟೆ, ಕೋಲಾರMR
148136ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಗೌರಿಪೇಟೆ, ಕೋಲಾರMR
148137ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗೌರಿಪೇಟೆ, ಕೋಲಾರMR
148138ನಗರಸಭೆ ಕಛೇರಿ, ಹಾವೇಲಿ ಮೊಹಲ್ಲಾ, ಕೋಲಾರMR
148139ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾಂಟೆಸ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, ಕೋಲಾರMR
148140ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಕೀರ್ವಾಡ, ಕೋಲಾರMR
148141ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಳೇ ಮಾದ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ದೊಡ್ಡಪೇಟೆ, ಕೋಲಾರMR
148142ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಳೇ ಮಾದ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ದೊಡ್ಡಪೇಟೆ, ಕೋಲಾರMR
148143ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗಲ್ಪೇಟೆ, ಕೊಲಾರ.MR
148144ಸಣ್ಣ ರೈತ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ಅರಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ರಸ್ತೆ, ಕೋಲಾರMR
148145ಕೊಠಡಿ ಸಂ-1, ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಿಲ್ಲತ್ ನಗರ, ಕೋಲಾರ.MR
148146ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಿಲ್ಲತ್ ನಗರ, ಕೋಲಾರMR
148147ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಿಲ್ಲತ್ ನಗರ, ಕೋಲಾರMR
148148ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಾಜಾನಗರ, ಕೋಲಾರ.MR
148149ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಾಜಾನಗರ್, ಕೋಲಾರMR
148150ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಹಮತ್ ನಗರ, ಕೋಲಾರMR
148151ಕೊಠಡಿ ಸಂ-1, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಛೇರಿ, ರಹಮತ್ ನಗರ,ಕೋಲಾರ.MR
148152ಕೊಠಡಿ ಸಂ-2, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಯಿತ್ ಕಛೇರಿ ರಹಮತ್ ನಗರ, ಕೋಲಾರMR
148153ಕೊಠಡಿ ಸಂ.3 ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರಹಮತ್ ನಗರ,ಕೋಲಾರ.MR
148154ಕೊಠಡಿ ಸಂ.3 ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರಹಮತ್ ನಗರ.ಕೋಲಾರ.MR
148155ಕೊಠಡಿ ಸಂ.1 ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೀಡಿ ಕಾಲೊನಿ ,ಕೋಲಾರ.MR
148156ಕೊಠಡಿ ಸಂ.2 ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೀಡಿ ಕಾಲೊನಿ ,ಕೋಲಾರ.MR
148157ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಿಸಾರ್ ನಗರ್, ಕೋಲಾರ.MR
148158ಕೊಠಡಿ ಸಂ.1 ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ,ಪೂಲ್ ಷಾ ಮೊಹಲ್ಲಾ,ಕೋಲಾರ.MR
148159ಕೊಠಡಿ ಸಂ.2 ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪೂಲ‍್ ಷಾ ಮೊಹಲ್ಲಾ ,ಕೋಲಾರ.MR
148160ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಫೂಲ್ ಷ ಮೊಹಲ್ಲಾ ,ಕೋಲಾರ.MR
148161ಕೊಠಡಿ ಸಂ-1, ಎನ್.ಆರ್.ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಾವೇಲಿ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಕೋಲಾರMR
148162ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಹಳೇ ಉರ್ದು ಮಾದ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಿ.ಇ.ಒ ಕಛೇರಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಕೋಲಾರ.MR
148163ಕೊಠಡಿ ಸಂ-2, ಎನ್.ಆರ್.ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಾವೇಲಿ ಮೊಹಲ್ಲ, ಕೋಲಾರMR
148164ಕೊಠಡಿ ಸಂ.1 ಕಮಲಮಹಡಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಮ್ಮವಾರಿಪೇಟೆ, ಕೋಲಾರ.MR
148165ಕೊಠಡಿ ಸಂ.2 ಕಮಲಮಹಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಮ್ಮವಾರಿಪೇಟೆ, ಕೋಲಾರMR
148166ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಇದ್ರಿಷಾ ಮೊಹಲ್ಲಾ, ಕೋಲಾರMR
148167ಸರ್ಕಾರಿ ಟೂಲ್ ರೂಂ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಹಳೇ ಡಿಐಜಿ ಕಟ್ಟಡ ಪ್ರಾಂಗಣ ಕೋಲಾರMR
148168ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಠಾರಿಪಾಳ್ಯ, ಕೋಲಾರMR
148169ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಠಾರಿಪಾಳ್ಯ, ಕೋಲಾರMR
148170ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಮಕ್ಕಾನ್, ಕೋಲಾರMR
148171ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಮಕ್ಕಾನ್, ಕೋಲಾರMR
148172ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಮಕ್ಕಾನ್, ಕೋಲಾರMR
148173ನೂತನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಕೀಲುಕೋಟೆ ಬಡಾವಣೆ, ಕೋಲಾರMR
148174ನೂತನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಕೀಲುಕೋಟೆ ಬಡಾವಣೆ, ಕೋಲಾರMR
148175ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೇವಾಂಗಪೇಟೆ, ಕೋಲಾರMR
148176ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಸುಭಾಷ್ ಶಾಲೆ, ಕಾರಂಜಿಕಟ್ಟೆ, ಕೋಲಾರMR
148177ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಸುಭಾಷ್ ಶಾಲೆ, ಕಾರಂಜಿಕಟ್ಟೆ, ಕೋಲಾರMR
148178ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಸರ್ಕಾರಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಸಂತೆ ಮೈದಾನ, ಕೋಲಾರMR
148179ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಸರ್ಕಾರಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಸಂತೆ ಮೈದಾನ, ಕೋಲಾರMR
148180ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಅಂತರಗಂಗೆ ರಸ್ತೆ, ಕೋಲಾರMR
148181ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಅಂತರಗಂಗೆ ರಸ್ತೆ, ಕೋಲಾರMR
148182ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಅಂತರಗಂಗೆ ರಸ್ತೆ, ಕೋಲಾರMR
148183ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಮದರ್ ಥೆರೆಸ್ಸಾ ಶಾಲೆ, ಅಂತರಗಂಗೆ ರಸ್ತೆ, ಕೋಲಾರMR
148184ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಮದರ್ ಥೆರೆಸ್ಸಾ ಶಾಲೆ, ಅಂತರಗಂಗೆ ರಸ್ತೆ, ಕೋಲಾರMR
148185ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ಮದರ್ ಥೆರೆಸ್ಸಾ ಶಾಲೆ, ಅಂತರಗಂಗೆ ರಸ್ತೆ, ಕೋಲಾರMR
148186ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಅಂಜುಮನ್ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೋಲಾರMR
148187ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಅಂಜುಮನ್ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೋಲಾರMR
148188ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದರ್ಗಾ ಮೊಹಲ್ಲಾ, ಕೋಲಾರMR
148189ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದರ್ಗಾ ಮೊಹಲ್ಲಾ, ಕೋಲಾರMR
148190ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದರ್ಗಾ ಮೊಹಲ್ಲಾ, ಕೋಲಾರMR
148191ಉಪ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ, ಬೆ.ಸ.ಕಂ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ಗಾ ಎಂ.ಬಿ ರೋಡ್,ಕೋಲಾರMR
148192ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,ಕೋಲಾರ.MR
148193ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶಹೀನ್ ಶಾ ನಗರ್, ಕೋಲಾರ.MR
148194ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4, ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶಹೀನ್ ಶಾ ನಗರ್, ಕೋಲಾರ.MR
148195ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶಹೀನ್ ಶಾ ನಗರ್, ಕೋಲಾರMR
148196ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3,ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶಹೀನ್ ಶಾ ನಗರ್, ಕೋಲಾರMR
148197ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಸುಲ್ತಾನ್ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ,ಕೋಲಾರ.MR
148198ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಸೇಂಟ್ ಆನ್ಸ್ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆ, ಕೋಲಾರMR
148199ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಸೇಂಟ್ ಆನ್ಸ್ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆ, ಕೋಲಾರMR
148200ಕೊಠಡಿ ಸಂ.1, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಖಾದ್ರಿಪುರMR
148201ಕೊಠಡಿ ಸಂ.2, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಖಾದ್ರಿಪುರMR
148202ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೀಲುಕೋಟೆ, ಕೋಲಾರMR
148203ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೀಲುಕೋಟೆ, ಕೋಲಾರMR
148204ಕೊಠಡಿ ಸಂ.2 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೀಲುಕೋಟೆ,ಕೋಲಾರ.MR
148205ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಸೊಣ್ಣೇನಹಳ್ಳಿ.MR
148206ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಚಾಕಾರಸನಹಳ್ಳಿ,MR
148207ಕೊಠಡಿ ಸಂ.1 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೆಳ್ಳುರುMR
148208ಕೊಠಡಿ ಸಂ.2 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೆಳ್ಳೂರುMR
148209ಕೊಠಡಿ ಸಂ.1 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನರಸಾಪುರMR
148210ಕೊಠಡಿ ಸಂ.2 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನರಸಾಪುರMR
148211ಕೊಠಡಿ ಸಂ.1 ಭಾರತ ರತ್ನ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ,ನರಸಾಪುರMR
148212ಕೊಠಡಿ ಸಂ.2 ಭಾರತ ರತ್ನ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ನರಸಾಪುರMR
148213ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುರ್ಕಿMR
148214ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಖಾಜಿಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿMR
148215ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತೇರಹಳ್ಳಿMR
148216ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಾಪರಾಜನಹಳ್ಳಿMR
148217ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೋನ್ನೇನಹಳ್ಳಿMR
148218ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಸವನತ್ತMR
148219ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಗಿಲಹಳ್ಳಿMR
148220ರೂಂ ನಂ.1, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಡಿರಾಮಸಂದ್ರMR
148221ರೂಂ ನಂ.2, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಡಿರಾಮಸಂದ್ರMR
148222ಕೊಠಡಿ ಸಂ-1 ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಂಡರಾಜನಹಳ್ಳಿMR
148223ಕೊಠಡಿ ಸಂ-2 ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಂಡರಾಜನಹಳ್ಳಿMR
148224ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಅರಾಭಿಕೋತ್ತನೂರುMR
148225ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೆಂದಟ್ಟಿMR
148226ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕಅಯ್ಯರುMR
148227ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವೆಂಕಟಾಪುರMR
148228ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜೋಡಿ ಕೃಷ್ಣಪುರMR
148229ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಪ್ಪಸಂದ್ರMR
148230ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಚ್ಚಟ್ನಹಳ್ಳಿMR
148231ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉದ್ದಪ್ಪನಹಳ್ಳಿMR
148232ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಲಕ್ಷ್ಕಿ ಸಾಗರMR
148233ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಮಸಂದ್ರMR
148234ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಲ್ಲಸಂದ್ರMR
148235ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕರಡುಬಂಡೆ ಹೊಸಹಳ್ಳಿMR
148236ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚುಂಚದೇನಹಳ್ಳಿMR
148237ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚೆಲುವನಹಳ್ಳಿMR
148238ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಮಡೇರಹಳ್ಳಿMR
148239ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗಾಜಲದಿನ್ನೆMR
148240ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಿನೋಭ ನಗರMR
148241ಕೊಠಡಿ ಸಂ-1 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಛತ್ರಕೋಡಿಹಳ್ಳಿMR
148242ಕೊಠಡ ಸಂ-2 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಛತ್ರಕೋಡಿಹಳ್ಳಿMR
148243ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಮ್ಮೇರಹಳ್ಳಿMR
148244ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ದೊಡ್ಡ ಅಯ್ಯೂರುMR
148245ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತ್ಯಾವನಹಳ್ಳಿMR
148246ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಂಗಸಂದ್ರMR
148247ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚೌಡದೇನಹಳ್ಳಿMR
148248ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕಹಸಾಳMR
148249ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೊಡ್ಡ ಹಸಾಳMR
148250ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಈಕಂಬಳ್ಳಿMR
148251ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿMR
148252ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಿಂಬ ಚಾಮನಹಳ್ಳಿMR
148253ಸರ್ಕರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ದಿಂಬMR
148254ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಟೇರಿMR
148255ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಜರಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಾಗರMR
148256ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಿಂಗೋಂಡನಹಳ್ಳಿMR
148257ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೆಗ್ಲಿ ಬೆಣಜೇನಹಳ್ಳಿMR
148258ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚೋಳಘಟ್ಟMR
148259ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೆಗ್ಲಿಹೊಸಹಳ್ಳಿMR
148260ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಲಂಡೂರುMR
148261ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಲತಮ್ಮನಹಳ್ಳಿMR
148262ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿMR
148263ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗುರುಗಂಜಿಗುರ್ಕಿMR
148264ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿMR
148265ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆಲಹಳ್ಳಿMR
148266ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಣಕನಹಳ್ಳಿMR
148267ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಮೈಲಾಂಡಹಳ್ಳಿMR
148268ಕೊಠಡಿ ಸಂ.1 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಕ್ಕಲೇರಿMR
148269ಕೊಠಡಿ ಸಂ.2 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಕ್ಕಲೇರಿMR
148270ಕೊಠಡಿ ಸಂ.3 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಕ್ಕಲೇರಿMR
148271ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗಂಗಾಪುರMR
148272ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾರ್ಕಂಡಪುರMR
148273ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶೆಟ್ಟಿಕೊತ್ತನೂರುMR
148274ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೆಟ್ಟಬೇಣಜೇನಹಳ್ಳಿMR
148275ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶೆಟ್ಟಿಗಾನಹಳ್ಳಿMR
148276ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿನ್ನಪುರMR
148277ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನೆರ್ನಹಳ್ಳಿMR
148278ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋರಗೋಂಡನಹಳ್ಳಿMR
148279ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜಂಗಾಲಹಳ್ಳೀMR
148280ಕೊಠಡಿ ನಂ.1 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮುದುವತ್ತಿMR
148281ಕೊಠಡಿ ನಂ.2 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮುದುವತ್ತಿMR
148282ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ಶ್ವಗಾನಹಳ್ಳಿMR
148283ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಡಗೆರೆMR
148284ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಿರುಮಲಕೋಪ್ಪMR
 
  Copyright (c) 2023, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.