2023 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2023 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)MR (Eng)
1491ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತೊರ್ನಹಳ್ಳಿMR
1492ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತೊರ್ನಹಳ್ಳಿMR
1493ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೈರನಹಳ್ಳಿMR
1494ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೈರನಹಳ್ಳಿMR
1495ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಿಂಡಹಳ್ಳಿMR
1496ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಜಕ್ಕಸಂದ್ರMR
1497ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗೇರುಪುರMR
1498ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ತಂಬಿಹಳ್ಳಿMR
1499ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಭಾವನಹಳ್ಳಿMR
14910ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಜೋಡಿಪುರMR
14911ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಿವಾರಪಟ್ಟಣMR
14912ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -2 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶಿವಾರಪಟ್ಟಣMR
14913ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮುತ್ತುಕದಹಳ್ಳಿMR
14914ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಬೆಳ್ಳಾವಿMR
14915ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಗ್ರಹಾರMR
14916ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಮಜರMR
14917ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹುಂಗೇನಹಳ್ಳಿMR
14918ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹುಂಗೇನಹಳ್ಳಿMR
14919ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಬ್ಬೇನಹಳ್ಳಿMR
14920ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಬ್ಬೇನಹಳ್ಳಿMR
14921ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಲಿಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿMR
14922ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಚವ್ವೇನಹಳ್ಳಿMR
14923ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನಂಬಿಗಾನಹಳ್ಳಿMR
14924ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಆನೇಪುರMR
14925ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹಿಜುವನಹಳ್ಳಿMR
14926ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾದಾಪುರ(ಮ)MR
14927ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕುಂಟನಹಳ್ಳಿMR
14928ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಚಿನಪಗಾನಹಳ್ಳಿMR
14929ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದೊಡ್ಡಸಬ್ಬೇನಹಳ್ಳಿMR
14930ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ದೊಡ್ಡಶಿವಾರMR
14931ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ವಡಗನಹಳ್ಳಿMR
14932ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಚಿಕ್ಕಕಡತೂರುMR
14933ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಇರಬನಹಳ್ಳಿMR
14934ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೆಡಗಿನಬೆಲೆMR
14935ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಡಿವಾಳMR
14936ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಚೊಕ್ಕಂಡಹಳ್ಳಿMR
14937ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಹಾರೋಹಳ್ಳಿMR
14938ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡಕಡತೂರುMR
14939ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡಕಡತೂರುMR
14940ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನಿದರಮಂಗಲMR
14941ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಚಂಬೆMR
14942ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಾರಂಗುಟ್ಟೆMR
14943ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನಕ್ಕನಹಳ್ಳಿMR
14944ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹಳೇಪಾಳ್ಯMR
14945ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೆಂಪಸಂದ್ರMR
14946ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಜಂಗಾನಹಳ್ಳಿMR
14947ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಒಬಟ್ಟಿMR
14948ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಭುವನಹಳ್ಳಿMR
14949ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಯಶವಂತಪುರMR
14950ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಯಶವಂತಪುರMR
14951ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಲಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿMR
14952ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕಾಡದೇನಹಳ್ಳಿMR
14953ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹನುಮಂತನಗರ, ಮಾಲೂರುMR
14954ಬೆಸ್ಕಾಂ ಕಛೇರಿ, ಮಾಲೂರು ಸಬ್ ಡಿವಿಜನ್, ಕೋರ್ಟ ಮುಂಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ಹೆದ್ದಾರಿ, ಮಾಲೂರು ಟೌನ್.MR
14955ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುಂಬಾರಪೇಟೆ ಮಾಲೂರುMR
14956ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 2 ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುಂಬಾರಪೇಟೆ ಮಾಲೂರುMR
14957ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುಂಬಾರಪೇಟೆ, ಮಾಲೂರುMR
14958ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿದ್ಯಾ ಪೀಠ ದೊಡ್ಡಪೇಟೆ ಮಾಲೂರು ಟೌನ್MR
14959ಶ್ರೀ ವಾಸವಿ ವಿದ್ಯಾ ವಿಕಾಸ ಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡಪೇಟೆ, ಮಾಲೂರು ಟೌನ್MR
14960ಪುರಸಭಾ ಕಛೇರಿ, ಮಾಲೂರುMR
14961ಟಿ ಎ ಪಿ ಸಿ ಎಂ ಎಸ್ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೊಠಡಿ ಮಾಲೂರುMR
14962ಶ್ರೀ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಂಗ್ಲ ಮಾದ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಹನುಮಂತ ನಗರ, ಮಾಲೂರು ಟೌನ್‌MR
14963ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಮಾರುತಿ ಬಡಾವಣೆ ಮಾಲೂರು ಟೌನ್‌MR
14964ಮಾರ್ಡನ್ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ), ಮಾರುತಿ ಬಡಾವಣೆ,ಮಾಲೂರು ಟೌನ್.MR
14965ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಲೂರುMR
14966ಯೂನಿಕ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆ , ಮಾರುತಿ ಬಡಾವಣೆ,ಮಾಲೂರು ಟೌನ್MR
14967ಶ್ರೀ ಧರ್ಮರಾಯ ಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಲಾಯದ ಬೀದಿ, ಮಾಲೂರು ಟೌನ್‌MR
14968ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ ರಸ್ತೆ, ಮಾಲೂರು ಟೌನ್‌MR
14969ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ತಾಲೂಕು ಕಛೇರಿ ರಸ್ತೆ, ಮಾಲೂರು ಟೌನ್‌.MR
14970ಮಾರುತಿ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು, ಪಟಾಲಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆ, ಮಾಲೂರುMR
14971ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಟಾಲಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆ ಮಾಲೂರುMR
14972ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಟಾಲಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆ ಮಾಲೂರುMR
14973ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಶಕ್ತಿ ನಗರ,ಮಾಲೂರು ಟೌನ್‌MR
14974ರೂಂ ನಂ.1, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು (ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ) ಮಾಲೂರು ಟೌನ್.MR
14975ರೂಂ ನಂ.2, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು (ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ) ಮಾಲೂರು ಟೌನ್.MR
14976ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು,ಮಾಲೂರು ಟೌನ್‌MR
14977ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಂಗಾದರನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮಾಲೂರುMR
14978ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ ರಸ್ತೆ, ಮಾಲೂರು ಟೌನ್‌MR
14979ಕೂಠಡಿ 1, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಇಂಜನೀಯರಿಂಗ್‌ ಕಚೇರಿ, ಮಾಲೂರುMR
14980ಕೂಠಡಿ 2, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಇಂಜನೀಯರಿಂಗ್‌ ಕಚೇರಿ, ಮಾಲೂರುMR
14981ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೈಲ್ವೇ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಲೂರುMR
14982ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಕಚೇರಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರ ಮಾಲೂರುMR
14983ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೋಡೂರುMR
14984ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಹೊಸಕಟ್ಟಡ) ಗುಡ್ನಹಳ್ಳಿMR
14985ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಸೊಣ್ಣಹಳ್ಳಿMR
14986ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಾಟೇರಿMR
14987ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಚಿಕ್ಕಕುಂತೂರುMR
14988ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡಕುಂತೂರುMR
14989ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ವೀರಕಪುತ್ರMR
14990ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉಳ್ಳೇರಹಳ್ಳಿMR
14991ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹುಣಸಿಕೋಟೆMR
14992ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಂಡಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿMR
14993ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪನಮಾಕನಹಳ್ಳಿMR
14994ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬೈರತ್ನಹಳ್ಳಿMR
14995ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾದನಹಟ್ಟಿMR
14996ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕಾಪುರMR
14997ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾರಸಂದ್ರMR
14998ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹುರಳಗೆರೆMR
14999ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೊಪ್ಪನಹಳ್ಳಿMR
149100ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನೊಸಗೆರೆMR
149101ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನೀಲಕಂಠ ಅಗ್ರಹಾರMR
149102ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಂಗಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿMR
149103ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಿಂಗೀಪುರMR
149104ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಿಟ್ಟಿಗಾನಹಳ್ಳಿMR
149105ಕೂಠಡಿ 1 ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮರಲಹಳ್ಳಿMR
149106ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಂಡುರುMR
149107ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಯಲುವಹಳ್ಳಿMR
149108ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾವಲಗಿರಿಯನಹಳ್ಳಿMR
149109ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾವಲಗಿರಿಯನಹಳ್ಳಿMR
149110ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಗೋಪಸಂದ್ರMR
149111ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಯಲುವಗುಳಿMR
149112ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅರಳೇರಿMR
149113ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಅರಳೇರಿMR
149114ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದ್ಯಾಪಸಂದ್ರMR
149115ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪುರಸನಹಳ್ಳಿMR
149116ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಂಗಾಪುರMR
149117ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಚನ್ನಕಲ್MR
149118ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ತಿಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿMR
149119ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸಕಟ್ದಡ ದೊಡ್ಡಮಲ್ಲೆMR
149120ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಟೇಕಲ್MR
149121ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಟೇಕಲ್MR
149122ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಾಕರಹಳ್ಳಿMR
149123ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕ್ಷೇತ್ರನಹಳ್ಳಿMR
149124ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬನಹಳ್ಳಿMR
149125ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬನಹಳ್ಳಿMR
149126ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹುಲ್ಕೂರುMR
149127ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಾಕನಹಳ್ಳಿMR
149128ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮೇಡಹಟ್ಟಿMR
149129ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಿಟ್ಟಿಗಾನಹಳ್ಳಿMR
149130ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೂರಂಡಹಳ್ಳಿMR
149131ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಅರಸನಹಳ್ಳಿMR
149132ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹುಲಿಮಂಗಲ ಹೊಸಕೋಟೆMR
149133ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮೈಲಾಂಡಹಳ್ಳಿMR
149134ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ತಿರುಮಲಹಟ್ಟಿMR
149135ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಓಬಟ್ಟಿMR
149136ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಸೀತಹಳ್ಳಿMR
149137ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನೆಲ್ಲಹಳ್ಳಿMR
149138ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೆಳವನಹಳ್ಳಿMR
149139ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಹುಳದೇನಹಳ್ಳಿMR
149140ಸಮುದಾಯ ಭವನ ತೊರಹಳ್ಳಿ(ಮ)MR
149141ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೂರ್ನಹೊಸಹಳ್ಳಿMR
149142ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಸಂತೇಹಳ್ಳಿMR
149143ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಜರ ನಿಡಘಟ್ಟMR
149144ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಸೀತನಾಯಕನಹಳ್ಳಿMR
149145ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹುಲಿಮಂಗಲMR
149146ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬರಗೂರುMR
149147ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದೊಮ್ಮಲೂರುMR
149148ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ವೆಂಕಟರಾಜನಹಳ್ಳಿMR
149149ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿMR
149150ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿMR
149151ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅನಿಮಿಟ್ಟನಹಳ್ಳಿMR
149152ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಣಗಲMR
149153ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದಿನ್ನೇರಿMR
149154ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಕಟ್ಟಡ,ಹಾರೋಹಳ್ಳಿMR
149155ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುಡಿಯನೂರುMR
149156ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕುಡಿಯನೂರುMR
149157ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರಾಂಪುರMR
149158ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಸೊಣ್ಣಪ್ಪನಹಟ್ಟಿMR
149159ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಡೂರುMR
149160ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಪುರMR
149161ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಣಿಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿMR
149162ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿMR
149163ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ದೊಡ್ಡನಾಯಕನಹಳ್ಳಿMR
149164ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನಲ್ಲಾಂಡಹಳ್ಳಿMR
149165ಸಮುದಾಯ ಭವನ ತಾಳಕುಂಟೆMR
149166ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿMR
149167ಲಕ್ಕೂರು 1 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, (ಬ್ಲಾಕ್ -1)MR
149168ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಲಕ್ಕೂರು 1 (ಬ್ಲಾಕ್ - 2)MR
149169ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಲಕ್ಕೂರು 2 (ಬ್ಲಾಕ್ - 1)MR
149170ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಲಕ್ಕೂರು 2 (ಬ್ಲಾಕ್ 2)MR
149171ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಯಟ್ಟಕೋಡಿMR
149172ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಿಣ್ಣಸಂದ್ರMR
149173ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅರಣಿಘಟ್ಟMR
149174ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚನ್ನಿಗರಾಯಪುರMR
149175ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೊಡ್ಡಇಗ್ಗಲೂರುMR
149176ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೊಡ್ಡಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿMR
149177ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿMR
149178ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಜೇನಹಳ್ಳಿMR
149179ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆಲಹಳ್ಳಿMR
149180ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನೂಟವೆMR
149181ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ತೊರಲಕ್ಕಿMR
149182ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕಇಗ್ಗಲೂರುMR
149183ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಇಂದುಮಂಗಲMR
149184ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜಯಮಂಗಲMR
149185ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜಗದೇನಹಳ್ಳಿMR
149186ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಂಚೆಮಸ್ಕೂರುMR
149187ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚೌಡದೇನಹಳ್ಳಿMR
149188ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೋಣೂರು ಕೊಪ್ಪMR
149189ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಾಗೊಂಡಹಳ್ಳಿMR
149190ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುತ್ತೇನಹಟ್ಟಿMR
149191ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೊಡ್ಡದಾನವಹಳ್ಳಿMR
149192ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಂ ಹೊಸಹಳ್ಳಿMR
149193ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವರದಾಪುರMR
149194ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೈರನದೂಡ್ಡಿMR
149195ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಳಗನಹಳ್ಳಿMR
149196ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕತಿರುಪತಿMR
149197ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕತಿರುಪತಿMR
149198ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆಲಂಬಾಡಿMR
149199ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಿದ್ದನಹಳ್ಳಿMR
149200ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸೊಣ್ಣೂರುMR
149201ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಾಳಿಗಾನಹಳ್ಳಿMR
149202ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಾಗಾಪುರMR
149203ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುಪ್ಪೂರುMR
149204ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಟುವರಹಳ್ಳಿMR
149205ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯಳೇಸಂದ್ರMR
149206ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕದಾನವಹಳ್ಳಿMR
149207ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಯಸಂದ್ರMR
149208ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೇವರಹಳ್ಳಿMR
149209ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಲತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿMR
149210ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಊಸರಹಳ್ಳಿMR
149211ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗುಂಡ್ಲಪಾಳ್ಯMR
149212ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಸಾಂಡಹಳ್ಳಿMR
149213ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತೊಳಕನಹಳ್ಳಿMR
149214ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಜಕೃಷ್ಣಾಪುರMR
149215ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಕೆರೆMR
149216ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಂಪಂಗೆರೆMR
149217ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -2 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಂಪಂಗೆರೆMR
149218ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಪ್ಪಚ್ಚಹಳ್ಳಿMR
149219ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಂ ಗಂಗಸಂದ್ರMR
149220ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೇ ಹಾರೋಮಾಕನಹಳ್ಳಿMR
149221ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಂಚಾಳMR
149222ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೊಡಗಹಳ್ಳಿMR
149223ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಿಡಮಾಕನಹಳ್ಳಿMR
149224ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಿನ್ನಹಳ್ಳಿMR
149225ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಮಾಸ್ತಿMR
149226ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಮಾಸ್ತಿMR
149227ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಮಾಸ್ತಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3MR
149228ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಮಾಸ್ತಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4MR
149229ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಡವನಹಳ್ಳಿMR
149230ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಡದನಹಳ್ಳಿMR
149231ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಿರುಪನಹಳ್ಳಿMR
149232ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಾಗದೇನಹಳ್ಳಿMR
149233ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ದಾದಿನಾಯಕನದೊಡ್ಡಿMR
149234ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೆನ್ನಘಟ್ಟMR
149235ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಹನ್ನMR
149236ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೆಸರಗೆರೆMR
149237ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದುಡುವನಹಳ್ಳಿMR
149238ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೆಡಿಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿMR
149239ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗಣಿಗಾನಹಳ್ಳಿMR
149240ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತೃಣಸಿMR
149241ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶ್ಯಾಮಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿMR
149242ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೇಹಳ್ಳಿMR
149243ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ನಹಳ್ಳಿMR
149244ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಪ್ಪಯ್ಯನ ಅಗ್ರಹಾರMR
149245ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಲಕನಹಳ್ಳಿMR
149246ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಂಟಹಳ್ಳಿMR
149247ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಸುಗ್ಗೊಂಡಹಳ್ಳಿMR
149248ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಚವರಮಂಗಲMR
149249ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಅಣಿಕರಹಳ್ಳಿMR
 
  Copyright (c) 2023, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.