2023 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2023 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)MR (Eng)
151ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ದೇಶನೂರMR
152ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ದೇಶನೂರMR
153ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಮಧ್ಯಭಾಗ ದೇಶನೂರMR
154ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ ದೇಶನೂರMR
155ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ ದೇಶನೂರMR
156ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ದೇಶನೂರMR
157ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ದೇಶನೂರMR
158ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೊಳ್ಯಾನಟ್ಟಿMR
159ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ಮೊಹರೆMR
1510ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಎಡಭಾಗ,ಮೊಹರೆMR
1511ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ಹೋಸಕೊಟಿMR
1512ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಎಡ ಭಾಗ, ಹೊಸಕೊಟಿMR
1513ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಸುಣಕುಂಪಿMR
1514ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ, ಮಾಸ್ತಮರ್ಡಿMR
1515ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ,ಬಲಭಾಗ, ಮಾಸ್ತಮರ್ಡಿMR
1516ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ವಣ್ಣೂರMR
1517ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಮಧ್ಯಭಾಗ ವಣ್ಣೂರMR
1518ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ವಣ್ಣೂರMR
1519ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ, ವಣ್ಣೂರMR
1520ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಗಜಮಿನಹಾಳMR
1521ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ಹಣಬರಟ್ಟಿMR
1522ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಮಧ್ಯಭಾಗ, ಹಣಬರಟ್ಟಿMR
1523ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ,ಹಣಬರಟ್ಟಿMR
1524ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ಮೆಕಲಮರ್ಡಿMR
1525ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಮಧ್ಯಭಾಗ, ಮೆಕಲಮರ್ಡಿMR
1526ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ ಕಲಕುಪ್ಪಿMR
1527ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ಮಲ್ಲಾಪೂರ ಕೆ.ಎನ್‌MR
1528ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ಮಲ್ಲಾಪೂರ ಕೆ.ಎನ್‌MR
1529ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ,ಹೊಗರ್ತಿMR
1530ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ,ಎಡಭಾಗ, ಸುತಗಟ್ಟಿMR
1531ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ,ಮಧ್ಯಭಾಗ, ಸುತಗಟ್ಟಿMR
1532ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ ಸುತಗಟ್ಟಿMR
1533ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ಮತ್ತಿಕೊಪ್ಪMR
1534ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ಮತ್ತಿಕೊಪ್ಪMR
1535ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಕೊಳದೂರMR
1536ಕುವೇಂಪು ಸೇಂಚ್ಯೂರಿಯನ್ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ನೇಸರಗಿMR
1537ಕುವೆಂಪು ಸೆಂಚುರಿಯನ್ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ,ಎಡಭಾಗ, ನೇಸರಗಿMR
1538ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ನೇಸರಗಿMR
1539ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ನೇಸರಗಿMR
1540ಕುವೆಂಪು ಸೆಂಚ್ಯೂರಿಯನ್ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ, (ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ.ಕಟ್ಟಡ), ನೇಸರಗಿMR
1541ಕುವೆಂಪು ಸೆಂಚ್ಯೂರಿಯನ್ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ, (ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ.ಕಟ್ಟಡ), ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ನೇಸರಗಿMR
1542ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ನೇಸರಗಿMR
1543ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ,ಎಡಭಾಗ, ನೇಸರಗಿMR
1544ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಸೋಮನಟ್ಟಿMR
1545ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ಮದನಭಾಂವಿMR
1546ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಧ್ಯಭಾಗ , ಮದನಭಾಂವಿMR
1547ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಎಡಭಾಗ, ಮದನಭಾಂವಿMR
1548ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ,ಮುರಕಿಭಾಂವಿMR
1549ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಧ್ಯಭಾಗ, ಮುರಕಿಭಾಂವಿMR
1550ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಎಡಭಾಗ, ಮುರಕಿಭಾಂವಿMR
1551ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ,ಎಡಭಾಗ,ಲಕ್ಕುಂಡಿMR
1552ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ಲಕ್ಕುಂಡಿMR
1553ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಯರಗುದ್ದಿMR
1554ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಭೈರನಟ್ಟಿMR
1555ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಣಮ್ಯಾನಟ್ಟಿMR
1556ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಡ ಹಣ್ಣಿಕೇರಿMR
1557ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಫ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ಹಣ್ಣಿಕೇರಿMR
1558ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಫ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ ,ಹಣ್ಣಿಕೇರಿMR
1559ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಫ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಹಣ್ಣಿಕೇರಿMR
1560ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುಮಾರಕೋಳMR
1561ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹಿರೆಮೇಳೆMR
1562ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ಮರಿಕಟ್ಟಿMR
1563ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ,ಬಲಭಾಗ,ಮರಿಕಟ್ಟಿMR
1564ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಗಣಿಕೋಪ್ಪMR
1565ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶಿಗಿಹಳ್ಳಿ ಕೆ.ಎಸ್‌MR
1566ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪುಲಾರಕೊಪ್ಪMR
1567ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ,ಎಡಭಾಗ,ನಾವಲಗಟ್ಟಿMR
1568ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ,ಬಲಭಾಗ, ನಾವಲಗಟ್ಟಿMR
1569ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ನಂ.2 ಹೊಸ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಹೊಸ ನಾವಲಗಟ್ಟಿMR
1570ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜಕನಾಯ್ಕನಕೊಪ್ಪMR
1571ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಫೂರ್ವಕ್ಕೆ ಎಡಭಾಗ, ನಾಗನೂರMR
1572ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ.ಕಟ್ಟಡ, ಪೂರ್ವಭಾಗ, ನಾಗನೂರMR
1573ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ದಕ್ಷಿಣದ ಎಡಭಾಗ ,ನಾಗನೂರMR
1574ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣದ ಬಲಭಾಗ,ನಾಗನೂರMR
1575ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ, ನಾಗನೂರMR
1576ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ಭಾವಿಹಾಳMR
1577ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ಭಾವಿಹಾಳMR
1578ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಯರಗೊಪ್ಪMR
1579ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ತಿಗಡಿMR
1580ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಕಟ್ಟಡ, ತಿಗಡಿMR
1581ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ತಿಗಡಿMR
1582ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ,ಬಲಭಾಗ,ತಿಗಡಿMR
1583ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ,ಎಡಭಾಗ,ತಿಗಡಿMR
1584ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಎಡಭಾಗ,ಗಿರಿಯಾಲ ಕೆ ಬಿMR
1585ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಬಲಭಾಗ,ಗಿರಿಯಾಲ ಕೆ.ಬಿMR
1586ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಬೆಣಚಿನಮರ್ಡಿMR
1587ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಲಭಾಗ, ಚಿಕ್ಕಬಾಗೇವಾಡಿMR
1588ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಧ್ಯಭಾಗ, ಚಿಕ್ಕಬಾಗೇವಾಡಿMR
1589ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಎಡಭಾಗ, ಚಿಕ್ಕಬಾಗೇವಾಡಿMR
1590ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ಗದ್ದಿಕರವಿನಕೊಪ್ಪMR
1591ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ಗದ್ದಿಕರವಿನಕೊಪ್ಪMR
1592ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ,ಬಲಭಾಗ, ಮರಡಿ ನಾಗಲಾಪೂರMR
1593ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ,ಎಡಭಾಗ,ಮರಡಿ ನಾಗಲಾಪೂರMR
1594ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಲೂರMR
1595ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ಪಟ್ಟಿಹಾಳ ಕೆ.ಎಸ್‌MR
1596ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ಪಟ್ಟಿಹಾಳ ಕೆ.ಎಸ್‌MR
1597ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ಸಂಪಗಾಂವ (ಮಡ್ಡಿ ಶಾಲೆ)MR
1598ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ, ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಹತ್ತೀರ ಸಂಪಗಾಂವ (ಮಡ್ಡಿ ಶಾಲೆ)MR
1599ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ಸಂಪಗಾಂವ (ಮಡ್ಡಿ ಶಾಲೆ)MR
15100ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ, ಸಂಪಗಾಂವ (ಸಕ್ಕರೆ ಬಾಂವಿ ಶಾಲೆ)MR
15101ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ. 4, ಹರಿಜನವಾಡಾ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಸಂಪಗಾಂವMR
15102ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ. 4, ಹರಿಜನವಾಡಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಸಂಪಗಾಂವMR
15103ಗ್ರಾಮೀಣ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಎಡಭಾಗ,ಸಂಪಗಾಂವMR
15104ಗ್ರಾಮೀಣ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಮಧ್ಯಭಾಗ,ಸಂಪಗಾಂವMR
15105ಹಳೇ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಚೇರಿ, ಸಂಪಗಾಂವMR
15106ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಬಲಭಾಗ,ಯರಡಾಲMR
15107ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ಯರಡಾಲMR
15108ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಡಿ.ಪಿ.ಇ.ಪಿ. ಕೇಸರಕೊಪ್ಪMR
15109ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಜನತಾ ಕಾಲನಿ,ನೇಗಿನಹಾಳMR
15110ಸರಕಾರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ನೇಗಿನಹಾಳMR
15111ಸರಕಾರಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ನೇಗಿನಹಾಳMR
15112ಶ್ರೀ ಬಿ.ಡಿ.ಇನಾಮದಾರ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ, ಬಲಭಾಗ ನೇಗಿನಹಾಳMR
15113ಶ್ರೀ ಬಿ.ಡಿ.ಇನಾಮದಾರ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ, ಎಡಭಾಗ ನೇಗಿನಹಾಳMR
15114ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಹೊಸ ಕುರಗುಂದMR
15115ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಹೊಸ ಕುರಗುಂದMR
15116ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ಹೊಳಿಹೊಸೂರMR
15117ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಎಡಭಾಗ, ಹೊಳಿಹೊಸೂರMR
15118ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ಹೊಳಿಹೊಸೂರMR
15119ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ಹೊಳಿಹೊಸೂರMR
15120ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಎಂ.ಕೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿMR
15121ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಎಂ.ಕೆ.ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿMR
15122ಗ್ರಾಮ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಕಟ್ಟಡ ಎಂ.ಕೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿMR
15123ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ಎಂ.ಕೆ.ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿMR
15124ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ಎಮ್.ಕೆ.ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿMR
15125ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಬಲಭಾಗ,ಎಂ.ಕೆ.ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ (ದವಾಖಾನೆ ಹತ್ತೀರ)MR
15126ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಎಡಭಾಗ,ಎಂ.ಕೆ.ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ (ದವಾಖಾನೆ ಹತ್ತೀರ)MR
15127ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ಎಂ.ಕೆ.ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿMR
15128ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ಎಂ.ಕೆ.ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿMR
15129ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಬಲಭಾಗ, ಎಂ.ಕೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿMR
15130ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಎಡಭಾಗ, ಎಂ.ಕೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿMR
15131ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಅಮರಾಪೂರMR
15132ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ,(ಬಲಭಾಗ) ದೇವರಶೀಗಿಹಳ್ಳಿMR
15133ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ,(ಎಡಭಾಗ) ದೇವರಶೀಗಿಹಳ್ಳಿMR
15134ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೋಣೆಯ ಪಕ್ಕ, ದೇವರಶೀಗಿಹಳ್ಳಿMR
15135ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವೀರಾಪೂರMR
15136ಕನ್ನಡ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಾಸ್ತಿಕೊಪ್ಪMR
15137ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ದಾಸ್ತಿಕೊಪ್ಪMR
15138ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಾಸ್ತಿಕೊಪ್ಪ (ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ)MR
15139ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ಕಾದ್ರೋಳ್ಳಿMR
15140ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಎಡಭಾಗ, ಕಾದ್ರೋಳ್ಳಿMR
15141ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸಕಟ್ಟಡ, ಕಾದ್ರೋಳ್ಳಿMR
15142ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಎಡಭಾಗ, (ಗಾಂವಠಾಣಾ), ಕಾದ್ರೋಳ್ಳಿMR
15143ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಧ್ಯಭಾಗ, (ಗಾಂವಠಾಣಾ),ಕಾದ್ರೋಳ್ಳಿMR
15144ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಲಭಾಗ,(ಗಾಂವಠಾಣಾ),ಕಾದ್ರೋಳ್ಳಿMR
15145ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಲಭಾಗ, ಹುಣಶೀಕಟ್ಟಿMR
15146ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ) ಹುಣಶೀಕಟ್ಟಿMR
15147ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಎಡಭಾಗ, ಹುಣಶೀಕಟ್ಟಿMR
15148ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬಲಭಾಗ, ಹುಣಶೀಕಟ್ಟಿMR
15149ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ,ಎಡಭಾಗ, ಹುಣಶೀಕಟ್ಟಿMR
15150ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ,ತುರಮರಿMR
15151ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪೂರ್ವ ಭಾಗ,ತುರಮರಿMR
15152ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ತುರಮರಿMR
15153ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಡತನಾಳMR
15154ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ಸವಟಗಿMR
15155ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ ಸವಟಗಿMR
15156ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಲಭಾಗ,ಕಲಭಾವಿMR
15157ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಎಡಭಾಗ,ಕಲಭಾವಿMR
15158ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ಕೊಟಬಾಗಿMR
15159ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ಕೊಟಬಾಗಿMR
15160ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಲಭಾಗ, ಹೂಲಿಕಟ್ಟಿ ಕೆ.ಎMR
15161ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ಹೂಲಿಕಟ್ಟಿ ಕೆ.ಎMR
15162ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾರ್ಗನಕೊಪ್ಪ(ಕ್ಯಾರಕೊಪ್ಪ)MR
15163ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ಮಾರ್ಗನಕೊಪ್ಪMR
15164ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ಮಾರ್ಗನಕೊಪ್ಪMR
15165ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ತೇಗೂರMR
15166ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಲಭಾಗ, ಅಂಬಡಗಟ್ಟಿMR
15167ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಧ್ಯಭಾಗ, ಅಂಬಡಗಟ್ಟಿMR
15168ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಎಡಭಾಗ, ಅಂಬಡಗಟ್ಟಿMR
15169ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ಚೆನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ ನಿಡಮಾಮಿಡಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಬಲಭಾಗ,ಅಂಬಡಗಟ್ಟಿMR
15170ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ಚೆನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ ನಿಡಮಾಮಿಡಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಎಡಭಾಗ,ಅಂಬಡಗಟ್ಟಿMR
15171ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹೊನ್ನಿದಿಬ್ಬMR
15172ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕುಲಮನಟ್ಟಿMR
15173ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ಖೋದಾನಪೂರMR
15174ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ಖೋದಾನಪೂರMR
15175ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ,ಖೋದಾನಪೂರMR
15176ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜಮಳೂರMR
15177ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ,ಹಿರೇನಂದಿಹಳ್ಳಿMR
15178ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಎಡಭಾಗ,ಹಿರೇನಂದಿಹಳ್ಳಿMR
15179ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕನಂದಿಹಳ್ಳಿMR
15180ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೇಮಟ್ಟಿMR
15181ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ,(ಬಲಭಾಗ)ಉಗರಖೋಡMR
15182ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ,(ಎಡಭಾಗ)ಉಗರಖೋಡMR
15183ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಬಚ್ಚನಕೇರಿMR
15184ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ(ಬಲ ಭಾಗ) ತಿಗಡೋಳ್ಳಿMR
15185ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ತಿಗಡೋಳ್ಳಿMR
15186ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)ತಿಗಡೋಳ್ಳಿMR
15187ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ,ತಿಗಡೋಳ್ಳಿMR
15188ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ಬೈಲೂರMR
15189ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಮಧ್ಯಭಾಗ, ಬೈಲೂರMR
15190ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ಬೈಲೂರMR
15191ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ದೇಗಲೋಳ್ಳಿMR
15192ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಸರಖೋಡMR
15193ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಸ್ಸಾಪೂರMR
15194ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶೀಗಿಹಳ್ಳಿ ಕೆ.ಎMR
15195ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ,ಮಲ್ಲಾಪೂರ ಕೆ.ಎMR
15196ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಎಡಭಾಗ, ಅವರಾದಿMR
15197ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಬಲಭಾಗ, ಅವರಾದಿMR
15198ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ,ಎತ್ತಿನಕೇರಿMR
15199ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮೆಟ್ಯಾಲMR
15200ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಶಿವನೂರMR
15201ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ತಿಮ್ಮಾಪೂರMR
15202ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗಿರಿಯಾಲ ಕೆ.ಎMR
15203ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ,ಎಡಭಾಗ,ದೇಗಾಂವMR
15204ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ,ಮಧ್ಯಭಾಗ ,ದೇಗಾಂವMR
15205ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ,ಬಲಭಾಗ,ದೇಗಾಂವMR
15206ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ (ದೇಗಾಂವ)MR
15207ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ,ಹೊನ್ನಾಪೂರMR
15208ಎಮ್ಎಲ್ಎ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ (ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ),ಎಡಭಾಗ, ಕಿತ್ತೂರMR
15209ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮಾ ಸ್ಮಾರಕ ರೋಟರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬಲಭಾಗ, ಕಿತ್ತೂರMR
15210ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮಾ ಸ್ಮಾರಕ ರೋಟರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ಎಡಭಾಗ, ಕಿತ್ತೂರMR
15211ಪಟ್ಪಣ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಿತ್ತೂರMR
15212ಎಮ್ಎಲ್ಎ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ (ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ),ಮಧ್ಯಭಾಗ, ಕಿತ್ತೂರMR
15213ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ / ನಗರ ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನ ಕೋಶ, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ಕಿತ್ತೂರMR
15214ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಕಿತ್ತೂರMR
15215ಎಮ್ಎಲ್ಎ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ (ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ),ಬಲಭಾಗ, ಕಿತ್ತೂರMR
15216ಶ್ರೀ ಗುರುಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ,ಎಡ ಭಾಗ,ಗುರುವಾರ ಪೇಟೆ,ಕಿತ್ತೂರMR
15217ಶ್ರೀ ಗುರುಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ,ಮಧ್ಯಭಾಗ,ಗುರುವಾರ ಪೇಟೆ,ಕಿತ್ತೂರMR
15218ಶ್ರೀ ಗುರುಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ,ಗುರುವಾರ ಪೇಟೆ,ಬಲ ಭಾಗ,ಕಿತ್ತೂರMR
15219ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ (ಗುರುವಾರ ಪೇಟೆ),ಎಡಭಾಗ,ಕಿತ್ತೂರMR
15220ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ,(ಗುರುವಾರ ಪೇಟೆ),ಮಧ್ಯಭಾಗ,ಕಿತ್ತೂರMR
15221ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ,(ಗುರುವಾರ ಪೇಟೆ),ಬಲಭಾಗ,ಕಿತ್ತೂರMR
15222ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಲಭಾಗ,ನಿಚ್ಚಣಕಿMR
15223ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಎಡಭಾಗ,ನಿಚ್ಚಣಕಿMR
15224ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮರಿಗೇರಿMR
15225ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಡೊಂಬರಕೊಪ್ಪMR
15226ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ,ಕುಲವಳ್ಳಿMR
15227ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಗಂಗ್ಯಾನಟ್ಟಿMR
15228ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಗಲಗಿನಮಡMR
15229ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕತ್ರಿದಡ್ಡಿMR
15230ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ,ದಿಂಡಲಕೊಪ್ಪMR
 
  Copyright (c) 2023, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.