2023 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2023 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)MR (Eng)
161ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕುಟರನಟ್ಟಿMR
162ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವಭಾಗ, ಹಿರೇಬೂದನೂರMR
163ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಹಿರೇಬೂದನೂರMR
164ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಳಗಲಿMR
165ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಓಬಲದಿನ್ನಿMR
166ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ, ಎಡಭಾಗ, ಚಚಡಿMR
167ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ, ಬಲಭಾಗ, ಚಚಡಿMR
168ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಎಡಭಾಗ, ಚಚಡಿMR
169ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಬಲಭಾಗ, ಚಚಡಿMR
1610ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕಬೂದನೂರMR
1611ಸರ್ಕಾರಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ವಿಭಾಗ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ತಡಸಲೂರMR
1612ಸರ್ಕಾರಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಬಾಗ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ತಡಸಲೂರMR
1613ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಹಲಕಿMR
1614ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹಲಕಿ ತಾಂಡಾMR
1615ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹೂಲಿಕೇರಿ ತಾಂಡಾMR
1616ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ರಾಮಾಪೂರMR
1617ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಶಿವನಗರ (ರಾಮಾಪೂರ ತಾಂಡೆ)MR
1618ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಶಿವನಗರ ( ರಾಮಾಪೂರ ತಾಂಡಾ)MR
1619ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಮಧ್ಯದ ಕೊಠಡಿ, ಹಾರುಗೊಪ್ಪMR
1620ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ, ಬಲಭಾಗ, ಹಾರುಗೊಪ್ಪMR
1621ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಎಡಭಾಗ, ಹಾರುಗೊಪ್ಪMR
1622ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಗೊಂತಮಾರMR
1623ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ) ಮುತವಾಡMR
1624ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಮುತವಾಡMR
1625ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಇಂಚಲMR
1626ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ಇಂಚಲMR
1627ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ, ಇಂಚಲMR
1628ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಮಧ್ಯ ಭಾಗ, ಇಂಚಲMR
1629ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡ, ಎಡಭಾಗ, ಇಂಚಲMR
1630ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡ, ಬಲಭಾಗ, ಇಂಚಲMR
1631ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ಮರಕುಂಬಿMR
1632ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ,ಬಲಭಾಗ, ಮರಕುಂಬಿMR
1633ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹಿರೇಕೊಪ್ಪMR
1634ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಮುರಗೋಡMR
1635ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಮುರಗೋಡMR
1636ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಮುರಗೋಡMR
1637ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಮುರಗೋಡMR
1638ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಐಇಆರ್‌ಐ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಮುರಗೋಡMR
1639ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಮುರಗೋಡMR
1640ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಟ್ಟಡ ಮುರಗೋಡMR
1641ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ನಂ 2 ( ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್‌ ಹತ್ತಿರ) ಮುರಗೋಡMR
1642ಶ್ರೀ ಮಹಾಂತೇಶ್ವರ ಸಂಯಕ್ತ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಮುರಗೋಡMR
1643ಶ್ರೀ ಮಹಾಂತೇಶ್ವರ ಸಂಯಕ್ತ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಎಡಭಾಗ ಮುರಗೋಡMR
1644ಶ್ರೀ ಮಹಾಂತೇಶ್ವರ ಸಂಯಕ್ತ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಬಲಭಾಗ ಮುರಗೋಡMR
1645ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರುದ್ರಾಪೂರMR
1646ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗಿರಿನಗರ (ರುದ್ರಾಪೂರ ತಾಂಡಾ)MR
1647ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾರಿಮನಿMR
1648ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ದುಂಡನಕೊಪ್ಪMR
1649ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ, ಚಿಕ್ಕೊಪ್ಪ ಕೆ.ಎಂMR
1650ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ, ಚಿಕ್ಕೊಪ್ಪ ಕೆ ಎಂMR
1651ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ನಂ.2, (ಗೊಲ್ಲರ ಕೆರೆ ಹತ್ತಿರ) ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಬೈಲಹೊಂಗಲMR
1652ಪುರಸಭೆ, (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಬೈಲಹೊಂಗಲMR
1653ಜಿಲ್ಲಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಬೈಲಹೊಂಗಲMR
1654ಪುರಸಭೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಸ್ಟಾಫ ರೂಮ, ಬೈಲಹೊಂಗಲMR
1655ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ನಂ.8 ಬಸವೇಶ್ವರ ಅಶ್ರಯ ನಗರ, ಎಡಭಾಗ, ಬೈಲಹೊಂಗಲMR
1656ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ನಂ.8 ಬಸವೇಶ್ವರ ಅಶ್ರಯ ನಗರ, ಬಲಭಾಗ, ಬೈಲಹೊಂಗಲMR
1657ರೈತಭವನ, ಬೈಲಹೊಂಗಲMR
1658ಮೌಲಾನಾ ಅಬುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಜಾದ್‌ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಬಲಭಾಗ, ಬೈಲಹೊಂಗಲMR
1659ಮೌಲಾನಾ ಅಬುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಜಾದ್‌ ಹೈಸ್ಕೂಲ, ಹೊಸಕಟ್ಟಡ, ಬೈಲಹೊಂಗಲMR
1660ಮೌಲಾನಾ ಅಬುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಜಾದ್‌ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಎಡಭಾಗ, ಬೈಲಹೊಂಗಲMR
1661ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ನಂ.4 ಬಾಗವಾನ ಚಾಳ, ಬೈಲಹೊಂಗಲMR
1662ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ನಂ.3 ರೋಗನವರ ಗಲ್ಲಿ, ಬೈಲಹೊಂಗಲMR
1663ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಅರ್ಬನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎದುರುಗಡೆ, ಬೈಲಹೊಂಗಲMR
1664ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ, ಬೈಲಹೊಂಗಲMR
1665ಸ.ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಬೈಲಹೊಂಗಲMR
1666ನಿವೃತ್ತಿ ಸರಕಾರಿ ನೌಕರರ ಕಟ್ಟಡ, ಬೈಲಹೊಂಗಲMR
1667ಎಂ.ಎಲ್‌.ಎ. ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾದರಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.4 ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಬಲಭಾಗ, ಬೈಲಹೊಂಗಲMR
1668ಎಂ.ಎಲ್‌.ಎ. ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾದರಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.4 ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಎಡಭಾಗ, ಬೈಲಹೊಂಗಲMR
1669ಎಂ.ಎಲ್‌.ಎ. ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾದರಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.4 ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಎಡಭಾಗ, ಬೈಲಹೊಂಗಲMR
1670ಎಂ.ಎಲ್‌.ಎ. ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾದರಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.4 ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಬಲಭಾಗ, ಬೈಲಹೊಂಗಲMR
1671ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ತರಬೇತಿ ಕೊಠಡಿ, ಬೈಲಹೊಂಗಲMR
1672ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊಠಡಿ, ಬೈಲಹೊಂಗಲMR
1673ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಬೈಲಹೊಂಗಲMR
1674ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ನಂ.3 ಮೂಗಿ ಗಲ್ಲಿ, ಬೈಲಹೊಂಗಲMR
1675ಎ.ಎಸ್‌. ಹೂಲಿ ಕಲಾ& ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಹಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಬಲಭಾಗ ಬೈಲಹೊಂಗಲMR
1676ಎ.ಎಸ್‌. ಹೂಲಿ ಕಲಾ& ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಹಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಎಡಭಾಗ ಬೈಲಹೊಂಗಲMR
1677ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 3 ಬಲಭಾಗ ಬೈಲಹೊಂಗಲMR
1678ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 3 ಎಡಭಾಗ ಬೈಲಹೊಂಗಲMR
1679ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಗೊಲ್ಲರ ಕೆರೆ ಹತ್ತಿರ, ಎಡಭಾಗ, ಬೈಲಹೊಂಗಲMR
1680ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಗೊಲ್ಲರ ಕೆರೆ ಹತ್ತಿರ, ಬಲಭಾಗ, ಬೈಲಹೊಂಗಲMR
1681ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ, ಬೈಲಹೊಂಗಲMR
1682ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ, ಬೈಲಹೊಂಗಲMR
1683ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ನಂ.1 ಗುಂಡ್ಲೂರ ಚಾಳ ಬಲಭಾಗ, ಬೈಲಹೊಂಗಲMR
1684ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ನಂ.1 ಗುಂಡ್ಲೂರ ಚಾಳ, ಎಡಭಾಗ, ಬೈಲಹೊಂಗಲMR
1685ಕನ್ನಡ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಮಠ ಬಲಭಾಗ, ಬೈಲಹೊಂಗಲMR
1686ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ನಂ 1, ಗುಂಡ್ಲೂರ ಚಾಳ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಬಲಭಾಗ, ಬೈಲಹೊಂಗಲMR
1687ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಗುಂಡ್ಲೂರ ಚಾಳ ಬೈಲಹೊಂಗಲMR
1688ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವಭಾಗ, ಇಂದಿರಾ ನಗರ, ಬೈಲಹೊಂಗಲMR
1689ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಬಲಬದಿ, ಇಂದಿರಾ ನಗರ, ಬೈಲಹೊಂಗಲMR
1690ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಎಡಬದಿ, ಇಂದಿರಾ ನಗರ, ಬೈಲಹೊಂಗಲMR
1691ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ನಂ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಇಂದಿರಾನಗರ ಬೈಲಹೊಂಗಲMR
1692ಶ್ರೀ ಮರಡಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ಇಂದಿರಾ ನಗರ, ಬೈಲಹೊಂಗಲMR
1693ಶ್ರೀ ಮರಡಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ಇಂದಿರಾ ನಗರ, ಬೈಲಹೊಂಗಲMR
1694ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ನಂ 2, ಗೊಂದಳಿ ಗಲ್ಲಿ, ಬೈಲಹೊಂಗಲMR
1695ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ, ಬೈಲವಾಡMR
1696ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ, ಬೈಲವಾಡMR
1697ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ಚಿವಟಗುಂಡಿMR
1698ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ಚಿವಟಗುಂಡಿMR
1699ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ಸಾಣಿಕೊಪ್ಪMR
16100ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ಸಾಣಿಕೊಪ್ಪMR
16101ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ದೇವಲಾಪೂರMR
16102ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ದೇವಲಾಪೂರMR
16103ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ದೇವಲಾಪೂರMR
16104ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ದೇವಲಾಪೂರMR
16105ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ಅಮಟೂರMR
16106ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ಅಮಟೂರMR
16107ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ನಂ ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ, ಬಲಭಾಗ ಆನಿಗೋಳMR
16108ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹೊಸಕಟ್ಟಡ, ಎಡಭಾಗ, ಆನಿಗೋಳMR
16109ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ, ಆನಿಗೋಳMR
16110ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಬಸವೇಶ್ವರ ಓಣಿ, ಹೊಸೂರMR
16111ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ಹೊಸೂರMR
16112ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ , ಎಡ ಭಾಗ ಹೊಸೂರMR
16113ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಮುಂದಿನ ಕೊಠಡಿ, ಹೊಸೂರMR
16114ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ಹೊಸೂರMR
16115ಶ್ರೀ ನೀಲಕಂಠೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ, ಬಲಭಾಗ, ಹೊಸೂರMR
16116ಶ್ರೀ ನೀಲಕಂಠೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ, ಎಡಭಾಗ, ಹೊಸೂರMR
16117ಶ್ರೀ ನೀಲಕಂಠೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಹೊಸೂರMR
16118ಶ್ರೀ ನೀಲಕಂಠೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸಕಟ್ಟಡ, ರೂಮ ನಂ 4, ಹೊಸೂರMR
16119ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಸೊಗಲMR
16120ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ರೂ.ನಂ.1 ಕಾರ್ಲಕಟ್ಟಿMR
16121ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ಮಲ್ಲೂರMR
16122ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ಮಲ್ಲೂರMR
16123ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕಾಗಿಹಾಳ ತಾಂಡೆMR
16124ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ಮಾಟೋಳ್ಳಿMR
16125ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ, ಮಾಟೊಳ್ಳಿMR
16126ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಇಂಗಳಗಿMR
16127ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ಕೊರಿಕೊಪ್ಪMR
16128ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ಕೊರಿಕೊಪ್ಪMR
16129ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ವಕ್ಕುಂದMR
16130ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ವಕ್ಕುಂದMR
16131ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ವಕ್ಕುಂದMR
16132ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ವಕ್ಕುಂದMR
16133ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ವಕ್ಕುಂದMR
16134ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ಚಿಕ್ಕಮೂಳಕೂರ (ನಯಾನಗರ)MR
16135ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬೇವಿನಕೊಪ್ಪMR
16136ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ಹಿರೆಮೂಳಕೂರ (ನಯಾನಗರ)MR
16137ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ಹಿರೆಮೂಳಕೂರ (ನಯಾನಗರ)MR
16138ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ಸಂಗೊಳ್ಳಿMR
16139ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ, ಸಂಗೊಳ್ಳಿMR
16140ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಮಧ್ಯಭಾಗ, ಸಂಗೊಳ್ಳಿMR
16141ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಗುಡದೂರMR
16142ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ಹೊಳಿನಾಗಲಾಪೂರMR
16143ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ಹೊಳಿನಾಗಲಾಪೂರMR
16144ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗರಜೂರMR
16145ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ, ಕೆಂಗಾನೂರMR
16146ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ, ಕೆಂಗಾನೂರMR
16147ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅರವಳ್ಳಿMR
16148ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜಾಲಿಕೊಪ್ಪMR
16149ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಲಿಂಗದಳ್ಳಿMR
16150ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ, ಬೂದಿಹಾಳMR
16151ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ, ಬೂದಿಹಾಳMR
16152ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ಮೂಗಬಸವMR
16153ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ಮೂಗಬಸವMR
16154ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಏಣಗಿMR
16155ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ಸುತಗಟ್ಟಿMR
16156ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ಸುತಗಟ್ಟಿMR
16157ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ಹಿಟ್ಟಣಗಿMR
16158ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ಹಿಟ್ಟಣಗಿMR
16159ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ಯಕ್ಕುಂಡಿMR
16160ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ಯಕ್ಕುಂಡಿMR
16161ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ, ಯಕ್ಕುಂಡಿMR
16162ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ವೆಂಕಟೇಶ ನಗರ, (ಕಾರ್ಲಕಟ್ಟಿ ತಾಂಡಾ)MR
16163ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ವೆಂಕಟೇಶ ನಗರ, (ಕಾರ್ಲಕಟ್ಟಿ ತಾಂಡಾ)MR
16164ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ದೂಪದಾಳMR
16165ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ದೂಪದಾಳMR
16166ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ಬಡ್ಲಿMR
16167ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ಬಡ್ಲಿMR
16168ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕಾತ್ರಾಳMR
16169ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಆಲದಕಟ್ಟಿ ಕೆ.ವಾಯ್‌.MR
16170ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ಸಿಂಗಾರಕೊಪ್ಪMR
16171ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ಸಿಂಗಾರಕೊಪ್ಪMR
16172ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ, ಬಲಭಾಗ, ಅಸುಂಡಿMR
16173ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಬಲಭಾಗ, ಅಸುಂಡಿMR
16174ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಮದ್ಯಭಾಗ, ಅಸುಂಡಿMR
16175ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಎಡಭಾಗ, ಅಸುಂಡಿMR
16176ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹಳೆಕಟ್ಟಡ, ಎಡಭಾಗ, ಅಸುಂಡಿMR
16177ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ರೂಮ ನಂ.1, ಉಡಿಕೇರಿMR
16178ಶ್ರೀ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ, ಉಡಕೇರಿMR
16179ಶ್ರೀ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ, ಉಡಕೇರಿMR
16180ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ, ಬೆಳವಡಿMR
16181ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಹೊಸಕಟ್ಟಡ, ಬೆಳವಡಿMR
16182ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ ಬೆಳವಡಿMR
16183ವೀರ ರಾಣಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಸ್ಮಾರಕ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಬಲಭಾಗ ಬೆಳವಡಿMR
16184ವೀರರಾಣಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಸ್ಮಾರಕ ಪದವಿಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬಲಭಾಗ, ಬೆಳವಡಿMR
16185ವೀರರಾಣಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಸ್ಮಾರಕ ಪದವಿಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಎಡಭಾಗ, ಬೆಳವಡಿMR
16186ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ, ಬೆಳವಡಿMR
16187ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ಪಟ್ಟಿಹಾಳ ಕೆ.ಬಿ.MR
16188ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಮಧ್ಯಭಾಗ, ಪಟ್ಟಿಹಾಳ ಕೆ.ಬಿ.MR
16189ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ಪಟ್ಟಿಹಾಳ ಕೆ.ಬಿ.MR
16190ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ, ಸಿದ್ದಸಮುದ್ರMR
16191ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ದೊಡವಾಡMR
16192ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ, ದೊಡವಾಡMR
16193ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ, ದೊಡವಾಡMR
16194ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಕಾನ್ವೆಂಟ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ, ದೊಡವಾಡMR
16195ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ದೊಡವಾಡMR
16196ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ದೊಡವಾಡMR
16197ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ದೊಡವಾಡMR
16198ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ರೂ.ನಂ.2, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕರಿಕಟ್ಟಿMR
16199ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ರೂ.ನಂ.4, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕರಿಕಟ್ಟಿMR
16200ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಠಡಿ, ಕರಿಕಟ್ಟಿMR
16201ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬದಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -02 ಕರಿಕಟ್ಟಿMR
16202ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ರೂ.ನಂ.6, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕರಿಕಟ್ಟಿMR
16203ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ನನಗುಂದಿಕೊಪ್ಪMR
16204ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ಗುಡಿಕಟ್ಟಿMR
16205ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ಗುಡಿಕಟ್ಟಿMR
16206ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಗೋವನಕೊಪ್ಪMR
16207ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ, ಬಲಭಾಗ, ಗೋವನಕೊಪ್ಪMR
16208ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ, ಎಡಭಾಗ, ಗೋವನಕೊಪ್ಪMR
16209ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ, ಬುಡರಕಟ್ಟಿMR
16210ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ, ಬುಡರಕಟ್ಟಿMR
16211ಶ್ರೀ ನೀಲಕಂಠೇಶ್ವರ ವಿಧ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಸ್ಥೆ, ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಬುಡರಕಟ್ಟಿMR
16212ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಮೂಲೆಯ ಕೋಣೆ, ಬುಡರಕಟ್ಟಿMR
16213ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಬಿದರಗಡ್ಡಿMR
16214ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹಿರೇಬೆಳ್ಳಿಕಟ್ಟಿMR
16215ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ತುರಕರಶೀಗಿಹಳ್ಳಿMR
16216ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಮಧ್ಯಭಾಗ, ತುರಕರಶೀಗಿಹಳ್ಳಿMR
16217ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ತುರಕರಶೀಗಿಹಳ್ಳಿMR
16218ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕಡಸಗಟ್ಟಿMR
16219ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕಬೆಳ್ಳಿಕಟ್ಟಿMR
16220ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ನಂ.3, ಕೆಂಚರಾಮನಹಾಳMR
16221ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ಯಡಳ್ಳಿMR
16222ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ಯಡಳ್ಳಿMR
16223ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವಭಾಗ, ಸಂಗ್ರೇಶಕೊಪ್ಪMR
16224ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ, ಸಂಗ್ರೇಶಕೊಪ್ಪMR
 
  Copyright (c) 2023, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.