2023 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2023 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)MR (Eng)
171ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 2, ದಾಸನಾಳMR
172ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 1, ಮೆಳ್ಳಿಕೇರಿMR
173ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಅಕ್ಕಿಸಾಗರMR
174ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ 3,ಅಕ್ಕಿಸಾಗರMR
175ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ 4, ಮುಗಳಿಹಾಳMR
176ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ 6, ಮುಗಳಿಹಾಳMR
177ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಧಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ 4, ಮುಗಳಿಹಾಳMR
178ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಧಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ 1, ಮುಗಳಿಹಾಳMR
179ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 1, ಇಟ್ನಾಳMR
1710ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕೋಣೆ ನಂ 4, ಕೊಡ್ಲಿವಾಡMR
1711ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 2, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕೊಡ್ಲಿವಾಡMR
1712ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 1, ತಾವಲಗೇರಿMR
1713ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 4, ತಾವಲಗೇರಿMR
1714ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 2, ಕುರಬಗಟ್ಟಿMR
1715ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 1, ಸತ್ತಿಗೇರಿMR
1716ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 5, ಸತ್ತಿಗೇರಿMR
1717ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 12, ಸತ್ತಿಗೇರಿMR
1718ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಸತ್ತಿಗೇರಿMR
1719ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 5, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಸತ್ತಿಗೇರಿMR
1720ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 7 ಸತ್ತಿಗೇರಿMR
1721ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 1, ಗುಡುಮಕೇರಿMR
1722ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 1, ಮಾಡಮಗೇರಿMR
1723ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 3, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಮಾಡಮಗೇರಿMR
1724ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 2, ಕೊಟೂರMR
1725ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 1, ಶಿವಾಪೂರMR
1726ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 2, ಶಿವಾಪೂರMR
1727ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 5, ಶಿವಾಪೂರMR
1728ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 2, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಗೊರಗುದ್ದಿMR
1729ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 3, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಗೊರಗುದ್ದಿMR
1730ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ 1, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕಡಬಿMR
1731ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕಡಬಿMR
1732ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ 3, ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ, ಕಡಬಿMR
1733ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 2, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಬೋಳಕಡಬಿMR
1734ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 2, ಯರಗಣವಿMR
1735ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 1, ಕೋರಕೊಪ್ಪMR
1736ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ 5, ಸೊಪ್ಪಡ್ಲMR
1737ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಧಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ 2, ಸೊಪ್ಪಡ್ಲMR
1738ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 1, ಯರಗಟ್ಟಿMR
1739ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 4, ಯರಗಟ್ಟಿMR
1740ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಯರಗಟ್ಟಿMR
1741ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 1,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಯರಗಟ್ಟಿMR
1742ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ 1, ಯರಗಟ್ಟಿMR
1743ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ 5, ಯರಗಟ್ಟಿMR
1744ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ 8, ಯರಗಟ್ಟಿMR
1745ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ 6, ಯರಗಟ್ಟಿMR
1746ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ 4, ಯರಗಟ್ಟಿMR
1747ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ 2, ಯರಗಟ್ಟಿMR
1748ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 1, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಯರಝರ್ವಿMR
1749ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 1, ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ, ಯರಝರ್ವಿMR
1750ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 6 ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡ ಯರಝರ್ವಿMR
1751ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡ ಯರಝರ್ವಿMR
1752ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 5, ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ, ಬೂದಿಗೊಪ್ಪMR
1753ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 3, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಬೂದಿಗೊಪ್ಪMR
1754ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 1, ನುಗ್ಗಾನಟ್ಟಿMR
1755ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 3, ನುಗ್ಗಾನಟ್ಟಿMR
1756ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ 2, ರೈನಾಪೂರMR
1757ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ 2, ರೈನಾಪೂರMR
1758ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕೋಣೆ ನಂ 1, ಆಲದಕಟ್ಟಿ ಕೆ.ಎಮ್MR
1759ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕೋಣೆ ನಂ 3, ಆಲದಕಟ್ಟಿ ಕೆ.ಎಮ್MR
1760ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಜೀವಾಪೂರMR
1761ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಧಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ 3, ತಲ್ಲೂರMR
1762ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ 5, ತಲ್ಲೂರMR
1763ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 2, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ತಲ್ಲೂರMR
1764ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 3, ಸೋಮಾಪೂರMR
1765ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 1, ಸೋಮಾಪೂರMR
1766ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 2, ಜಾಲಿಕಟ್ಟಿMR
1767ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಧಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ 1, ಮದ್ಲೂರMR
1768ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ 3, ಮದ್ಲೂರMR
1769ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ 5, ಮದ್ಲೂರMR
1770ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಬೆನಕಟ್ಟಿMR
1771ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ 1, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆನಕಟ್ಟಿMR
1772ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ 3, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆನಕಟ್ಟಿMR
1773ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 1, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಮಬನೂರMR
1774ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 1, ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ, ಮಬನೂರMR
1775ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಮಬನೂರMR
1776ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 2, ತೆಗ್ಗಿಹಾಳMR
1777ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 4, ತೆಗ್ಗಿಹಾಳMR
1778ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡ, ಕೋಣೆ ನಂ 2, ಜಕಬಾಳMR
1779ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕೋಣೆ ನಂ 1, ಜಕಬಾಳMR
1780ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ( ಓ.ಬಿ.ಬಿ.) ಕಿಟದಾಳMR
1781ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 1, ಅರ್ಟಗಲ್MR
1782ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 3, ಅರ್ಟಗಲ್MR
1783ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 1, ಬಸರಗಿ ಇನಾಂMR
1784ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 4, ಬಸರಗಿ ಇನಾಂMR
1785ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 1, ಹಳ್ಳೂರMR
1786ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 1, ಹಿರೂರMR
1787ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 3, ಹಿರೂರMR
1788ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 1, ಭಂಡಾರಹಳ್ಳಿMR
1789ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 4, ಭಂಡಾರಹಳ್ಳಿMR
1790ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 2, ತೇರೆದಕೊಪ್ಪMR
1791ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ನಂ 1, ಕೋಣೆ ನಂ 2, ಮುನವಳ್ಳಿMR
1792ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ನಂ 1, ಕೋಣೆ ನಂ 4, ಮುನವಳ್ಳಿMR
1793ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ನಂ.1, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಮುನವಳ್ಳಿMR
1794ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 1, ನಿರ್ಮಲ ನಗರ, ಮುನವಳ್ಳಿMR
1795ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 3, ನಿರ್ಮಲ ನಗರ, ಮುನವಳ್ಳಿMR
1796ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 3, ಬಜಾರ ಹತ್ತಿರ, ಮುನವಳ್ಳಿMR
1797ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 5, ಬಜಾರ ಹತ್ತಿರ, ಮುನವಳ್ಳಿMR
1798ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 2, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ, ಮುನವಳ್ಳಿMR
1799ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕೊಣೆ ನಂ 4, ಪಚಲಿಂಗೇಶ್ಡರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ, ಮುನವಳ್ಳಿMR
17100ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 7, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ, ಮುನವಳ್ಳಿMR
17101ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 4, ಮುನವಳ್ಳಿMR
17102ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 8, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ, ಮುನವಳ್ಳಿMR
17103ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ,16, ಮುನವಳ್ಳಿMR
17104ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 4, ಮುನವಳ್ಳಿMR
17105ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 2, ಮುನವಳ್ಳಿMR
17106ಅಜ್ಜಪ್ಪ ಗಡಮಿ ಕಲಾ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಕೋಣೆ ನಂ.13, ಮುನವಳ್ಳಿMR
17107ಅಜ್ಜಪ್ಪ ಗಡಮಿ ಕಲಾ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಕೋಣೆ ನಂ.12 ಮುನವಳ್ಳಿMR
17108ಅಜ್ಜಪ್ಪ ಗಡಮಿ ಕಲಾ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಕೋಣೆ ನಂ 3, ಮುನವಳ್ಳಿMR
17109ಅಜ್ಜಪ್ಪ ಗಡಮಿ ಕಲಾ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಕೋಣೆ ನಂ 5, ಮುನವಳ್ಳಿMR
17110ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 1, ಗೊಂದಿ-ಕಲ್ಲೋಳಿMR
17111ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 1, ಶಿಂಧೋಗಿMR
17112ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 4, ಶಿಂಧೋಗಿMR
17113ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 1, ಶಿಂಧೋಗಿMR
17114ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 1, ಗೋರಾಬಾಳMR
17115ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ಗೊರಬಾಳMR
17116ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಬಸಿಡೋಣಿMR
17117ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಬಸಿಡೋಣಿMR
17118ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಶಿರಸಂಗಿMR
17119ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ಶಿರಸಂಗಿMR
17120ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 9 ಶಿರಸಂಗಿMR
17121ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 10, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಶಿರಸಂಗಿMR
17122ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 2, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಗೋವನಕೊಪ್ಪ ಇನಾಂMR
17123ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 2, ಗೋವನಕೊಪ್ಪ ಇನಾಂMR
17124ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ 6, ಕಲ್ಲಾಪೂರMR
17125ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಕಲ್ಲಾಪೂರMR
17126ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕೋಣೆ ನಂ 2, ಕಲ್ಲಾಪೂರMR
17127ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 3, ಹೂಲಿಕಟ್ಟಿMR
17128ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 2, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಹೂಲಿಕಟ್ಟಿMR
17129ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 1, ಯಕ್ಕೇರಿMR
17130ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 3, ವಟ್ನಾಳ (ನವಿಲತೀರ್ಥ)MR
17131ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ, ಕೋಣೆ ನಂ 1, ಗೋರವನಕೊಳ್ಳMR
17132ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ, ಕೋಣೆ ನಂ 3, ಗೋರವನಕೊಳ್ಳMR
17133ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.1, ರಾಮನಗರ (ಕಟಮಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ)MR
17134ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕಟಮಳ್ಳಿMR
17135ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ, ಕೋಣೆ ನಂ 1, ಹೂಲಿMR
17136ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ, ಕೋಣೆ ನಂ 2, ಹೂಲಿMR
17137ನೇತಾಜಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಹೂಲಿMR
17138ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ , ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5, ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ ಹೂಲಿMR
17139ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ , ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 6, ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ ಹೂಲಿMR
17140ವ್ಹಿ.ಟಿ.ಎಂ.ಕೆ. ಹೈಸ್ಕೂಲ, ಕೋಣೆ ನಂ 5, ಹೂಲಿMR
17141ವ್ಹಿ.ಟಿ.ಎಂ.ಕೆ. ಹೈಸ್ಕೂಲ, ಕೋಣೆ ನಂ 3, ಹೂಲಿMR
17142ವ್ಹಿ.ಟಿ.ಎಂ.ಕೆ. ಹೈಸ್ಕೂಲ, ಕೋಣೆ ನಂ 4, ಹೂಲಿMR
17143ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಮನಿಕಟ್ಟಿMR
17144ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.3 ಮನಿಕಟ್ಟಿMR
17145ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ 1,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಹರಳಕಟ್ಟಿMR
17146ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷೀಣ ಭಾಗ ಕೊಣೆ ನಂ.7, ಹರಳಕಟ್ಟಿMR
17147ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 3, ಕಗದಾಳMR
17148ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 5, ಕಗದಾಳMR
17149ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಧಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ 1, ಕುರವಿನಕೊಪ್ಪMR
17150ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.1, ಕೋಣೆ ನಂ.3, ಸವದತ್ತಿMR
17151ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 6, ಗಿರಿಜನ್ನವರ ಓಣಿ, ಸವದತ್ತಿMR
17152ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.10, ಗಿರಿಜನ್ನವರ ಓಣಿ, ಸವದತ್ತಿMR
17153ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 8, ಗಿರಿಜನ್ನವರ ಓಣಿ, ಸವದತ್ತಿMR
17154ಎಸ್‌. ಕೆ. ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ, ಕೋಣೆ ನಂ 4, ಸವದತ್ತಿMR
17155ಎಸ್‌. ಕೆ. ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ, ಕೋಣೆ ನಂ 6, ಸವದತ್ತಿMR
17156ಇಂದಿರಾ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಸವದತ್ತಿMR
17157ಇಂದಿರಾ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಸವದತ್ತಿMR
17158ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ನಂ 2 ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಹನಮಗೇರಿ ಲೇನ್‌ ಸವದತ್ತಿMR
17159ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 4, ಕೋಣೆ ನಂ 2, ಸ್ವಾದಿ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ, ಸವದತ್ತಿMR
17160ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ನಂ 4, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಸ್ವಾದೀಮಠದ ಹತ್ತಿರ ಸವದತ್ತಿMR
17161ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 5, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಸವದತ್ತಿMR
17162ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ, ಕೊಣೆ ನಂ 3, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಸವದತ್ತಿMR
17163ಸರಕಾರಿ ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ, ಸವದತ್ತಿMR
17164ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ನಂ.2 ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಹಣಮಗೇರಿ ಓಣಿ ಸವದತ್ತಿMR
17165ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ನಂ 2, ಕೋಣೆ ನಂ 3, ಹಣಮಗೇರಿ ಓಣಿ, ಸವದತ್ತಿMR
17166ತಾಲೂಕಾ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಸವದತ್ತಿMR
17167ತಾಲೂಕಾ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಧಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊಣೆ ಕೋನೆ ನಂ 1, ಸವದತ್ತಿMR
17168ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 3, ಕೋಣೆ ನಂ 2, ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಅಂಬೆಡ್ಕರ ನಗರ, ಸವದತ್ತಿMR
17169ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 3, ಕೋಣೆ ನಂ 2, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಅಂಬೆಡ್ಕರ ನಗರ, ಸವದತ್ತಿMR
17170ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮೀತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೋಣೆ, ಸವದತ್ತಿMR
17171ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮೀತಿ ಸಭಾಗೃಹ, ಸವದತ್ತಿMR
17172ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.6 ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಹತ್ತಿರ ಸವದತ್ತಿMR
17173ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.6 ಕೋಣೆ ನಂ.5 ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಹತ್ತಿರ ಸವದತ್ತಿMR
17174ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ವರ್ತಕರ ಸಮಿತಿ ಬಲ ಭಾಗ, ಸವದತ್ತಿMR
17175ಸರಕಾರಿ ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.1, (ನಬಾರ್ಡ ಯೋಜನೆ), ಗುರ್ಲಹೊಸೂರMR
17176ಸರಕಾರಿ ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೊನೆ ನಂ 3, (ನಬಾರ್ಡ ಯೋಜನೆ), ಗುರ್ಲಹೊಸೂರMR
17177ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ 2, ಗುರ್ಲಹೊಸೂರMR
17178ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ 1, ಗುರ್ಲಹೊಸೂರMR
17179ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ, ಧಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ 1, ಗುರ್ಲಹೊಸೂರMR
17180ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ, ಧಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ 3,ಗುರ್ಲಹೊಸೂರMR
17181ಸರಕಾರಿ ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಗುರ್ಲಹೊಸೂರMR
17182ಸರಕಾರಿ ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.11, ಗುರ್ಲಹೊಸೂರMR
17183ಜಿ.ಜಿ.ಚೋಪ್ರಾ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 7, ಗುರ್ಲಹೊಸೂರMR
17184ಜಿ.ಜಿ.ಚೋಪ್ರಾ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 2, ಗುರ್ಲಹೊಸೂರMR
17185ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 2, ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ, ರೇಣುಕಾ ನಗರ (ಯಲ್ಲಮ್ಮಾ ತಾಂಡಾ)MR
17186ಕಸ್ತೂರಿಬಾ ಗಾಂಧಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 4, ಉಗರಗೋಳMR
17187ಕಸ್ತೂರಿಬಾ ಗಾಂಧಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 2, ಉಗರಗೋಳMR
17188ರೇ.ಅ.ಹಳೇಮನಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕೋಣೆ ನಂ.5, ಉಗರಗೋಳMR
17189ರೇ.ಅ.ಹಳೇಮನಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.10, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಉಗರಗೋಳMR
17190ರೇ.ಅ.ಹಳೇಮನಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.12, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಉಗರಗೋಳMR
17191ಶ್ರೀ ರೇಣುಕಾ (ಯಲ್ಲಮ್ಮ) ದೇವಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಉಗರಗೋಳ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5MR
17192ರೇ.ಅ.ಹಳೇಮನಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.10, ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ, ಉಗರಗೋಳMR
17193ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 1, ಹರ್ಲಾಪೂರMR
17194ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಬಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ 2, ಚಿಕ್ಕುಂಬಿMR
17195ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ 4, ಚಿಕ್ಕುಂಬಿMR
17196ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ1,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಚಿಕ್ಕುಂಬಿMR
17197ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 3, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಚಿಕ್ಕುಂಬಿMR
17198ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಚುಳಕಿMR
17199ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ.3, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಚುಳಕಿMR
17200ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಕೊಣೆ ನಂ 6, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಚುಳಕಿMR
17201ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ 8, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಚುಳಕಿMR
17202ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಆಚಮಟ್ಟಿMR
17203ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 2, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಆಚಮಟ್ಟಿMR
17204ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 13,ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ ಹಂಚಿನಾಳMR
17205ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೊಣೆ ನಂ 12, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಹಂಚಿನಾಳMR
17206ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಕೊಣೆ ನಂ 8 ಹಂಚಿನಾಳMR
17207ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ 10, ಹಂಚಿನಾಳMR
17208ಶ್ರೀ ಫಲಾರೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 1, ಹಂಚಿನಾಳMR
17209ಶ್ರೀ ಫಲಾರೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 3, ಹಂಚಿನಾಳMR
17210ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ 15, ಹಂಚಿನಾಳMR
17211ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕೋಣೆ ನಂ.4, ಹಿರೇಕುಂಬಿMR
17212ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕೋಣೆ ನಂ.7, ಹಿರೇಕುಂಬಿMR
17213ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕೋಣೆ ನಂ.8, ಹಿರೇಕುಂಬಿMR
17214ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 1, ಹಿರೇಕುಂಬಿMR
17215ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 2, ಹಿರೇಕುಂಬಿMR
17216ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 4, ಹಿರೇಕುಂಬಿMR
17217ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.2, ದಡೇರಕೊಪ್ಪMR
17218ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೊಣೆ ನಂ 10, ದಡೇರಕೊಪ್ಪMR
17219ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 1, ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಡಸೂರMR
17220ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 6, ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಡಸೂರMR
17221ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ 1, ಬೆಡಸೂರMR
17222ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ 2, ಬೆಡಸೂರMR
17223ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಯಡ್ರಾಂವಿMR
17224ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಯಡ್ರಾಂವಿMR
17225ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕೋಣೆ ನಂ.3, ಯಡ್ರಾಂವಿMR
17226ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 1, ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ, ಹಿರೇಉಳ್ಳಿಗೇರಿMR
17227ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 1, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಹಿರೇಉಳ್ಳಿಗೇರಿMR
17228ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಚಿಕ್ಕಉಳ್ಳಿಗೇರಿMR
17229ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 2, ಚಿಕ್ಕಉಳ್ಳಿಗೇರಿMR
17230ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 1, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಇನಾಂಹೊಂಗಲMR
17231ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 2, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಇನಾಂಹೊಂಗಲMR
17232ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಇನಾಮಹೊಂಗಲMR
 
  Copyright (c) 2023, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.