2023 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2023 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)MR (Eng)
1781ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತೆನೆಯೂರುMR
1782ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತಿಮ್ಮಪ್ಪನಹಳ್ಳಿMR
1783ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಈ ಹೊಸಹಳ್ಳಿMR
1784ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಇಟ್ಟಸಂದ್ರMR
1785ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಈಸ್ತೂರುMR
1786ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಾಳಕುಂಟೆMR
1787ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 1, ಹಿಂಡಿಗನಾಳMR
1788ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 2, ಹಿಂಡಿಗನಾಳMR
1789ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತರಬಹಳ್ಳಿMR
17810ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕೊಂಡಹಳ್ಳಿMR
17811ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಳಸಗೆರೆMR
17812ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಅರೇಹಳ್ಳಿMR
17813ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ. 1, ನೆಲವಾಗಿಲುMR
17814ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.2, ನೆಲವಾಗಿಲುMR
17815ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾರಹಳ್ಳಿMR
17816ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಸಿದ್ದನಹಳ್ಳಿMR
17817ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಎಸ್ ವಡ್ಡಹಳ್ಳಿMR
17818ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಗೆದ್ದಲಹಳ್ಳಿಪುರMR
17819ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರಾಮಗೋವಿಂದಪುರMR
17820ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚೀಮಸಂದ್ರMR
17821ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅನುಪಹಳ್ಳಿMR
17822ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ದ್ಯಾವಸಂದ್ರMR
17823ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೆಂಡಿಗಾನಹಳ್ಳಿMR
17824ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕರಳಗೆರೆMR
17825ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅರಸನಹಳ್ಳಿMR
17826ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಂಕೋನಹಳ್ಳಿMR
17827ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತಮ್ಮರಸನಹಳ್ಳಿMR
17828ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡ ಅರಳಗೆರೆMR
17829ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಟಿ ಅಗ್ರಹಾರMR
17830ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ರೂ.ನಂ.1, ನಂದಗುಡಿMR
17831ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ರೂ.ನಂ.2, ನಂದಗುಡಿMR
17832ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ರೂ.ನಂ.3, ನಂದಗುಡಿMR
17833ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಳೇವೂರುMR
17834ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬನಹಳ್ಳಿMR
17835ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಎನ್ ಹೊಸಹಳ್ಳಿMR
17836ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊರಟಿMR
17837ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಿನ್ನೆ ಕೊರಟಿMR
17838ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೆಡಕನಹಳ್ಳಿMR
17839ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕರ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 1, ಬೈಲನರಸಾಪುರMR
17840ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕರ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 2, ಬೈಲನರಸಾಪುರMR
17841ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕರ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಬಲಭಾಗ, ರೂಂ ನಂ 3, ಬೈಲನರಸಾಪುರMR
17842ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ. ಬೈಲನರಸಾಪುರMR
17843ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಂಡ್ರಹಳ್ಳಿMR
17844ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ನಡುವಿನಪುರMR
17845ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಓಬಳಹಳ್ಳಿMR
17846ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮೋತಕದಹಳ್ಳಿMR
17847ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಚೊಕ್ಕಸಂದ್ರMR
17848ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕರಪನಹಳ್ಳಿMR
17849ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಭಾವಾಪುರMR
17850ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಭುವನಹಳ್ಳಿMR
17851ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೆ ಸತ್ಯವಾರMR
17852ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ. ಗುಳ್ಳಹಳ್ಳಿMR
17853ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿMR
17854ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ. ಗಿಡ್ಡಪ್ಪನಹಳ್ಳಿMR
17855ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ವಳಗೆರೆಪುರMR
17856ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ಸೂಲಿಬೆಲೆMR
17857ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.1, ಸೂಲಿಬೆಲೆMR
17858ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.2, ಸೂಲಿಬೆಲೆMR
17859ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.3, ಸೂಲಿಬೆಲೆMR
17860ಶ್ರೀ ವಿವೇಕಾನಂದ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.1 ಸೂಲಿಬೆಲೆMR
17861ಶ್ರೀ ವಿವೇಕಾನಂದ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.2 ಸೂಲಿಬೆಲೆMR
17862ಶ್ರೀ ವಿವೇಕಾನಂದ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.3 ಸೂಲಿಬೆಲೆMR
17863ಶ್ರೀ ವಿವೇಕಾನಂದ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.4 ಸೂಲಿಬೆಲೆMR
17864ಶ್ರೀ ವಿವೇಕಾನಂದ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.5 ಸೂಲಿಬೆಲೆMR
17865ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕದರನಪುರMR
17866ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.1, ಅತ್ತಿಬೆಲೆMR
17867ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.2, ಅತ್ತಿಬೆಲೆMR
17868ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಸಾದಪ್ಪನಹಳ್ಳಿMR
17869ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಯನಗುಂಟೆMR
17870ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಮ್ಮಸಂದ್ರMR
17871ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಸಿಗಾಳMR
17872ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸೊಣ್ಣಹಳ್ಳಿಪುರMR
17873ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಎಂ ಸತ್ಯವಾರMR
17874ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಇ ಮುತ್ಸಂದ್ರMR
17875ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡಕೋಲಿಗMR
17876ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ನಗರೇನಹಳ್ಳಿMR
17877ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮುತ್ತುಕದಹಳ್ಳಿMR
17878ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ನಂ 1 ಬೇಗೂರುMR
17879ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ನಂ 2, ಬೇಗೂರುMR
17880ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಭೀಮಕನಹಳ್ಳಿMR
17881ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ನಂ-1, ಕೆಂಬಳಿಗಾನಹಳ್ಳಿMR
17882ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ನಂ-2, ಕೆಂಬಳಿಗಾನಹಳ್ಳಿMR
17883ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಿ.ಟಿ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿMR
17884ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಲಿಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿMR
17885ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಡಿ ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿMR
17886ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಿಸನಹಳ್ಳಿMR
17887ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 1 ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಶಿವನಾಪುರMR
17888ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ-2 ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಶಿವನಾಪುರMR
17889ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ರೂಂ ನಂ 3, ಶಿವನಾಪುರMR
17890ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೀಮಾಪುರMR
17891ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿMR
17892ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೆತ್ತಕ್ಕಿMR
17893ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಲಿಂಗಾಪುರMR
17894ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾರಸಂಡಹಳ್ಳಿMR
17895ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗಂಗಾಪುರMR
17896ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಾಣಾಮಾಕನಹಳ್ಳಿMR
17897ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ.1 ತಾವರೆಕೆರೆMR
17898ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.2, ತಾವರೆಕರೆMR
17899ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮಂಚಪ್ಪನಹಳ್ಳಿMR
178100ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕಾಳಪ್ಪನಹಳ್ಳಿMR
178101ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಯಳಚಹಳ್ಳಿMR
178102ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂಜಾರಾಮನಹಳ್ಳಿMR
178103ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.1, ಮುಗಬಾಳMR
178104ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.2, ಮುಗಬಾಳMR
178105ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ನಂ-1, ದೊಡ್ಡನಲ್ಲೂರಹಳ್ಳಿMR
178106ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ನಂ-2, ದೊಡ್ಡನಲ್ಲೂರಹಳ್ಳಿMR
178107ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮಲ್ಲಿಮಾಕನಪುರMR
178108ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕನಲ್ಲೂರಹಳ್ಳಿMR
178109ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಚೋಳಪ್ಪನಹಳ್ಳಿMR
178110ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚೊಕ್ಕಹಳ್ಳಿMR
178111ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಿಲ್ಲಗುಂಪೆMR
178112ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ನಂ-1, ಕಂಬಳೀಪುರMR
178113ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ನಂ-2, ಕಂಬಳೀಪುರMR
178114ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರMR
178115ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ. ವಾಬಸಂದ್ರMR
178116ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ. ವೆಂಕಟಾಪುರMR
178117ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಲಕ್ಕೊಂಡಹಳ್ಳಿMR
178118ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಶಂಕಣೀಪುರMR
178119ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಆಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿMR
178120ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿMR
178121ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.1, ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿMR
178122ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.2, ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿMR
178123ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡಹುಲ್ಲೂರುMR
178124ಹಳೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ, ದೊಡ್ಡಹುಲ್ಲೂರುMR
178125ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕಹುಲ್ಲೂರುMR
178126ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಲಸಹಳ್ಳಿMR
178127ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.1, ದಾಸರಹಳ್ಳಿMR
178128ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.2, ದಾಸರಹಳ್ಳಿMR
178129ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಟ್ಟೂರುMR
178130ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗೊಟ್ಟಿಪುರMR
178131ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ. ಮೈಲಾಪುರMR
178132ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಳಗೆರೆಪುರMR
178133ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗೂಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿMR
178134ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡನಲ್ಲಾಳMR
178135ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕನಲ್ಲಾಳMR
178136ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ದಬ್ಬಗುಂಟೆMR
178137ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಿಡಘಟ್ಟMR
178138ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅತ್ತಿವಟ್ಟMR
178139ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತವಟಹಳ್ಳಿMR
178140ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಸೋಂಪುರMR
178141ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 1, ಕುಂಬಳಹಳ್ಳಿMR
178142ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 2, ಕುಂಬಳಹಳ್ಳಿMR
178143ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 3, ಕುಂಬಳಹಳ್ಳಿMR
178144ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿMR
178145ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ಎಂ ವಿ ಬಡಾವಣೆ, ರೂಂ ನಂ 1,ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಹೊಸಕೋಟೆ ಟೌನ್MR
178146ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ,( ಎಂ ವಿ ಬಡಾವಣೆ, ರೂಂ ನಂ 2,ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಹೊಸಕೋಟೆ ಟೌನ್MR
178147ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ,ಎಂ ವಿ ಬಡಾವಣೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ,ರೂಂ ನಂ 3) ಹೊಸಕೋಟೆ ಟೌನ್MR
178148ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ,ಎಂ ವಿ ಬಡಾವಣೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ,ರೂಂ ನಂ 4), ಹೊಸಕೋಟೆ ಟೌನ್MR
178149ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಪಶ್ಛಿಮ ಭಾಗ ರೂಂ ನಂ 5 ಎಂ ವಿ ಬಡಾವಣೆ, ಹೊಸಕೋಟೆ ಟೌನ್MR
178150ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಪಶ್ಛಿಮ ಭಾಗ ರೂಂ ನಂ 6 ಎಂ ವಿ ಬಡಾವಣೆ, ಹೊಸಕೋಟೆ ಟೌನ್MR
178151ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ, ಎಂ ವಿ ಬಡಾವಣೆ, ರೂಂ.ನಂ.1, ಹೊಸಕೋಟೆ ಟೌನ್MR
178152ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ, ಎಂ ವಿ ಬಡಾವಣೆ, ರೂಂ.ನಂ.2, ಹೊಸಕೋಟೆ ಟೌನ್MR
178153ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ, ಎಂ ವಿ ಬಡಾವಣೆ, ರೂಂ.ನಂ.3, ಹೊಸಕೋಟೆ ಟೌನ್MR
178154ಸ್ವತಂತ್ರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್‌ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ 1, ರೂಂ ನಂ 1) ಎಂ ವಿ ಬಡಾವಣೆ, ಹೊಸಕೋಟೆ ಟೌನ್MR
178155ಸ್ವತಂತ್ರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್‌ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ 1, ರೂಂ ನಂ 2)ಎಂ ವಿ ಬಡಾವಣೆ, ಹೊಸಕೋಟೆ ಟೌನ್MR
178156ಸ್ವತಂತ್ರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್‌ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ 1, ರೂಂ ನಂ 3)ಎಂ ವಿ ಬಡಾವಣೆ, ಹೊಸಕೋಟೆ ಟೌನ್MR
178157ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ರೂಂ ನಂ.1, ವಿ.ವಿ.ಬಡಾವಣೆ, ಹೊಸಕೋಟೆ ಟೌನ್MR
178158ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ರೂಂ ನಂ.2, ವಿ.ವಿ.ಬಡಾವಣೆ, ಹೊಸಕೋಟೆ ಟೌನ್MR
178159ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ರೂಂ.ನಂ.3, ವಿ.ವಿ.ಬಡಾವಣೆ, ಹೊಸಕೋಟೆ ಟೌನ್MR
178160ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ರೂಂ.ನಂ.4, ವಿ.ವಿ.ಬಡಾವಣೆ, ಹೊಸಕೋಟೆ ಟೌನ್MR
178161ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ರೂಂ.ನಂ.5, ವಿ.ವಿ.ಬಡಾವಣೆ, ಹೊಸಕೋಟೆ ಟೌನ್MR
178162ಸ್ವತಂತ್ರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್‌ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ 1, ರೂಂ ನಂ 4), ಹೊಸಕೋಟೆ ಟೌನ್MR
178163ಸ್ವತಂತ್ರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್‌(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ 1, ರೂಂ ನಂ 5), ಹೊಸಕೋಟೆ ಟೌನ್MR
178164ಸ್ವತಂತ್ರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್‌ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ರೂಂ ನಂ 6), ಹೊಸಕೋಟೆ ಟೌನ್MR
178165ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ರೂಂ ನಂ 1, ಹೊಸಕೋಟೆ ಟೌನ್MR
178166ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ರೂಂ ನಂ 2, ಹೊಸಕೋಟೆ ಟೌನ್MR
178167ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ರೂಂ ನಂ 3, ಹೊಸಕೋಟೆ ಟೌನ್MR
178168ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸೌಧ, ಕೊಠಡಿ ನಂ 1, ಹೊಸಕೋಟೆ ಟೌನ್MR
178169ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸೌಧ, ಕೊಠಡಿ ನಂ 2, ಹೊಸಕೋಟೆ ಟೌನ್MR
178170ನಗರಸಭೆ ಕಛೇರಿ ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡ, ರೂಂ,ನಂ 1, ಹೊಸಕೋಟೆ ಟೌನ್MR
178171ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಜೆ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ,ರೂಂ ನಂ.1, ಹೊಸಕೋಟೆ ಟೌನ್MR
178172ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ , ಜೆ ಸಿ ರಸ್ತೆ , ರೂಂ ನಂ 2, ಹೊಸಕೋಟೆ ಟೌನ್MR
178173ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂ.ನಂ. 1, ಗೌತಮ ಕಾಲೋನಿ, ಹೊಸಕೋಟೆ ಟೌನ್MR
178174ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂ.ನಂ.2, ಗೌತಮ ಕಾಲೋನಿ, ಹೊಸಕೋಟೆ ಟೌನ್MR
178175ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಖಾಜಿಮೊಹಲ್ಲ, (ಪೂರ್ವಭಾಗ, ರೂ.ನಂ.1), ಹೊಸಕೋಟೆ ಟೌನ್MR
178176ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಖಾಜಿಮೊಹಲ್ಲ, (ಪೂರ್ವಭಾಗ, ರೂ.ನಂ.2), ಹೊಸಕೋಟೆ ಟೌನ್MR
178177ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಖಾಜಿಮೊಹಲ್ಲ, (ಪೂರ್ವಭಾಗ, ರೂ.ನಂ.3), ಹೊಸಕೋಟೆ ಟೌನ್MR
178178ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಖಾಜಿಮೊಹಲ್ಲ, (ಪೂರ್ವಭಾಗ, ರೂ.ನಂ.4), ಹೊಸಕೋಟೆ ಟೌನ್MR
178179ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಖಾಜಿಮೊಹಲ್ಲ, (ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ, ರೂ.ನಂ.5), ಹೊಸಕೋಟೆ ಟೌನ್MR
178180ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುರುಬರ ಪೇಟೆ, ರೂಂ ನಂ 1, ಹೊಸಕೋಟೆ ಟೌನ್MR
178181ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಮಾದ್ಯಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ. ಬಸ್‌ ಸ್ಟಾಂಡ್‌ ಹತ್ತಿರ, ರೂಂ ನಂ 1, ಹೊಸಕೋಟೆ ಟೌನ್MR
178182ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುರುಬರಪೇಟೆ, ರೂಂ ನಂ 2, ಹೊಸಕೋಟೆ ಟೌನ್MR
178183ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುರುಬರಪೇಟೆ, ರೂಂ ನಂ 3, ಹೊಸಕೋಟೆ ಟೌನ್MR
178184ನಗರಸಭೆ ಕಛೇರಿ ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡ, ರೂಂ ನಂ 2, ಹೊಸಕೋಟೆ ಟೌನ್MR
178185ನಗರಸಭೆ ಕಛೇರಿ ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡ, ರೂಂ ನಂ 3, ಹೊಸಕೋಟೆ ಟೌನ್MR
178186ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಜೆ ಸಿ ವೃತ್ತ , ರೂಂ ನಂ 1, ಹೊಸಕೋಟೆ ಟೌನ್MR
178187ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಜೆ ಸಿ ವೃತ್ತ , ರೂಂ ನಂ 2, ಹೊಸಕೋಟೆ ಟೌನ್MR
178188ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ರೂಂ ನಂ 3, ಜೆ ಸಿ ಸರ್ಕಲ್‌), ಹೊಸಕೋಟೆ ಟೌನ್MR
178189ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬಸ್‌ ಸ್ಟಾಂಡ್‌ ಹತ್ತಿರ, ರೂಂ ನಂ 2, ಹೊಸಕೋಟೆ ಟೌನ್MR
178190ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಂಡುಪಾಳ್ಯ, ಹೊಸಕೋಟೆ ಟೌನ್MR
178191ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಿದ್ದಾರ್ಥನಗರ, ಹೊಸಕೋಟೆ ಟೌನ್MR
178192ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವರದಾಪುರ, ಹೊಸಕೋಟೆ ಟೌನ್MR
178193ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಳತೂರುMR
178194ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹರಳೂರುMR
178195ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಸೋಲೂರುMR
178196ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಓರೋಹಳ್ಳಿMR
178197ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಇಂಜನಹಳ್ಳಿMR
178198ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಪ್ಪಸಂದ್ರMR
178199ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡತಗ್ಗಲಿMR
178200ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡದೇನಹಳ್ಳಿMR
178201ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆಲಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿMR
178202ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉಮ್ಮಲುMR
178203ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತಗ್ಗಲಿ ಹೊಸಹಳ್ಳಿMR
178204ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗೊಣಕನಹಳ್ಳಿMR
178205ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೆಳಮಂಗಲMR
178206ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕರಿಬೀರನ ಹೊಸಹಳ್ಳಿMR
178207ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 1, ಜಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿMR
178208ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 2, ಜಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿMR
178209ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 1, ಕಣ್ಣೂರಹಳ್ಳಿMR
178210ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 2, ಕಣ್ಣೂರಹಳ್ಳಿMR
178211ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 3, ಕಣ್ಣೂರಹಳ್ಳಿ, ಹೊಸಕೋಟೆ ಟೌನ್MR
178212ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಚೀಮಂಡಹಳ್ಳಿMR
178213ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಗಣಗಲುMR
178214ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕಗಟ್ಟಿಗನಬ್ಬೆMR
178215ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸರ್ಕಾರ್ ಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿMR
178216ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೆತ್ತನಹಳ್ಳಿMR
178217ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡಗಟ್ಟಿಗನಬ್ಬೆMR
178218ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಪೂಜೇನ ಅಗ್ರಹಾರMR
178219ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಭಕ್ತರಹಳ್ಳಿMR
178220ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿMR
178221ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಜಿನ್ನಾಗರMR
178222ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ದೇವಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿMR
178223ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 1, ವಾಗಟMR
178224ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 2, ವಾಗಟMR
178225ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಗೋವಿಂದಪುರMR
178226ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹೊಣಚನಹಳ್ಳಿMR
178227ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕಾಮರಸನಹಳ್ಳಿMR
178228ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 1, ಕಟ್ಟಿಗೇನಹಳ್ಳಿMR
178229ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 2, ಕಟ್ಟಿಗೇನಹಳ್ಳಿMR
178230ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಛತ್ರಿಪಾಳ್ಯMR
178231ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬೊಮ್ಮನಬಂಡೆMR
178232ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಖಾಜಿಹೊಸಹಳ್ಳಿMR
178233ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ತಿಂಡ್ಲುMR
178234ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಪರಮನಹಳ್ಳಿMR
178235ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ತರಬಹಳ್ಳಿMR
178236ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 1, ಮಾಕನಹಳ್ಳಿMR
178237ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 2, ಮಾಕನಹಳ್ಳಿMR
178238ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡದಾಸರಹಳ್ಳಿMR
178239ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಣೇಕಲ್ಲುMR
178240ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಚರಕನಹಳ್ಳಿMR
178241ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬಿಸನಹಳ್ಳಿMR
178242ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹುಣಸೇಹಳ್ಳಿMR
178243ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 1, ನಡುವತ್ತಿMR
178244ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ 2, ನಡುವತ್ತಿMR
178245ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ 1,ಮಲ್ಲಸಂದ್ರMR
178246ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ 2,ಮಲ್ಲಸಂದ್ರMR
178247ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 1,ಕೊರಳೂರುMR
178248ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ 2,ಕೊರಳೂರುMR
178249ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-1, ತಿರುಮಲಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿMR
178250ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-2, ತಿರುಮಲಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿMR
178251ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 1, ಸಮೇತನಹಳ್ಳಿMR
178252ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 2, ಸಮೇತನಹಳ್ಳಿMR
178253ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 3,ಸಮೇತನಹಳ್ಳಿMR
178254ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 4, ಸಮೇತನಹಳ್ಳಿMR
178255ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 1, ಭೋದನಹೊಸಹಳ್ಳಿMR
178256ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 2, ಭೋದನಹೊಸಹಳ್ಳಿMR
178257ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 1, ದೊಡ್ಡದುನ್ನಸಂದ್ರMR
178258ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ 2, ದೊಡ್ಡದುನ್ನಸಂದ್ರMR
178259ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 1, ದೇವನಗೊಂದಿMR
178260ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 2,ದೇವನಗೊಂದಿMR
178261ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ, ದೇವಲಾಪುರMR
178262ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಲಿಂಗಧೀರಮಲ್ಲಸಂದ್ರMR
178263ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಹಂದೇನಹಳ್ಳಿMR
178264ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮೇಡಹಳ್ಳಿMR
178265ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ. ನಂ 1, ಮೇಡಿಮಲ್ಲಸಂದ್ರMR
178266ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಮೇಡಿಮಲ್ಲಸಂದ್ರ ರೂ.ನಂ 2MR
178267ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಮೇಡಿಮಲ್ಲಸಂದ್ರ ರೂ.ನಂ 3MR
178268ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಡಿ ಹೊಸಹಳ್ಳಿMR
178269ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಓಬಳಾಪುರMR
178270ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಅನುಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿMR
178271ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಯಡಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿMR
178272ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.1 ಮುತ್ಕೂರುMR
178273ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ.2 ಮುತ್ಕೂರುMR
178274ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ನಾಗನಾಯಕನಕೋಟೆMR
178275ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ. ಹಾರೋಹಳ್ಳಿMR
178276ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಅಜ್ಜಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿMR
178277ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಟೂರುMR
178278ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ.ರೂಂ ನಂ.1 ಮುತ್ಸಂದ್ರMR
178279ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ.ರೂಂ ನಂ.2 ಮುತ್ಸಂದ್ರMR
178280ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೆಳ್ಳಿಕೆರೆMR
178281ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿMR
178282ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅರೇಹಳ್ಳಿMR
178283ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ.1 ಕಲ್ಕುಂಟೆ ಅಗ್ರಹಾರMR
178284ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ.2 ಕಲ್ಕುಂಟೆ ಅಗ್ರಹಾರMR
178285ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ.ರೂಂ ನಂ.1 ಎಸ್ ನಾರಾಯಣಕೆರೆMR
178286ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ.ರೂಂ ನಂ.2 ಎಸ್ ನಾರಾಯಣಕೆರೆMR
178287ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತತ್ತನೂರುMR
178288ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತಿರುವರಂಗMR
178289ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಗಣಗಲೂರುMR
178290ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬಾಗೂರುMR
178291ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಗುಂಡೂರುMR
178292ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಿದ್ದನಪುರMR
178293ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾರಂಗೆರೆMR
 
  Copyright (c) 2023, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.