2023 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2023 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)MR (Eng)
1791ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಗುಂಜೂರುMR
1792ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ , ಮೇಲಿನಜೂಗಾನಹಳ್ಳಿMR
1793ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ , ಕೆಳಗಿನಜೂಗಾನಹಳ್ಳಿMR
1794ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಎಸ್‌.ಎಸ್‌ ಘಾಟಿMR
1795ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಲಗುಮೇನಹಳ್ಳಿMR
1796ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಕಲ್ಲುಕೋಟೆMR
1797ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಹಿರೇಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ, ರೂ.ನಂ.1MR
1798ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ,ಚಿಕ್ಕಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿMR
1799ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ತುರುವನಹಳ್ಳಿMR
17910ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ದುರ್ಗೇನಹಳ್ಳಿMR
17911ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಸುಬ್ಬರಾಯ ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿMR
17912ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಪಾಲ್ ಪಾಲ್ ದಿನ್ನೆMR
17913ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಮೇಲಿನನಾಯಕರಂಡಹಳ್ಳಿMR
17914ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಕೆಳಗಿನನಾಯಕರಂಡಹಳ್ಳಿMR
17915ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ,ನೆಲ್ಲುಕುಂಟೆMR
17916ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಮಜರಾ ಹೊಸಹಳ್ಳಿMR
17917ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ,ಚೀಲೇನಹಳ್ಳಿMR
17918ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಸೋಮಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿMR
17919ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಶಿರವಾರMR
17920ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಕಮ್ಮಲೂರುMR
17921ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ,ಅಂತರಹಳ್ಳಿMR
17922ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಬಚ್ಚಹಳ್ಳಿMR
17923ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿMR
17924ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ತಪಸೀಹಳ್ಳಿMR
17925ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ,ಪೆರುಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿMR
17926ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ರೂಂ. ನಂ2, ತಿರುಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿMR
17927ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.1, ಹಾಡೋನಹಳ್ಳಿMR
17928ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.2, ಹಾಡೋನಹಳ್ಳಿMR
17929ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.1, ತೂಬಗೆರೆMR
17930ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.3, ತೂಬಗೆರೆMR
17931ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ .2, ತೂಬುಗೆರೆMR
17932ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 1, ತೂಬಗೆರೆMR
17933ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 2, ತೂಬಗೆರೆMR
17934ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಮಾರಹಳ್ಳಿMR
17935ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಭೂಮೇನಹಳ್ಳಿMR
17936ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ರೂಂ. ನಂ.1, ಮೆಳೇಕೋಟೆMR
17937ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ.2, ಮೆಳೇಕೋಟೆMR
17938ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡರಾಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿMR
17939ಸರ್ಕಾರಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಚಿಕ್ಕರಾಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿMR
17940ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಹೆಗ್ಗಡಿಹಳ್ಳಿMR
17941ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಸೀಗೆಹಳ್ಳಿMR
17942ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಗೂಳ್ಯMR
17943ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ,ನಂದಿಗುಂದMR
17944ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮಾಚಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿMR
17945ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಚೋಗೊಂಡಹಳ್ಳಿMR
17946ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಮೆಳೆಕೋಟೆ ಕ್ರಾಸ್MR
17947ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ,ರೂಂ. ನಂ.1, ಗಂಟಿಗಾನಹಳ್ಳಿMR
17948ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ,ರೂಂ. ನಂ.2, ಗಂಟಿಗಾನಹಳ್ಳಿMR
17949ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಕುರುವಿಗೆರೆMR
17950ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕಾರನಾಳMR
17951ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಪುರMR
17952ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಸುಣ್ಣಘಟ್ಟಹಳ್ಳಿMR
17953ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.1, ಕಂಚಿಗನಾಳMR
17954ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.2, ಕಂಚಿಗನಾಳMR
17955ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಬೀಡಿಕೆರೆMR
17956ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಗಂಡರಾಜಪುರMR
17957ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ದಂಡುದಾಸಕೋಡಿಗೆಹಳ್ಳಿMR
17958ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಸೊಣ್ಣಮಾರನಹಳ್ಳಿMR
17959ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೆಂಪತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿMR
17960ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹುರುಳುಗುರ್ಕಿMR
17961ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮುದುಗುರ್ಕಿMR
17962ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಇರಿಗೇನಹಳ್ಳಿMR
17963ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹೊಸಹಳ್ಳಿMR
17964ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಗೋಣೂರುMR
17965ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನಾರಾಯಣಪುರMR
17966ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿMR
17967ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎ ರಂಗನಾಥಪುರMR
17968ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಿ ರಂಗನಾಥಪುರMR
17969ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಭಟ್ರೇನಹಳ್ಳಿMR
17970ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಮ್ಮಸಂದ್ರMR
17971ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಂದೇನಹಳ್ಳಿMR
17972ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವೆಂಕಟೇನಹಳ್ಳಿMR
17973ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪುರMR
17974ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗೂಡ್ಲು ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿMR
17975ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿMR
17976ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಲೇರಹಳ್ಳಿMR
17977ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತಿಮ್ಮಹಳ್ಳಿMR
17978ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ರೂಂ ನಂ. 1), ಬಿಜ್ಜವಾರMR
17979ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ರೂಂ ನಂ. 2), ಬಿಜ್ಜವಾರMR
1798080ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.1, ವೆಂಕಟಗಿರಿ ಕೋಟೆMR
17981ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ.2, ವೆಂಕಟಗಿರಿ ಕೋಟೆMR
17982ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹೊಸಹುಡ್ಯMR
17983ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡಸಾಗರಹಳ್ಳಿMR
17984ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.1, ಕಾರಹಳ್ಳಿMR
17985ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.2, ಕಾರಹಳ್ಳಿMR
17986ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತೈಲಗೆರೆMR
17987ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮೀಸಗಾನಹಳ್ಳಿMR
17988ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಾಮನಾಥಪುರMR
17989ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ರಬ್ಬನಹಳ್ಳಿMR
17990ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಯಂಬ್ರಹಳ್ಳಿMR
17991ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿMR
17992ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಬುಳ್ಳಹಳ್ಳಿMR
17993ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಹಾರೋಹಳ್ಳಿMR
17994ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2,ಹಾರೋಹಳ್ಳಿMR
17995ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ದಂಡಿಗಾನಹಳ್ಳಿMR
17996ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬೈರಾಪುರMR
17997ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ರೂಂ ನಂ.1, ವಿಜಯಪುರ ಟೌನ್MR
17998ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ರೂಂ ನಂ.2, ವಿಜಯಪುರ ಟೌನ್MR
17999ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ರೂಂ ನಂ.3, ವಿಜಯಪುರ ಟೌನ್MR
179100ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ರೂಂ ನಂ.4, ವಿಜಯಪುರ ಟೌನ್MR
179101ಸರ್ಕಾರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, (ಎಮ್.ಪಿ.ಜಿ.ಎಸ್)ರೂಂ.ನಂ.1, ವಿಜಯಪುರ ಟೌನ್MR
179102ಸರ್ಕಾರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, (ಎಮ್.ಪಿ.ಜಿ.ಎಸ್)ರೂಂ.ನಂ.4, ವಿಜಯಪುರ ಟೌನ್MR
179103ಸರ್ಕಾರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.1, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ, ವಿಜಯಪುರ ಟೌನ್MR
179104ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಉರ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಪಂಪ್ ಹೌಸ್ ಹತ್ತಿರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ರಸ್ತೆ, ವಿಜಯಪುರ ಟೌನ್MR
179105ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, (ಎಮ್.ಪಿ.ಜಿ.ಎಸ್ )ರೂ. ನಂ.3, ಆರಕ್ಷಕ ವೃತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಕರವರ ಕಛೇರಿ ಬಳಿ, ವಿಜಯಪುರ ಟೌನ್.MR
179106ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.1, ಕೋಟೆ ವಿಜಯಪುರಟೌನ್MR
179107ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂ.ನಂ.1, ಕೋಟೆ, ವಿಜಯಪುರ ಟೌನ್MR
179108ಸರ್ಕಾರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.2, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ, ವಿಜಯಪುರ ಟೌನ್MR
179109ಸರ್ಕಾರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.3, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ, ವಿಜಯಪುರ ಟೌನ್MR
179110ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಬಾಲಕರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.3, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ, ವಿಜಯಪುರ ಟೌನ್MR
179111ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಬಾಲಕರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.4, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ, ವಿಜಯಪುರ ಟೌನ್MR
179112ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.3, ಕೋಟೆ, ವಿಜಯಪುರ ಟೌನ್MR
179113ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸೆಂಟರ್, ವಾರ್ಡ್ ನಂ.12, ದುರ್ಗಾ ತಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎದುರು, ವಿಜಯಪುರ ಟೌನ್MR
179114ಸರ್ಕಾರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.4, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ, ವಿಜಯಪುರ ಟೌನ್MR
179115ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ. 1,ವಿ.ಡಿ.ರೋಡ್‌, ವಿಜಯಪುರ ಟೌನ್MR
179116ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ. 2,ದೇವನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ, ವಿಜಯಪುರ ಟೌನ್MR
179117ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ರೂಂ.ನಂ. 1, ಗುರಪ್ಪನಮಠ, ಸುಲಾಲ್‌ ದಿನ್ನೆ,ವಿಜಯಪುರ ಟೌನ್MR
179118ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ರೂಂ ನಂ. 1,ಗುರಪ್ಪನ ಮಠ,ಸುಲಾಲ್‌ ದಿನ್ನೆ, ವಿಜಯಪುರ ಟೌನ್MR
179119ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ,ರೂಂ. ನಂ.2,ಗುರಪ್ಪನ ಮಠ,ಸುಲಾಲ್‌ ದಿನ್ನೆ, ವಿಜಯಪುರ ಟೌನ್MR
179120ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ,ರೂಂ. ನಂ.3,ಗುರಪ್ಪನ ಮಠ,ಸುಲಾಲ್‌ ದಿನ್ನೆ, ವಿಜಯಪುರ ಟೌನ್MR
179121ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ. 4, ಗುರಪ್ಪನಮಠ, ಸುಲಾಲ್ ದಿನ್ನೆ, ವಿಜಯಪುರ ಟೌನ್MR
179122ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ. 5, ಗುರಪ್ಪನಮಠ, ಸುಲಾಲ್ ದಿನ್ನೆ, ವಿಜಯಪುರ ಟೌನ್MR
179123ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ, ರೂಂ ನಂ. 2,ಗುರಪ್ಪನ ಮಠ, ಸುಲಾಲ್‌ ದಿನ್ನೆ,ವಿಜಯಪುರಟೌನ್MR
179124ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಇಂದಿರಾ ನಗರ, ವಿಜಯಪುರ ಟೌನ್MR
179125ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ರೂಂ.ನಂ.3,ಗುರಪ್ಪನ ಮಠ, ಸುಲಾಲ್‌ ದಿನ್ನೆ,ವಿಜಯಪುರ ಟೌನ್MR
179126ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ, ರೂಂ.ನಂ. 4 ,ಗುರಪ್ಪನ ಮಠ, ಸುಲಾಲ್‌ ದಿನ್ನೆ, ವಿಜಯಪುರ ಟೌನ್MR
179127ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ,ಮಹಬೂಬ್ ನಗರ, ವಿಜಯಪುರ ಟೌನ್MR
179128ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ,ರೂಂ.ನಂ.6, ಗುರಪ್ಪನ ಮಠ, ಸುಲಾಲ್ ದಿನ್ನೆ, ವಿಜಯಪುರ ಟೌನ್MR
179129ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ,ರೂಂ.ನಂ.7, ಗುರಪ್ಪನ ಮಠ, ಸುಲಾಲ್ ದಿನ್ನೆ, ವಿಜಯಪುರ ಟೌನ್MR
179130ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಯಲುವಹಳ್ಳಿMR
179131ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ .1 ಕೋರಮಂಗಲMR
179132ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ.2, ಕೋರಮಂಗಲMR
179133ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.1, ಆವತಿMR
179134ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ. ರೂಂ.ನಂ.2, ಆವತಿMR
179135ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.3, ಆವತಿMR
179136ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಡಗುರ್ಕಿMR
179137ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮುದ್ದನಾಯಕನಹಳ್ಳಿMR
179138ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿMR
179139ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಶ್ಯಾನಪ್ಪನಹಳ್ಳಿMR
179140ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ. 1 ಕೊಯಿರಾMR
179141ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ. 3 ಕೊಯಿರಾMR
179142ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ. 2 , ಕೊಯಿರಾMR
179143ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಕೊಯಿರಾ ಹೊಸೂರುMR
179144ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಅರುವನಹಳ್ಳಿMR
179145ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬೈರದೇನಹಳ್ಳಿMR
179146ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮನಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿMR
179147ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿMR
179148ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.1, ಬಿದಲೂರುMR
179149ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ.2, ಬಿದಲೂರುMR
179150ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮಾಳಿಗೇನಹಳ್ಳಿMR
179151ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಗೊಬ್ಬರಗುಂಟೆMR
179152ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಂಡಿಬೆಲೆMR
179153ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಧರ್ಮಪುರMR
179154ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಗಡ್ಡೆದನಾಗೇನಹಳ್ಳಿMR
179155ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕತತ್ತಮಂಗಲMR
179156ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದೊಡ್ಡತತ್ತಮಂಗಲMR
179157ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹಳಿಯೂರುMR
179158ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಕುರುಬರಕುಂಟೆMR
179159ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಅತ್ತಿಬೆಲೆMR
179160ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ನೀಲೇರಿMR
179161ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಅಣಿಘಟ್ಟMR
179162ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.1, ವಿಶ್ವನಾಥಪುರMR
179163ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.2, ವಿಶ್ವನಾಥಪುರMR
179164ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೀರಸಂದ್ರMR
179165ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಆಲೂರುMR
179166ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದುದ್ದನಹಳ್ಳಿMR
179167ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸೀಕಾಯನಹಳ್ಳಿMR
179168ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಸೋಲೂರುMR
179169ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ದಿನ್ನೆ ಸೋಲೂರುMR
179170ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶೆಟ್ಟೇರಹಳ್ಳಿMR
179171ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.1, ಸಾವಕನಹಳ್ಳಿMR
179172ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.2, ಸಾವಕನಹಳ್ಳಿMR
179173ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 1, ಯಲಿಯೂರುMR
179174ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ .2, ಯಲಿಯೂರುMR
179175ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹ್ಯಾಡಾಳMR
179176ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೀಡಿಗಾನಹಳ್ಳಿMR
179177ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ, ಐಬಸಾಪುರMR
179178ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಗೋಪಸಂದ್ರMR
179179ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣMR
179180ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ದಿನ್ನೂರುMR
179181ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮಟ್ಟಬಾರ್ಲುMR
179182ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಗೋಕರೆMR
179183ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬೂದಿಹಾಳMR
179184ಡಾ. ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾವ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕಾಲೋನಿ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಟೌನ್MR
179185ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ,ರೂಂ.ನಂ.3, ಕೊರಚರ ಪಾಳ್ಯ, ಪೂರ್ವಭಾಗ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಟೌನ್MR
179186ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ,ರೂಂ.ನಂ.2, ಕೊರಚರಪಾಳ್ಯ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ , ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಟೌನ್MR
179187ಹಳೇ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬಿ.ಬಿ.ರಸ್ತೆ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಟೌನ್MR
179188ಹಳೆ ಪುರಸಭಾ ಕಛೇರಿ (ಸಮುದಾಯ ಭವನ), ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಟೌನ್MR
179189ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಿಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ರೂ.ನಂ 01, ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಸ್ವಾಮಿ ಗುಡಿ ರಸ್ತೆMR
179190ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕರ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಪಾರ್ಕ್‌ ಪ್ರದೇಶ, ರೂಂ ನಂ.1, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಟೌನ್MR
179191ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕರ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಪಾರ್ಕ್‌ ಪ್ರದೇಶ, ರೂಂ.ನಂ.2, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಟೌನ್MR
179192ಸ್ಟಲ್ಲಿಂಗ್‌ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.1, ಶಿಲ್ಪ ಕಲಾ ರಸ್ತೆ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಟೌನ್MR
179193ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.1,ಮರಳುಬಾಗಿಲು,ವೇಣುಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಟೌನ್MR
179194ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಬಾಲಕಿಯವರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ.2, ಮರಳುಬಾಗಿಲು, ವೇಣುಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ,ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಟೌನ್MR
179195ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ,ಗೋರಿ ಬಾಗಿಲು, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಟೌನ್MR
179196ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಬಾಲಕರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, (ಜಿ.ಕೆ.ಬಿ,ಎಮ್.ಎಸ್)ರೂಂ ನಂ. 1, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಟೌನ್MR
179197ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಬಾಲಕರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, (ಜಿ.ಕೆ.ಬಿ,ಎಮ್.ಎಸ್)ರೂಂ ನಂ. 3, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಟೌನ್MR
179198ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ರೂಂ. ನಂ.2, (ಜಿ.ಕೆ.ಬಿ,ಎಮ್.ಎಸ್)ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಟೌನ್MR
179199ಸರ್ಕಾರಿ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು, ರೂಂ.ನಂ.1, ಬೆಂಗಳೂರು ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಟೌನ್MR
179200ಸರ್ಕಾರಿ ಜೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜು ರೂಂ.ನಂ. 2 ಬೆಂಗಳೂರು - ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆ,ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಟೌನ್MR
179201ಸರ್ಕಾರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಫ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.1, ಸೂಲಿಬೆಲೆ ರಸ್ತೆ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಟೌನ್MR
179202ಸರ್ಕಾರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಫ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.3, ಸೂಲಿಬೆಲೆ ರಸ್ತೆ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಟೌನ್MR
179203ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ರೂಂ.ನಂ.3,ಬಿ.ಬಿ.ರಸ್ತೆ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಟೌನ್MR
179204ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ರೂಂ.ನಂ.4,ಬಿ.ಬಿ.ರಸ್ತೆ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಟೌನ್MR
1792057ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ.1, ಸೂಲಿಬೆಲೆ ರಸ್ತೆ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಟೌನ್MR
179206ಪುರ ಭವನ ಕಟ್ಟಡ, ರೂಂ.ನಂ.1, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಟೌನ್MR
179207ಪುರ ಭವನ ಕಟ್ಟಡ, ರೂಂ.ನಂ.2, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಟೌನ್MR
179208ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಅಕ್ಕುಪೇಟೆ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಟೌನ್MR
179209ಸರ್ಕಾರಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಅಕ್ಕುಪೇಟೆ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಟೌನ್MR
179210ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.1, ಬೊಮ್ಮವಾರMR
179211ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.2 ಬೊಮ್ಮವಾರMR
179212ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ದೇವಗಾನಹಳ್ಳಿMR
179213ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕುಂದಾಣMR
179214ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಸುಣ್ಣಘಟ್ಟMR
179215ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬನ್ನಿಮಂಗಲMR
179216ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಸೂಲಕುಂಟೆMR
179217ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ದ್ಯಾವರಹಳ್ಳಿMR
179218ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ನರಗನಹಳ್ಳಿMR
179219ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡಚೀಮನಹಳ್ಳಿMR
179220ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಪೆದ್ದನಹಳ್ಳಿMR
179221ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉಗನವಾಡಿMR
179222ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಜಾಲಿಗೆMR
179223ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬಸವನಪುರMR
179224ಸರ್ಕಾರಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಅರದೇಶಹಳ್ಳಿMR
179225ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಅರದೇಶಹಳ್ಳಿMR
179226ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮಾರಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿMR
179227ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೆಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿMR
179228ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಹೆಗ್ಗನಹಳ್ಳಿMR
179229ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಾಗಮಂಗಲMR
179230ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ.1, ಸಾದಹಳ್ಳಿMR
179231ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ.2, ಸಾದಹಳ್ಳಿMR
179232ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕನ್ನಮಂಗಲMR
179233ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಪೂಜನಹಳ್ಳಿMR
179234ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಭುವನಹಳ್ಳಿMR
179235ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಯರ್ತಿಗಾನಹಳ್ಳಿMR
179236ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.1, ದೊಡ್ಡಸಣ್ಣೆMR
179237ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ. ನಂ.2, ದೊಡ್ಡಸಣ್ಣೆMR
179238ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ.1, ಅಣ್ಣೇಶ್ವರMR
179239ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.2, ಅಣ್ಣೇಶ್ವರMR
179240ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೆಟ್ಟಕೋಟೆMR
179241ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡಹೊಸಹಳ್ಳಿMR
179242ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ನಲ್ಲೂರುMR
179243ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹೊಸನಲ್ಲೂರುMR
179244ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮಲ್ಲೇಪುರMR
179245ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬಾಲೇಪುರMR
179246ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆಂಪಲಿಂಗನಪುರMR
179247180 ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕಸಣ್ಣೆMR
179248ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.1, ಬೈಚಾಪುರMR
179249ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.2, ಬೈಚಾಪುರMR
179250ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಪ್ರಸನ್ನಹಳ್ಳಿMR
179251ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಾಯಸಂದ್ರMR
179252ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸೌತೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಟೌನ್MR
179253ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶೋತ್ರಿಯ ತೆಲ್ಲೋಹಳ್ಳಿMR
179254ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಟಿ.ಅಗ್ರಹಾರMR
179255ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿMR
179256ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ನಾಗನಾಯಕನಹಳ್ಳಿMR
179257ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಪಾಳ್ಯMR
179258ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡಕುರುಬರಹಳ್ಳಿMR
179259ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಣಗಿನಬೆಲೆMR
179260ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ವರದೇನಹಳ್ಳಿMR
179261ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚೀಮಾಚನಹಳ್ಳಿMR
179262ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೋಲನಹಳ್ಳಿMR
179263ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹರಳೂರುMR
179264ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚನ್ನಹಳ್ಳಿMR
179265ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕನ್ನಮಂಗಲ ಪಾಳ್ಯMR
179266ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೆಂಪತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿMR
179267ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಇಲ್‌ತೊರೆMR
179268ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಸಿಂಗ್ರಹಳ್ಳಿMR
179269ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ತಿಂಡ್ಲುMR
179270ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಜುಟ್ಟನಹಳ್ಳಿMR
179271ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಪಂಡಿತಪುರMR
179272ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿMR
179273ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರಾಮನಹಳ್ಳಿMR
179274ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಜೊನ್ನಹಳ್ಳಿMR
179275ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬಿದಲಪುರMR
179276ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೇವನಾಯಕನಹಳ್ಳಿMR
179277ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸೋಮತ್ತನಹಳ್ಳಿMR
179278ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಭಟ್ರಮಾರೆನಹಳ್ಳಿMR
179279ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಗ್ಗಲಹಳ್ಳಿMR
179280ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಂಡೆನಹಳ್ಳಿMR
179281ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.1, ಗಂಗವಾರMR
179282ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ. 2, ಗಂಗವಾರMR
179283ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಚೌಡಪ್ಪನಹಳ್ಳಿMR
179284ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂ ನಂ 1, ಬೂದಿಗೆರೆMR
179285ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂ ನಂ 2, ಬೂದಿಗೆರೆMR
179286ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂ ನಂ 3, ಬೂದಿಗೆರೆMR
179287ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂ ನಂ 4, ಬೂದಿಗೆರೆMR
179288ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.1, ಬೂದಿಗೆರೆMR
179289ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.3, ಬೂದಿಗೆರೆMR
179290ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.2, ಬೂದಿಗೆರೆMR
179291ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಂದ್ರಹಳ್ಳಿMR
179292ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಿತ್ತರಹಳ್ಳಿMR
 
  Copyright (c) 2023, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.