2023 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2023 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)MR (Eng)
1801ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ-1, ಆರೂಢಿ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMR
1802ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ-2 ಆರೂಢಿMR
1803ಶ್ರೀ.ಅರವಿಂದ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಆರೂಢಿ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMR
1804ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಗರಿಕೇನಹಳ್ಳಿMR
1805ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಬನವತಿMR
1806ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ (ಹೊಸಕಟ್ಟಡ)ರೂಂ.ನಂ-1, ಹೊಸಹಳ್ಳಿMR
1807ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ (ಹೊಸಕಟ್ಟಡ)ರೂಂ.ನಂ-2, ಹೊಸಹಳ್ಳಿMR
1808ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ-1, ಉಜ್ಜನಿMR
1809ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ-2, ಉಜ್ಜನಿMR
18010ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಕಲ್ಲುಕುಂಟೆMR
18011ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡಗುಂಡಪ್ಪನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMR
18012ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ದಡಘಟ್ಟಮಡಗು ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMR
18013ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಗೌಡನಕುಂಟೆMR
18014ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಲಿಂಗದವೀರನಹಳ್ಳಿMR
18015ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಟ್ಟಿಗೆಮಾಚನಹಳ್ಳಿMR
18016ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ,ಮಲ್ಲಸಂದ್ರMR
18017ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ-1, ಗುಂಡಮಗೆರೆ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMR
18018ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ-2, ಗುಂಡಮಗೆರೆ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMR
18019ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ-3 ಗುಂಡಮಗೆರೆ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMR
18020ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-4, ಗುಂಡುಮಗೆರೆ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMR
18021ನಮ್ಮೂರ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಬಂಕೇನಹಳ್ಳಿMR
18022ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಸುತ್ತಹಳ್ಳಿMR
18023ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಕಾಡಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿMR
18024ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ-1, ಸಾಸಲುMR
18025ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ-2 ಸಾಸಲುMR
18026ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಗುಮ್ಮನಹಳ್ಳಿMR
18027ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕನಕೇನಹಳ್ಳಿMR
18028ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಗರುಡಗಲ್ಲುMR
18029ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ,ಮಚ್ಚೇನಹಳ್ಳಿMR
18030ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ-1, ಆಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿMR
18031ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ.2, ಆಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿMR
18032ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಭಕ್ತರಹಳ್ಳಿMR
18033ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಕಾಡಆಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿMR
18034ಸರ್ಕಾರಿ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಚನ್ನವೀರನಹಳ್ಳಿMR
18035ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಳೇಕೋಟೆMR
18036ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತಂಬೇನಹಳ್ಳಿMR
18037ಶತಮಾನ ಕಂಡ ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ-1 ತಿಪ್ಪೂರುMR
18038ಶತಮಾನಕಂಡ ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರೂಂ-2, ತಿಪ್ಪೂರುMR
18039ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ವಾಣಿಗರಹಳ್ಳಿMR
18040ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗಲಿಬಿಲಿಕೋಟೆMR
18041ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾಡೇಶ್ವರMR
18042ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೂಚನಹಳ್ಳಿMR
18043ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ-1 ಕಾಡತಿಪ್ಪೂರುMR
18044ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ-2 ಕಾಡತಿಪ್ಪೂರುMR
18045ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಖಾಲಿಪಾಳ್ಯMR
18046ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕಾಡತಿಪ್ಪೂರುMR
18047ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಂಕನಾಳMR
18048ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಕೋಲಿಗೆರೆMR
18049ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕಾಮನ ಅಗ್ರಹಾರMR
18050ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಸಕ್ಕರೆಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿMR
18051ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೋನೇನಹಳ್ಳಿMR
18052ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಕ್ಕತಮ್ಮನಹಳ್ಳಿMR
18053ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಸೊಣ್ಣೇನಹಳ್ಳಿMR
18054ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ. ಹೊಸಕಟ್ಟಡ, ರಾಂಪುರMR
18055ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ನಾರನಹಳ್ಳಿMR
18056ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಮಧುರನಹೊಸಹಳ್ಳಿMR
18057ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿMR
18058ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಗುಂಡಸಂದ್ರMR
18059ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಶ್ರವಣೂರುMR
18060ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೂಗೇನಹಳ್ಳಿMR
18061ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ-1, ಹಣಬೆMR
18062ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ-2, ಹಣಬೆMR
18063ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮರಳೇನಹಳ್ಳಿMR
18064ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನೇರೆಳಘಟ್ಟMR
18065ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮಂಡಿಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿMR
18066ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೆಸ್ತೂರುMR
18067ನಮ್ಮೂರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ-1, ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ-1MR
18068ನಮ್ಮೂರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ-2, ಕೊಡಿಗೆಹಳ್ಳಿ-2MR
18069ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ-1 ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿMR
18070ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ-2 ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿMR
18071ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ-1,(ರಾಜೀವಗಾಂಧಿ ಆಶ್ರಯ ಬಡಾವಣೆ-1)ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMR
18072ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ(ಗಂಗಾಧರಪುರ ಆಶ್ರಯ ಬಡಾವಣೆ) ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMR
18073ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತಳಗವಾರ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMR
18074ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹೊನ್ನಾಘಟ್ಟMR
18075ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಮಾದಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMR
18076ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಶಾಲೆ,ಕೋಳೂರುMR
18077ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕಂಟನಕುಂಟೆMR
18078ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿMR
18079ನಮ್ಮೂರ ಶಾಲೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಪಾಲನಜೋಗಿಹಳ್ಳಿ-1 ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMR
18080ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹಸನಘಟ್ಟ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMR
18081ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ-1 ಪಾಲನಜೋಗಿಹಳ್ಳಿ-2 ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMR
18082ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ-2, ಪಾಲನಜೋಗಿಹಳ್ಳಿ-3 ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMR
18083ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ-3, ಪಾಲನಜೋಗಿಹಳ್ಳಿ-4 ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMR
18084ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ-4, ಪಾಲನಜೋಗಿಹಳ್ಳಿ-5 ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMR
18085ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ-1 ಮುತ್ಸಂದ್ರ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMR
18086ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ-2 ಮುತ್ಸಂದ್ರ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMR
18087ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಪಿಂಡಕೂರು ತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿMR
18088ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಲ್ಲಾತಹಳ್ಳಿMR
18089ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ವಡ್ಡರಪಾಳ್ಯMR
18090ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತೊಗರಿಘಟ್ಟMR
18091ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರMR
18092ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ-1, ಶಿವಪುರ-1MR
18093ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ-1, ಶಿವಪುರ-2MR
18094ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ,ಹಮಾಮ್‌MR
18095ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಸೊಣ್ಣಪ್ಪನಹಳ್ಳಿMR
18096ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ-1, ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ-1MR
18097ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ-2, ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ-2MR
18098ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ-1,ರಾಜಘಟ್ಟMR
18099ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ,ರೂಂ-2, ರಾಜಘಟ್ಟMR
180100ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ದಾಸಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿMR
180101ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿMR
180102ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಅಂಚರಹಳ್ಳಿMR
180103ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ-1 ಕೊನಘಟ್ಟMR
180104ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ-2 ಕೊನಘಟ್ಟMR
180105ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ನಾಗದೇನಹಳ್ಳಿMR
180106ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಆದಿನಾರಾಯಣ ಹೊಸಹಳ್ಳಿMR
180107ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರಘುನಾಥಪುರMR
180108ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಓಬದೇನಹಳ್ಳಿMR
180109ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಅರೆಹಳ್ಳಿ ಗುಡ್ಡದಹಳ್ಳಿMR
180110ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ-1, ಅರಳುಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಗಿಲು, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMR
180111ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ರೂಂ.ನಂ-4 ಅರಳುಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಗಿಲು, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMR
180112ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ,ರೂಂ.ನಂ-5 ಅರಳುಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಗಿಲು, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMR
180113ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ-2 ಆರಳುಮಲ್ಲಿಗೆಬಾಗಿಲು, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMR
180114ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ-1 ತಿಗಳರಪೇಟೆ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMR
180115ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ-2 ತಿಗಳರಪೇಟೆ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMR
180116ದಿ-ಟೆಕ್ಸ್ ಟೈಲ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್‌ ಕೋ-ಅಪರೇಟೀವ್‌ ಬ್ಯಾಂಕ್‌, ಗಾಂಧಿನಗರ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMR
180117ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜ,ರೂಂ.ನಂ-1, ಹಳೇ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಂಡ್, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMR
180118ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜ ರೂಂ.ನಂ-2, ಹಳೇ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಂಡ್, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMR
180119ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ-1, ಖಾಸ್‌ ಬಾಗ್‌, ದರ್ಗಾಪುರMR
180120ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ-2 ಖಾಸ್‌ಬಾಗ್‌, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMR
180121ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ-3 ಖಾಸ್‌ಬಾಗ್‌, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMR
180122ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ-4 ಖಾಸ್‌ಭಾಗ್‌, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMR
180123ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ-1(ಉತ್ತರಭಾಗ), ನೇಯ್ಗೆಯವರಬೀದಿ,ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMR
180124ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ-2(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ನೇಯ್ಗಯವರಬೀದಿ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMR
180125ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ-3,(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ನೇಯ್ಗೆಯವರಬೀದಿ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMR
180126ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ,ವೀರಭದ್ರನಪಾಳ್ಯ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMR
180127ಕೊಂಗಾಡಿಯಪ್ಪ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ರೂಂ ನಂ.2, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMR
180128ಕೊಂಗಾಡಿಯಪ್ಪ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು,ರೂಂ.ನಂ-3, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMR
180129ಅರವಿಂದ ಡಿ.ಇಡ್.ಕಾಲೇಜು,ರೂಂ.ನಂ-1 ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMR
180130ಅರವಿಂದ ಡಿ.ಇಡ್ ಕಾಲೇಜು ರೂಂ.ನಂ-2, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMR
180131ಅರವಿಂದ ಡಿ.ಇಡ್ ಕಾಲೇಜು ರೂಂ.ನಂ-3, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMR
180132ಕೊಂಗಾಡಿಯಪ್ಪ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು,ರೂಂ ನಂ-7, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMR
180133ಕೊಂಗಾಡಿಯಪ್ಪ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ರೂಂ ನಂ-5, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMR
180134ಕೊಂಗಾಡಿಯಪ್ಪ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು,ರೂಂ.ನಂ-6, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMR
180135ಕೊಂಗಾಡಿಯಪ್ಪ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು,ರೂಂ ನಂ-8,ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMR
180136ಸರ್ಕಾರಿ ತೆಲುಗು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ.-1 ದೇವರಾಜ ನಗರ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMR
180137ಸರ್ಕಾರಿ ತೆಲುಗು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ.-2, ದೇವರಾಜ ನಗರ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMR
180138ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ರೂಂ ನಂ-1, ಅರಳುಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಗಿಲು, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMR
180139ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ರೂಂ ನಂ-2, ಅರಳುಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಗಿಲು, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMR
180140ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ರೂಂ ನಂ-3, ಅರಳುಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಗಿಲು, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMR
180141ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ-1 ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ ಚೌಕ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMR
180142ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ - 2 ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ ಚೌಕ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMR
180143ಟೌನ್‌ ಹಾಲ್‌ (ಡಾ|| ರಾಜಕುಮಾರ್ ಕಲಾಮಂದಿರ ಹಾಲ್‌),ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMR
180144ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕಛೇರಿಪಾಳ್ಯ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMR
180145ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು,ರೂಂ.ನಂ-2 ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMR
180146ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು,ರೂಂ.ನಂ-3 ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMR
180147ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ರೂಂ.ನಂ-4, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMR
180148ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ ಎದುರು ಉತ್ತರ ಮುಖ,)ರೂಂ.ನಂ-1, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMR
180149ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕಛೇರಿ ಪಾಳ್ಯ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMR
180150ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವಕಾಲೇಜು, ರೂಂ.ನಂ-7 ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMR
180151ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವಕಾಲೇಜು (ಲೈಬ್ರರಿ ) ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ರೂ.ನಂ-5, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMR
180152ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವಕಾಲೇಜು (ಲೈಬ್ರರಿ ) ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ರೂ.ನಂ-6, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMR
180153ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-1,ಗಂಗಾಧರಪುರ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMR
180154ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-2,ಗಂಗಾಧರಪುರ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMR
180155ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-3,ಗಂಗಾಧರಪುರ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMR
180156ನಮ್ಮೂರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ-1, ರೋಜಿಪುರ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMR
180157ನಮ್ಮೂರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ-2, ರೋಜಿಪುರ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMR
180158ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ-4,(ರೋಜಿಪುರ)ಗಂಗಾಧರಪುರ,ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMR
180159ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ-5 (ರೋಜಿಪುರ) ಗಂಗಾಧರಪುರ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMR
180160ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ.1, ವಿನಾಯಕ ನಗರ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMR
180161ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ.2, ವಿನಾಯಕ ನಗರ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMR
180162ವಿಧ್ಯಾ ಶಿಲ್ಪ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಫಿಸ್ ರಸ್ತೆ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMR
180163ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಉತ್ತರಮುಖ),ರೂಂ.ನಂ-2,ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ ಎದುರು, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMR
180164ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ-1 ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆMR
180165ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅನುದಾನಿತ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಹೊಸಕಟ್ಟಡ),ಮಾರುತಿ ನಗರ ಡಿ-ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMR
180166ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದುಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ-2 ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆMR
180167ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ-1 ಮುತ್ತೂರುMR
180168ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ-2,ಮುತ್ತೂರುMR
180169ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ-3 ಮುತ್ತೂರು, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMR
180170ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ-4, ಮುತ್ತೂರುMR
180171ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಿದ್ದೇನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMR
180172ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ-1 ಎಲೇಪೇಟೆ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMR
180173ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ.2 ಎಲೇಪೇಟೆ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMR
180174ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ-3 ಎಲೇಪೇಟೆ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMR
180175ಮಹಾವೀರ್‌ ಜೈನ್‌ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ರೂಂ.ನಂ-1 ಕೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMR
180176ಕೊಂಗಾಡಿಯಪ್ಪ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ-1, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMR
180177ಕೊಂಗಾಡಿಯಪ್ಪ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ-2, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMR
180178ಕೊಂಗಾಡಿಯಪ್ಪ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-1, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMR
180179ಕೊಂಗಾಡಿಯಪ್ಪ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ-4,ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMR
180180ಕೊಂಗಾಡಿಯಪ್ಪ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ-5,ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMR
180181ಕೊಂಗಾಡಿಯಪ್ಪ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ-6, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMR
180182ಕೊಂಗಾಡಿಯಪ್ಪ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ-7, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMR
180183ಕೊಂಗಾಡಿಯಪ್ಪ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ-8,ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMR
180184ಕೊಂಗಾಡಿಯಪ್ಪ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ-2, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMR
180185ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ-1, ತಿಪ್ಪಾಪುರMR
180186ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಿವೇಕಾನಂದ ನಗರMR
180187ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಆಲಹಳ್ಳಿMR
180188ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ-1, ಇಸ್ಲಾಂಪುರMR
180189ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ-2, ಇಸ್ಲಾಂಪುರMR
180190ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ-3, ಇಸ್ಲಾಂಪುರMR
180191ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ-4, ಇಸ್ಲಾಂಪುರMR
180192ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ-1,ದರ್ಗಾಜೋಗಿಹಳ್ಳಿMR
180193ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ-2,ದರ್ಗಾಜೋಗಿಹಳ್ಳಿMR
180194ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ-3 ದರ್ಗಾಜೋಗಿಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMR
180195ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ-4, ದರ್ಗಾಜೋಗಿಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMR
180196ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ-5, ದರ್ಗಾಜೋಗಿಹಳ್ಳಿMR
180197ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ-1, ಎಂ.ಎಂ.ಗುಡಿ ಪಾಳ್ಯMR
180198ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ-2, ಎಂ.ಎಂ.ಗುಡಿಪಾಳ್ಯMR
180199ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ನಾಗಸಂದ್ರMR
180200ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-1, ಅರಳುಮಲ್ಲಿಗೆMR
180201ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ-2, ಅರಳುಮಲ್ಲಿಗೆMR
180202ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮೆಣಸಿMR
180203ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕುಂಟನಹಳ್ಳಿMR
180204ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹುಸ್ಕೂರುMR
180205ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಲ್ಲುದೇವನಹಳ್ಳಿMR
180206ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರಾಮೇಶ್ವರMR
180207ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ-1 ಚಿಕ್ಕಹೆಜ್ಜಾಜಿMR
180208ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ-2 ಚಿಕ್ಕಹೆಜ್ಜಾಜಿMR
180209ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ-1, ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲMR
180210ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ-2, ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲMR
180211ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ-3 ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲMR
180212ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ-4, ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲMR
180213ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡಹೆಜ್ಜಾಜಿMR
180214ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕಬೆಳವಂಗಲMR
180215ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕಸಾಘಟ್ಟMR
180216ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕತ್ತಿಹೊಸಹಳ್ಳಿMR
180217ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ತೂಬುಕುಂಟೆMR
180218ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹುಲಿಕುಂಟೆMR
180219ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ದ್ಯಾವಸಂದ್ರMR
180220ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಮರಿಹೆಗ್ಗಯ್ಯನಪಾಳ್ಯMR
180221ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಅಪ್ಪಕಾರನಹಳ್ಳಿMR
180222ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಅಂಬಲಗೆರೆMR
180223ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,, ಕಾರೆಪುರMR
180224ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪುಟ್ಟಯ್ಯನ ಅಗ್ರಹಾರMR
180225ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಶ್ಯಾಕಲದೇವನಪುರMR
180226ನಮ್ಮೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮುಪ್ಪಡಿಘಟ್ಟMR
180227ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹಾದ್ರಿಪುರMR
180228ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಡನೂರುMR
180229ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಡನೂರು ಪಾಳ್ಯMR
180230ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮದಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿMR
180231ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಗೆಜ್ಜಿಗದಹಳ್ಳಿMR
180232ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಎಸ್‌.ಎಂ.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿMR
180233ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಏಕಾಶಿಪುರMR
180234ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಬೈರಸಂದ್ರMR
180235ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಬೈರಸಂದ್ರ ಪಾಳ್ಯMR
180236ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜಿಂಕೆಬಚ್ಚಹಳ್ಳಿMR
180237ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕಶಾಲೆ,ಮಜರಾಹೊಸಹಳ್ಳಿMR
180238ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕಶಾಲೆ, ವೀರಾಪುರMR
180239ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕತುಮಕೂರುMR
180240ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ-1 ಬಾಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿMR
180241ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ-2 ಬಾಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿMR
180242ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ-3 ಬಾಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿMR
180243ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ-4 ಬಾಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿMR
180244ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ-5 ಬಾಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿMR
180245ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ-6 ಬಾಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿMR
180246ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ವರದನಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMR
180247ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಹೂಸಕಟ್ಟಡ) ಕಸವನಹಳ್ಳಿMR
180248ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕಶಾಲೆ, ಎಳ್ಳುಪುರMR
180249ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡತುಮಕೂರುMR
180250ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಗೌಡಹಳ್ಳಿMR
180251ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಆಂಜನಮೂರ್ತಿ ನಗರMR
180252ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚನ್ನಾದೇವಿ ಅಗ್ರಹಾರMR
180253ನಮ್ಮೂರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಗಾರಡಿಗರ ಪಾಳ್ಯMR
180254ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮಲ್ಲೋಹಳ್ಳಿMR
180255ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಇಸ್ತೂರುMR
180256ನಮ್ಮೂರ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಹೊನ್ನಾವರMR
180257ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಶಿಂಪಾಡಿಪುರMR
180258ನಮ್ಮೂರ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಗಂಡ್ರಗೋಳಿಪುರMR
180259ನಮ್ಮೂರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಪುರುಷನಹಳ್ಳಿMR
180260ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಾಲೇನಹಳ್ಳಿMR
180261ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಮ್ಮಸಂದ್ರMR
180262ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕವಡಗೆರೆMR
180263ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಜೋಡಿತಿಮ್ಮಸಂದ್ರMR
180264ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕನ್ನಮಂಗಲMR
180265ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿMR
180266ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆಂಜಿಗದಹಳ್ಳಿMR
180267ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಲ್ಲೋಡುMR
180268ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡಕುಕ್ಕನಹಳ್ಳಿMR
180269ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಾಮದೇವನಹಳ್ಳಿMR
180270ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾರಸಂದ್ರMR
180271ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕನಸವಾಡಿMR
180272ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕನಸವಾಡಿ ಕಾಲೋನಿMR
180273ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಧುರೆMR
180274ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿMR
180275ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೀರಯ್ಯನ ಪಾಳ್ಯMR
180276ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಂಡಯ್ಯನ ಪಾಳ್ಯMR
 
  Copyright (c) 2023, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.