2023 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2023 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)MR (Eng)
1811ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮಾಕೇನಹಳ್ಳಿMR
1812ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಎಲೇಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿMR
1813ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೆಣಚನಹಳ್ಳಿMR
1814ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ಮರಳಕುಂಟೆ,MR
1815ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಮರಳಕುಂಟೆ,MR
1816ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುಂಟಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿMR
1817ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬರಗೂರುMR
1818ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕರಿಮಾರನಹಳ್ಳಿMR
1819ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗೋರಘಟ್ಟMR
18110ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮಣ್ಣೆರಾಂಪುರMR
18111ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಾಸೇನಹಳ್ಳಿMR
18112ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗೋವಿಂದಪುರMR
18113ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:1 ಹೆಗ್ಗುಂದMR
18114ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಪಶ್ವಿಮ ಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಹೆಗ್ಗುಂದ,MR
18115ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ನರಸೀಪುರMR
18116ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ಹಾಲೇನಹಳ್ಳಿMR
18117ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:2 ಹಾಲೇನಹಳ್ಳಿMR
18118ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಿಜಗಲ್‌ ಕೆಂಪೋಹಳ್ಳಿMR
18119ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕಸಬಾನಿಜಗಲ್‌MR
18120ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೇವರಹೊಸಹಳ್ಳಿMR
18121ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಳೇನಿಜಗಲ್‌MR
18122ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಅಗಳಕುಪ್ಪೆMR
18123ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕಲ್ಲನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿMR
18124ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಲಕ್ಕೂರು-1MR
18125ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಲಕ್ಕೂರು-2MR
18126ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕರಿಮಣ್ಣೆMR
18127ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ-1 ಮಣ್ಣೆ -1MR
18128ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:2 ಮಣ್ಣೆ -2MR
18129ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ಓಬಳಾಪುರ -1MR
18130ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಓಬಳಾಪುರ - 2MR
18131ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿMR
18132ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬಳ್ಳಗೆರೆMR
18133ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ತಡಸೀಘಟ್ಟMR
18134ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -1 ದೊಡ್ಡಬೆಲೆ-1MR
18135ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿಸಂಖ್ಯೆ -2 ದೊಡ್ಡಬೆಲೆ-2MR
18136ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕಾರೆಹಳ್ಳಿMR
18137ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡಚನ್ನೋಹಳ್ಳಿMR
18138ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ತಾವರೆಕೆರೆMR
18139ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ತಿಪ್ಪಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿMR
18140ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮಾಕನಕುಪ್ಪೆMR
18141ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮುದ್ದಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿMR
18142ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ನಿಡವಂದMR
18143ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೆಮ್ಮನಹಳ್ಳಿMR
18144ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-1 (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಸೋಂಪುರ-1MR
18145ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-2 (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಸೋಂಪುರ-2MR
18146ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-3 (ಉತ್ತರ ಭಾಗ )ಸೋಂಪುರ-3MR
18147ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-4 (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಸೋಂಪುರ-4MR
18148ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ವೀರಸಾಗರMR
18149ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಮಲಾಪುರMR
18150ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-1 ಕೆಂಗಲ್‌-1MR
18151ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ- ಕೆಂಗಲ್‌-2MR
18152ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯಉನ್ನತಿಕರಿಸಿದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿMR
18153ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಡೇಹಳ್ಳಿMR
18154ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಭಾರತೀಪುರMR
18155ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬೀರಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿMR
18156ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-1 ವೈಶ್ಯರ ಬೀದಿ ತ್ಯಾಮಗೊಂಡ್ಲು -1MR
18157ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-2 ವೈಶ್ಯರ ಬೀದಿ ತ್ಯಾಮಗೊಂಡ್ಲು -2MR
18158ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-1 ಎ.ಕೆ.ಕಾಲೊನಿ ತ್ಯಾಮಗೊಂಡ್ಲು, -3MR
18159ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-2 ಎ.ಕೆ.ಕಾಲೋನಿ ತ್ಯಾಮಗೊಂಡ್ಲು-4MR
18160ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ಸಂತೆ ಬೀದಿ ತ್ಯಾಮಗೊಂಡ್ಲು-5MR
18161ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:2 ಸಂತೆ ಬೀದಿ ತ್ಯಾಮಗೊಂಡ್ಲು-6MR
18162ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ನಂ -1 ತ್ಯಾಮಗೊಂಡ್ಲು-7MR
18163ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-2 ತ್ಯಾಮಗೊಂಡ್ಲು-8MR
18164ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ತ್ಯಾಮಗೊಂಡ್ಲು-9MR
18165ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಗುಂಡೇನಹಳ್ಳಿMR
18166ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಇಸುವನಹಳ್ಳಿMR
18167ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ತಿಗಳರಪಾಳ್ಯMR
18168ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-1 ವಾದಕುಂಟೆ -1MR
18169ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:2 ವಾದಕುಂಟೆ -2MR
18170ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ. ಬೈರನಾಯಕನಹಳ್ಳಿMR
18171ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿMR
18172ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಹಸಿರುವಳ್ಳಿMR
18173ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಜಕ್ಕನಹಳ್ಳಿMR
18174ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮಿಣ್ಣಾಪುರMR
18175ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕಳಲುಘಟ್ಟMR
18176ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ನರಸಾಪುರMR
18177ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿMR
18178ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೋಡಿಪಾಳ್ಯMR
18179ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಬಿದಲೂರುMR
18180ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ತೋಟನಹಳ್ಳಿMR
18181ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-1 ಬಿಲ್ಲಿನಕೋಟೆ -1MR
18182ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:2 ಬಿಲ್ಲಿನಕೋಟೆ -2MR
18183ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ -1 ಕೆಂಗಲ್‌ ಕೆಂಪೋಹಳ್ಳಿ-1MR
18184ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-2 ಕೆಂಗಲ್‌ ಕೆಂಪೋಹಳ್ಳಿ -2MR
18185ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬರಗೇನಹಳ್ಳಿMR
18186ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-1 ಕೂತಘಟ್ಟ-1MR
18187ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಕೂತಘಟ್ಟ -2MR
18188ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಶಿವಗಂಗೆMR
18189ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಾರಾಯಣಪುರMR
18190ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕಂಬಾಳುMR
18191ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮಾಚನಹಳ್ಳಿMR
18192ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗುರುವನಹಳ್ಳಿMR
18193ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೆರೆಕತ್ತಿಗನೂರುMR
18194ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಸರಘಟ್ಟMR
18195ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕುಲುವನಹಳ್ಳಿMR
18196ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಲಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿMR
18197ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಗೋವೇನಹಳ್ಳಿMR
18198ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡೇರಿMR
18199ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ವರದನಾಯಕನಹಳ್ಳಿMR
181100ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಬರದಿMR
181101ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮಂಡಿಗೆರೆMR
181102ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿMR
181103ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬೈರಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿMR
181104ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿMR
181105ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅರ್ಜುನಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿMR
181106ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹ್ಯಾಡಾಳುMR
181107ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮೈಲನಹಳ್ಳಿMR
181108ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕಣೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿMR
181109ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ -1 ಇಸ್ಲಾಂಪುರ-1MR
181110ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಇಸ್ಲಾಂಪುರ-2MR
181111ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-3 ಇಸ್ಲಾಂಪುರ-3MR
181112ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:4 ಇಸ್ಲಾಂಪುರ-4MR
181113ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ದೇಗನಹಳ್ಳಿMR
181114ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಚನಹಳ್ಳಿMR
181115ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಯರಮಂಚನಹಳ್ಳಿMR
181116ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬೈರನಹಳ್ಳಿMR
181117ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-1 ಟಿ. ಬೇಗೂರು-1MR
181118ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:2 ಟಿ. ಬೇಗೂರು-2MR
181119ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-1 ಟಿ. ಬೇಗೂರು-3MR
181120ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:2 ಟಿ. ಬೇಗೂರು-4MR
181121ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-1 ಅರಳೇದಿಬ್ಬ -1MR
181122ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:2 ಅರಳೇದಿಬ್ಬ-2MR
181123ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿMR
181124ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ತಾಳೇಕೆರೆMR
181125ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಲಕ್ಕಸಂದ್ರMR
181126ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಸೂಲಕುಂಟೆMR
181127ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಅರೆಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿMR
181128ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಡಗಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿMR
181129ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಶಿರಗನಹಳ್ಳಿMR
181130ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಆಲೂರುMR
181131ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮೈಲನಹಳ್ಳಿMR
181132ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಉಡಕುಂಟೆMR
181133ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಪಾಲನಹಳ್ಳಿMR
181134ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಶಾಂತಪುರMR
181135ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬಾಣವಾಡಿMR
181136ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹೇಮಾಪುರMR
181137ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರMR
181138ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊನ್ನರಾಯನಹಳ್ಳಿMR
181139ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮದಲಕೋಟೆMR
181140ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ತೊರೆಕೆಂಪೋಹಳ್ಳಿMR
181141ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಗೆದ್ದಲಹಳ್ಳಿMR
181142ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ತೊಣಚಿನಕುಪ್ಪೆMR
181143ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೂದಿಹಾಳ್MR
181144ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿMR
181145ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹುರುಳಿಹಳ್ಳಿMR
181146ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-1 ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ -1MR
181147ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:-2 ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ-2MR
181148ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-1 ಬಸವನಹಳ್ಳಿ -1MR
181149ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-2 ಬಸವನಹಳ್ಳಿ-2MR
181150ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ -3 ಬಸವನಹಳ್ಳಿ -3MR
181151ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-1 ಲೋಹಿತ್‌ ನಗರ -1MR
181152ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-2 ಲೋಹಿತ್‌ ನಗರ -2MR
181153ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೂಲಿಪುರMR
181154ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-1 ವಾಜರಹಳ್ಳಿ-1MR
181155ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ.2,ವಾಜರಹಳ್ಳಿ-2MR
181156ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ.ಕೊಠಡಿ ನಂ-3 ವಾಜರಹಳ್ಳಿ-3MR
181157ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-4 ವಾಜರಹಳ್ಳಿ-4MR
181158ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿನಂ-5 ವಾಜರಹಳ್ಳಿ-5MR
181159ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-6 ವಾಜರಹಳ್ಳಿ-6MR
181160ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ.ಕೊಠಡಿನಂ-1 ಅರಿಶಿನಕುಂಟೆ-1MR
181161ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-2 ಅರಿಶಿನಕುಂಟೆ-2MR
181162ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-3 ಅರಿಶಿನಕುಂಟೆ-3MR
181163ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-4 ಅರಿಶಿನಕುಂಟೆ-4MR
181164ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-5 ಅರಿಶಿನಕುಂಟೆ-5MR
181165ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-6 ಅರಿಶಿನಕುಂಟೆ-6MR
181166ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-7 ಆರಿಶಿನಕುಂಟೆ-7MR
181167ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ.ಕೊಠಡಿ ನಂ-1 ಬಿನ್ನಮಂಗಲ-1MR
181168ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ.ಕೊಠಡಿ ನಂ-2 ಬಿನ್ನಮಂಗಲ-2MR
181169ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ.ಕೊಠಡಿ ನಂ-3 ಬಿನ್ನಮಂಗಲ-3MR
181170ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ದಾನೋಜಿಪಾಳ್ಯMR
181171ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಲ್ಲಾಪುರMR
181172ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ .ಕೊಠಡಿ ನಂ -1 ಜಯನಗರ , ನೆಲಮಂಗಲಟೌನ್-1MR
181173ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-2 ಜಯನಗರ ನೆಲಮಂಗಲ ಟೌನ್-2MR
181174ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರೈಮರಿ ಪಾಠಶಾಲೆ ಜಯದೇವ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ ರಸ್ತೆ ನೆಲಮಂಗಲ ಟೌನ್-3MR
181175ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು , ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ವಿಭಾಗ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-1 ನೆಲಮಂಗಲ ಟೌನ್-4MR
181176ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ವಿಭಾಗ, ಕೊಠಡಿ ನಂ-2 ನೆಲಮಂಗಲ ಟೌನ್-5MR
181177ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ವಿಭಾಗ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-1 ನೆಲಮಂಗಲ ಟೌನ್-6MR
181178ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ವಿಭಾಗ,ಕೊಠಢಿ ನಂ-2 ನೆಲಮಂಗಲ ಟೌನ್-7MR
181179ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಹಳೇಯ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಪೀಸ್ ರಸ್ತೆ ನೆಲಮಂಗಲಟೌನ್-8MR
181180ಸರ್ಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ವತ್ರೆ ಹತ್ತಿರ ಕೊಠಡಿ ನಂ-1 ನೆಲಮಂಗಲಟೌನ್-9MR
181181ಸರ್ಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾದರಿಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ವತ್ರೆ ಹತ್ತಿರ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-2 ನೆಲಮಂಗಲಟೌನ್-10MR
181182ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ.ಕೊಠಡಿ ನಂ-1 ಅಡೆಪೇಟೆ ನೆಲಮಂಗಲಟೌನ್-11MR
181183ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಪಶ್ಚಿಮ ಬಾಗ.ಕೊಠಡಿ ನಂ-2 ಅಡೇಪೇಟೆ ನೆಲಮಂಗಲಟೌನ್-12MR
181184ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆ ಬಸ್‌ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್‌ ಹತ್ತಿರ ನೆಲಮಗಲಟೌನ್-13MR
181185ಕೆ.ಇ.ಬಿ.ಆಫೀಸ್‌,ಕೊಠಡಿನಂ -1 ನೆಲಮಂಗಲಟೌನ್-14MR
181186ಕೆ.ಇ.ಬಿ.ಆಫೀಸ್‌,ಕೊಠಡಿ -2 ನೆಲಮಂಗಲಟೌನ್-15MR
181187ಕೆ.ಇ ಬಿ.ಆಫೀಸ್‌,ಕೊಠಡಿ ನಂ-3 ನೆಲಮಂಗಲಟೌನ್-16MR
181188ಕೆ.ಇ ಬಿ.ಆಫೀಸ್‌,ಕೊಠಡಿ ನಂ-4 ನೆಲಮಂಗಲಟೌನ್-17MR
181189ಎ.ಇ.ಇ.ಜಡ್‌.ಪಿ.ಆಫೀಸ್‌,ಕೊಠಡಿ ನಂ-1 ನೆಲಮಂಗಲ ಟೌನ್-18MR
181190ಎ.ಇ.ಇ.ಜಡ್‌.ಪಿ.ಆಫೀಸ್‌,ಕೊಠಡಿ ನಂ 2 ನೆಲಮಂಗಲಟೌನ್-19MR
181191ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ), ಕೊಠಡಿ ನಂ-1 ನೆಲಮಂಗಲಟೌನ್-20MR
181192ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ ಉತ್ತರ ಭಾಗ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-2 ನೆಲಮಂಗಲ ಟೌನ್-21MR
181193ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆಪೀಸ್ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಕೊಠಡಿ ನಂ-3 ನೆಲಮಂಗಲ ಟೌನ್-22MR
181194ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ.ಪೂರ್ವ ಭಾಗ.ಕೊಠಡಿ ನಂ-4 ನೆಲಮಂಗಲ ಟೌನ್-23MR
181195ಎ.ಇ.ಇ.ಜಡ್‌ ಪಿ.ಆಫೀಸ್‌.ಕೊಠಡಿ.ನಂ-3 ನೆಲಮಂಗಲ ಟೌನ್-24MR
181196ಎ.ಇ.ಇ.ಜಡ್‌ ಪಿ.ಆಫೀಸ್‌.ಕೊಠಡಿ .ನಂ.4 ನೆಲಮಂಗಲಟೌನ್-25MR
181197ಎ.ಇ.ಇ.ಜಡ್‌ ಪಿ.ಆಫೀಸ್‌,ಕೊಠಡಿ ನಂ-5 ನೆಲಮಂಗಲ ಟೌನ್-26MR
181198ಎ.ಇ.ಇ.ಜಡ್‌ ಪಿ.ಆಫೀಸ್‌,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:6 ನೆಲಮಂಗಲ ಟೌನ್-27MR
181199ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-1 ಸುಭಾಷ್‌ನಗರ ನೆಲಮಂಗಲಟೌನ್-28MR
181200ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-2 ಸುಭಾಷ್‌ನಗರ ನೆಲಮಂಗಲಟೌನ್-29MR
181201ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-3 ಸುಭಾಷ್‌ನಗರ ನೆಲಮಂಗಲಟೌನ್-30MR
181202ವಿಶಾಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಕೂಲ್ ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-1 ಸುಭಾಷ್‌ನಗರ ನೆಲಮಂಗಲಟೌನ್-31MR
181203ವಿಶಾಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಕೊಠಡಿ ನಂ-2 ಸುಭಾಷ್‌ನಗರ ನೆಲಮಂಗಲಟೌನ್-32MR
181204ವಿಶಾಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಶ್ ಸ್ಕೂಲ್,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3 ಸುಭಾಷ್‌ನಗರ ನೆಲಮಂಗಲ ಟೌನ್-33MR
181205ವಿಶಾಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಶ್ ಸ್ಕೂಲ್,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4 ಸುಭಾಷ್‌ನಗರ ನೆಲಮಂಗಲ ಟೌನ್-34MR
181206ವಿಶಾಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಕೂಲ್ ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-5 ಸುಭಾಷ್‌ನಗರ ನೆಲಮಂಗಲಟೌನ್-35MR
181207ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-1 ಜಕ್ಕಸಂದ್ರ,-1MR
181208ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-2 ಜಕ್ಕಸಂದ್ರ-2MR
181209ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-3 ಜಕ್ಕಸಂದ್ರ -3MR
181210ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೆಚ್‌ .ಕೆಂಪಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿMR
181211ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಾವಿಕೆರೆMR
181212ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-1 ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಪುರ-1MR
181213ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ -2 ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಪುರ-2MR
181214ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ.ನಂ-3 ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಪುರ-3MR
181215ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಪುರ-4MR
181216ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಯಲಚಗೆರೆMR
181217ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬೈರಸಂದ್ರMR
181218ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬಿಟ್ಟಸಂದ್ರMR
181219ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕನಕೇನಹಳ್ಳಿMR
181220ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಚನ್ನೋಹಳ್ಳಿMR
181221ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಅರಿಶಿನಕುಂಟೆMR
181222ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಒಂಬತ್ತನಕುಂಟೆMR
181223ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತಟ್ಟೇಕೆರೆMR
181224ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಗೊರೂರುMR
181225ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿMR
181226ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಎಣ್ಣೆಗೆರೆMR
181227ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಾರನಹಳ್ಳಿMR
181228ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರMR
181229ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹನುಮಂತೇಗೌಡನ ಪಾಳ್ಯMR
181230ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಲ್ಲರಬಾಣವಾಡಿ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)MR
181231ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೋಡಪ್ಪನಹಳ್ಳಿMR
181232ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೆ. ಕೆಂಪಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿMR
181233ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಂಚೀಪುರMR
181234ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-1 ಯಂಟಗಾನಹಳ್ಳಿ-1MR
181235ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ -2 ಯಂಟಗಾನಹಳ್ಳಿ-2MR
181236ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-3 ಯಂಟಗಾನಹಳ್ಳಿ-3MR
181237ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡಕರೇನಹಳ್ಳಿMR
181238ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-1 ಮಹದೇವಪುರ-1MR
181239ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-2 ಮಹದೇವಪುರ :2MR
181240ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಭೂಸಂದ್ರMR
181241ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಲಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿMR
181242ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಕನ್ನಸಂದ್ರMR
181243ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಕೋರಮಂಗಲMR
181244ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಹೊಸಹಳ್ಳಿMR
181245ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಬೀರವಾರ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಪೋಸ್‌್ಟ-1MR
181246ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಬೀರವಾರ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್-2MR
181247ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ನಂ 1 ಸೋಲೂರು-1MR
181248ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ನಂ-2 ಸೋಲೂರು 2MR
181249ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ,ಕೊಠಡಿ ನಂ -3 ಸೋಲೂರು-3MR
181250ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಸೋಲೂರು-4MR
181251ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕಲ್ಯಾಣಪುರMR
181252ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹ್ಯಾಗನಹಳ್ಳಿMR
181253ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕಸೋಲೂರುMR
181254ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-1 ಗುಡೇಮಾರನಹಳ್ಳಿ-1MR
181255ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-2 ಗುಡೇಮಾರನಹಳ್ಳಿ-2MR
181256ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-3 ಗುಡೇಮಾರನಹಳ್ಳಿ-3MR
181257ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ನಂ-4 ಗುಡೇಮಾರನಹಳ್ಳಿ-4MR
181258ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಗರ್ಗೇಶ್ವರಪುರ,MR
181259ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಕ್ಕಿನಾಳುMR
181260ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮರಿಕುಪ್ಪೆMR
181261ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಸವೇನಹಳ್ಳಿMR
181262ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊನ್ನಸಂದ್ರMR
181263ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿMR
181264ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗೋರಿನಬೆಲೆMR
181265ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಂಟನಕುರ್ಚಿMR
181266ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಾಣಸವಾಡಿMR
181267ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಚೌಡಸಂದ್ರMR
181268ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾರಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-1 ಮೋಟಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ-1MR
181269ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-2 ಮೋಟಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ-2MR
181270ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೆಮ್ಮನಹಳ್ಳಿMR
181271ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಾಸೇಗೌಡನಪಾಳ್ಯMR
181272ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಲ್ಲೂರುMR
181273ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಭಂಟರಕುಪ್ಪೆMR
181274ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮುಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿMR
181275ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಆವಲಕುಪ್ಪೆMR
181276ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸೋಲದೇವನಹಳ್ಳಿMR
 
  Copyright (c) 2023, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.