2023 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2023 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)MR (Eng)
191ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಮದ್ಯದ ಭಾಗ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡ ಬೆಳಗಲಿMR
192ಗ್ರಾಮ ಚಾವಡಿ ಬೆಳಗಲಿMR
193ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹಿಂದಿನ ಭಾಗ,ಬೆಳಗಲಿMR
194ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಮದ್ಯದ ಭಾಗ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ನಡುವಿನ ಕೋಣೆ ಬೆಳಗಲಿ.MR
195ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಹೊಸದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಬೆಳಗಲಿMR
196ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಹೊಸದು ಕಟ್ಟಡ ಎಡಭಾಗದ ಕೋಣೆ,ಬೆಳಗಲಿMR
197ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ನಡುವಿನ ಭಾಗ,ಬೆಳಗಲಿMR
198ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪೂವಱ ಭಾಗ ರೂಮ ನಂ.1 ಭಾಗ,ಬೆಳಗಲಿMR
199ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಡುವಿನ ಕೋಣೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಉತ್ತರ ಭಾಗ,ಬೆಳಗಲಿMR
1910ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಬೆಳಗಲಿMR
1911ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಬೆಳಗಲಿMR
1912ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಬೆಳಗಲಿMR
1913ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜನತಾ ಕಾಲನಿ ರೂಮ ನಂ 3 ಬೆಳಗಲಿMR
1914ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುಳಲಿMR
1915ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕುಳಲಿMR
1916ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸದು ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕುಳಲಿMR
1917ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹನುಮಾನ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕುಳಲಿMR
1918ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕುಳಲಿMR
1919ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕುಳಲಿMR
1920ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಶಿರೋಳMR
1921ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಬಲಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 2 ಶಿರೋಳMR
1922ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಹೊಸದು ಶಿರೋಳMR
1923ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ,ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 3 ಶಿರೋಳMR
1924ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಸಭಾ ಭವನ,ಶಿರೋಳMR
1925ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ.ಶಿರೋಳMR
1926ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಶಿರೋಳMR
1927ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಬಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಶಿರೋಳMR
1928ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಬಾಗದ ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆMR
1929ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವಭಾಗ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಶಿರೋಳMR
1930ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ ನಂ 2 ಶಿರೋಳMR
1931ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ,ಬುದ್ನಿ ಪಿ ಎಂMR
1932ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಬುದ್ನಿ ಪಿ.ಎಂMR
1933ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಬುದ್ನಿ ಪಿ.ಎಂMR
1934ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಮಂಟೂರ,ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ರೂಮ ನಂ 2 ಮಂಟೂರMR
1935ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಮಂಟೂರ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ 3ನೇ ಕೋಣೆ ಮಂಟೂರMR
1936ತಾಲೂಕಾ ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಂಟೂರ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ 3MR
1937ತಾಲೂಕಾ ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಂಟೂರ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ 2MR
1938ತಾಲೂಕಾ ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಂಟೂರ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ರೂಮ ನಂ 3MR
1939ತಾಲೂಕಾ ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಂಟೂರ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ರೂಮ ನಂ 2 ಮಂಟೂರMR
1940ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಿಶೋರಿMR
1941ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಲಭಾಗ ಮೆಳ್ಳಿಗೇರಿMR
1942ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೆಳ್ಳಿಗೇರಿMR
1943ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಹಲಗಲಿMR
1944ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಹಲಗಲಿMR
1945ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಹಲಗಲಿMR
1946ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಹಲಗಲಿMR
1947ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾಲಾಪೂರMR
1948ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಮಾಲಾಪೂರMR
1949ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುಗಳಖೋಡMR
1950ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಆಫೀಸ ಮುಗಳಖೋಡMR
1951ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎದುರಿನ ಕೋಣೆ ಮುಗಳಖೋಡMR
1952ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ರೂಮ ನಂ 1 ಮುಗಳಖೋಡMR
1953ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ ರೂಮ ನಂ1 ಮುಗಳಖೋಡMR
1954ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.1 (ಪರಮಾನಂದ ಗುಡಿ ರಸ್ತೆ) ಮುಗಳಖೋಡMR
1955ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.2 (ಪರಮಾನಂದ ಗುಡಿ ರಸ್ತೆ) ಮುಗಳಖೋಡMR
1956ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಾಗರಾಳMR
1957ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ನಾಗರಾಳMR
1958ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಾಗರಾಳMR
1959ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಾಗರಾಳMR
1960ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ನಾಗರಾಳMR
1961ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಸೋರಗಾಂವMR
1962ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ರೂಮ ನಂ 1 ಸೋರಗಾಂವMR
1963ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ರೂಮ ನಂ 2 ಸೋರಗಾಂವMR
1964ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಜನತಾ ಪ್ಲಾಟ ಮುಧೋಳMR
1965ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 2 ಜನತಾ ಪ್ಲಾಟ ಮುಧೋಳMR
1966ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ಧೇಶಕರು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂಧಿ ಕೋಣೆ ಮುಧೋಳMR
1967ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಮದ್ಯದ ಕೋಣೆ ಮುಧೋಳMR
1968ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 4 ಜನತಾ ಪ್ಲಾಟ ಮುಧೋಳMR
1969ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಸವಲಿಂಗ ನಗರ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಾಲೋನಿ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಮುಧೋಳMR
1970ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕಶಾಲೆ,ಬಸವಲಿಂಗ ನಗರ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಾಲೋನಿ ಕೋಣೆ ನಂ.3 ಮುಧೋಳMR
1971ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಛೇರಿ ಸಭಾಭವನ ಆಶ್ರಮ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಮುಧೋಳMR
1972ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಹಳೆದು ಮುಧೋಳMR
1973ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 2 ಹಳೆದು ಮುಧೋಳMR
1974ನಗರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಮುಧೋಳ ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.1MR
1975ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ಹೊಸದು ರೂಂ.ನಂ.3.ಉತ್ತರ ಭಾಗ.ಮುಧೋಳMR
1976ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ಹೊಸದು ರೂಂ.ನಂ.1.ಉತ್ತರ ಭಾಗ.ಮುಧೋಳMR
1977ಪುರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಮುಧೋಳMR
1978ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜೈಹಿಂದ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣ ಹತ್ತಿರ ಮುಧೋಳMR
1979ಸಹಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜೈಹಿಂದಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟ್ಡಡ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣ ಹತ್ತಿರ ಮುಧೋಳMR
1980ಸಹಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜೈಹಿಂದ ಕೋಣೆ ನಂ 4 ಮುಧೋಳMR
1981ಸಹಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜೈಹಿಂದ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಮುಧೋಳMR
1982ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜೈಹಿಂದ ನಂ 2 ಮುಧೋಳ ರೂಮ ನಂ 1MR
1983ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜೈಹಿಂದ ನಂ 2 ಮುಧೋಳ ರೂಮ ನಂ 2MR
1984ಆರ್‌.ಎಂ.ಜಿ.ಕಾಲೇಜ ಕೋಣೆ ನಂ.8 ಮುದೋಳMR
1985ಎಸ್ ಆರ್ ಕಂಠಿ ಕಾಲೇಜ ಮುಧೋಳMR
1986ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ ಮುಧೋಳMR
1987ನೂತನ ಬಾಲಕಿಯರ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ ಮುಧೋಳMR
1988ನೂತನ ಬಾಲಕಿಯರ ಹೈಸ್ಕೂಲ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಮದ್ಯದ ಕೋಣೆ ಮುಧೋಳMR
1989ಶ್ರೀ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಮುಧೋಳMR
1990ಶ್ರೀ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.3 ಮುಧೋಳMR
1991ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಮಧ್ಯಭಾಗ ಮುಧೋಳMR
1992ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಮುಧೋಳMR
1993ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ ಮುಧೋಳMR
1994ನೂತನ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ರಸ್ತೆ ಎಡಭಾಗದ ಕೋಣೆ ಮುಧೋಳMR
1995ನೂತನ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕ ಕೋಣೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡರುವ ಕೋಣೆ ಮುಧೋಳMR
1996ಸರ್ಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಟಿ.ಡಿ.ಬಿ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಮುಧೋಳMR
1997ಸರ್ಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಟಿ.ಡಿ.ಬಿ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಮುಧೋಳMR
1998ಆರ್‌.ಎಂ.ಜಿ.ಕಾಲೇಜ ಕೋಣೆ ನಂ.7 ಮುಧೋಳMR
1999ಆರ್‌.ಎಂ.ಜಿ.ಕಾಲೇಜ ಕೋಣೆ ನಂ.9 ಮುಧೋಳMR
19100ಆರ್‌.ಎಂ.ಜಿ.ಕಾಲೇಜ ಕೋಣೆ ನಂ.10 ಮುಧೋಳMR
19101ಸರ್ಕಾರಿ ರನ್ನ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಮುಧೋಳMR
19102ಸರ್ಕಾರಿ ರನ್ನ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ.4 ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಮುಧೋಳMR
19103ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ .ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ನಗರ ಕೋಣೆ 1 ಮುಧೋಳMR
19104ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ನಗರ ಕೋಣೆ ನಂ 2 ಮುಧೋಳMR
19105ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ನಗರ ಕೋಣೆ ನಂ 4 ಮುಧೋಳMR
19106ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ನಗರ ಮುಧೋಳMR
19107ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ನಗರ ಮುಧೋಳMR
19108ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕು ಮುಧೋಳMR
19109ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ಹಳೇ ತಾಲೂಕ ಆಫೀಸ ಕಟ್ಟಡ ಹತ್ತಿರ ಮುಧೋಳMR
19110ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಮುಧೋಳMR
19111ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಧಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಳ್ಳೂರ ಪುನರ ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರ ಮುಧೋಳMR
19112ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಿದ್ರಾಮೇಶ್ವರ ನಗರ ಮುಧೋಳMR
19113ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗದ ಕೋಣೆ ಶಿದ್ರಾಮೇಶ್ವರ ನಗರ ಮುಧೋಳMR
19114ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಶಿದ್ರಾಮೇಶ್ವರ ನಗರ ಮುಧೋಳMR
19115ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಮಳಲಿMR
19116ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ರೂಮ ನಂ 1 ಮಳಲಿMR
19117ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವಭಾಗ ಮಳಲಿMR
19118ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಮಳಲಿMR
19119ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ. 2 ಮಳಲಿMR
19120ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಕ್ಕಿಮರಡಿMR
19121ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಮ ನಂ 2 ಅಕ್ಕಿಮರಡಿMR
19122ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಮಿರ್ಜಿMR
19123ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಹೊಸ ಕಟ್ಡಡ ಮಿರ್ಜಿMR
19124ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಚನ್ನಾಳMR
19125ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಉತ್ತೂರ (ರೂಮ ನಂ 1)MR
19126ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಉತ್ತೂರ (ರೂಮ ನಂ 3)MR
19127ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಉತ್ತೂರMR
19128ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಉತ್ತೂರMR
19129ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜಾಲಿಬೇರMR
19130ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಗಿMR
19131ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಮ ನಂ 2 ರೂಗಿMR
19132ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 3 ರಂಜಣಗಿMR
19133ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ರೂಮ ನಂ 4 ರಂಜಣಗಿMR
19134ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ. 4 ಒಂಟಗೋಡಿMR
19135ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಒಂಟಗೋಡಿ (ರೂಮ ನಂ 6)MR
19136ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಒಂಟಗೋಡಿ (ರೂಮ ನಂ 2)MR
19137ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಲ್ಲಾಪೂರ ಪಿ.ಜೆMR
19138ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜೀರಗಾಳMR
19139ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಮ ನಂ 2 ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಜೀರಗಾಳMR
19140ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆಫೀಸ್‌ ಹಳಿ ಕಟ್ಟಡ ಇಂಗಳಗಿMR
19141ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಇಂಗಳಗಿMR
19142ಡಿ ಪಿ ಎ ಪಿ ಶಾಲೆ ಇಂಗಳಗಿMR
19143ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಯಡಹಳ್ಳಿMR
19144ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಯಡಹಳ್ಳಿMR
19145ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಜ್ಜರಮಟ್ಟಿMR
19146ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 5 ವಜ್ಜರಮಟ್ಟಿMR
19147ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮರಿಕಟ್ಟಿMR
19148ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬರಗಿMR
19149ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆಫೀಸ ಬರಗಿMR
19150ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಗುಲಗಾಲ ಜಂಬಗಿMR
19151ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಗುಲಗಾಲ ಜಂಬಗಿMR
19152ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಕೋಣೆ ನಂ.1 ಮೆಟಗುಡ್ಡMR
19153ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೆಟಗುಡ್ಡ ಕೋಣೆ ನಂ.2MR
19154ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಮೆಟಗುಡ್ಡMR
19155ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ರೂಮ ನಂ 2 ಮೆಟಗುಡ್ಡMR
19156ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವಭಾಗ ಚಿಂಚಖಂಡಿ ಬಿ ಕೆ ,MR
19157ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಚಿಂಚಖಂಡಿ ಬಿ.ಕೆMR
19158ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕಸಬಾ ಜಂಬಗಿMR
19159ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕಸಬಾ ಜಂಬಗಿMR
19160ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೆಯದು ಚಿಂಚಖಂಡಿ ಕೆ.ಡಿ (ರೂಮ ನಂ 1 )MR
19161ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೆಯದು ಚಿಂಚಖಂಡಿ ಕೆ.ಡಿ (ರೂಮ ನಂ 2)MR
19162ಸಹಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜಂಬಗಿ ಕೆ ಡಿMR
19163ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಂತಾಪೂರMR
19164ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಆಲಗುಂಡಿ ಬಿಕೆMR
19165ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಆಲಗುಂಡಿ ಬಿಕೆMR
19166ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬುದ್ನಿ ಬಿ ಕೆMR
19167ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಬಿದರಿMR
19168ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೆಟ್ಲೂರMR
19169ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪೆಟ್ಲೂರMR
19170ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಿಂಗಾಪೂರMR
19171ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ನಿಂಗಾಪೂರMR
19172ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಹಲಕಿMR
19173ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಹಲಕಿMR
19174ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೊಮ್ಮನ ಬುದ್ನಿMR
19175ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಿಮ್ಮಾಪೂರMR
19176ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುದ್ದಾಪೂರMR
19177ಸಹಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಮುದ್ದಾಪೂರMR
19178ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬುದ್ನಿ ಕೆಡಿMR
19179ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಮಾಚಕನೂರMR
19180ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಮಾಚಕನೂರMR
19181ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಜುನ್ನೂರMR
19182ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬದನೂರMR
19183ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ,ಭಂಟನೂರMR
19184ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ,ಭಂಟನೂರ (ರೂಮ ನಂ 1 )MR
19185ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ,ಭಂಟನೂರ (ರೂಮ ನಂ 2)MR
19186ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಚಿಕ್ಕೂರMR
19187ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಚಿಕ್ಕೂರMR
19188ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಚಿತ್ರಭಾನುಕೋಟೆMR
19189ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೆಬ್ಬಾಳMR
19190ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ,ಹೆಬ್ಬಾಳMR
19191ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕನಸಗೇರಿMR
19192ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ದಾದನಟ್ಟಿMR
19193ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ದಾದನಟ್ಟಿMR
19194ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನಾಗಣಾಪೂರMR
19195ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಚೌಡಾಪೂರMR
19196ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಲೋಕಾಪೂರMR
19197ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಲೋಕಾಪೂರMR
19198ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಲೋಕಾಪೂರMR
19199ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಲೋಕಾಪೂರMR
19200ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮದ್ಯ ಭಾಗ ಲೋಕಾಪೂರMR
19201ರಾಜಾ ಭೈರವಸಿಂಗ ಹೈಸ್ಕೂಲ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಲೋಕಾಪೂರMR
19202ರಾಜಾ ಭೈರವಸಿಂಗ ಹೈಸ್ಕೂಲ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಎಡಭಾಗದ ಕೋಣೆ ಲೋಕಾಪೂರMR
19203ರಾಜಾ ಭೈರವಸಿಂಗ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಉತ್ತೂರ ಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಲೋಕಾಪೂರMR
19204ರಾಜಾ ಭೈರವಸಿಂಗ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ ಲೋಕಾಪೂರMR
19205ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಲೋಕಾಪೂರMR
19206ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಲೋಕಾಪೂರMR
19207ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜಾಲಿಕಟ್ಟಿ ಬಿಕೆMR
19208ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಲಕ್ಷಾನಟ್ಟಿMR
19209ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜಾಡರ ಅರಳ್ಳಿಕಟ್ಟಿMR
19210ಸಹಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕೋಟಿMR
19211ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಲ್ಲಾಪೂರ ಪಿ ಎಲ್MR
19212ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವರ್ಚಗಲ್MR
 
  Copyright (c) 2023, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.