2023 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2023 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)MR (Eng)
21ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡ ಭಾಗದ ಕೊಣೆ ಜನವಾಡMR
22ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲ ಭಾಗದ ಕೊಣೆ ಜನವಾಡMR
23ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗದ ಕೋಣೆ, ಜನವಾಡMR
24ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗದ ಕೋಣೆ, ಜನವಾಡMR
25ಕುವೆಂಪು ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಸದಲಗಾMR
26ಕುವೆಂಪು ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಸದಲಗಾMR
27ಕುವೆಂಪು ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ ಸದಲಗಾMR
28ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ ಸದಲಗಾMR
29ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಸದಲಗಾMR
210ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕೀಯರ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಸದಲಗಾMR
211ಸದಲಗಾ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರಭಾಗ)ಸದಲಗಾMR
212ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೊಸ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಸದಲಗಾMR
213ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಸದಲಗಾMR
214ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಸದಲಗಾMR
215ಸದಲಗಾ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ ಸದಲಗಾMR
216ಸ.ಕ.ಪ್ರಾ. ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಬೈನಾಕವಾಡಿMR
217ಸ.ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ವಡಗೋಲMR
218ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ವಡಗೋಲMR
219ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಮಲಿಕವಾಡMR
220ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಲಿಕವಾಡMR
221ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಲಯ ಮಲಿಕವಾಡMR
222ಸ.ಹಿರಿಯ ಫ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರಭಾಗ) ಯಕ್ಸಂಬಾMR
223ಸರಕಾರಿ.ಹಿರಿಯ ಫ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.3 ಯಕ್ಸಂಬಾMR
224ಸ.ಹಿರಿಯ ಫ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) (ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ) ಯಕ್ಸಂಬಾMR
225ಸರಕಾರಿ.ಹಿರಿಯ ಫ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಕೋಣೆ ನಂ.4, ಯಕ್ಸಂಬಾMR
226ಸ.ಹಿರಿಯ ಫ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಯಕ್ಸಂಬಾMR
227ಸ.ಹಿರಿಯ ಫ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಯಕ್ಸಂಬಾMR
228ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಪಶ್ಚಿಮ ಕೊಣೆ ಯಕ್ಸಂಬಾMR
229ಸಿ.ಕೆ.ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌ ಯಕ್ಸಂಬಾ ಕೊಣೆ ನಂ 1 ಎಕ್ಸಂಬಾMR
230ಸಿ.ಕೆ.ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌ ಕಟ್ಟಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.4 ಯಕ್ಸಂಬಾMR
231ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಯಕ್ಸಂಬಾMR
232ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಯಕ್ಸಂಬಾMR
233ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಉರ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಯಕ್ಸಂಬಾMR
234ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಉರ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಯಕ್ಸಂಬಾMR
235ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಯ ಕೋಣೆ ನಂ.1ಯದ್ಯಾನವಾಡಿMR
236ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಲೋಳMR
237ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕೊಣೆ ಕಲ್ಲೋಳMR
238ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕೊಣೆ ಕಲ್ಲೋಳMR
239ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಲೋಳMR
240ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಲೋಳ ಪಶ್ಕಿಮಭಾಗMR
241ಸರಕಾರಿ ಹಿ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಹಳೆ ಯಡೂರMR
242ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಹಳೆ ಯಡೂರMR
243ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಯಡೂರವಾಡಿMR
244ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಯಡೂರವಾಡಿMR
245ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೊಣೆ ನಂ.1 ಹೊಸಯಡೂರMR
246ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೊಣೆ ನಂ.2 ಹೊಸಯಡೂರMR
247ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಹೊಸ ಯಡೂರMR
248ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಯಡೂರMR
249ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಚಂದೂರ ಟೆಕ್‌MR
250ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಚಂದೂರ ಟೆಕ್‌MR
251ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಚಂದೂರMR
252ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಚಂದೂರMR
253ಸರಕಾರಿ ಹಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಚಂದೂರMR
254ಸರಕಾರಿ ಹಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಚಂದೂರMR
255ಚಾವಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಮಾಂಜರಿMR
256ಎಸ್.ಎಸ್.ಇ.ಎಸ್.ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ, ಮಾಂಜರಿMR
257ಎಸ್.ಎಸ್.ಇ.ಎಸ್.ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ, ಮಾಂಜರಿMR
258ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ, ಮಾಂಜರಿMR
259ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕೊಣೆ, ಮಾಂಜರಿMR
260ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಮಾಂಜರಿMR
261ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಮಾಂಜರಿMR
262ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರಭಾಗ, ಎಡಗಡೆ ಕೋಣೆ, ಮಾಂಜರಿMR
263ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರಭಾಗ, ಬಲಗಡೆ ಕೋಣೆ, ಮಾಂಜರಿMR
264ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಮಾಂಜರಿವಾಡಿMR
265ಸರಕಾರಿ ಹಿ.ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ, ಮಾಂಜರಿವಾಡಿMR
266ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಇಂಗಳಿMR
267ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಇಂಗಳಿMR
268ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಇಂಗಳಿMR
269ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಇಂಗಳಿMR
270ಸಮಾಜ ಮಂದಿರ, ಇಂಗಳಿMR
271ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕೊಣೆ ನಂ.2 ಇಂಗಳಿMR
272ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ನಂ.3 ಇಂಗಳಿMR
273ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೊಣೆ ಇಂಗಳಿಗಾಂವಠಾಣಾMR
274ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕೊಣೆ ಇಂಗಳಿಗಾಂವಠಾಣಾMR
275ಶ್ರೀ ಬಾಳಾಸಾಹೇಬ.ಶಿರಸೇಟ,ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ (ಕಾನವೇಂಟ) ಕೊನೆ ನಂ.1 ಶಾಲೆ ಅಂಕಲಿMR
276ಶ್ರೀ ಬಾಳಾಸಾಹೇಬ.ಶಿರಸೇಟ,ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ (ಕಾನವೇಂಟ) ಕೊನೆ ನಂ.2 ಶಾಲೆ ಅಂಕಲಿMR
277ಕೆ.ಎಲ್‌.ಇ.ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶಿಶುವಿಹಾರ ಕೊಣೆ ನಂ.1 ಅಂಕಲಿMR
278ಕೆ.ಎಲ್‌.ಇ.ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶಿಶುವಿಹಾರ ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಅಂಕಲಿMR
279ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೊನೆ ನಂ.1 ಅಂಬಾಬಾಯಿ ಮೈದಾನ ಅಂಕಲಿMR
280ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೊನೆ ನಂ.2 ಅಂಬಾಬಾಯಿ ಮೈದಾನ ಅಂಕಲಿMR
281ಚಾವಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಅಂಕಲಿMR
282ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಡ ಅಂಕಲಿMR
283ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಕೊನೆ ನಂ.1 ಅಂಬಾಬಾಯಿ ಮೈದಾನ ಅಂಕಲಿMR
284ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಬಲಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ-2 ಅಂಬಾಬಾಯಿ ಮೈದಾನ ಅಂಕಲಿMR
285ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಸಿಧ್ದಾಪೂರವಾಡಿMR
286ಸ .ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಸಿಧ್ದಾಪೂರವಾಡಿMR
287ಚಾವಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಡಾಪೂರMR
288ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಕಾಡಾಪೂರMR
289ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಬಲ ಕೋಣೆ ನಂ.01 ಕಾಡಾಪೂರMR
290ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೊಣೆ ನಂ.2 ಕಾಡಾಪೂರMR
291ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೊಣೆ ನಂ.3 ಕಾಡಾಪೂರMR
292ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗದ 2ನೇ ಕಟ್ಟಡದ ಕೋಣೆ ನಂ.03 ಕೇರೂರMR
293ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ 3 ನೇ ಕಟ್ಟಡದ ಕೋಣೆ ನಂ.03 ಕೇರೂರMR
294ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನ 2ನೇಯ ಕೋಣೆ, ಕೇರೂರMR
295ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನ 4ನೇಯ ಕೋಣೆ, ಕೇರೂರMR
296ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕೇರೂರMR
297ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡ, ಕೇರೂರMR
298ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಬಾಣಂತಿ ಕೋಡಿ ಕೇರೂರMR
299ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ 2 ನೇಯ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನ 4ನೇಯ ಕೋಣೆ, ಕೇರೂರMR
2100ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ 1ನೇ ಕೋಣೆ, ಕೇರೂರMR
2101ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ದಕ್ಕಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ 1ನೇಯ ಕೋಣೆ, ಕೇರೂರMR
2102ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ, ಕಟ್ಟಡ ಸಂಖ್ಯೆ4, ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ 4 ನೇಯ ಕೋಣೆ, ಕೇರೂರMR
2103ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ, ಕೇರೂರMR
2104ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ )ರೂಪಿನಾಳMR
2105ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಅರಬ್ಯಾನವಾಡಿMR
2106ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ನನದಿMR
2107ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಲಗಡೆ ಭಾಗ ನನದಿMR
2108ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ನನದಿMR
2109ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ನನದಿMR
2110ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ನನದಿವಾಡಿMR
2111ಸ. ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ನನದಿ ದೂದ ಗಂಗಾ ಶುಗರ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಏರಿಯಾMR
2112ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ನಾಗರಾಳMR
2113ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ) ನಾಗರಾಳMR
2114ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ನಾಗರಾಳMR
2115ಸ ಹಿ ಪ್ರಾ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ )ನೇಜMR
2116ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕ.ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ, ನೇಜMR
2117ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೊಣೆ ನಂ.2 ನೇಜMR
2118ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಪಶ್ಚಿಮ ಕೊಣೆ ನಂ.3 ನೇಜMR
2119ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೊಣೆ ನಂ.1 ನೇಜMR
2120ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೋಣೆ ನಂ.2, ನೇಜMR
2121ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಶಮನೆವಾಡಿMR
2122ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಶಮನೆವಾಡಿMR
2123ಸ.ಹಿ. ಪ್ರಾ. ಹೊಸ ಹಿ.ಪ್ರಾ ಹೊಸ.ಕ.ಹೆ.ಮ.ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.1(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಶಮನೆವಾಡಿMR
2124ಸ.ಹಿ. ಪ್ರಾ. ಹೊಸ ಹಿ.ಪ್ರಾ ಹೊಸ.ಕ.ಹೆ.ಮ.ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.3 (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಶಮನೆವಾಡಿMR
2125ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಹೊಸ.ಕ.ಹೆ.ಮ.ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಶಮನೆವಾಡಿMR
2126ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ (ಹೊಸ)ಶಾಲೆ ಕೊಣೆ ನಂ.1 (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಶಮನೆವಾಡಿMR
2127ಪಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಡ ಶಿರಗಾಂವMR
2128ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಶಿರಗಾಂವMR
2129ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಶಿರಗಾಂವMR
2130ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಬಾಜು ಕೊಣೆ ಶಿರಗಾಂವMR
2131ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಶಿರಗಾಂವMR
2132ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಬಾಜು ಕೊಣೆ ಶಿರಗಾಂವMR
2133ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಶಿರಗಾಂವವಾಡಿMR
2134ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಶಿರಗಾಂವವಾಡಿMR
2135ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ.ಶಾಲೆ ನಂ.01 ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಮಿಟಿಂಗ ಹಾಲ್ ಖಡಕಲಾಟMR
2136ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.1 ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಖಡಕಲಾಟMR
2137ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಖಡಕಲಾಟMR
2138ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ನಂ.1 ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಖಡಕಲಾಟMR
2139ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಖಡಕಲಾಟMR
2140ಸ. ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಳೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಖಡಕಲಾಟMR
2141ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಖಡಕಲಾಟMR
2142ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವಕ ಕಾಲೇಜ ಖಡಕಲಾಟ ಉತ್ತರ ಭಾಗMR
2143ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಖಡಕಲಾಟMR
2144ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಮನೂಚಿವಾಡಿMR
2145ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ. ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಪೀರವಾಡಿMR
2146ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ತಪಕಾರವಾಡಿMR
2147ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಿರಿಯ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಖಡಕಲಾಟMR
2148ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಖಡಕಲಾಟMR
2149ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪುಠಾಣವಾಡಿMR
2150ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಾಂಗೇರಿ (ಎ)MR
2151ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಾಂಗೇರಿ (ಎ)MR
2152ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ1 ಚಿಕ್ಕಲವಾಳMR
2153ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.4 ಚಿಕ್ಕಲವಾಳMR
2154ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.5 ಚಿಕ್ಕಲವಾಳMR
2155ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 3 ರಾಮಪೂರMR
2156ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 2 ರಾಮಪೂರMR
2157ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ.9 ಪಟ್ಟಣಕುಡಿMR
2158ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ.8 ಪಟ್ಟಣಕುಡಿMR
2159ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ.6 ಪಟ್ಟಣಕುಡಿMR
2160ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.5 ಪಟ್ಟಣಕುಡಿMR
2161ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಪಟ್ಟಣಕುಡಿMR
2162ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಮಧ್ಯಧ ಕೋಣೆ ನಂ.3,ಪಟ್ಟಣಕುಡಿMR
2163ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಕೋಣೆ ನಂ.01 ಪಟ್ಟಣಕುಡಿMR
2164ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೊಣೆ ನಂ.2 ಪಟ್ಟಣಕುಡಿMR
2165ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಕೋಣೆ ನಂ-1 ವಾಳಕಿMR
2166ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೊಣೆ ನಂ.2 ವಾಳಕಿMR
2167ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೊಣೆ ನಂ.3 ವಾಳಕಿMR
2168ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಕೊಣೆ ನಂ.4 ವಾಳಕಿMR
2169ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಕೊಣೆ ನಂ.3 ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ವಾಳಕಿMR
2170ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೊಣೆ ನಂ.6 ವಾಳಕಿMR
2171ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ನಾಯಿಂಗ್ಲಜMR
2172ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕ.ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವಭಾಗ, ಹೊಸ ಕೋಣೆ ನಾಯಿಂಗ್ಲಜMR
2173ಸ. ಹಿ. ಪ್ರಾ.ಕ.ಗಂ.ಮ. ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ನಾಯಿಂಗ್ಲಜMR
2174ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಯಾದ್ಯಾನವಾಡಿMR
2175ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಯಾದ್ಯಾನವಾಡಿMR
2176ಸ.ಹಿಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ-2 ಧುಳಗನವಾಡಿMR
2177ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ-4 ಧುಳಗನವಾಡಿMR
2178ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಗಂ ಮ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.11, ನವಲಿಹಾಳMR
2179ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.3 ನವಲಿಹಾಳMR
2180ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಗಂ .ಮ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 4 ನವಲಿಹಾಳMR
2181ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಗಂ.ಮ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಕೋಣೆ ನಂ.8 ನವಲಿಹಾಳMR
2182ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ-1 ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕುಠಾಳಿMR
2183ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ-4 ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕುಠಾಳಿMR
2184ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಬಲ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಕೋಥಳಿMR
2185ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಬಲ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.3 ಕೋಥಳಿMR
2186ಸ.ಹಿಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ) ಕೋಥಳಿMR
2187ಸ.ಹಿಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ) ಕೋಥಳಿMR
2188ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಸಂಕನವಾಡಿMR
2189ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಗಿರಗಾಂವMR
2190ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಾಗ ಚಿಂಚಣಿMR
2191ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವಭಾಗ ದಕ್ಷಿಣ ಬದಿಗೆ, ಚಿಂಚಣಿMR
2192ಸ ಹಿ ಪ್ರಾ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಚಿಂಚಣಿMR
2193ಸ ಹಿ ಪ್ರಾ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 8 ಚಿಂಚಣಿMR
2194ಸ ಹಿ ಪ್ರಾ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಕುಪ್ಪಾನವಾಡಿMR
2195ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಉತ್ತರಭಾಗದ ಕೋಣೆ, ಹಂದ್ಯಾನವಾಡಿMR
2196ಎನ್‌.ಸಿ.ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌ ಪೂರ್ವ ಬಾಗ ಚಿಕ್ಕೋಡಿMR
2197ಎನ್‌.ಸಿ.ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಾಗ , ಚಿಕ್ಕೋಡಿMR
2198ಕುಂದ ಕುಂದಾಚಾರ್ಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾನ್ವೆಂಟ ಶಾಲೆ ಕೆ.ಸಿ. ರೋಡ ಕೋಣೆ ನಂ-1 ಚಿಕ್ಕೋಡಿMR
2199ಕುಂದ ಕುಂದಾಚಾರ್ಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾನ್ವೆಂಟ ಶಾಲೆ ಕೆ.ಸಿ. ರೋಡ ಕೋಣೆ ನಂ-3,ಚಿಕ್ಕೋಡಿMR
2200ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರಭಾಗ ಗಾಂಧೀಮಾರ್ಕೇಟ ಚಿಕ್ಕೋಡಿMR
2201ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ ಗಾಂಧಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ ಚಿಕ್ಕೋಡಿMR
2202ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಉರ್ದು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ , ಜಾರಿ ಗಲ್ಲಿ (ಯಕ್ಸಂಬಾ ರೋಡ) ಚಿಕ್ಕೋಡಿMR
2203ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಗಾಂಧಿ ಮಾರ್ಕೇಟ ಚಿಕ್ಕೋಡಿMR
2204ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಗಾಂಧಿ ಮಾರ್ಕೇಟ ಚಿಕ್ಕೋಡಿMR
2205ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಎಡ ಭಾಗ ಭಿಮನಗರ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿMR
2206ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಭೀಮನಗರ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಚಿಕ್ಕೋಡಿMR
2207ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಭೀಮನಗರ ಚಿಕ್ಕೋಡಿMR
2208ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಾಜ ಮಂದಿರ , ಮಾತಂಗಿ ಕೇರಿ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿMR
2209ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ನಗರ, ಬಲಭಾಗ ಚಿಕ್ಕೋಡಿMR
2210ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ನಗರ ಎಡಭಾಗ ಚಿಕ್ಕೋಡಿMR
2211ಸರಕಾರಿ ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ಬಲ ಕೋಣೆ ನಂ-6 ಚಿಕ್ಕೋಡಿMR
2212ಸರಕಾರಿ ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ಬಲ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ-7 ಚಿಕ್ಕೋಡಿMR
2213ಸರಕಾರಿ ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ,ಕೋಣೆ ನಂ-8 ಚಿಕ್ಕೋಡಿMR
2214ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ (ಹಾಲಟ್ಟಿ)MR
2215ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.3 ಚಿಕ್ಕೋಡಿMR
2216ಸ ಹಿ ಪ್ರಾ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಚಿಕ್ಕೋಡಿMR
2217ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಇಂದೀರಾನಗರ,ಚಿಕ್ಕೋಡಿMR
2218ಆರ್‌.ಡಿ. ಹೈಸ್ಕೂಲ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಚಿಕ್ಕೋಡಿMR
2219ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ ಕನ್ನಡ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹುಡ್ಕೋ ಕಾಲನಿ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿMR
2220ಅಹಲ್ಯಾಬಾಯಿ ಪಾಟೀಲ,ಮಹಿಳಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಾಲೇಜ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ-1 ಚಿಕ್ಕೋಡಿMR
2221ಅಹಲ್ಯಾಬಾಯಿ ಪಾಟೀಲ,ಮಹಿಳಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಾಲೇಜ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ-3 ಚಿಕ್ಕೋಡಿMR
2222ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ ರಾಮ ನಗರ ಚಿಕ್ಕೋಡಿMR
2223ಸ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ರಾಮ ನಗರ ಚಿಕ್ಕೋಡಿMR
2224ಸ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬಾಜು ಕೋಣೆ, ರಾಮ ನಗರ ಚಿಕ್ಕೋಡಿMR
2225ಕುಂದ ಕುಂದಾಚಾರ್ಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾನ್ವೆಂಟ ಶಾಲೆ ಕೆ.ಸಿ. ರೋಡ ಚಿಕ್ಕೋಡಿMR
2226ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ದತ್ತಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ಕೋಡಿMR
2227ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡಹೊಸಪೇಟ ಗಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿMR
2228ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡಹೊಸಪೇಟ ಗಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿMR
2229ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕ.ಗಂ.ಮ.ಶಾ.ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ ಹತ್ತಿಮರಡಿ ಹಿರೇಕೋಡಿMR
2230ಸ.ಹಿ..ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಶಾಲೆ ಪೊರ್ವ ಭಾಗ ಹಿರೇಕೋಡಿMR
2231ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಹಿರೇಕೋಡಿMR
2232ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಹಿರೇಕೋಡಿMR
2233ಸ ಹಿ ಪ್ರಾ ಕ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಹಿರೇಕೋಡಿMR
2234ಸ ಹಿ ಪ್ರಾ ಕ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಹಿರೇಕೋಡಿMR
2235ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಬಸನಾಳಗಡ್ಡೆ ಹಿರೇಕೋಡಿMR
2236ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)(ಬಸನಾಳಗಡ್ಡೆ) ಹಿರೇಕೋಡಿMR
2237ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕ.ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಹಿರೇಕೋಡಿMR
2238ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕ.ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಹಿರೇಕೋಡಿMR
2239ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಡ ಜೋಡಕುರುಳಿMR
2240ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಜೋಡಕುರಳಿMR
2241ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಜೋಡಕುರುಳಿMR
2242ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಜೋಡಕುರುಳಿMR
2243ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಜೋಡಕುರುಳಿMR
2244ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಜೋಡಕುರುಳಿMR
 
  Copyright (c) 2023, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.