2023 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2023 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)MR (Eng)
211ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎನ್‌.ಪಿ.ಜಿ.ಎಲ್‌. ಕೋಣೆ, ತುಂಗಳMR
212ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ,ತುಂಗಳMR
213ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದಕ್ಷಿಣದಿಂದ 4ನೇ ಕೋಣೆ, ತುಂಗಳMR
214ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ,ತುಂಗಳMR
215ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ,3 ನೇ ಕೋಣೆ.ತುಂಗಳMR
216ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ,ತುಂಗಳMR
217ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ತುಂಗಳMR
218ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೋಸ್ಟಆಫೀಸ್‌ ಹತ್ತಿರ , ಸಾವಳಗಿMR
219ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೋಸ್ಟಆಫೀಸ್‌ ಹತ್ತಿರ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ 1ನೇ ಕೋಣೆ, ಸಾವಳಗಿMR
2110ಸರಕಾರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ,ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಎರಡನೆ ಕೋಣೆ ಸಾವಳಗಿMR
2111ನಾಡ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ,ಸಾವಳಗಿMR
2112ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಆಯ್‌.ಬಿ.ಹತ್ತಿರ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ,ಸಾವಳಗಿMR
2113ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣದಿಂದ 4 ನೇ ಕೋಣೆ ಸಾವಳಗಿ.MR
2114ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಆಯ್‌.ಬಿ ಹತ್ತಿರ ಸಾವಳಗಿMR
2115ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಆಯ್‌.ಬಿ ಹತ್ತಿರ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ 7ನೇ ಕೋಣೆ ಸಾವಳಗಿMR
2116ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಆಯ ಬಿ ಹತ್ತಿರ ಮದ್ಯದ ಕೋಣೆ ಸಾವಳಗಿMR
2117ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಂಚಾಯತ ಆಫೀಸ ಹತ್ತಿರ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ 3ನೇ ಕೋಣೆ, ಸಾವಳಗಿMR
2118ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಂಚಾಯತ ಆಫೀಸ ಹತ್ತಿರ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ 1ನೇ ಕೋಣೆ, ಸಾವಳಗಿMR
2119ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಕುರಗೋಡMR
2120ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಕಾಜಿಬೀಳಗಿMR
2121ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕಾಜಿಬೀಳಗಿ.MR
2122ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕಾಜಿಬೀಳಗಿMR
2123ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಕಾಜಿಬೀಳಗಿMR
2124ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಪಶ್ಚಿಮ ಕೋಣೆ ಗೋಠೆ.MR
2125ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ದಕ್ಷಿಣದ ಕೋಣೆ. ಗೋಠೆMR
2126ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆ,ಗೋಠೆ.MR
2127ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ, ಗೋಠೆ.MR
2128ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ,ಆಫೀಸ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ ಗೋಠೆ.MR
2129ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ, ಕಲಬೀಳಗಿ.MR
2130ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ದಕ್ಷಿಣ ಕೋಣೆ, ಕಲಬೀಳಗಿ.MR
2131ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಗದ್ಯಾಳ.MR
2132ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪಕ್ಷಿಮ ಭಾಗ ಗದ್ಯಾಳ.MR
2133ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ, ಗದ್ಯಾಳMR
2134ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ, ಗದ್ಯಾಳMR
2135ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ 1ನೇಕೋಣೆ ಕನ್ನೋಳ್ಳಿ.MR
2136ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ 4ನೇ ಕೊಣೆ ಕನ್ನೋಳ್ಳಿ.MR
2137ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕನ್ನೋಳ್ಳಿ.MR
2138ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ, ಕನ್ನೋಳ್ಳಿ.MR
2139ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಅಡಿಹುಡಿ.MR
2140ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಅಡಿಹುಡಿ.MR
2141ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ಅಡಿಹುಡಿ.MR
2142ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಅಡಿಹುಡಿ.MR
2143ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣದಿಂದ 2ನೇ ಕೋಣೆ ಅಡಿಹುಡಿ.MR
2144ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತೊದಲಬಾಗಿ.MR
2145ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ 2ನೇ ಕೊಣೆ, ತೊದಲಬಾಗಿMR
2146ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ ಉತ್ತರ ಕೋಣೆ ತೊದಲಬಾಗಿMR
2147ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತೊದಲಬಾಗಿ.MR
2148ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರೆದಿಂದ 4ನೇ ಕೋಣೆ ತೊದಲಬಾಗಿ.MR
2149ಸರಕಾರಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ, ತೊದಲಬಾಗಿ.MR
2150ಸರಕಾರಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ತೊದಲಬಾಗಿ.MR
2151ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವಭಾಗದ ಕೋಣೆ,ಹಿರೇಪಡಸಲಗಿMR
2152ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ, ಹಿರೇಪಡಸಲಗಿMR
2153ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಹಿರೇಪಡಸಲಗಿMR
2154ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ, ಹಿರೇಪಡಸಲಗಿ.MR
2155ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ 5ನೇ ಕೋಣೆ. ಹಿರೇಪಡಸಲಗಿMR
2156ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಟ್ಟಡ, ಹಿರೇಪಡಸಲಗಿMR
2157ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಡ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕೊಣೆ, ಹಿರೇಪಡಸಲಗಿMR
2158ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಟಕ್ಕಳಕಿ.MR
2159ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಹೊಸ ಕೋಣೆ ಟಕ್ಕಳಕಿ.MR
2160ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಟಕ್ಕೊಡMR
2161ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜಂಬಗಿ ಬಿ ಕೆ.MR
2162ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜಂಬಗಿ ಬಿ ಕೆ.MR
2163ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆMR
2164ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಡುವಿನ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ಜಂಬಗಿ ಬಿ ಕೆ.MR
2165ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ಜಂಬಗಿ ಕೆ.ಡಿ.MR
2166ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ಜಂಬಗಿ ಕೆ.ಡಿ.MR
2167ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಶೂರಪಾಲಿ.MR
2168ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಲ ಭಾಗ, ಶೂರಪಾಲಿ.MR
2169ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ತುಬಚಿ.MR
2170ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಚ್ಚಿಮ ಭಾಗದ 2ನೇ ಕೋಣೆ, ತುಬಚಿ.MR
2171ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರದ ಎಡಭಾಗ ಮುತ್ತೂರMR
2172ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಬಲ ಭಾಗ, ಮುತ್ತೂರ.MR
2173ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಮುತ್ತುರ.MR
2174ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ಮುತ್ತುರ.MR
2175ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಚ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಮೈಗೂರ.MR
2176ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಮೈಗೂರ.MR
2177ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ಜಿ.ಎಲ್.ಬಿ.ಸಿ. ಭಾಗ ನಂ 5 ಪಶ್ಚಿಮದ ಕಟ್ಟಡ ಮೈಗೂರ.MR
2178ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ಜಿ.ಎಲ್.ಬಿ.ಸಿ. ಭಾಗ ನಂ 5 ಪೂರ್ವದ ಕಟ್ಟಡ ಮೈಗೂರ.MR
2179ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ , ಶಿರಗುಪ್ಪಿ.MR
2180ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಶಿರಗುಪ್ಪಿ.MR
2181ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಿರಗುಪ್ಪಿ ತೋಟ, ಶಿರಗುಪ್ಪಿMR
2182ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ,ಆಲಬಾಳMR
2183ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ, ಆಲಬಾಳMR
2184ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಕಂಕನವಾಡಿ.MR
2185ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಕಂಕನವಾಡಿ.MR
2186ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕಂಕನವಾಡಿ.MR
2187ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುತ್ತೂರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರ ,MR
2188ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೇಯ ಕಟ್ಟಡ,MR
2189ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡMR
2190ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡ. ಸನಾಳMR
2191ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡ ಸನಾಳ.MR
2192ಪಂಚಾಯತ ಆಫೀಸ ಕಟ್ಟಡ, ಆಲಗೂರMR
2193ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ. ಆಲಗೂರMR
2194ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ.ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ 2ನೇ ಕೋಣೆ ಆಲಗೂರMR
2195ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ದಕ್ಷೀಣ ಭಾಗ , ಆಲಗೂರMR
2196ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ದಕ್ಷೀಣ ಭಾಗ ಎಡಭಾಗದ ಕೋಣೆ ಆಲಗೂರ ,MR
2197ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ.MR
2198ನಮ್ಮೂರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ 2MR
2199ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ2.MR
21100ನಮ್ಮೂರು ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ2 ಎಡಭಾಗ ಆಲಗೂರ.MR
21101ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ ನಾಗನೂರMR
21102ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ನಾಗನೂರMR
21103ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡ, ನಡುವಿನ ಕೋಣೆ ಚಿಕ್ಕಪಡಸಲಗಿMR
21104ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡದ ಬಲಭಾಗದ ಕೋಣೆ. ಚಿಕ್ಕಪಡಸಲಗಿMR
21105ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಪಶ್ಚಿಮ ಕೋಣೆ ಚಿಕ್ಕಪಡಸಲಗಿMR
21106ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡ ಬಲಭಾಗದ ಕೋಣೆ ಚಿಕ್ಕಪಡಸಲಗಿ.MR
21107ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಕವಟಗಿMR
21108ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ, ಕವಟಗಿMR
21109ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ,MR
21110ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಜನವಾಡ ಆರ್.ಸಿMR
21111ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಚಿಕ್ಕಲಕಿMR
21112ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಹೆಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ 1ನೇ ಕೋಣೆ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ.MR
21113ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ 1ನೇ ಕೋಣೆ ಚಿಕ್ಕಲಕ್ಕಿMR
21114ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವದಿಂದ 4ನೇ ಕೋಣೆ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ.MR
21115ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ , ಬಿದರಿMR
21116ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ, ಬಿದರಿMR
21117ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವಭಾಗದ ಕೋಣೆ ,MR
21118ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವಭಾಗದ ಕೋಣೆ,ಕುಮಾರೇಶ್ವರ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ ಬಿದರಿMR
21119ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ರಹಿಮತಪೂರ.MR
21120ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿನಗುಂಡಿ.MR
21121ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜಕನೂರMR
21122ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ,ಕುಂಚನೂರMR
21123ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಆಫೀಸ ಕಟ್ಟಡ ಕುಂಚನೂರMR
21124ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕೋಣೆ ಕಟ್ಟಡ ,MR
21125ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ.MR
21126ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ,MR
21127ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡMR
21128ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ.MR
21129ತಾಲೂಕ ಪಂಚಾಯತಿ ಆಫೀಸ ಕೋಣೆ, ಜಮಖಂಡಿMR
21130ತಾಲೂಕ ಪಂಚಾಯತಿ ಆಫೀಸ ಸಭಾ ಭವನ ಜಮಖಂಡಿMR
21131ಸಾಮರ್ಥ್ಯೆ ಸೌಧ ತಾಲೂಕ ಪಂಚಾಯತಿ ಆಪೀಸ್ ಜಮಖಂಡಿMR
21132ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 2 ಶಿವಾಜಿ ಸರ್ಕಲ್‌ , ಉತ್ತರ ಭಾಗದ 2 ನೇ ಕೋಣೆ, ಜಮಖಂಡಿMR
21133ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 2 ಶಿವಾಜಿ ಸರ್ಕಲ್‌ , ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ , ಜಮಖಂಡಿMR
21134ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 2 ಶಿವಾಜಿ ಸರ್ಕಲ್‌ , ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ , ಜಮಖಂಡಿMR
21135ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ರುದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಪೇಠ, ಜಮಖಂಡಿMR
21136ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ರುದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಪೇಠ, 2 ನೇ ಕೋಣೆ ಜಮಖಂಡಿMR
21137ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ, ರುದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಪೇಠ, ಜಮಖಂಡಿMR
21138ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷೀಣ ಭಾಗದ ಮೊದಲನೇ ಕೋಣೆ, ರುದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಪೇಟ ಜಮಖಂಡಿMR
21139ಹಳೇ ತಹಶೀಲದಾರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಜಮಖಂಡಿMR
21140ಹಳೇ ತಹಶೀಲದಾರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಜಮಖಂಡಿMR
21141ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 3ಭಾರಪೇಟ ಗಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ , ಜಮಖಂಡಿMR
21142ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಕೋಣೆ ನಂ 4 , ಜಮಖಂಡಿMR
21143ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಕೋಣೆ ನಂ-2 , ಜಮಖಂಡಿMR
21144ಸರಕಾರಿ ಪಿ.ಬಿ. ಜೂನಿಯರ ಕಾಲೇಜ ಮರಾಠಿ ವಿಭಾಗ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ 2 ನೇ ಕೋಣೆ ,ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಜಮಖಂಡಿMR
21145ಸರಕಾರಿ ಪಿ.ಬಿ ಜೂನಿಯರ ಕಾಲೇಜ ಸೆಂಟ್ರಲ ಹಾಲ್‌ , ಜಮಖಂಡಿMR
21146ಸರಕಾರಿ ಪಿ.ಬಿ.ಜೂನಿಯರ ಕಾಲೇಜ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ,ಪಶ್ಚಿಮ ವಿಭಾಗ ದಿಂದ ಎಡಗಡೆ 4 ನೇ ಕೋಣೆ, ಜಮಖಂಡಿMR
21147ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 2 ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕಥಾಟೆ ಪ್ಲಾಟ, ಜಮಖಂಡಿMR
21148ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ನಂ 2 ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ಕಥಾಟೆ ಪ್ಲಾಟ, ಜಮಖಂಡಿMR
21149ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿ.ಬಿ ಜೂನಿಯರ ಕಾಲೇಜ ಕಟ್ಟಡ ವಿಭಾಗ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ, ಜಮಖಂಡಿMR
21150ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೋಣೆ ,ಜಮಖಂಡಿMR
21151ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೋಣೆ , 2ನೇ ಕೋಣೆ ಜಮಖಂಡಿMR
21152ಪಿ ಬಿ ಕಾಲೇಜ ಆವರಣದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ 2ನೇ ಕೋಣೆ ಜಮಖಂಡಿMR
21153ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ಮದ್ಯದ ಕೋಣೆ, ಜಮಖಂಡಿMR
21154ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ ನಂ 1MR
21155ಗ್ರಾಮ ಚೌವಡಿ ಜಮಖಂಡಿMR
21156ಶಾಸಕರ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲ ಭಾಗದ 2ನೇ ಕೋಣೆ ಗಿರೀಶ ನಗರ, ಜಮಖಂಡಿMR
21157ಶಾಸಕರ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲ ಭಾಗದ ಕೋಣೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ಕೋಣೆ ಗಿರೀಶ ನಗರ,ಜಮಖಂಡಿMR
21158ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 1ನೇ ಕೋಣೆ, ಸಿದ್ರಾಮೇಶ್ವರ ಕಾಲನಿ,ಜಮಖಂಡಿMR
21159ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, 2ನೇ ಕೋಣೆ ಸಿದ್ರಾಮೇಶ್ವರ ಕಾಲನಿ,ಜಮಖಂಡಿMR
21160ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, 3ನೇ ಕೋಣೆ ಸಿದ್ರಾಮೇಶ್ವರ ಕಾಲನಿ,ಜಮಖಂಡಿMR
21161ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ರಾಮೇಶ್ವೆರ ಕಾಲನಿ,ಜಮಖಂಡಿMR
21162ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು, ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.5, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ 1ನೇ ಕೋಣೆ, ಜಮಖಂಡಿMR
21163ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು, ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.5, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ 2ನೇ ಕೋಣೆ, ಜಮಖಂಡಿMR
21164ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ಚೌಡಯ್ಯಾ ನಗರ.ಜಮಖಂಡಿMR
21165ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ಬಾಲವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಚೌಡಯ್ಯಾ ನಗರ ಜಮಖಂಡಿMR
21166ನೂತನ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ.ಕಟ್ಟಡ ಮದ್ಯದ ಕೋಣೆ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಲು ಇರುವ ಪೂರ್ವ ಭಾಗMR
21167ನೂತನ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ.ಕಟ್ಟಡ ಮದ್ಯದ ಕೋಣೆಯ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ಜಮಖಂಡಿMR
21168ನೂತನ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ. ಕಟ್ಟಡ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಲು ಇರುವ ಮದ್ಯ ಭಾಗದ 1ನೇ ಕೋಣೆ ಜಮಖಂಡಿMR
21169ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ನಂ.1, ಜಮಖಂಡಿMR
21170ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ನಂ.1,ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ ಜಮಖಂಡಿMR
21171ಸರ್ಕಾರಿ ಬನಶಂಕರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗದ, ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಜಮಖಂಡಿMR
21172ಸರ್ಕಾರಿ ಬನಶಂಕರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ,ಕೋಣೆ ನಂ.3 ಜಮಖಂಡಿMR
21173ಸರಕಾರಿ ಬನಶಂಕರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಬಾಗಿಲು ಹೊಂದಿರುವ ಕಂಪೌಂಡದಲ್ಲಿ ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ, ಜಮಖಂಡಿMR
21174ಸರಕಾರಿ ಬನಶಂಕರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಬಾಗಿಲು ಹೊಂದಿರುವ ಕಂಪೌಂಡದಲ್ಲಿನ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಜಮಖಂಡಿMR
21175ನಮ್ಮ ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 3 ಜಮಖಂಡಿMR
21176ನಮ್ಮ ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 3 ಜಮಖಂಡಿMR
21177ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.6 ಶಾಂತಿ ನಗರ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ, ಜಮಖಂಡಿMR
21178ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.6 ಶಾಂತಿ ನಗರ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ 2ನೇ ಕೋಣೆ, ಜಮಖಂಡಿMR
21179ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.6, ಶಾಂತಿ ನಗರ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ, ಜಮಖಂಡಿMR
21180ಸರಕಾರಿ ಬನಶಂಕರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಬಾಗಿಲು ಹೊಂದಿರುವ ಕಂಪೌಂಡದಲ್ಲಿನ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಜಮಖಂಡಿMR
21181ಸರಕಾರಿ ಬನಶಂಕರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಬಾಗಿಲು ಹೊಂದಿರುವ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಬಲಭಾಗದ ಕೋಣೆ ಜಮಖಂಡಿMR
21182ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 1 ರಹಿಮತ ನಗರ ಶಾಖೆ, ಎಡ ಭಾಗ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ಜಮಖಂಡಿMR
21183ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.1, ರಹಿಮತ ನಗರ ಶಾಖೆ, ಬಲಭಾಗ, ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ, ಜಮಖಂಡಿMR
21184ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ 2ನೇ ಕೋಣೆ ಆಜಾದ ನಗರ, ಜಮಖಂಡಿMR
21185ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ 1ನೇ ಕೋಣೆ, ಆಜಾದ ನಗರ, ಜಮಖಂಡಿMR
21186ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.1, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪೊರ್ವ ಭಾಗ ಕೋಣೆ, ಜಮಖಂಡಿMR
21187ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.1, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ಜಮಖಂಡಿMR
21188ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.1, ಹೊಸ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ. ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ. ಜಮಖಂಡಿMR
21189ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.1, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಉತ್ತರ ಭಾಗ,ಜಮಖಂಡಿMR
21190ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವದಿಂದ 1ನೇ ಕೋಣೆ, ಕಡಪಟ್ಟಿMR
21191ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವದಿಂದ 4ನೇ ಕೋಣೆ ಕಡಪಟ್ಟಿMR
21192ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವದಿಂದ 6ನೇ ಕೋಣೆ ಕಡಪಟ್ಟಿMR
21193ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹುನ್ನೂರMR
21194ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕೊಠಡಿ ಹುನ್ನೂರMR
21195ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕೊಠಡಿ ಹುನ್ನೂರMR
21196ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡದ ದಕ್ಷೀಣದಿಂದ 1ನೇ ಕೋಣೆ ಕೋಣೆ ಹುನ್ನೂರMR
21197ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡದ ದಕ್ಷೀಣದಿಂದ 4ನೇ ಕೋಣೆ ಹುನ್ನೂರMR
21198ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ವಿಭಾಗದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕಟ್ಟಡ ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ 5ನೇ ಕೋಣೆ ಹುನ್ನೂರMR
21199ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ವಿಭಾಗದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕಟ್ಟಡ ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ 6ನೇ ಕೋಣೆ ಹುನ್ನೂರMR
21200ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ವಿಭಾಗದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕಟ್ಟಡದ ಉತ್ತರದಿಂದ 2ನೇ ಕೋಣೆ ಹುನ್ನೂರMR
21201ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ವಿಭಾಗದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕಟ್ಟಡದ ಉತ್ತರದಿಂದ 1ನೇ ಕೋಣೆ ಹುನ್ನೂರMR
21202ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಸಿದ್ದಾಪೂರMR
21203ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಸಿದ್ದಾಪೂರMR
21204ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಸಿದ್ದಾಪೂರMR
21205ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಸಿದ್ದಾಪೂರMR
21206ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಹುಲ್ಯಾಳMR
21207ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಹುಲ್ಯಾಳMR
21208ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ ಹುಲ್ಯಾಳMR
21209ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವಭಾಗ ಹುಲ್ಯಾಳMR
21210ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪು ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಇನಾಮ ಹಂಚಿನಾಳMR
21211ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಎಡಭಾಗ ಮರೆಗುದ್ದಿ.MR
21212ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಮರೇಗುದ್ದಿMR
21213ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಬಲ ಭಾಗ ಮರೇಗುದ್ದಿ.MR
21214ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ ಮರೆಗುದ್ದಿMR
21215ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ, ಹುಣಶೀಕಟ್ಟಿMR
21216ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮದ್ಯಭಾಗದ ಪೂರ್ವ ಕೋಣೆ ಹುಣಶೀಕಟ್ಟಿMR
21217ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತೋಟದ ಶಾಲೆ ನಂ 1 ಕೊಣ್ಣೂರMR
21218ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮದ ಮದ್ಯದ ಕೊಣೆಕೊಣ್ಣೂರ.MR
21219ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಣ್ಣೂರ.MR
21220ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ದಕ್ಷಿಣ ಕೋಣೆ ಕೊಣ್ಣೂರ.MR
21221ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ಕೊಣ್ಣೂರ.MR
21222ಹಳೇ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕೊಣ್ಣೂರMR
21223ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ನಂ. 8 ದೇಸಾಯಿ ವಾಡೆ ಹಳೇ ದನದ ದವಾಖಾನೆ ಹತ್ತಿರ ಕೊಣ್ಣೂರMR
21224ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ನಂ. 01 ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಕೊಣ್ಣೂರMR
21225ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೊಣ್ಣೂರ.MR
21226ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಲಿಂಗನೂರ.MR
21227ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ಲಿಂಗನೂರ.MR
21228ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ,ಲಿಂಗನೂರ.MR
21229ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ,ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಕೋಣೆMR
21230ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಬುದ್ನಿMR
21231ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಗಣಿMR
21232ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಗಣಿ.MR
 
  Copyright (c) 2023, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.