2023 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2023 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)MR (Eng)
241ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ.ಧರ್ಮನಗರ (ಆಲೂರ ಎಲ್ ಟಿ)MR
242ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಬಸವನಗರ)ಹಿರೇಗುಳಬಾಳ ಎಲ್ ಟಿMR
243ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಸೀತಿಮನಿMR
244ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಮನಹಳ್ಳಿMR
245ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹೊಸೂರMR
246ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ.ನಾಗಸಂಪಗಿMR
247ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ.ನಾಗರಾಳMR
248ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಬಲ ಭಾಗ ನಾಯನೇಗಲಿMR
249ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ.( ಎಡ ಭಾಗ )ರೂಮ್ ನಂ.3 ನಾಯನೇಗಲಿMR
2410ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ.ಮಂಕಣಿMR
2411ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಡೊಮನಾಳMR
2412ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಎಡ ಭಾಗ ಬೊಮ್ಮಣಗಿ ಪು ಕೇMR
2413ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ.ಬಲ ಭಾಗ ಬೊಮ್ಮಣಗಿ ಪು.ಕೇMR
2414ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಯಾಗೇರಿMR
2415ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ.ರೂಮ್ ನಂ 2,ಹಿರೇಮ್ಯಾಗೇರಿMR
2416ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ.ಹಂಡರಗಲ್ಲ್MR
2417ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ .ರೂಮ ನಂ.5 ಸುತಗುಂಡಾರMR
2418ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ .ರೂಮ ನಂ.7 ಸುತಗುಂಡಾರMR
2419ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ.ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ರಾಂಪೂರMR
2420ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ,ರಾಂಪೂರMR
2421ಗಾಮ್ರ ಪಂಚಯತ ಕಚೇರಿ.ರಾಂಪೂರ್ ಪು ಕೆMR
2422ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ರೂಮ್ ನಂ.1 ಪೂರ್ವ ಭಾಗ,ರಾಂಪೂರ್ ಪು ಕೆMR
2423ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ರೂಮ್ ನಂ.4, ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ ,ಗುಳಬಾಳ ಪು ಕೆMR
2424ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಮ್ ನಂ.1, ,ಚಿಕ್ಕ ಗುಳಬಾಳ ಪು ಕೆMR
2425ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ರೂಮ್ ನಂ.4,(ಮುತ್ತತ್ತಿ)ಗುಳಬಾಳ ಪು ಕೇMR
2426ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ. ಕೋಣೆ ನಂ,1 ಜಡ್ರಾಮಕುಂಟಿMR
2427ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ. ಕೋಣೆ ನಂ,9 ಜಡ್ರಾಮಕುಂಟಿMR
2428ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ.ಕೋಣೆ ನಂ.4, ಇಲಾಳ ಭಾಗ-2MR
2429ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ.ಕೋಣೆ ನಂ.3 ತೆಳಗಿಹಾಳ (ಶಿರಗುಪ್ಪಿ ಪು ಕೆ ) ,MR
2430ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ , ರೂಮ ನಂ 11,ಶಿರಗುಪಿ ಪು ಕೆMR
2431ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ.ರೂಮ ನಂ.1,ಬೆಣ್ಣೂರ ಆರ್ ಸಿMR
2432ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ.ರೂಮ ನಂ. 4,ಬೆಣ್ಣೂರ ಪು ಕೆMR
2433ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ರೂಮ್ ನಂ.5,ಹೊದ್ಲೂರ ಪು ಕೆMR
2434ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ. ಕಟ್ಟಡ ರೂಮ ನಂ.1,ಹೊದ್ಲೂರ ಪು ಕೆMR
2435ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ. ತಿಮ್ಮಪೂರ (ಬಲ ಭಾಗ )MR
2436ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ. ಎಡ ಭಾಗ ತಿಮ್ಮಪೂರMR
2437ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ . ಚಿಟಗಿನಕೊಪ್ಪMR
2438ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ. ಮುದುವಿನಕೊಪ್ಪMR
2439ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ. ದೇವಲಾಪೂರMR
2440ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ.(ಬಲ ಭಾಗ)ಬೋಡನಾಯಕದಿನ್ನಿMR
2441ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ.(ಎಡ ಭಾಗ),ಬೋಡನಾಯಕದಿನ್ನಿMR
2442ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ .ಬಿಲ್‌ಕೆರೂರMR
2443ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಬಲ ಭಾಗ ಬಿಲ್‌ ಕೆರೂರMR
2444ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಎಡ ಭಾಗ ಬಿಲ್‌ ಕೆರೂರMR
2445ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಲವಳೇಶ್ವರ ಎಲ್‌ ಟಿMR
2446ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಮುಡುಪಲಜೀವಿMR
2447ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ. ರೂಮ ನಂ. 4,ಅಚನೂರMR
2448ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ. ರೂಮ ನಂ. 6, ಅಚನೂರMR
2449ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ.ಸಂಗಾಪೂರMR
2450ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ.ಕಡ್ಲಿಮಟ್ಟಿMR
2451ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ.ಎಡ ಭಾಗ ಮುಗಳೋಳ್ಳಿ ಅರ್‌ ಸಿMR
2452ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ.ಬಲ ಭಾಗ ಮುಗಳೋಳ್ಳಿ ಅರ್ ಸಿMR
2453ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಮುಗಳೋಳ್ಳಿ ‌ ಅರ್ ಸಿMR
2454ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ. ಪೂರ್ವ ಭಾಗ,ಕಿರಸೂರMR
2455ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ,ಕಿರಸೂರMR
2456ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ,ಭಗವತಿMR
2457ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ,ಭಗವತಿMR
2458ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ. ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ ,ಭಗವತಿMR
2459ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ. ಕೋಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ.11,ಪೂರ್ವ ಭಾಗ,ಹಳ್ಳೂರMR
2460ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ. ರೂಮ ನಂ -5 ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಹಳ್ಳೂರMR
2461ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ.ಪೂರ್ವ ಭಾಗ,ಹಳ್ಳೂರMR
2462ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಹೂಸ ಕಟ್ಟಡ,ಬೇವೂರMR
2463ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ.ರೂಂ ನಂ 1 ಪಶ್ಛಿಮ ಭಾಗ ಬೇವೂರMR
2464ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ.ರೂಂ ನಂ 3 ಮಧ್ಯೆ ಕೋಣೆ ಬೇವೂರMR
2465ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ.ರೂಂ ನಂ 8 ಮಧ್ಯೆ ಕೋಣೆ,ಬೇವೂರMR
2466ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ.ರೂಂ ನಂ 6 ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ ಬೇವುರMR
2467ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ.ರೂಂ ನಂ 5 ಬೇವುರMR
2468ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ.ರೂಂ ನಂ 2 ಚೌಡಾಪೂರMR
2469ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ.ರೂಂ ನಂ 4 ಚೌಡಾಪೂರMR
2470ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ.ರೂಂ ನಂ 1 , ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಭೈರಮಟ್ಟಿMR
2471ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಪೂರ್ವ ಕೋಣೆ,ಬೆನಕಟ್ಟಿMR
2472ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ,ಬೆನಕಟ್ಟಿMR
2473ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ:5, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ,ಬೆನಕಟ್ಟಿMR
2474ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ:5, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ,ಬೆನಕಟ್ಟಿMR
2475ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಮನ್ನಿಕಟ್ಟಿMR
2476ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಮನ್ನಿಕಟ್ಟಿMR
2477ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಬಲ ಭಾಗ ಹೊನ್ನಾಕಟ್ಟಿMR
2478ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಎಡ ಭಾಗ ಹೊನ್ನಾಕಟ್ಟಿMR
2479ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ನಂ 16, ಬಿಟಿಡಿ ಎ ಕಾಲೋನಿ, ಮಧ್ಯೆದ ಕೋಣೆ,ಬಾಗಲಕೋಟ್MR
2480ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ನಂ,16 ಬಿಟಿಡಿ ಎ ಕಾಲೋನಿ, ಬಲ ಭಾಗ ,ವಿದ್ಯಾಗಿರಿ ಬಾಗಲಕೋಟMR
2481ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ನಂ,16 ಬಿಟಿಡಿ ಎ ಕಾಲೋನಿ, ಬಲ ಭಾಗ ,ವಿದ್ಯಾಗಿರಿ ಬಾಗಲಕೋಟMR
2482ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ನo16 ಬಿಟಿಡಿ ಎಡ ಕಾಲೋನಿ, ಎಡ ಭಾಗ, ವಿಧ್ಯಾಗಿರಿ ಬಾಗಲಕೋಟ್MR
2483ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ನo16 ರೂಮ್ ನಂ.2, ಬಿಟಿಡಿ ಎಡ ಕಾಲೋನಿ, ಎಡ ಭಾಗ, ವಿಧ್ಯಾಗಿರಿ ಬಾಗಲಕೋಟ್MR
2484ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರೈಮರೀ ಶಾಲೆ ನಂ 15, ಕೇಂಚಮ್ಮ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ , ವಿಧ್ಯಾಗಿರಿ,ಬಾಗಲಕೋಟ್MR
2485ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 15, ಕೇಂಚಮ್ಮ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ , ವಿಧ್ಯಾಗಿರಿ,ಬಾಗಲಕೋಟMR
2486ಸೇಂಟ ಆನೀಸ ಕಾನ್ವೆಂಟ ,ಹೈಸ್ಕೂಲ ವಿದ್ಯಾಗಿರಿ (ಪಡವಿ ಪೂರ್ವ & ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ )ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ವಿಧ್ಯಾಗಿರಿ,ಬಾಗಲಕೋಟMR
2487ಸೇಂಟ ಆನೀಸ ಕಾನ್ವೆಂಟ ,ಹೈ ಸ್ಕೂಲ ವಿದ್ಯಾಗಿರಿ(ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ) ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ,ವಿಧ್ಯಾಗಿರಿ,ಬಾಗಲಕೋಟMR
2488ಸೇಂಟ ಆನೀಸ ಕಾನ್ವೆಂಟ ,ಹೈ ಸ್ಕೂಲ ವಿದ್ಯಾಗಿರಿ(ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ) ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ,ವಿಧ್ಯಾಗಿರಿ,ಬಾಗಲಕೋಟMR
2489ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ (ಕೆ ಇ ಬಿ ) ರೂಮ್ ನಂ11,ಬಾಗಲಕೋಟMR
2490ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಹವೇಲಿ,MR
2491ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಂ.12, ಮುಚಖಂಡಿ ಕ್ರಾಸ,ಬಾಗಲಕೋಟ್MR
2492ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಂ.12,ಬಲ ಭಾಗ ಮುಚಖಂಡಿ ಕ್ರಾಸ,ಬಾಗಲಕೋಟ್MR
2493ಅಲ್-ಮೀಜನ್ [ಹಳೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಆಫೀಸ್],ಬಾಗಲಕೋಟMR
2494ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಂ-04, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಬಾಗಲಕೋಟMR
2495ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಂ-04, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಬಾಗಲಕೋಟMR
2496ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಂ-04, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಬಾಗಲಕೋಟMR
2497ಅಬು ಕಲಾಮ್ ಆಜಾದ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುಚಖಂಡಿ ಕ್ರಾಸ್ 2ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ ಬಾಗಲಕೋಟMR
2498ತಾಲೂಕಾ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಬಾಗಲಕೋಟ,MR
2499ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ನಂ-01, ರೂಮ್ ನಂ-02, ಮೊಕಾಶಿ ಕಟ್ಟಡ.ಬಾಗಲಕೋಟMR
24100ಹಳೆ ಗ್ರಾಮ ಚಾವಡಿ ಬಾಗಲಕೋಟMR
24101ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ತರುಣ ಸಂಘ, ಗಾಯತ್ರಿ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಮ್ ನಂ-01,(ಕಿಲ್ಲಾ)ಬಾಗಲಕೋಟMR
24102ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.1 ರೂಮ್ ನಂ-02, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಬಾಗಲಕೋಟMR
24103ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.1 ಕೋಣೆ ನಂ-1 ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಬಾಗಲಕೋಟMR
24104ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.1 ಕೋಣೆ ನಂ-4 ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಬಾಗಲಕೋಟMR
24105ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ನಂ-01, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಿಂದುಗಡೆ,ಬಾಗಲಕೋಟMR
24106ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ-03, ವಿರಕ್ತಮಠ ಹತ್ತಿರ, ಹಳಪೇಟ,ಬಾಗಲಕೋಟMR
24107ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ನಂ-02, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಫತ್ತೇಶಾ ಮಸೀದಿ ಹತ್ತಿರ, ಬಾಗಲಕೋಟMR
24108ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ನಂ-01,ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಿಂದುಗಡೆ,ಬಾಗಲಕೋಟMR
24109ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ನಂ-01,ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಿಂದುಗಡೆ,ಬಾಗಲಕೋಟMR
24110ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ನಂ-01, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಿಂದುಗಡೆ,ಬಾಗಲಕೋಟMR
24111ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ-01, ಪೂರ್ವ ಬಾಗ,ಮೊಕಾಶಿ ಕಟ್ಟಡ,ಬಾಗಲಕೋಟMR
24112ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ನಂ-01, ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡ, ಪಂಕಾ ಮಸಿದಿ ಎದರುಗಡೆ,ಬಾಗಲಕೋಟMR
24113ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ-02, ರೂಂ ನಂ-03, ಧನದ ದವಾಖಾನೆ ಹಿಂದುಗಡೆ ಬಾಗಲಕೋಟMR
24114ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ನಂ-02, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಫತ್ತೇಶಾ ಮಸಿದಿಹತ್ತಿರ,ಬಾಗಲಕೋಟMR
24115ಮಹೇಶ್ವರಿ ಮಂಗಲ ಭವನ, ಮಾರವಾಡಿ ಗಲ್ಲಿ [ ಪಂಚಾಯತ ವಾಡೆ], ಬಾಗಲಕೋಟMR
24116ಮಹೇಶ್ವರಿ ಮಂಗಲ ಭವನ,ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ ಮಾರವಾಡಿ ಗಲ್ಲಿ [ ಪಂಚಾಯತ ವಾಡೆ], ಬಾಗಲಕೋಟMR
24117ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ನಂ,09 ರೂಮ್ ನಂ-01,ಬಾಗಲಕೋಟMR
24118ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ನಂ,09 ನೇಗಿಹಾಲ ರೂಮ್ ,ಬಾಗಲಕೋಟMR
24119ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.02 ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ರೂ.ನಂ 2 ದನದ ದವಾಖಾನೆ ಹಿಂದೆ ಬಾಗಲಕೋಟMR
24120ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.02 ನಲಿ ಕಲಿ ತರಬೇತಿ ರೂ.ನಂ 2 ದನದ ದವಾಖಾನೆ ಹಿಂದೆ ಬಾಗಲಕೋಟMR
24121ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ-02, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ದನದ ದವಾಖಾನೆ ಹಿಂದಿನ ಭಾಗ ಬಾಗಲಕೋಟ,MR
24122ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ-02, ಹೋಸ ಕಟ್ಟಡ, ದನದ ದವಾಖಾನೆ ಹಿಂದುಗಡೆ, ಬಾಗಲಕೋಟMR
24123ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪಶು ಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆ,ಆಫೀಸ್ ಕೋಣೆ,ಬಾಗಲಕೋಟMR
24124ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪಶು ಸಂಗೋಪಣಾ ಇಲಾಖೆ ಸಭಾಭವನ ಕೋಣೆ ಬಾಗಲಕೋಟMR
24125ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪಶು ಸಂಗೋಪಣಾ ಇಲಾಖೆ ಸಭಾಭವನ ಕೋಣೆ ಬಾಗಲಕೋಟMR
24126ಸಕ್ರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ,ಬಾಗಲಕೋಟMR
24127ಪಿ ಎಮ್‌ ನಾಡಗೌಡ ಆರ್ಟ್ಸ ಮತ್ತು ಕಾಮರ್ಸ, ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ಪಿ.ಯು.ಕಾಲೇಜ, ರೂಂ. ನಂ-02, ಬಲ ಭಾಗ ,ಬಾಗಲಕೋಟMR
24128ಪಿ ಎಮ್‌ ನಾಡಗೌಡ ಆರ್ಟ್ಸ ಮತ್ತು ಕಾಮರ್ಸ, ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ಪಿ.ಯು.ಕಾಲೇಜ, ರೂಂ. ನಂ-04, ಬಲ ಭಾಗ ,ಬಾಗಲಕೋಟMR
24129ಪಿ ಎಮ್‌ ನಾಡಗೌಡ ಆರ್ಟ್ಸ ಮತ್ತು ಕಾಮರ್ಸ,ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ,ಪಿಯು.ಕಾಲೇಜ,ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಭಾಗ,3ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ ,ಬಾಗಲಕೋಟMR
24130ಪಿ ಎಮ್‌ ನಾಡಗೌಡ ಆರ್ಟ್ಸ ಮತ್ತು ಕಾಮರ್ಸ, ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ಪಿ.ಯು.ಕಾಲೇಜ, 10ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ,ಬಾಗಲಕೋಟMR
24131ಸಕ್ರಿ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜ ವಿದ್ಯಾಭವನ, ನಂ-02, ಕೋಣೆ ನಂ-07, ಬಾಗಲಕೋಟMR
24132ಸಕ್ರಿ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜ ವಿದ್ಯಾಭವನ, ನಂ-02, ಕೋಣೆ ನಂ-08, ಬಾಗಲಕೋಟMR
24133ನಗರ ಸಭಾ ಶಾಖೆ,ಕಛೇರಿ ನೀರಿನ ಟಾಕಿ ಹತ್ತಿರ, (ಹಳೆ ಎಸ್‌ ಎಲ್‌ ಎ ಓ ಆಫೀಸ), ಬಲ ಭಾಗ ಬಾಗಲಕೋಟMR
24134ನಗರ ಸಭಾ ಶಾಖೆ,ಕಛೇರಿ ಎಡ ಭಾಗ, ನೀರಿನ ಟಾಕಿ ಹತ್ತಿರ, (ಹಳೆ ಎಸ್‌ ಎಲ್‌ ಎ ಓ ಆಫೀಸ), ಬಾಗಲಕೋಟMR
24135ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ-03,ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಸೇಟ್ಲಮೆಂಟ ಏರಿಯಾ, ಬಾಗಲಕೋಟMR
24136ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ-03,ದಕ್ಷೀಣ ಭಾಗ ಸೇಟ್ಲಮೆಂಟ ಏರಿಯಾ, ಬಾಗಲಕೋಟMR
24137ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ನಂ.4 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ರೂಮ್ ನಂ.3.ನೈರುತ್ಯ ಭಾಗ,ಬಾಗಲಕೋಟMR
24138ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ, ನಂ,04 ಹೂಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕೋಣೆ ನಂ-5,ಬಾಗಲಕೋಟMR
24139ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ,ನಂ,04 ಹೂಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕೋಣೆ ನಂ-1, ಬಾಗಲಕೋಟMR
24140ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ನಂ-03,ರೂಮ್ ನಂ.2 ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಸೆಟ್ಲಮೆಂಟ್‌ ಎರಿಯಾ, ಬಾಗಲಕೋಟMR
24141ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ನಂ-03,ರೂಮ್ ನಂ.4 ಎಡ ಭಾಗ ಸೆಟ್ಲಮೆಂಟ್‌ ಎರಿಯಾ, ಬಾಗಲಕೋಟMR
24142ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ನಂ-03, ಮಧ್ಯ ಕೋಣೆ ಸೆಟ್ಲಮೆಂಟ ಎರಿಯಾ,ಬಾಗಲಕೋಟMR
24143ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ-06, ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಸೇಕ್ಟರ ನಂ15. ನವನಗರ,ಬಾಗಲಕೋಟMR
24144ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ , ಸೇಕ್ಟರ್‌ ನಂ 13 ಎಡ ಭಾಗ, ನವನಗರ,ಬಾಗಲಕೋಟMR
24145ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾಲಯ,[ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕ್ರತ ಯೋಜನೆ ಆರ್‌ಎಮ್‌ಎಸ್‌ಏ],ಸೆಕ್ಟರ್ ನಂ.1,ನವನಗರ,ಬಾಗಲಕೋಟ (ಹಳೇ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಸ್ಕೂಲ್ )MR
24146ಕೇಂದ್ರಿಯ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 10, ಸೇಕ್ಟರ 41, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ನವನಗರ, ಬಾಗಲಕೋಟMR
24147ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-05, ಸೆಕ್ಟರ -03,(ಬಲಭಾಗ) ನವನಗರ,ಬಾಗಲಕೋಟMR
24148ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-05, ಎಡಭಾಗ ಸೆಕ್ಟರ -03, ನವನಗರ, ಬಾಗಲಕೋಟMR
24149ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಸೇಕ್ಟರ್‌13, ಬಲ ಭಾಗ, ನವನಗರ, ಬಾಗಲಕೋಟMR
24150ಎಸ್‌.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ ಕೋಣೆ ನಂ.3, (ಕಾಳಿದಾಸ ).ನವನಗರ ಬಾಗಲಕೋಟMR
24151ಎಸ್‌.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ ಕೋಣೆ ನಂ.5,(ಕಾಳಿದಾಸ).ನವನಗರ ಬಾಗಲಕೋಟMR
24152ಎಸ್‌.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ.ಪೂ ಕಾಲೇಜ ರೂಮ ನಂ.4, ನವನಗರ(ಕಾಳಿದಾಸ),ಬಾಗಲಕೋಟMR
24153ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ನಂ.2, ಸೆ.ನಂ.33,(ಸೆ ಶಾಖೆ ನಂ.34, ಶಾಲೆ ನಂ.2) ನವನಗರ ಬಾಗಲಕೋಟMR
24154ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.6, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಸೇಕ್ಟರ 15,ನವನಗರ,ಬಾಗಲಕೋಟMR
24155ಶಾರದಾ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸೇಕ್ಟರ ನಂ 40, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ನವನಗರ ಬಾಗಲಕೋಟMR
24156ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ನಂ-06, ಸೆಕ್ಟರ ನಂ,41 ನವನಗರ ಬಾಗಲಕೋಟMR
24157ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ನಂ-06, ಎಡ ಭಾಗ ಸೆಕ್ಟರ ನಂ,41 ನವನಗರ ಬಾಗಲಕೋಟMR
24158ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ನಂ-02, ಬಲ ಭಾಗ ಸೆಕ್ಟರ 34, ನವನಗರ ಬಾಗಲಕೋಟMR
24159ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ನಂ-02, ಎಡ ಭಾಗ ಭಾಗ ಸೆಕ್ಟರ 34,ನವನಗರ ಬಾಗಲಕೋಟMR
24160ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ನಂ-02, ಸೆಕ್ಟರ 34,ಎಡ ಭಾಗ ನವನಗರMR
24161ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ನಂ-02, ಸೆಕ್ಟರ 34, ನವನಗರ ಬಾಗಲಕೋಟMR
24162ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ-07, ಉತ್ತರ ಭಾಗ,ಸೇಕ್ಟರ 37. ನವನಗರ ಬಾಗಲಕೋಟMR
24163ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ-07, ಎಡ ಭಾಗ,ಸೇಕ್ಟರ 37. ನವನಗರ ಬಾಗಲಕೋಟMR
24164ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ-07, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಸೇಕ್ಟರ 37, ನವನಗರ ಬಾಗಲಕೋಟMR
24165ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ-07, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಸೇಕ್ಟರ 37, ನವನಗರ ಬಾಗಲಕೋಟMR
24166ಅದರ್ಶ ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌ ನವನಗರ,ಬಾಗಲಕೋಟMR
24167ಅದರ್ಶ ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌ ಬಲ ಭಾಗ ನವನಗರ,ಬಾಗಲಕೋಟMR
24168ಕೇಂದ್ರಿಯ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಂ10, ಸೇಕ್ಟರ 41 ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ನವನಗರ,ಬಾಗಲಕೋಟMR
24169ಕೇಂದ್ರಿಯ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಂ10, ಸೇಕ್ಟರ 41 ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ನವನಗರ,ಬಾಗಲಕೋಟMR
24170ಕೇಂದ್ರಿಯ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಂ10, ಸೇಕ್ಟರ 41 ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ನವನಗರ,ಬಾಗಲಕೋಟMR
24171ಸರಕಾರಿ ಮುರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ,ನವನಗರ, ಬಾಗಲಕೋಟMR
24172ಸರಕಾರಿ ಮುರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ,ನವನಗರ, ಬಾಗಲಕೋಟMR
24173ಸರಕಾರಿ ಮುರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷೀಣ ಭಾಗ,ನವನಗರ, ಬಾಗಲಕೋಟMR
24174ಸರಕಾರಿ ಮುರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಪಕ್ಕದ ಕೊಣೆ,ನವನಗರ,ಬಾಗಲಕೋಟMR
24175ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-03. ಮಧ್ಯ ಕೋಣೆ ರಾಜೀವ ಗಾಂಧಿ ಕಾಲೋನಿ,ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ನವನಗರ,ಬಾಗಲಕೋಟMR
24176ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-03. ಮಧ್ಯ ಕೋಣೆ ರಾಜೀವ ಗಾಂಧಿ ಕಾಲೋನಿ,ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ನವನಗರ,ಬಾಗಲಕೋಟMR
24177ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-03. ರಾಜೀವ ಗಾಂಧಿ ಕಾಲೋನಿ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ ನವನಗರ,ಬಾಗಲಕೋಟMR
24178ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-03. ರಾಜೀವ ಗಾಂಧಿ ಕಾಲೋನಿ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ ನವನಗರ,ಬಾಗಲಕೋಟMR
24179ಕಮೀಷನರ್ ಕಾರ್ಯಲಯ ಆರ್ ಮತ್ತು ಆರ್‌ ಭೂ ಸ್ವಾದೀನ ಕಾರ್ಯಲಯ, ಎಡ ಭಾಗ ಸೇಕ್ಟರ-09,ನವನಗರ,ಬಾಗಲಕೋಟMR
24180ಕಮೀಷನರ್ ಕಾರ್ಯಲಯ ಆರ್ ಮತ್ತು ಆರ್‌ ಭೂ ಸ್ವಾದೀನ ಕಾರ್ಯಲಯ, ಬಲಭಾಗ ಸೇಕ್ಟರ-09,ನವನಗರ,ಬಾಗಲಕೋಟMR
24181ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 17 ಬಲ ಭಾಗ ಸೆಕ್ಟರ ನಂ 43 ನವನಗರ ಬಾಗಲಕೋಟMR
24182ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 17 ಬಲ ಭಾಗದ ಕೋನೆಯ ಕೋಣೆ ಸೆಕ್ಟರ ನಂ 43 ನವನಗರ ಬಾಗಲಕೋಟMR
24183ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 17 ಎಡ ಭಾಗ ಸೆಕ್ಟರ ನಂ 43 ನವನಗರ ಬಾಗಲಕೋಟMR
24184ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಎಡ ಭಾಗ ,ಮುಚಖಂಡಿMR
24185ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ,ಬಲ ಭಾಗ ಮುಚಖಂಡಿMR
24186ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಮುಚಖಮಡಿ ಎಲ್ ಟಿ 2MR
24187ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಮುಚಖಂಡಿ ಎಲ್ ಟಿ 1 (ದುರ್ಗಾದೇವಿ ನಗರ)MR
24188ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಬಲ ಭಾಗ ಮುಚಖಂಡಿ ಎಲ್ ಟಿ 1 (ದುರ್ಗಾದೇವಿ ನಗರ)MR
24189ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಎಡ ಭಾಗ ಶೀಗೆಕೇರಿMR
24190ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಬಲ ಭಾಗ ಶೀಗಿಕೇರಿMR
24191ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ , ಶೀರಗುಪ್ಪಿ ಎಲ್ ಟಿ (ಶಿಗಿಕೇರಿ ಪು ಕೆ)MR
24192ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ರೂಮ್ ನಂ.2 ಶೀರಗುಪ್ಪಿ ಎಲ್ ಟಿ (ಶಿಗಿಕೇರಿ ಪು ಕೆ)MR
24193ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಬಲ ಭಾಗ ಬೇವಿನಮಟ್ಟಿMR
24194ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಬೇವಿನಮಟ್ಟಿMR
24195ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ,ಮಲ್ಲಾಪೂರ (ಬೇವಿನ ಮಟ್ಟಿ ಆರ್ ಸಿ )MR
24196ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ,ಮಲ್ಲಾಪೂರ (ಬೇವಿನಮಟ್ಟಿ ಆರ್.ಸಿ)MR
24197ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಗುಂಡನಪಲ್ಲೆ ಪು ಕೇMR
24198ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ , ಪೂರ್ವ ಭಾಗ,ನೀರಲಕೇರಿMR
24199ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಾಗ,ನೀರಲಕೇರಿMR
24200ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಎಡ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 2,ಶಿರೂರ ನೀಲಾನಗರMR
24201ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಎಡ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 4,ಶಿರೂರ ನೀಲಾನಗರMR
24202ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.6 ಶಿರೂರ ಎಲ್ ಟಿ ನೀಲಾನಗರMR
24203ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ. 1 ಶಿರೂರ ಎಲ್ ಟಿ ನೀಲಾನಗರMR
24204ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.2, ಬಸ್‌ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್‌ ಹತ್ತಿರ, ಶಿರೂರMR
24205ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ , ವರ್ಗ ನಂ 8ಬಿ, ಬಲ ಭಾಗ , ಶಿರೂರMR
24206ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ ಎಡ ಭಾಗ, ಶಿರೂರMR
24207ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ರೂನಂ 6 ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಶಿರೂರMR
24208ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಮಧ್ಯದ ಭಾಗ, ಶಿರೂರMR
24209ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ,ಕೋಣೆ ನಂ 6 ಬಸ್‌ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ ಹತ್ತಿರ, ಶಿರೂರMR
24210ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ,ಕೋಣೆ ನಂ 7 ಬಸ್‌ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ ಹತ್ತಿರ, ಶಿರೂರMR
24211ವೀರಶೈವ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯಾ ವರ್ಧಕ ಸಂಘ ,ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ರೂಮ್ ನಂ,1 ಶಿರೂರMR
24212ವೀರಶೈವ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯಾ ವರ್ಧಕ ಸಂಘ ,ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ರೂಮ್ ನಂ.2 ಶಿರೂರMR
24213ವೀರಶೈವ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯಾ ವರ್ಧಕ ಸಂಘ , ಎಡ ಭಾಗ,ಶಿರೂರMR
24214ವೀರಶೈವ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯಾ ವರ್ಧಕ ಸಂಘ ,ಬಲ ಭಾಗ,ಶಿರೂರMR
24215ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 2 ,ಇಂಗಳಗಿMR
24216ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಬಸರಿಕಟ್ಟಿMR
24217ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ,ಕಡಿವಾಲ ಕಲ್ಲಾಪುರ (ಯರನಾಯಕನಾಳ)MR
24218ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಅಂಬಲಿಕೊಪ್ಪMR
24219ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಬೂದಿಹಾಳ ಎಸ್‌ ಕೆMR
24220ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಬಸವನಾಳMR
24221ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಮೂಗನೂರMR
24222ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ,ಸುರಳಿಕಲ್ಲMR
24223ಸರ್ಕಾರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ,ಕಮತಗಿMR
24224ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕಮತಗಿMR
24225ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ದ.ಭಾ ಕಮತಗಿMR
24226ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಎಡ ಭಾಗ ಕಮತಗಿMR
24227ಶಿವ ಶರಣೆ ಕಲ್ಯಾಣಮ್ಮ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ , ಪೂರ್ವ ಭಾಗ,ಕಮತಗಿMR
24228ಶಿವ ಶರಣೆ ಕಲ್ಯಾಣಮ್ಮ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ , ಪಚ್ಚಿಮ ಭಾಗ,ಕಮತಗಿMR
24229ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕಮತಗಿMR
24230ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ,ಕಮತಗಿMR
24231ಶ್ರೀ ಸೇವಾಲಾಲ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಾಯುವೂ ಭಾಗ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ,ಕಮತಗಿMR
24232ಶ್ರೀ ಸೇವಾಲಾಲ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪಕ್ಷಿಮ ಭಾಗ,ಕಮತಗಿMR
24233ಶಾಖಾಂಬರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ,ಕಮತಗಿMR
24234ಶಾಖಾಂಬರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ ಎಡ ಭಾಗ,ಕಮತಗಿMR
24235ಶಾಖಾಂಬರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕಮತಗಿMR
24236ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಡಿ.ಪಿ.ಇ.ಪಿ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕಮತಗಿMR
24237ಶಾಖಾಂಬರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ,ಕಮತಗಿMR
24238ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬೇವಿನಾಳMR
24239ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೂಸ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಹಿರೇಮಾಗಿMR
24240ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೂಸ ಕಟ್ಟಡ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ,ಹಿರೇಮಾಗಿMR
24241ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಾದಾಪೂರMR
24242ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರಾಮಥಾಳMR
24243ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೂವಿನಹಳ್ಳಿMR
24244ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮುಳ್ಳೂರMR
24245ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ,ಅಮೀನಗಡMR
24246ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ,ಅಮೀನಗಡMR
24247ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ,ಗ್ರಂಥಾಲಯ,ಅಮೀನಗಡMR
24248ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-01, ಎಡ ಭಾಗ ಎಸ್‌ ಎಸ್‌ ಎ ಕೋಣೆ, ಅಮೀನಗಡMR
24249ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-01,ಮಧ್ಯ ಭಾಗ ಎಸ್‌ ಎಸ್‌ ಎ ಕೋಣೆ,ಅಮೀನಗಡMR
24250ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಮೂಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ,ಅಮೀನಗಡMR
24251ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ,ನಂ-4,ಅಮೀನಗಡMR
24252ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ,ಅಮೀನಗಡMR
24253ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಹೂಸ ಕಟ್ಟಡ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ,ಅಮೀನಗಡMR
24254ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಲಯ,ಎಡ ಭಾಗ ಅಮೀನಗಡMR
24255ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಲಯ,ಬಲ ಭಾಗ ಅಮೀನಗಡMR
24256ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಜೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜು, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಆಮೀನಗಡMR
24257ಸರಕಾರಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ-02,ಆಮೀನಗಡMR
24258ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಜೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜು, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ,ಅಮೀನಗಡMR
24259ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕಳ್ಳಿಗುಡ್ಡMR
24260ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಶಾಲೆ,ನಿಂಬಲಗುಂದಿMR
24261ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಉತ್ತರ ಭಾಗ,ಐಹೋಳ್ಳಿMR
24262ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ,ಐಹೋಳ್ಳಿMR
24263ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ,ಐಹೋಳ್ಳಿMR
 
  Copyright (c) 2023, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.