2023 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2023 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)MR (Eng)
251ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಟಗೂರMR
252ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತುರಡಗಿMR
253ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಿಸಲದಿನ್ನಿ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
254ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಿಸಲದಿನ್ನಿ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
255ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ವಳಕಲದಿನ್ನಿMR
256ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಂಗಮ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
257ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಂಗಮ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ )MR
258ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಹೈಯರ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಕೂಲ ಸಂಗಮMR
259ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಂಗಮ (ಅರ್ಚಕರ ಕಾಲೋನಿ)MR
2510ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಡಿಹಾಳMR
2511ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಮದತ್ತMR
2512ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಧನ್ನೂರMR
2513ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಧನ್ನೂರMR
2514ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಮ್ಮೇಟ್ಟಿMR
2515ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ (ಪು,ಕೇ)ಮರೋಳMR
2516ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮರೋಳMR
2517ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಕೊಪ್ಪ ಎಸ್ ಎಮ್MR
2518ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹುಲ್ಲಳ್ಳಿMR
2519ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಹಾವರಗಿMR
2520ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೌಜಗನೂರMR
2521ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅನಪಕಟ್ಟಿMR
2522ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಮರವಾಡಗಿ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)MR
2523ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಇಸ್ಲಾಂಪೂರMR
2524ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಕಮಲದಿನ್ನಿMR
2525ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಾಸಬಾಳMR
2526ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಇದ್ದಲಗಿMR
2527ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ,ಇದ್ದಲಗಿMR
2528ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ವರಗೊಡದಿನ್ನಿMR
2529ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೆಂಗಲ್ ಕಡಪಟ್ಟಿMR
2530ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೂವನೂರMR
2531ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನಂದನೂರMR
2532ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗಂಜಿಹಾಳ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ )MR
2533ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗಂಜಿಹಾಳ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ )MR
2534ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗಂಜಿಹಾಳ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ )MR
2535ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬೆಳಗಲ್ಲ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
2536ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬೆಳಗಲ್ಲ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MR
2537ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಿಸನಾಳಕೊಪ್ಪMR
2538ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಪೋಚಾಪೂರMR
2539ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿನ್ನಾಪೂರ ಎಸ್ ಕೆMR
2540ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೊಡಿಹಾಳ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
2541ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಡಿಹಾಳ (ಫಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MR
2542ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಡಿಹಾಳMR
2543ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕರಡಿ (ಫಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MR
2544ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕರಡಿ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
2545ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ,ಕರಡಿMR
2546ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜಾಲಕಮಲದಿನ್ನಿ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)MR
2547ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮನ್ಮಥನಾಳMR
2548ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಲವಳಸರMR
2549ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಹಡಗಲಿ(ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
2550ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಹಡಗಲಿMR
2551ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಿರೆಮಳಗಾವಿ (ಬಲ ಭಾಗ)MR
2552ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಹಿರೆಮಳಗಾವಿ (ಎಡ ಭಾಗ)MR
2553ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಚಿಕ್ಕಮಾಗಿ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
2554ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಚಿಕ್ಕಮಾಗಿ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MR
2555ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಖೈರವಾಡಗಿMR
2556ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಗಂಗೂರMR
2557ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಗಂಗೂರMR
2558ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಚಿತ್ತರಗಿMR
2559ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ( ಫಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ),ಚಿತ್ತರಗಿMR
2560ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
2561ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
2562ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಡಿವಾಲ ಇನಾಂMR
2563ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿಂತಕಮಲದಿನ್ನಿ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)MR
2564ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೇಮವಾಡಗಿMR
2565ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪಾಲಥಿMR
2566ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಂಬಳಿಹಾಳMR
2567ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಚಾಮಲಾಪೂರMR
2568ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬೆನಕನಡೋಣಿMR
2569ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೂದಿಹಾಳ ಎಸ್ ಕೆMR
2570ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತೂರಮರಿMR
2571ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಿಡಸನೂರMR
2572ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಿಂಜವಾಡಗಿMR
2573ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರಾಮವಾಡಗಿMR
2574ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಘಟ್ಟಿಗನೂರMR
2575ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹಗೇದಾಳMR
2576ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಪುರಸಭೆ ಹುನಗುಂದMR
2577ಪುರಸಭೆ ಅಫೀಸ ಹುನಗುಂದMR
2578ಸರಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕೇಂದ್ರ ಹುನಗುಂದMR
2579ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 1 ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಹುನಗುಂದMR
2580ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 1 ದಕ್ಷಿಣದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಹುನಗುಂದMR
2581ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ,ಹುನಗುಂದMR
2582ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.1 ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಹುನಗುಂದMR
2583ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.1 (ಉತ್ತರದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಹುನಗುಂದMR
2584ವ್ಹಿ .ಎಮ್‌. ಫ್ರೌಡಶಾಲೆ ಫಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ,ಹುನಗುಂದMR
2585ವ್ಹಿ ಎಮ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಹುನಗುಂದMR
2586ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಹುನಗುಂದMR
2587ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)ಹುನಗುಂದMR
2588ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರ ಕಛೇರಿ ಲೋ ಇ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ,ಹುನಗುಂದMR
2589ತಾಲೂಕ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹುನಗುಂದMR
2590ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ನಗರ ಹುನಗುಂದMR
2591ಸರಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾನಗರ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಹುನಗುಂದMR
2592ಸರಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾನರ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ಹುನಗುಂದMR
2593ಸರಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾನಗರ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಹುನಗುಂದMR
2594ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪೂ,ಭಾಗ) ಹುಲಗಿನಾಳMR
2595ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಫಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಹುಲಗಿನಾಳMR
2596ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಕ್ಕಸಗಿ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
2597ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಕ್ಕಸಗಿ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
2598ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಸೂಳೇಭಾವಿMR
2599ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಸೂಳೇಭಾವಿMR
25100ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಸೂಳೇಭಾವಿMR
25101ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಸೂಳೇಭಾವಿMR
25102ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಸೂಳೇಭಾವಿ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)MR
25103ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಸೂಳೇಭಾವಿ (ಫಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MR
25104ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಸೂಳೇಭಾವಿ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ )MR
25105ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೀರೆಯರನಕೇರಿMR
25106ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹಿರೇಬಾದವಾಡಗಿMR
25107ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಮರಾವತಿMR
25108ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಛೇರಿ ಅಮರಾವತಿMR
25109ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಟ್ನಿಹಾಳMR
25110ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜಂಬಲದಿನ್ನಿMR
25111ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಾರಿವಾಳMR
25112ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕ ಆದಾಪೂರ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
25113ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕ ಆದಾಪೂರ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
25114ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಿರೇ ಆದಾಪೂರMR
25115ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,(ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ನಂದವಾಡಗಿMR
25116ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ನಂದವಾಡಗಿMR
25117ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,(ಪೂ,ಭಾ) ನಂದವಾಡಗಿMR
25118ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ(ಫಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ನಂದವಾಡಗಿMR
25119ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗಡಿಸುಂಕಾಪೂರMR
25120ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತುಂಬMR
25121ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿನ್ನಾಪೂರ ಎಸ್ ಟಿMR
25122ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಕೆಸರಭಾವಿMR
25123ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಬನ್ನಿಹಟ್ಟಿMR
25124ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ವೀರಾಪೂರMR
25125ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊನ್ನರಹಳ್ಳಿMR
25126ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುಣಿಬೆಂಚಿMR
25127ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕ್ಯಾದಿಗೇರಿMR
25128ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಚೀಲಾಪೂರMR
25129ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೆನಕನವಾರಿMR
25130ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಿದ್ದನಕೊಳ್ಳMR
25131ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಳ್ಳಿಕೇರಿMR
25132ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೋರಜನಾಳMR
25133ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಾಗೂರMR
25134ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಾಗೂರMR
25135ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯಡಹಳ್ಳಿMR
25136ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿತ್ತವಾಡಗಿMR
25137ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೇರೂರ (ಬಲಭಾಗ)MR
25138ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೇರೂರ (ಎಡ ಭಾಗ)MR
25139ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಇಂಗಳಗಿMR
25140ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಹಿರೆಶಿಂಗನಗುತ್ತಿMR
25141ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಫಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಹಿರೇಸಿಂಗನಗುತ್ತಿMR
25142ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೋನಾಳ ಎಸ್ ಕೆMR
25143ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೃಷ್ಣಾಪೂರ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
25144ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೃಷ್ಣಾಪೂರ (ದಕ್ಷೀಣ ಭಾಗ)MR
25145ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕಶಿಂಗನಗುತ್ತಿMR
25146ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ( ಪೂರ್ವ ಭಾಗ )ಗೊರಬಾಳMR
25147ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಫಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ )ಗೊರಬಾಳMR
25148ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ತೊಂಡಿಹಾಳMR
25149ವಿವೇಕಾನಂದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನೇಕಾರ ಕಾಲೋನಿ ಇಲಕಲ್ಲMR
25150ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆ (ಫಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಇಲಕಲ್ಲMR
25151ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆ ಇಲಕಲ್ಲ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MR
25152ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆ ಹಿಂದಿನ ಭಾಗ ಇಲಕಲ್ಲMR
25153ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ. 9 ಎಡಭಾಗ,ಇಲಕಲ್ಲMR
25154ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 9 ಇಳಕಲ್ಲ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
25155ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 9 ಇಳಕಲ್ಲ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
25156ಸಿ ಎಮ್‌ ಸಿ (ಎಡಭಾಗ)ಇಲಕಲ್ಲMR
25157ಸಜ್ಜನ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಇಲಕಲ್ಲ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
25158ಸಜ್ಜನ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಇಲಕಲ್ಲ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
25159ನಗರ ಸಭೆ ಆಫೀಸ್‌ ಬ್ರಾಂಚ್‌ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ,ಇಲಕಲ್ಲMR
25160ಸಿ ಎಮ್‌ ಸಿ ಸಭಾಭವನ,ಇಲಕಲ್ಲMR
25161ಹೋಮಗಾರ್ಡ್ಸ ಆಫೀಸ(ಫಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಇಳಕಲ್ಲMR
25162ಹೋಮಗಾರ್ಡ್ಸ ಆಫೀಸ,(ಪೂ,ಭಾ) ಇಳಕಲ್ಲMR
25163ಶಾಕಾಂಬರಿ ನೇಕಾರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ,ಇಲಕಲ್ಲMR
25164ಅಂಜುಮನ್‌ ನೇಕಾರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ,ಇಲಕಲ್ಲMR
25165ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಇಲಕಲ್ಲMR
25166ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 10 ಇಲಕಲ್ಲ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
25167ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.10 ಮದ್ಯಭಾಗ ಇಲಕಲ್ಲMR
25168ಮಾರ್ಕಂಡೇಶ್ವರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಇಲಕಲ್ಲ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
25169ಮಾರ್ಕಂಡೇಶ್ವರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಇಲಕಲ್ಲ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MR
25170ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.10 ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಇಲಕಲ್ಲMR
25171ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.1 ಸಪ್ಪರದ ಪ್ಲಾಟ್‌ ಫಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ,ಇಲಕಲ್ಲMR
25172ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.1 ಸಪ್ಪರದ ಪ್ಲಾಟ್‌ ಫಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ,ಇಲಕಲ್ಲMR
25173ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ. 1 ಸಪ್ಪರದ ಪ್ಲಾಟ್‌ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ,ಇಲಕಲ್ಲMR
25174ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ. 1 ಸಪ್ಪರದ ಪ್ಲಾಟ್‌ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ,ಇಲಕಲ್ಲMR
25175ಮಾರ್ಕಂಡಯ್ಯ ನೇಕಾರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ,ಇಲಕಲ್ಲMR
25176ಜನತಾ ನೇಕಾರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ,ಇಲಕಲ್ಲMR
25177ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾಡೆಲ್‌ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬನ್ನಿಕಟ್ಟಿ ಹತ್ತಿರ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಇಲಕಲ್ಲMR
25178ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾಡೆಲ್‌ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬನ್ನಿಕಟ್ಟಿ ಹತ್ತಿರ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಇಲಕಲ್ಲMR
25179ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾಡೆಲ್‌ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬನ್ನಿಕಟ್ಟಿ ಹತ್ತಿರ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಇಲಕಲ್ಲMR
25180ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ರೇಶ್ಮೆ ಹ್ಯಾಂಡಲೂಮ್‌ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ,ಇಲಕಲ್ಲMR
25181ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ (ಕೆ ಎಚ್‌ ಡಿ ಸಿ )ಇಲಕಲ್ಲMR
25182ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ (ಕೆ ಎಚ್‌ ಡಿ ಸಿ )ಇಲಕಲ್ಲMR
25183ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಫಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ (ಕೆ ಎಚ ಡಿ ಸಿ )ಇಲಕಲ್ಲMR
25184ಎ ಸಿ ಓ ಶಾಲೆ ಇಲಕಲ್ಲ (ಬಲಭಾಗ)MR
25185ಎ ಸಿ ಓ ಶಾಲೆ ಇಲಕಲ್ಲ (ಎಡಭಾಗ)MR
25186ಸರಕಾರಿ ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ,ಇಲಕಲ್ಲMR
25187ಇಲಕಲ್‌ ನೇಕಾರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ,ಇಲಕಲ್ಲMR
25188ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 7 ಇಲಕಲ್ಲMR
25189ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆ ( ಪೂರ್ವ ಭಾಗ )ಇಲಕಲ್ಲMR
25190ಅಂಜುಮನ ಇಸ್ಲಾಂ ಎಸ್‌ ಎಮ್‌ ಎಸ್‌ ಪಿಯೂ ಕಾಲೇಜ ಅಲಂಪೂರ ಪೇಟ ಬಲಭಾಗಿ ಇಲಕಲ್ಲMR
25191ಅಂಜುಮನ್‌ ಇಸ್ಲಾಮ ಎಸ್‌ ಎಮ್‌ ಎಸ್‌ ಪಿಯೂ ಕಾಲೇಜಅಲಂಪೂರ ಪೇಟ ಎಡಭಾಗ ಇಲಕಲ್ಲMR
25192ಕನ್ನಡ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಆಲಂಪೂರ ಪೇಟ ಮಧ್ಯಭಾಗ ಇಲಕಲ್ಲMR
25193ಯು ಬಿ ಎಸ್‌ ನಂ 2 ಆಲಂಪೂರ ಪೇಟ ಇಲಕಲ್ಲMR
25194ಉರ್ದು ಐಡಿಯಲ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಇಲಕಲ್ಲ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
25195ಉರ್ದು ಐಡಿಯಲ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಇಲಕಲ್ಲ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
25196ಸರಕಾರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಆಲಂಪೂರ ಪೇಟ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಇಲಕಲ್ಲMR
25197ಸರಕಾರಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಆಲಂಪೂರ ಪೇಟ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಇಲಕಲ್ಲMR
25198ಸರಕಾರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ ಆಲಂಪುರಪೇಟ ಫಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಇಲಕಲ್ಲMR
25199ಸರಕಾರಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ ಆಲಂಪುರಪೇಟ ಮಧ್ಯಭಾಗ ಇಲಕಲ್ಲMR
25200ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೆಲೂರMR
25201ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸಕಟ್ಟಡ)ಕೆಲೂರMR
25202ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಧಮಿಕ ಶಾಲೆ(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಕೇಲೂರMR
25203ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಧಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪೂ,ಭಾ) ಕೇಲೂರMR
25204ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಭೀಮನಗಡMR
25205ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉಪನಾಳ ಎಸ್ ಸಿMR
25206ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಚಿಕನಾಳMR
25207ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಚಿಕನಾಳMR
25208ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಇಲಾಳMR
25209ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ( ಪೂ,ಭಾ )ವಡಗೇರಿMR
25210ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ(ಫಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ವಡಗೇರಿMR
25211ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಮ್ಮೂರMR
25212ಮಾಡೆಲ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಗೂಡೂರ ಎಸ್ ಸಿMR
25213ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗುಡೂರ ಎಸ್ ಸಿ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MR
25214ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗುಡೂರ ಎಸ್ ಸಿ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)MR
25215ಉರ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರಭಾಗ)ಗೂಡೂರ ಎಸ್ ಸಿMR
25216ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಗುಡೂರ ಎಸ್ ಸಿMR
25217ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,(ಪೂ,ಭಾ) ಗುಡೂರ ಎಸ್ ಸಿMR
25218ಉರ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಗುಡೂರ ಎಸ್‌.ಸಿ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
25219ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಗುಡೂರ ಎಸ್ ಸಿ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
25220ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಗೂಡೂರ ಎಸ್ ಸಿMR
25221ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಗೂಡೂರ ಎಸ್ ಸಿMR
25222ಗ್ರ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಆಫೀಸ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ),ಗೂಡೂರ ಎಸ್ ಸಿMR
25223ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಫಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಮುರಡಿMR
25224ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಪೂ,ಬಾ) ಮುರಡಿMR
25225ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಗಾಣದಾಳMR
25226ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹಿರೇಉಪನಾಳMR
25227ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಜ್ಜಲMR
25228ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಿರೇಓತಗೇರಿ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
25229ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಿರೇಓತಗೇರಿ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MR
25230ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕ ಓತಗೇರಿMR
25231ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,(ಪೂ,ಭಾ) ಕಂದಗಲ್ಲMR
25232ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,(ಫಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಕಂದಗಲ್ಲMR
25233ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 1 ಕಂದಗಲ್ಲ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
25234ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 1 ಕಂದಗಲ್ಲ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
25235ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಂದಗಲ್ಲMR
25236ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಂದಗಲ್ಲMR
25237ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿ,ಕಂದಗಲ್ಲMR
25238ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸೋಮಲಾಪೂರMR
25239ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೋನಾಳ ಎಸ್ ಟಿMR
25240ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹನಮನಾಳ ಎಸ್ ಟಿMR
25241ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗುಗ್ಗಲಮರಿMR
25242ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಪೂ,ಭಾ) ಹಿರೇಕೊಡಗಲಿMR
25243ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಫಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಹಿರೇಕೊಡಗಲಿMR
25244ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಬಲಕುಂದಿ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
25245ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಬಲಕುಂದಿ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
25246ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಈಶ್ವರ ನಗರ) ಬಲಕುಂದಿ ತಾಂಡಾ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MR
25247ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಈಶ್ವರ ನಗರ) ಬಲಕುಂದಿ ತಾಂಡಾ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
25248ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ವಡ್ಡರ ಹೊಸೂರ ಗ್ರಾಮMR
25249ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಸಂಕಲಾಪೂರMR
25250ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಚಿಕ್ಕಕೊಡಗಲಿMR
25251ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕಕೊಡಗಲಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಟಿ (ಸೇವಾಲಾಲ ನಗರ)MR
25252ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕಕೊಡಗಲಿ ಕೆಳಗಿನ ತಾಂಡಾ (ಸೇವಾಲಾಲಲ ನಗರ)MR
25253ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪೂ,ಭಾ)ಮರಟಗೇರಿMR
25254ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಫಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಮರಟಗೇರಿMR
 
  Copyright (c) 2023, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.