2023 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2023 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)MR (Eng)
261ಶ್ರೀ ಭೋಗೆಶ್ವರ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ರೂ.ನಂ-1 ಹಿರೂರMR
262ಭೋಗೆಶ್ವರ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ರೂ.ನಂ 4 ಹಿರೂರMR
263ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಎಡಭಾಗ ಕೋಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:02 ಹಿರೂರMR
264ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಎಡಭಾಗ ಕೋಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:06 ಹಿರೂರMR
265ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಚೊಕಾವಿMR
266ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವಭಾಗ ಕೋಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:01 ಕೊಣ್ಣೂರMR
267ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವಭಾಗ ಕೋಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:05 ಕೊಣ್ಣೂರMR
268ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:12, ಕೊಣ್ಣೂರMR
269ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಕೋಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 01 ಚಿನ್ಮಯೇಶ್ವರ ನಗರ ಕೊಣ್ಣೂರMR
2610ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಕೋಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 02 ಚಿನ್ಮಯೇಶ್ವರ ನಗರ ಕೊಣ್ಣೂರMR
2611ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡ ತಮದಡ್ಡಿMR
2612ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ತಮದಡ್ಡಿMR
2613ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ತಮದಡ್ಡಿMR
2614ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ತಮದಡ್ಡಿ ತಾಂಡಾMR
2615ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:08 ತಾಳಿಕೋಟಿMR
2616ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:06 ತಾಳಿಕೋಟಿMR
2617ಶ್ರೀ ಖಾಸ್ಗತೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ತಾಳಿಕೋಟಿMR
2618ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:02 ತಾಳಿಕೋಟಿMR
2619ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:04 ತಾಳಿಕೋಟಿMR
2620ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ತಾಳಿಕೋಟಿMR
2621ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:02 ತಾಳಿಕೋಟಿMR
2622ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:04 ತಾಳಿಕೋಟಿMR
2623ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:05 ತಾಳಿಕೋಟಿMR
2624ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ , ಕೋಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:2 ತಾಳಿಕೋಟಿMR
2625ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಕೊಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ-01 ತಾಳಿಕೋಟಿMR
2626ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಕೊಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ-03 ತಾಳಿಕೋಟಿMR
2627ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 3 ತಾಳಿಕೋಟಿMR
2628ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಥಾಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:-1 ಟಿಪ್ಪು ನಗರ ಕೋಟೆ ಗೋಡೆ ಹತ್ತಿರ ತಾಳಿಕೋಟಿMR
2629ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಥಾಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:-3 ಟಿಪ್ಪು ನಗರ ಕೋಟೆ ಗೋಡೆ ಹತ್ತಿರ ತಾಳಿಕೋಟಿMR
2630ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ತಾಳಿಕೋಟಿMR
2631ಪುರಸಭೆಯ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕೋಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ತಾಳಿಕೋಟಿMR
2632ಪುರಸಭೆಯ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ತಾಳಿಕೋಟಿMR
2633ಸಮುದಾಯ ಭವನ ವಡ್ಡರ ಓಣೆ,ತಾಳಿಕೋಟಿMR
2634ಹಜರತ ಬಿಲಾಲ ಅರೇಬಿಕ ಮಹಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ,ಕೋಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:01 ತಾಳಿಕೋಟಿMR
2635ಹಜರತ ಬಿಲಾಲ ಅರೇಬಿಕ ಮಹಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ,ಕೋಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:03 ತಾಳಿಕೋಟಿMR
2636ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಜವಾಡೆ ,ತಾಳಿಕೋಟಿMR
2637ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ನಿಲಯ ಹಳೆಕಟ್ಟಡ ತಾಳಿಕೋಟಿMR
2638ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:03, ಮಿಣಜಗಿ MR
2639ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:06, ಮಿಣಜಗಿMR
2640ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಮಿಣಜಗಿMR
2641ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಬಳಗಾನೂರMR
2642ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ 8 ಬಳಗಾನೂರMR
2643ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ 11 ಬಳಗಾನೂರMR
2644ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಮಡಿಕೇಶ್ವರMR
2645ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಮಡಿಕೇಶ್ವರMR
2646ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಪಡೇಕನೂರMR
2647ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ),ಪಡೇಕನೂರMR
2648ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ , ಹಳ್ಳೂರMR
2649ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ , ಹಳ್ಳೂರMR
2650ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಚೊಂಡಿMR
2651ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಅಗಸಬಾಳMR
2652ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವನಹಳ್ಳಿMR
2653ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಲಿಂಗದಳ್ಳಿMR
2654ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಡಹಳ್ಳಿMR
2655ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹಂದ್ರಾಳMR
2656ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಕೂಚಬಾಳMR
2657ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಕೂಚಬಾಳMR
2658ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ, ಬಾವೂರMR
2659ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ, ಬಾವೂರMR
2660ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಮೂಕಿಹಾಳMR
2661ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಕಲದೇವನಹಳ್ಳಿMR
2662ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹರನಾಳMR
2663ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ನಾಗೂರMR
2664ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ,ಶಿವಪೂರMR
2665ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಡಿ.ಪಿ.ಇ.ಪಿ ಹಗರಗುಂಡMR
2666ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಗರಗುಂಡ ತಾಂಡಾMR
2667ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೇವರ ಹುಲಗಬಾಳMR
2668ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಗುಡ್ನಾಳMR
2669ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಇಂಗಳಗೇರಿMR
2670ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಇಂಗಳಗೇರಿMR
2671ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಳವಾಟMR
2672ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗುಡಿಹಾಳMR
2673ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ತಾರನಾಳMR
2674ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಎದರುಗಡೆ ಕೋಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:01, ಢವಳಗಿMR
2675ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವಭಾಗ,ಕೋಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:02 ಢವಳಗಿMR
2676ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ,ಕೋಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:01, ಢವಳಗಿMR
2677ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ,ರೂಢಗಿMR
2678ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ರೂಢಗಿMR
2679ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಆಲಕೊಪ್ಪರMR
2680ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಗುಂಡಕರಜಗಿMR
2681ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಗುಡದಿನ್ನಿMR
2682ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಸಿದ್ದಾಪೂರ ಪಿ.ಟಿ.MR
2683ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವಭಾಗ ಕೋಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:01, ಬಸರಕೋಡMR
2684ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವಭಾಗ ಕೋಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:02, ಬಸರಕೋಡMR
2685ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವಭಾಗ ಕೋಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:03, ಬಸರಕೋಡMR
2686ಎಮ್.ಎಸ್.ಬಿ.ಎನ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ವಿಮಭಾಗ ಕೋಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:05,ಬಸರಕೋಡMR
2687ಎಮ್.ಎಸ್.ಬಿ.ಎನ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ವಿಮಭಾಗ ಕೋಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:07, ಬಸರಕೋಡMR
2688ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಕೋಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:03, ಬಿದರಕುಂದಿMR
2689ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಕೋಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:02, ಬಿದರಕುಂದಿMR
2690ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಕೋಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:01, ಬಿದರಕುಂದಿMR
2691ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಕೋಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 01 ಕುಂಟೋಜಿMR
2692ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಕೋಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:02, ಕುಂಟೋಜಿMR
2693ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಕೋಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:02, ಕುಂಟೋಜಿMR
2694ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಬ್ಬಿಹಾಳMR
2695ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜಮ್ಮಲದಿನ್ನಿMR
2696ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಇಣಚಗಲ್MR
2697ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಡೊಂಕಮಡುMR
2698ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಕೋಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:04, ಅಡವಿಸೋಮನಾಳMR
2699ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಕೋಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:06, ಅಡವಿಸೋಮನಾಳMR
26100ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೂಸಕಟ್ಟಡ ಬಲಭಾಗ ಕೋಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:06, ಅಡವಿಹುಲಗಬಾಳMR
26101ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಲಗಲದಿನ್ನಿMR
26102ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಗೋನಾಲ ಎಸ್ ಎಚ್MR
26103ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಗೋನಾಲ ಎಸ್ ಎಚ್MR
26104ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಕ್ರಾಣಿMR
26105ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜಲಪೂರMR
26106ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಾದಿನಾಳMR
26107ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಗೋನಾಳ ಪಿ ಎನ್MR
26108ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಜಟ್ಟಗಿMR
26109ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಜಟ್ಟಗಿ ತಾಂಡಾMR
26110ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಪ್ಪMR
26111ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಪ್ಪ ತಾಂಡಾMR
26112ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಹುಲ್ಲೂರMR
26113ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಹುಲ್ಲೂರ ತಾಂಡಾMR
26114ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಲಮಿMR
26115ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಲಮಿ ತಾಂಡಾMR
26116ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಚಿರ್ಚಿನಕಲ್ಲMR
26117ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡ ಕೋಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1 ಗೆದ್ದಲಮರಿMR
26118ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡ ಕೋಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:2 ಗೆದ್ದಲಮರಿMR
26119ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:01,ಹಡಲಗೇರಿMR
26120ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:01,ಹಡಲಗೇರಿMR
26121ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳMR
26122ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳMR
26123ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಬಿ.ಸಿ.ಎಂ ಹಾಸ್ಟೇಲ ಹತ್ತಿರ ಎಡಭಾಗ,ರೂಂ ನಂ 2 ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳMR
26124ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಬಿ.ಸಿ.ಎಂ ಹಾಸ್ಟೇಲ ಹತ್ತಿರ ಬಲಭಾಗ, ರೂಂ ನಂ 4 ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳMR
26125ಎಂ .ಜಿ.ವ್ಹಿ.ಸಿ. ಕಾಲೇಜ ಬಾಲವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳMR
26126ಎಂ .ಜಿ.ವ್ಹಿ.ಸಿ. ಕಾಲೇಜ ಬಾಲವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳMR
26127ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಎಡಭಾಗ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳMR
26128ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಬಲಭಾಗ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳMR
26129ವಲಯ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ ವಲಯ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳMR
26130ವೀರಶೈವ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹಿಂದುಗಡೆ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳMR
26131ಟಿ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎದರುಗಡೆ ಕೋಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:01 ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳMR
26132ಟಿ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಕೋಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:03,ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳMR
26133ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸೋಠೆ ಗಲ್ಲಿ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳMR
26134ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳMR
26135ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳMR
26136ಸಂತ ಕನಕದಾಸ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳMR
26137ಸಂತ ಕನಕದಾಸ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳMR
26138ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ವಿದ್ಯಾ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಡ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳMR
26139ಜ್ಞಾನ ಭಾರತಿ ವಿದ್ಯಾ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಡ ದಕ್ಷಿಣ ಬಾಗ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳMR
26140ತಾಲೂಕಾ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಸಭಾಭವನ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳMR
26141ವೀರಶೈವ ವಿಧ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳMR
26142ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಬಜಾರ ಶಾಲೆ ಮದ್ಯಭಾಗ ಕೋಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:01 ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳMR
26143ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಬಜಾರ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವಭಾಗ, ಕೋಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ::01 ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳMR
26144ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿಯ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳMR
26145ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿಯ ಶಾಲೆ ರೂಮ ನಂಬರ್ 1 ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳMR
26146ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿಯ ಶಾಲೆ ರೂಮ ನಂಬರ್ 2 ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳMR
26147ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಉರ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಮೈಬೂಬ ನಗರ ರೂಂ ನಂ 5 ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳMR
26148ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಉರ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೈಬೂಬ ನಗರ ರೂಂ ನಂ 7 ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳMR
26149ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 01 ಕವಡಿಮಟ್ಟಿMR
26150ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 03 ಕವಡಿಮಟ್ಟಿMR
26151ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ರೂಮ ನಂಬರ್ 1 ಚವನಭಾವಿMR
26152ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ರೂಮ್ ನಂಬರ್ 2 ಚವನಭಾವಿMR
26153ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಬಜಾರ ಶಾಲೆ , ಮಾವಿನಭಾವಿMR
26154ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಖಿಲಾರಹಟ್ಟಿMR
26155ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಜೈನಾಪೂರMR
26156ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ :9 ಹಿರೇಮುರಾಳMR
26157ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ :5 ಹಿರೇಮುರಾಳMR
26158ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಕೋಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 02 ಸರೂರMR
26159ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಕೋಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 08 ಸರೂರMR
26160ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸರೂರ ತಾಂಡಾMR
26161ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶಿರೋಳMR
26162ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ,ಮುದ್ನಾಳMR
26163ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಮುದ್ನಾಳMR
26164ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹರಿಂದ್ರಾಳMR
26165ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕಾಳಗಿMR
26166ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕಾಳಗಿMR
26167ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕಾಳಗಿ ತಾಂಡಾMR
26168ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಬಳಬಟ್ಟಿMR
26169ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಬಳಬಟ್ಟಿMR
26170ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ವಡವಡಗಿMR
26171ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಕಾಶಿನಕುಂಟಿMR
26172ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಕಾಶಿನಕುಂಟಿMR
26173ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡ ಎಡಭಾಗ ಯಲಗೂರMR
26174ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡ ಬಲಭಾಗ ಯಲಗೂರMR
26175ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಬೂದಿಹಾಳ ಪಿ ಎನ್MR
26176ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಬೂದಿಹಾಳ ಪಿ ಎನ್MR
26177ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಮಸೂತಿMR
26178ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಮುದೂರMR
26179ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕಂದಗನೂರMR
26180ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹಂಡರಗಲ್ಲMR
26181ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ಯರಝರಿMR
26182ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಯರಝರಿMR
26183ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಾಗರಬೆಟ್ಟMR
26184ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಬೂದಿಹಾಳ ಪಿ ಎನ್MR
26185ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಆರೆಶಂಕರMR
26186ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ ಕೋಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:01, ನಾಗಬೇನಾಳMR
26187ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ, ಕೋಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:04 ನಾಗಬೇನಾಳMR
26188ಶಾಸಕರ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಥಾಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ನಾಲತವಾಡMR
26189ಶಾಸಕರ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಥಾಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ನಾಲತವಾಡMR
26190ಶ್ರೀ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ನಾಲತವಾಡMR
26191ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವಭಾಗ ನಾಲತವಾಡMR
26192ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಧ್ಯಭಾಗ ನಾಲತವಾಡMR
26193ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ, ನಾಲತವಾಡMR
26194ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ನಾಲತವಾಡMR
26195ಶಾಸಕರ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಥಾಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಧ್ಯಭಾಗ ನಾಲತವಾಡMR
26196ಹೊಸ ಚಾಚಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಾಲತವಾಡMR
26197ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡ ಭಾಗ ನಾಲತವಾಡMR
26198ಶ್ರೀ ವೀರೇಶ್ವರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿಧ್ಯಾಲಯ ಬಲಭಾಗ ನಾಲತವಾಡMR
26199ಶ್ರೀ ವೀರೇಶ್ವರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿಧ್ಯಾಲಯ ಎಡಭಾಗ ನಾಲತವಾಡMR
26200ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ಕಚೇರಿ ನಾಲತವಾಡMR
26201ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಅರಸನಾಳMR
26202ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನೆರಬೆಂಚಿMR
26203ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಎಡಭಾಗ ಕೋಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:05, ಕೋಳೂರMR
26204ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಎಡಭಾಗ ಕೋಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:06, ಕೋಳೂರMR
26205ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಳೂರ ತಾಂಡಾMR
26206ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ನೇಬಗೇರಿMR
26207ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ನೇಬಗೇರಿMR
26208ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಬನೋಶಿMR
26209ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಗೋನಾಳMR
26210ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಾಗರಾಳMR
26211ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ದೇವೂರMR
26212ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಗಂಗೂರMR
26213ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಕುಂಚಗನೂರMR
26214ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ರೂಮ್ ನಂ 5 ಯರಗಲ್ಲMR
26215ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ರೂಮ್ ನಂ 8 ಯರಗಲ್ಲMR
26216ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ರೂಮ್ ನಂ 2 ಕೇಸಾಪೂರMR
26217ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪುರ್ನವಸತಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಲಭಾಗ ವೀರೇಶನಗರMR
26218ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಎಡಭಾಗ ವೀರೇಶನಗರMR
26219ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ರೂಂ ನಂ 1 ಆಲೂರMR
26220ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ರೂಂ ನಂ 3 ಆಲೂರMR
26221ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಕೋಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:03, ತಂಗಢಗಿMR
26222ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಕೋಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:05, ತಂಗಢಗಿMR
26223ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಕೋಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:02, ತಂಗಡಗಿMR
26224ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಕೋಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:04, ತಂಗಡಗಿMR
26225ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಅಮರಗೋಳMR
26226ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹಡಗಲಿMR
26227ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಮದರಿMR
26228ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಬೈಲಕೂರMR
26229ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹುನಕುಂಟಿMR
26230ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಲೊಟಗೇರಿMR
26231ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಅಯ್ಯನಗುಡಿMR
26232ಪಂಚಾಯತಿ ಕಛೇರಿ ಪು.ವ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಜ್ಜೂರMR
26233ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಘಾಳಪೂಜಿMR
26234ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ರಕ್ಕಸಗಿMR
26235ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ರಕ್ಕಸಗಿMR
26236ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಬಲದಿನ್ನಿMR
26237ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರ ಎಡಭಾಗ ಕೋಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:05, ಬಂಗಾರಗುಂಡMR
26238ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರ ಮುಂಭಾಗ ಕೋಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:03 ಬಂಗಾರಗುಂಡMR
26239ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಗರಸಂಗಿMR
26240ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಟಕ್ಕಳಕಿMR
26241ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾರಕೂರMR
 
  Copyright (c) 2023, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.