2023 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2023 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)MR (Eng)
281ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ನೇಗಿನಾಳMR
282ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ, ಯಂಭತ್ನಾಳMR
283ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಬಲ ಭಾಗ, ಯಂಭತ್ನಾಳMR
284ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.3 ಉಕ್ಕಲಿMR
285ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ,ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಉಕ್ಕಲಿMR
286ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಉಕ್ಕಲಿMR
287ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 3 ಉಕ್ಕಲಿMR
288ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 8 ಉಕ್ಕಲಿMR
289ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಕೋಣೆ ನಂ 14 ಉಕ್ಕಲಿMR
2810ನ್ಯೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಹೈಸ್ಕೂಲ ,ಕೋಣೆ ನಂ.3 ಉಕ್ಕಲಿMR
2811ನ್ಯೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಹೈಸ್ಕೂಲ ,ಕೋಣೆ ನಂ.8 ಉಕ್ಕಲಿMR
2812ನ್ಯೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಹೈಸ್ಕೂಲ ,ಕೋಣೆ ನಂ 10 ಉಕ್ಕಲಿMR
2813ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಉಕ್ಕಲಿ ತಾಂಡಾ ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ ಉಕ್ಕಲಿMR
2814ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿMR
2815ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ,ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಡೋಣೂರMR
2816ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.3 ಡೋಣೂರMR
2817ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಡೋಣೂರMR
2818ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.4 ಡೋಣೂರMR
2819ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ,ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಬಿಸನಾಳMR
2820ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ,ಕೊಣೆ ನಂ.3 ಬಿಸನಾಳMR
2821ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 5 ಮನಗೂಳಿMR
2822ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 8 ಮನಗೂಳಿMR
2823ಬಿ ಎಸ್‌ ಪಾಟೀಲ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಮನಗೂಳಿMR
2824ಬಿ ಎಸ್‌ ಪಾಟೀಲ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಕೋಣೆ ನಂ. 3 ಮನಗೂಳಿMR
2825ಬಿ ಎಸ್‌ ಪಾಟೀಲ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಕೋಣೆ ನಂ.5 ಮನಗೂಳಿMR
2826ಬಿ ಎಸ್‌ ಪಾಟೀಲ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಕೋಣೆ ನಂ.9 ಮನಗೂಳಿMR
2827ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಟ್ಟಡ ಕೋಣೆ ನಂ.5 ಮನಗೂಳಿMR
2828ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಟ್ಟಡ ಕೋಣೆ ನಂ.7 ಮನಗೂಳಿMR
2829ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಟ್ಟಡ ಕೋಣೆ ನಂ.5,ಮನಗೂಳಿMR
2830ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಟ್ಟಡ ಕೋಣೆ ನಂ.7,ಮನಗೂಳಿMR
2831ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.9, ಮನಗೂಳಿMR
2832ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 3, ಮನಗೂಳಿMR
2833ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಇಸ್ಲಾಂಪೂರ ತಾಂಡಾ ನಂ.1 ಮನಗೂಳಿMR
2834ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ, ಕೋಣೆ ನಂ 4 ಇಂಗಳೇಶ್ವರMR
2835ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಇಂಗಳೇಶ್ವರMR
2836ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ , ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಇಂಗಳೇಶ್ವರMR
2837ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಕೋಣೆ ನಂ.5 ಇಂಗಳೇಶ್ವರMR
2838ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಇಂಗಳೇಶ್ವರMR
2839ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಬಳ್ಳಾವೂರ ಮಜರೆ ಇಂಗಳೇಶ್ವರMR
2840ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೋಣೆ ನಂ 5 ಇಂಗಳೇಶ್ವರMR
2841ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಾಂಡಾ ನಂ.1 ಕೃಷ್ಣಾಪೂರ ತಾಂಡಾ ಇಂಗಳೇಶ್ವರMR
2842ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಅರಳಿಚಂಡಿ ಮಜರೆMR
2843ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.4, ಹಳೆ ಬಡಾವಣೆ,ಮಸಬಿನಾಳMR
2844ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಹಳೆ ಬಡಾವಣೆ, ಮಸಬಿನಾಳ MR
2845ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಮಸಬಿನಾಳMR
2846ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಎಡಬಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.3 ಮಸಬಿನಾಳMR
2847ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಡೋಣೂರ ರಸ್ತೆ ಮಸಬಿನಾಳMR
2848ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ 3 ಡೋಣೂರ ರಸ್ತೆ ಮಸಬಿನಾಳMR
2849ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ದೇಗಿನಾಳMR
2850ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 3 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಮುಳವಾಡMR
2851ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 6 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ,ಮುಳವಾಡMR
2852ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 4 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಮುಳವಾಡMR
2853ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 5 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಮುಳವಾಡMR
2854ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 7 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಮುಳವಾಡMR
2855ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ 8 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಮುಳವಾಡMR
2856ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮುಳವಾಡ ತಾಂಡಾ, ಮುಳವಾಡMR
2857ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ,ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಹತ್ತರಕಿಹಾಳMR
2858ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ.3 ಹತ್ತರಕಿಹಾಳMR
2859ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹತ್ತರಕಿಹಾಳMR
2860ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿMR
2861ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ , ಕೋಣೆ ನಂ. 4 ಗುರ್ಜಿಕಟ್ಟಿ, ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿMR
2862ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಬಲಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 1,ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿMR
2863ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಪೋಲಿಸ್‌ ಕಾಲೋನಿ ಹಿಂದೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.1,ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿMR
2864ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಪೋಲಿಸ್‌ ಕಾಲೋನಿ ಹಿಂದೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.3,ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿMR
2865ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಪೋಲಿಸ್‌ ಕಾಲೋನಿ ಹಿಂದೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.5,ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿMR
2866ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಪೋಲಿಸ್‌ ಕಾಲೋನಿ ಹಿಂದೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.7ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿMR
2867ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೇಶವ ನಗರ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿMR
2868ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ MR
2869ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 2 ಗುರ್ಜಿ ಕಟ್ಟಿ ಬಸವನ ಬಾಗೆವಾಡಿMR
2870ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿMR
2871ಸರಕಾರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿMR
2872ಅಕ್ಕ ನಾಗಮ್ಮ ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ , ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿMR
2873ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಜೈನಾಪೂರ ಮಜರೆ, ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿMR
2874ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ,ನಂದಿವನ ಹತ್ತಿರ,ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿMR
2875ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಕರಿಹಳ್ಳ ತಾಂಡಾ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿMR
2876ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ನಂದಿವನ ಹತ್ತಿರ,ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿMR
2877ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಕಾಲನಿ ಹಿಂದೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿMR
2878ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಕಾಲನಿ ಹಿಂದೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೋಣೆ ನಂ 2 ಎಡಭಾಗ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿMR
2879ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೋಲಿಸ ಕಾಲನಿ ಹಿಂದೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಎಡಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.3 ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿMR
2880ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೋಲಿಸ ಕಾಲನಿ ಹಿಂದೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಎಡಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.4 ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿMR
2881ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ , ಬಸವ ನಗರ , ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿMR
2882ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಬಸವಂತಪೂರ ಹಟ್ಟಿ ಮಜರೆ,ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿMR
2883ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಸವಳಹಳ್ಳ ತಾಂಡಾ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ.MR
2884ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೈಸ್ಕೂಲ, ಎಲ್‌ ಟಿ ನಂ.3, ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿMR
2885ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಮಸಬಿನಾಳ ರೋಡ, ಬಳ್ಳಾವೂರ, ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿMR
2886ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ನಂದಿಹಾಳ ಪಿ.ಯುMR
2887ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಎಡಭಾಗ,ನಂದಿಹಾಳ ಪಿ.ಯುMR
2888ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 4 ಯರನಾಳMR
2889ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 8 ಯರನಾಳMR
2890ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 3 ಯರನಾಳMR
2891ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಪಶ್ವಿಮಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ 2 ಟಕ್ಕಳಕಿMR
2892ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಪೂರ್ವಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಟಕ್ಕಳಕಿMR
2893ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ 6 ಕಲಗುರ್ಕಿMR
2894ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.4 ಕಲಗುರ್ಕಿMR
2895ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಪಶ್ಚಿಮ ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಕಲಗುರ್ಕಿMR
2896ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 8 ತಳೇವಾಡMR
2897ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 5 ತಳೇವಾಡMR
2898ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 3 ತಳೇವಾಡMR
2899ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 1 ತಳೇವಾಡMR
28100ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ,ಎಡಭಾಗ, ಮುತ್ತಗಿMR
28101ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ,ಬಲಭಾಗ, ಮುತ್ತಗಿMR
28102ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ, ಕೋಣೆ ನಂ.4, ಮುತ್ತಗಿMR
28103ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ, ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಮುತ್ತಗಿMR
28104ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಮುತ್ತಗಿMR
28105ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕೋಣೆ ನಂ 13 ಕೂಡಗಿMR
28106ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕೋಣೆ ನಂ 21 ಕೂಡಗಿMR
28107ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕೋಣೆ ನಂ.3 ಕೂಡಗಿMR
28108ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕೋಣೆ ನಂ.5 ಕೂಡಗಿMR
28109ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಕೂಡಗಿ ತಾಂಡಾ ಶಂಕರ ನಗರMR
28110ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 3 ಕೂಡಗಿ ತಾಂಡಾ ಶಂಕರ ನಗರMR
28111ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ನಾಗವಾಡMR
28112ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಇವಣಗಿMR
28113ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 3 ಇವಣಗಿMR
28114ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 5 ಇವಣಗಿMR
28115ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 1ಕುಪಕಡ್ಡಿMR
28116ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 4 ಕುಪಕಡ್ಡಿMR
28117ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಮಲಘಾಣMR
28118ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.5 ಮಲಘಾಣMR
28119ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಕೋಣೆ ನಂ.7 ಮಲಘಾಣMR
28120ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.5 ಮಸೂತಿMR
28121ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.7 ಮಸೂತಿMR
28122ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಮಸೂತಿMR
28123ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.3 ಮಸೂತಿMR
28124ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ನಾಗೂರMR
28125ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ನಾಗೂರMR
28126ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹಂಚಿನಾಳMR
28127ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಮಣ್ಣೂರMR
28128ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.3 ಮಣ್ಣೂರMR
28129ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಉಪ್ಪಲದಿನ್ನಿMR
28130ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹೆಚ್ ಪಿ ಎಸ್ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಉಪ್ಪಲದಿನ್ನಿ ತಾಂಡಾMR
28131ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹೆಚ್ ಪಿ ಎಸ್ ಕೋಣೆ ನಂ 2 ಉಪ್ಪಲದಿನ್ನಿ ತಾಂಡಾMR
28132ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಹಿರೇಆಸಂಗಿMR
28133ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ,ಕೋಣೆ ನಂ 1 ರೋಣಿಹಾಳMR
28134ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ 2 ರೋಣಿಹಾಳMR
28135ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ರೋಣಿಹಾಳMR
28136ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 3 ರೋಣಿಹಾಳMR
28137ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಹಳ್ಳದಗೆಣ್ಣೂರMR
28138ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 4 ಹಳ್ಳದ ಗೆಣ್ಣೂರMR
28139ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಗೊಳಸಂಗಿMR
28140ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.3 ಗೊಳಸಂಗಿMR
28141ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಗೊಳಸಂಗಿMR
28142ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.3, ಗೊಳಸಂಗಿMR
28143ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಛೇರಿ, ಗೊಳಸಂಗಿMR
28144ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 5, ಗೊಳಸಂಗಿMR
28145ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಬುದ್ನಿMR
28146ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ, ಹಂಗರಗಿMR
28147ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಹಂಗರಗಿMR
28148ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಕೋಣೆ ನಂ, 01 ತೆಲಗಿMR
28149ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಕೋಣೆ ನಂ, 03 ತೆಲಗಿMR
28150ಎಸ್‌ ಎಸ್‌ ಎಸ್‌ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ,ಕೋಣೆ ನಂ.2 ತೆಲಗಿMR
28151ಎಸ್‌ ಎಸ್‌ ಎಸ್‌ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ,ಕೋಣೆ ನಂ.4 ತೆಲಗಿMR
28152ಎಸ್‌ ಎಸ್‌ ಎಸ್‌ ಹೈಸ್ಕೂಲ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ.6 ತೆಲಗಿMR
28153ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಚೀರಲದಿನ್ನಿMR
28154ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಹಿರೇಗರಸಂಗಿMR
28155ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಚಿಕ್ಕಆಸಂಗಿMR
28156ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ 2 ಹೆಬ್ಬಾಳMR
28157ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 1,ಹೆಬ್ಬಾಳMR
28158ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಎಡ ಭಾಗ,ಕೋಣೆ ನಂ 4 ಹೆಬ್ಬಾಳMR
28159ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಮುಕಾರ್ತಿಹಾಳMR
28160ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಅಂಗಡಗೇರಿMR
28161ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ನಾಗರದಿನ್ನಿMR
28162ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಕುರಬರದಿನ್ನಿMR
28163ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ತಡಲಗಿMR
28164ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ,ಬೀರಲದಿನ್ನಿMR
28165ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಬಲಬಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಕೋಲ್ಹಾರ ಆರ್.ಸಿMR
28166ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಬಲಬಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.3 ಕೋಲ್ಹಾರ ಆರ್.ಸಿMR
28167ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಕೊಲ್ಹಾರ ಆರ್.ಸಿMR
28168ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 3 ಕೊಲ್ಹಾರ ಆರ್.ಸಿMR
28169ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ:01 ಕೋಲ್ಹಾರ ಆರ್.ಸಿMR
28170ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.3 ಕೊಲ್ಹಾರ ಆರ್.ಸಿMR
28171ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ.2,ಕೊಲ್ಹಾರ ಆರ್.ಸಿMR
28172ಸಿಕ್ಯಾಬ ಹೈಸ್ಕೂಲ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಕೋಲ್ಹಾರ ಆರ್.ಸಿMR
28173ಸಿಕ್ಯಾಬ ಹೈಸ್ಕೂಲ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.3 ಕೊಲ್ಹಾರ ಆರ್.ಸಿMR
28174ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ.ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ,ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಕೊಲ್ಹಾರ ಆರ್.ಸಿMR
28175ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ.ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ,ಕೋಣೆ ನಂ.3 ಕೊಲ್ಹಾರ ಆರ್.ಸಿMR
28176ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ 1,ಕೋಲ್ಹಾರ ಆರ್.ಸಿMR
28177ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.3,ಕೊಲ್ಹಾರ ಆರ್,ಸಿMR
28178ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ,ಉಣ್ಣಿಬಾವಿMR
28179ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಣೆ ನಂ.1 ಕವಲಗಿMR
28180ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೋಣೆ ನಂ.3 ಕವಲಗಿMR
28181ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಮಟ್ಟಿಹಾಳMR
28182ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಹುಣಶ್ಯಾಳ ಪಿ.ಸಿMR
28183ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಣಮಾಪೂರMR
28184ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ. 1 ಬಳೂತಿ ಆರ್.ಸಿMR
28185ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೋಣೆ ನಂ.3 ಬಳೂತಿ ಆರ್.ಸಿMR
28186ಶ್ರೀ ಶಾಕಂಬರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ,ಕೋಣೆ ನಂ.3 ವಂದಾಲMR
28187ಶ್ರೀ ಶಾಕಂಬರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ,ಕೋಣೆ ನಂ.5 ವಂದಾಲMR
28188ಶ್ರೀ ಶಾಕಂಬರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ,ಕೋಣೆ ನಂ 7 ವಂದಾಲMR
28189ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಸುಳಖೋಡMR
28190ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಬಾಗಾನಗರMR
28191ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ,ಗುಡದಿನ್ನಿMR
28192ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಅರಷಣಗಿMR
28193ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಶೀಕಳವಾಡಿMR
28194ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಕೋಣೆ ನಂ.3 ಸಿದ್ದನಾಥ ಪು.ಕೆMR
28195ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಕೋಣೆ ನಂ.3 ಸಿದ್ದನಾಥ ಪು.ಕೆMR
28196ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ,ಕೋಣೆ ನಂ.3 ಹಳೇರೊಳ್ಳಿ ಪು.ಕೆMR
28197ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ,ಕೋಣೆ ನಂ.3 ಹಳೇರೊಳ್ಳಿ ಪು.ಕೆMR
28198ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಕಿರಿಶ್ಯಾಳMR
28199ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಅಬ್ಬಿಹಾಳMR
28200ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ,ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಬೇನಾಳ ಆರ್‌. ಎಸ್‌.MR
28201ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.3 ಬೇನಾಳ ಆರ್‌.ಎಸ್‌MR
28202ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಬೇನಾಳ ಪು.ಕೇ.ಎನ್‌ ಎಚ್‌ 13MR
28203ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಚಿಮ್ಮಲಗಿ ಪು.ಕೆ. ಶಿಕಳವಾಡಿ ಹತ್ತಿರMR
28204ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.3 ಚಿಮ್ಮಲಗಿ ಪು.ಕೆ. ಶಿಕಳವಾಡಿ ಹತ್ತಿರMR
28205ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಕೋಣೆ ನಂ.5 ಚಿಮ್ಮಲಗಿ ಪು.ಕೆ. ಶಿಕಳವಾಡಿ ಹತ್ತಿರMR
28206ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಮಾರಡಗಿ ತಾಂಡಾMR
28207ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಗಣಿ ಪು.ಕೆ.MR
28208ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.4 ಗಣಿ ಪು.ಕೆMR
28209ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಬಲ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.6 ಗಣಿ ಪು.ಕೆMR
28210ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 1.ನಿಡಗುಂದಿ ಬಡಾವಣೆMR
28211ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೋಣೆ ನಂ.3 ನಿಡಗುಂದಿ ಬಡಾವಣೆMR
28212ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ನಿಡಗುಂದಿMR
28213ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 3 ನಿಡಗುಂದಿMR
28214ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.5 ನಿಡಗುಂದಿMR
28215ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಿಆರ್‌ಪಿ ಕೋಣೆ, ನಿಡಗುಂದಿMR
28216ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.7 ನಿಡಗುಂದಿMR
28217ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.9 ನಿಡಗುಂದಿMR
28218ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.1,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ನಿಡಗುಂದಿMR
28219ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.3 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ನಿಡಗುಂದಿMR
28220ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.5 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ನಿಡಗುಂದಿMR
28221ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.3, ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿಡಗುಂದಿMR
28222ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.5, ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿಡಗುಂದಿMR
28223ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಗೋನಾಳ ಪು.ಕೆ.MR
28224ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಹೊಸ ರೇಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ,ಆಲಮಟ್ಟಿ ಆರ್,ಎಸ್MR
28225ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಬಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ 2 ಹೊಸ ರೇಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ, ಆಲಮಟ್ಟಿ ಆರ್.ಎಸ್.MR
28226ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಬಲಬದಿ, ಕೋಣೆ ನಂ 4 ಹೊಸ ರೇಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ, ಆಲಮಟ್ಟಿ ಆರ್.ಎಸ್.MR
28227ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 6 ಆಲಮಟ್ಟಿ ಡಿ.ಎಸ್.MR
28228ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 3 ಆಲಮಟ್ಟಿ ಡಿ.ಎಸ್.MR
28229ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಆಲಮಟ್ಟಿ ಡಿ.ಎಸ್.MR
28230ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ,ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಚಿಮ್ಮಲಗಿ ಆರ್ ಸಿ 1ಎ, ಆಲಮಟ್ಟಿ ಹತ್ತಿರMR
28231ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ,ಕೋಣೆ ನಂ.4 ಚಿಮ್ಮಲಗಿ ಆರ್.ಸಿ 1ಎ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಹತ್ತಿರMR
28232ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಅರಳದಿನ್ನಿMR
 
  Copyright (c) 2023, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.