2023 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2023 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)MR (Eng)
31ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೋಣೆ,MR
32ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಕೋಣೆMR
33ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಬದಿಯ ಕೋಣೆ,MR
34ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,MR
35ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.2,MR
36ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಕೋಣೆ,MR
37ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೋಣೆ ನಂ.1,MR
38ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೋಣೆ ನಂ.2,MR
39ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೋಣೆ, ತಾಂವಶಿ ತೋಟ,MR
310ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೋಣೆ ನಂ.1,MR
311ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೋಣೆ ನಂ.4, ರಾಮತೀರ್ಥMR
312ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೋಣೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಹೂದೋಟ,MR
313ನಮ್ಮುರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಹೂದೋಟ,MR
314ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವದ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಮದ್ಯದ ಕೋಣೆ,MR
315ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವದ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೊನೆಯ ಕೋಣೆ,MR
316ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪೂರ್ವದ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆMR
317ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ,MR
318ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಕೋಣೆMR
319ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆ,MR
320ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣದ ಕೋಣೆ,MR
321ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಹಂದರ ಖೋಡಿ ತೋಟ,MR
322ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ,MR
323ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ,MR
324ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಕೋಣೆ,MR
325ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ,MR
326ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಕೋಹಳ್ಳಿMR
327ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.5, ಕೋಹಳ್ಳಿMR
328ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.6,MR
329ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.10, ಕೋಹಳ್ಳಿMR
330ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.7,MR
331ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಕೋಹಳ್ಳಿMR
332ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ, ಕೇಸ್ಕರ ದಡ್ಡಿ,MR
333ಸಮನ್ವಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ, ಆಯ್ ಇ ಆರ್ ಟಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡ,MR
334ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ,MR
335ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ,MR
336ಶ್ರೀ. ಬಸವಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮದ್ಯದ ಕೋಣೆ,MR
337ಸರಕಾರಿ ಶಾಸಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆ ನಂ. 2,MR
338ಸರಕಾರಿ ಶಾಸಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ,MR
339ಸರಕಾರಿ ಶಾಸಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷೀಣದ ಕೋಣೆ,MR
340ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ,MR
341ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾಧವಾನಂದ ನಗರ, ತೆಲಸಂಗ ಕ್ರಾಸ್,MR
342ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚವ್ಹಾಣ ವಸತಿ, ಫಡತರವಾಡಿ.MR
343ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ,MR
344ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ,MR
345ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವದ ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ,MR
346ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣದ ಕೋಣೆ,MR
347ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆ,MR
348ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆ,MR
349ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ,MR
350ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷೀಣದ ಕೋಣೆ,MR
351ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೋರಾಡೆ ವಾಡಿMR
352ಶ್ರೀ ಅಪ್ಪಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ,MR
353ಶ್ರೀ ಅಪ್ಪಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮದ್ಯದMR
354ಶ್ರೀ ಅಪ್ಪಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೋಣೆ,MR
355ಶ್ರೀ ಅಪ್ಪಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆMR
356ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಮಂಡಳ ಕಟ್ಟಡ,MR
357ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ,MR
358ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ,ಮದ್ಯದ ಕೋಣೆMR
359ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ,MR
360ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ ನಂ.2,MR
361ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆ,MR
362ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ದಕ್ಷಿಣದ ಕೋಣೆ,MR
363ಶ್ರೀ. ಮುರುಘೇಂದ್ರ ಶಿವಯೋಗಿ ವೀರಶೈವ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ (ರಿ) ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆ ನಂ. 1,MR
364ಶ್ರೀ. ಮುರುಘೇಂದ್ರ ಶಿವಯೋಗಿ ವೀರಶೈವ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ (ರಿ) , ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆ ನಂ. 2,MR
365ಶ್ರೀ. ಮುರುಘೇಂದ್ರ ಶಿವಯೋಗಿ ವೀರಶೈವ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ (ರಿ) , ದಕ್ಷಿಣ ಬದಿ ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ ನಂ. 5, ಅಥಣಿMR
366ಶ್ರೀ. ಮುರುಘೇಂದ್ರ ಶಿವಯೋಗಿ ವೀರಶೈವ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ (ರಿ) , ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆ ನಂ. 9,MR
367ಚನ್ನಪ್ಪ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಕಿತ್ತೂರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರದ ಬದಿಯ ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಅಥಣಿMR
368ಚನ್ನಪ್ಪ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಕಿತ್ತೂರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರದ ಬದಿಯ ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ ನಂ.1,MR
369ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಲಿಡಕರ ಕಾಲೋನಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಅಥಣಿMR
370ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಲಿಡಕರ ಕಾಲೋನಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಅಥಣಿMR
371ಶ್ರೀ ಮರುಘರಾಜೇಂದ್ರ ಕಲಾ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆ ನಂ 2 ಅಥಣಿMR
372ಶ್ರೀ. ಮುರುಘರಾಜೇಂದ್ರ ಕಲಾ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು, ಮದ್ಯದ ಕೋಣೆ,MR
373ಶ್ರೀ. ಮರುಳ ಶಂಕರ ದೇವರು ಕನ್ನಡ ಮಾದ್ಯಮ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ ನಂ.5,MR
374ಶ್ರೀ. ಮರುಳ ಶಂಕರ ದೇವರು ಕನ್ನಡ ಮಾದ್ಯಮ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ ನಂ.6,MR
375ಶ್ರೀ. ಮರುಳ ಶಂಕರ ದೇವರು ಕನ್ನಡ ಮಾದ್ಯಮ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ ನಂ.9,MR
376ಅಬ್ದುಲ ಕಲಾಂ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಬದಿಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಅಥಣಿMR
377ಅಬ್ದುಲ ಕಲಾಂ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಬಾಜು ಉತ್ತರದಿಂದ ಕೋಣೆ ನಂ.5, ಅಥಣಿMR
378ಚನ್ನಪ್ಪ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಕಿತ್ತೂರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಬದಿಯ ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ ನಂ.1,MR
379ಚನ್ನಪ್ಪ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಕಿತ್ತೂರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಬದಿಯ ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ ನಂ.2,MR
380ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಬಾಜು ಉತ್ತರದಿಂದ ಕೋಣೆ ನಂ.6, ಅಥಣಿMR
381ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಬದಿಯ ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಅಥಣಿMR
382ಶ್ರೀ. ಮರುಳ ಶಂಕರ ದೇವರು ಕನ್ನಡ ಮಾದ್ಯಮ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ ನಂ.13,MR
383ಡಾ|| ಆರ್ ಎಚ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಸ್ಮಾರಕ ಕಟ್ಟಡ ಜೆ ಎ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ ನಂ. 2 ಅಥಣಿMR
384ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.1, ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ ನಂ.1,MR
385ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.1, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ ನಂ.1,MR
386ಜಾಧವಜಿ ಆನಂದಜಿ ಹಿರಿಯ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಬದಿಯ ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ ನಂ.1,MR
387ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.3, ಉತ್ತರ ಬದಿಯ ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ ನಂ.1,MR
388ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.3, ಉತ್ತರ ದಿಂದ ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ ನಂ.3,MR
389ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.3, ಪಶ್ಚಿಮ ಬದಿಯ ಉತ್ತರದ ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ ನಂ.2,MR
390ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣದ ಕೋಣೆ ನಂ.1MR
391ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆ ನಂ.1MR
392ಜಾಧವಜಿ ಆನಂದಜಿ ಹಿರಿಯ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಬದಿಯ ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ ನಂ 3MR
393ಜಾಧವಜಿ ಆನಂದಜಿ ಹಿರಿಯ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಬದಿಯ ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ ನಂ 1MR
394ವಿದ್ಯಾವರ್ದಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಡಾ|| ಸಂಪತಕುಮಾರ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪಾ ಶಿವಣಗಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದ್ಯಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣದ ಕೋಣೆ ನಂ.4MR
395ವಿದ್ಯಾವರ್ದಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಡಾ|| ಸಂಪತಕುಮಾರ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪಾ ಶಿವಣಗಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದ್ಯಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣದ ಕೋಣೆ ನಂ.2MR
396ಶ್ರೀ. ಗುರು ಬಸವೇಶ್ವರ ವಿಧ್ಯಾ ವಿಕಾಸ ಸಂಸ್ಥೆ (ರಿ) ಅನಿಕೇತನ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ ನಂ.3,MR
397ಶ್ರೀ. ಗುರು ಬಸವೇಶ್ವರ ವಿಧ್ಯಾ ವಿಕಾಸ ಸಂಸ್ಥೆ (ರಿ) ಅನಿಕೇತನ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ ನಂ.4,MR
398ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ ನಂ.2 ವಿಕ್ರಂಪೂರMR
399ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ ನಂ.1, ವಿಕ್ರಂಪೂರ,MR
3100ಜಾಧವಜಿ ಆನಂದಜಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸತ್ವಶೀಲಾದೇವಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ ನಂ.4MR
3101ಜಾಧವಜಿ ಆನಂದಜಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸತ್ವಶೀಲಾದೇವಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ ನಂ.10MR
3102ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ದಕ್ಷಿಣ ಬದಿಯ ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ ನಂ. 1 ಸೀಡ್ ಫಾರ್ಮ ಅಥಣಿ ಗ್ರಾಮೀಣMR
3103ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ ನಂ. 1 ಗುಂಡದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ತೋಟ ಅಥಣಿ ಗ್ರಾಮೀಣMR
3104ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮದ್ಯದ ಕೋಣೆ, ದೇವರಡ್ಡೇರಹಟ್ಟಿ, ಅಥಣಿ ಗ್ರಾಮೀಣMR
3105ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಹೊಸಟ್ಟಿ, ಅಥಣಿ ಗ್ರಾಮೀಣMR
3106ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬದಿಯ ಕೋಣೆ, ವಡ್ರಟ್ಟಿ, ಅಥಣಿ ಗ್ರಾಮೀಣMR
3107ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ, ಐಗಳಿ ತೋಟ, ಅಥಣಿ ಗ್ರಾಮೀಣMR
3108ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಕೇಸರಾಳ ತೋಟ,ಅಥಣಿ ಗ್ರಾಮೀಣMR
3109ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಬಸವನಗುಡಿ ತೋಟ, ಅಥಣಿ ಗ್ರಾಮೀಣMR
3110ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ, ಏಕನತ್ತಿ ಖೋಡಿ, ಅಥಣಿ ಗ್ರಾಮೀಣMR
3111ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಭಾಗೀರಥಿ ಹಳ್ಳದ ತೋಟ, ಉತ್ತರ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಭರಮಖೋಡಿ (ಅಥಣಿ ಗ್ರಾಮೀಣ)MR
3112ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಮೋಟಗಿ ತೋಟ, ಅಥಣಿ ಗ್ರಾಮೀಣMR
3113ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಮೋಟಗಿ ತೋಟ, ಅಥಣಿ ಗ್ರಾಮೀಣMR
3114ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಮೋಟಗಿ ತೋಟ, ಅಥಣಿ ಗ್ರಾಮೀಣMR
3115ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ ನಂ.3, ಮೋಟಗಿ ತೋಟ, ಅಥಣಿ ಗ್ರಾಮೀಣMR
3116ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಬದಿಯ ದಕ್ಷಿಣದ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಚಿಕ್ಕಟ್ಟಿ ಅಥಣಿ ಗ್ರಾಮೀಣMR
3117ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ, ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ ನಂ.3 ಸಂಕೋನಟ್ಟಿ, ಅಥಣಿ ಗ್ರಾಮೀಣMR
3118ಸಂಕೋನಟ್ಟಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬದಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಸಂಕೋನಟ್ಟಿ, ಅಥಣಿ ಗ್ರಾಮೀಣMR
3119ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಸಂಕೋನಟ್ಟಿ ಅಥಣಿ ಗ್ರಾಮೀಣMR
3120ಸಂಕೋನಟ್ಟಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಪೂರ್ವದ ಬದಿಯಿಂದ ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಸಂಕೋನಟ್ಟಿ, ಅಥಣಿ ಗ್ರಾಮೀಣMR
3121ಸಂಕೋನಟ್ಟಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಪೂರ್ವದ ಬದಿಯ ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆ ನಂ.3, ಸಂಕೋನಟ್ಟಿ, ಅಥಣಿ ಗ್ರಾಮೀಣMR
3122ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ ನಂ 2, ಸಂಕೋನಟ್ಟಿ, (ಅಥಣಿ ಗ್ರಾಮೀಣ)MR
3123ಸರಕಾರಿ ಕನ್ಡಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಬಡಚಿMR
3124ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಬಡಚಿMR
3125ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ದಕ್ಷೀಣದ ಕೋಣೆ,ಬಡಚಿMR
3126ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ ನಂ.1, ತಂಗಡಿMR
3127ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ ನಂ.5, ತಂಗಡಿMR
3128ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಕೋಣೆ, ಶಿನ್ನಾಳMR
3129ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣದ ಕೋಣೆ, ಶಿನ್ನಾಳMR
3130ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ,MR
3131ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ, ಕಟಗೇರಿMR
3132ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದಕ್ಷಿಣದ ಕೋಣೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕಟಗೇರಿMR
3133ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆ,ಕೊಕಟನೂರMR
3134ನಮ್ಮುರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷೀಣದ ಕೋಣೆ, ಕೊಕಟನೂರMR
3135ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ, ಕೊಕಟನೂರMR
3136ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ,ಕೊಕಟನೂರMR
3137ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಪ್ರೌಢ ವಿಭಾಗ) ದಕ್ಷಿಣ ಕೋಣೆ, ಕೊಕಟನೂರMR
3138ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು,(ಪ್ರೌಢ ವಿಭಾಗ), ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆ, ಕೊಕಟನೂರMR
3139ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ದಕ್ಷಿಣದ ಕೋಣೆ, ಕೊಕಟನೂರMR
3140ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆ, ಕೊಕಟನೂರMR
3141ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಧಬಧಬಹಟ್ಟಿMR
3142ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬುರ್ಲಟ್ಟಿ (ಕೊಕಟನೂರ)MR
3143ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ಕಟ್ಟಡ, ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆ, ಖೋತನಟ್ಟಿMR
3144ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ಕಟ್ಟಡ, ದಕ್ಷಿಣದ ಕೋಣೆ, ಖೋತನಟ್ಟಿMR
3145ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ, ದೇಸಾಯರಟ್ಟಿMR
3146ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ, ದೇಸಾಯರಟ್ಟಿMR
3147ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ, ದೇಸಾಯರಟ್ಟಿMR
3148ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಯಲ್ಲಮ್ಮವಾಡಿ, ಕೊಕಟನೂರMR
3149ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ, ಸುಟ್ಟಟ್ಟಿ (ಕೊಕಟನೂರ)MR
3150ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿದ ಕೋಣೆ,ನಂ.1 ಸುಟ್ಟಟ್ಟಿ (ಕೊಕಟನೂರ)MR
3151ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿದ ಕೋಣೆ,ನಂ.4 ಸುಟ್ಟಟ್ಟಿ (ಕೊಕಟನೂರ)MR
3152ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ.ಬಾಡಗಿMR
3153ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ಕೋಣೆ ನಂ1.ಬಾಡಗಿMR
3154ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ, ಬಾಡಗಿMR
3155ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವದ ಬದಿಯ ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆ , ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಬಾಡಗಿMR
3156ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ,ಅರಟಾಳMR
3157ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ, ಅರಟಾಳMR
3158ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆ, ಹಾಲಳ್ಳಿMR
3159ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣದ ಕೋಣೆ, ಹಾಲಳ್ಳಿMR
3160ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬದಿಯ ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಘಟನಟ್ಟಿMR
3161ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಬದಿಯ ಕೋಣೆ ನಂ. 1,MR
3162ಹೊಸ ಅಂಗನಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ನಂದಗಾಂವMR
3163ಹೊಸ ಅಂಗನಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆ ನಂ.1, ನಂದಗಾಂವMR
3164ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಬದಿಯ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ನಂದಗಾಂವMR
3165ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರದ ಪಶ್ಚಿಮ ಕೋಣೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ,MR
3166ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಬದಿಯ ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ,MR
3167ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಬದಿಯ ಕೋಣೆ ನಂ.1,MR
3168ವರ್ಧಮಾನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ನಂದಗಾಂವ, ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,, ದಕ್ಷೀಣದ ಕೋಣೆ ನಂ.1,MR
3169ವರ್ಧಮಾನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ನಂದಗಾಂವ, ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷೀಣದ ಕೋಣೆ ನಂ.4,MR
3170ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕೊಡಗಾನೂರMR
3171ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಬದಿಯ 2ನೇ ಕೋಣೆMR
3172ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ, ಕರ್ಲಟ್ಟಿ (ಹುಲಗಬಾಳಿ)MR
3173ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ , ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ, ರಾಮವಾಡಿ ಹುಲಗಬಾಳಿMR
3174ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ, ಕೋಣೆ ನಂ.1 ರಾಮವಾಡಿ ಹುಲಗಬಾಳಿMR
3175ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವದ ಬದಿಯ ಕೋಣೆ, ಹುಲಗಬಾಳಿMR
3176ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಮದ್ಯದ ಕೋಣೆ ನಂ. 5, ಹುಲಗಬಾಳಿMR
3177ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ, ಹುಲಗಬಾಳಿMR
3178ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಹಲ್ಯಾಳMR
3179ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆ ನಂ ಹಲ್ಯಾಳMR
3180ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣದ ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಹಲ್ಯಾಳMR
3181ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣದ ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಹಲ್ಯಾಳMR
3182ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆ , ಹಲ್ಯಾಳMR
3183ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ, ತೀರ್ಥMR
3184ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೋಣೆ ನಂ. 2 ತೀರ್ಥMR
3185ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.1MR
3186ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.1, ನದಿ ಇಂಗಳಗಾಂವMR
3187ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.4 ನದಿ ಇಂಗಳಗಾಂವMR
3188ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.4, ನದಿ ಇಂಗಳಗಾಂವMR
3189sಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಫೇರಲ ತೋಟ) ನದಿ ಇಂಗಳಗಾಂವMR
3190ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಸಪ್ತಸಾಗರMR
3191ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.3, ಸಪ್ತಸಾಗರMR
3192ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.5, ಸಪ್ತಸಾಗರMR
3193ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಚಿಕ್ಕೂಡ (ಸಪ್ತಸಾಗರ)MR
3194ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವದ ಬದಿಯ ಕೋಣೆ ನಂ 5 ದರೂರMR
3195ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.8 ದರೂರMR
3196ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.1 ದರೂರMR
3197ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.2, ದರೂರMR
3198ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.5, ದರೂರMR
3199ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.6, ದರೂರMR
3200ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ,ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಅವರಖೋಡMR
3201ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ತೋಟದ ಶಾಲೆ), ಅವರಖೋಡMR
3202ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,(ತೋಟದ ಶಾಲೆ) ಅವರಖೋಡMR
3203ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ದಕ್ಷೀಣದ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ನಾಗನೂರ ಪಿ ಕೆMR
3204ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಪಶ್ಚಿಮದ ಮದ್ಯದ ಕೋಣೆ ನಂ.7, ನಾಗನೂರ ಪಿ ಕೆMR
3205ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ. ಬಳವಾಡMR
3206ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ, ಬಳವಾಡMR
3207ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ, ಶಿರಹಟ್ಟಿMR
3208ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಶಿರಹಟ್ಟಿMR
3209ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಮದ್ಯದ ಕೋಣೆ, ಶಿರಹಟ್ಟಿMR
3210ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆ, ಶಿರಹಟ್ಟಿMR
3211ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಶಿರಹಟ್ಟಿMR
3212ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಪ್ಪಯ್ಯನ ತೋಟ, ಶಿರಹಟ್ಟಿMR
3213ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಝುಂಜರವಾಡMR
3214ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಝುಂಜರವಾಡMR
3215ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷೀಣದ ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಝುಂಜರವಾಡMR
3216ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆ ನಂ.3, ಝುಂಜರವಾಡMR
3217ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆ, ಸಂಕ್ರಟ್ಟಿMR
3218ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ, ಸಂಕ್ರಟ್ಟಿMR
3219ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಖವಟಕೊಪ್ಪMR
3220ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೋಣೆ ನಂ 2 ಖವಟಕೊಪ್ಪMR
3221ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೋಣೆ ನಂ 3 ಖವಟಕೊಪ್ಪMR
3222ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೋಣೆ ನಂ 4 ಖವಟಕೊಪ್ಪMR
3223ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ದೊಡವಾಡMR
3224ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ ನಂ.2, ರಡ್ಡೇರಹಟ್ಟಿMR
3225ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮದ್ಯದ ಕೋಣೆ,ಕೋಣೆ ನಂ.4, ರಡ್ಡೇರಹಟ್ಟಿMR
3226ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.6, ರಡ್ಡೇರಹಟ್ಟಿ ರಡ್ಡೇರಹಟ್ಟಿMR
3227ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 2, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ರಡ್ಡೇರಹಟ್ಟಿMR
3228ಜಿ ಎನ್ ಕೆ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.5, ಸತ್ತಿMR
3229ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಸತ್ತಿMR
3230ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರದ ಬದಿಯ ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಸತ್ತಿMR
3231ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಛೇರಿ , ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ, ಮಂಡಳ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಸತ್ತಿMR
3232ಜಿ ಎನ್ ಕೆ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.4, ಸತ್ತಿMR
3233ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದಕ್ಷಿಣ ಕೋಣೆ ನಂ.4 ಸತ್ತಿMR
3234ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.4, ಸತ್ತಿMR
3235ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಸತ್ತಿMR
3236ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಗಾಯಕವಾಡ ತೋಟ, ಸತ್ತಿMR
3237ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಸವದಿMR
3238ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಡ, ಸವದಿMR
3239ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೋಣೆ ನಂ. 1 ಸವದಿMR
3240ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಸವದಿMR
3241ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಸವದಿMR
3242ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುಡಚಿ ತೋಟ, (ಸೀಮಿ ಗಡ್ಡೆ) ಸವದಿMR
3243ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸವದಿ ದರ್ಗಾMR
3244ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.6, ಶೇಗುಣಸಿMR
3245ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಶೇಗುಣಸಿMR
3246ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.5, ಶೇಗುಣಸಿMR
3247ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೋಣೆ ನಂ.7 ಶೇಗುಣಸಿMR
3248ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, (ಕುಡನಹಳ್ಳ)ಶೇಗುಣಸಿMR
3249ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆ ನಂ.2. ನಂದೇಶ್ವರMR
3250ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷೀಣದ ಕೋಣೆ ನಂ.5, ನಂದೇಶ್ವರMR
3251ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ.ನಂದೇಶ್ವರMR
3252ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ. ನಂದೇಶ್ವರMR
3253ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಪೂರ್ವದ ದಕ್ಷೀಣದ ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಜನವಾಡMR
3254ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ ನಂ.3, ಜನವಾಡMR
3255ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆ.ಜನವಾಡMR
3256ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದಕ್ಷಿಣ ಕೋಣೆ. ಜನವಾಡMR
3257ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಮಹಿಷವಾಡಗಿMR
3258ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಮಹಿಷವಾಡಗಿMR
3259ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.3, ಮಹಿಷವಾಡಗಿMR
3260ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.4, ಮಹಿಷವಾಡಗಿMR
 
  Copyright (c) 2023, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.