2023 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2023 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)MR (Eng)
301ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 24 ಕೋಣೆ ನಂ 3 ಕೆ ಎಚ್‌ ಬಿ ಕಾಲೋನಿ ವಿಜಯಪುರMR
302ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 24 ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಕೆ ಎಚ್‌ ಬಿ ಕಾಲೋನಿ ವಿಜಯಪುರMR
303ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 16 ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಆದರ್ಶ ನಗರ ವಿಜಯಪುರMR
304ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 16 ಕೋಣೆ ನಂ 3 ಆದರ್ಶ ನಗರ ವಿಜಯಪುರMR
305ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 16 ಕೋಣೆ ನಂ 5 ಆದರ್ಶ ನಗರ ವಿಜಯಪುರMR
306ಆನುದಾನಿತ ಹರಳಯ್ಯಾ ಅಂಧ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಿ ಮತ್ತು ಟಿ ಕ್ವಾಟ್ರಸ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಗರ ವಿಜಯಪುರMR
307ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 45 ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಕೆ ಸಿ ನಗರ ವಿಜಯಪುರMR
308ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 45 ಕೋಣೆ ನಂ 3 ಕೆ ಸಿ ನಗರ ವಿಜಯಪುರMR
309ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 24 ಕೋಣೆ ನಂ 5 ಕೆ ಎಚ್‌ ಬಿ ಕಾಲೋನಿ ವಿಜಯಪುರ.MR
3010ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 24 ಕೋಣೆ ನಂ 7 ಕೆ ಎಚ್‌ ಬಿ ಕಾಲೋನಿ ವಿಜಯಪುರ.MR
3011ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಭೂತನಾಳ ಎಲ್ ಟಿMR
3012ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 3 ಭೂತನಾಳ ಎಲ್ ಟಿMR
3013ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 5 ಭೂತನಾಳ ಎಲ್ ಟಿMR
3014ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 7 ಭೂತನಾಳ ಎಲ್ ಟಿMR
3015ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಕೈಗಾರಿಕ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಆಫೀಸ ಕೋಣೆ ವಿಜಯಪುರMR
3016ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಕೈಗಾರಿಕ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಇಲೇಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಬ ಕೋಣೆ ವಿಜಯಪುರMR
3017ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 31 ಕೋಣೆ ನಂ 3 ಚಾಲುಕ್ಯ ನಗರ ವಿಜಯಪುರMR
3018ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 31 ಕೋಣೆ ನಂ 4 ಚಾಲುಕ್ಯ ನಗರ ವಿಜಯಪುರMR
3019ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 31 ಕೋಣೆ ನಂ 5 ಚಾಲುಕ್ಯ ನಗರ ವಿಜಯಪುರMR
3020ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 31 ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಚಾಲುಕ್ಯ ನಗರ ವಿಜಯಪುರMR
3021ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 31 ಕೋಣೆ ನಂ 2 ಚಾಲುಕ್ಯ ವಿಜಯಪುರMR
3022ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 6 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಮುಳ್ಳಗಸಿ ವಿಜಯಪುರMR
3023ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 11 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಮುಳ್ಳಗಸಿ ವಿಜಯಪುರMR
3024ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 48 ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಖಾಜಾ ಅಮೀನ ದರ್ಗಾ ವಿಜಯಪುರMR
3025ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 48 ಕೋಣೆ ನಂ 3 ಖಾಜಾ ಅಮೀನ ದರ್ಗಾ ವಿಜಯಪುರMR
3026ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 48 ಕೋಣೆ ನಂ 5 ಖಾಜಾ ಅಮೀನ ದರ್ಗಾ ವಿಜಯಪುರMR
3027ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 12 ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಖಾಜಾ ಅಮೀನ ದರ್ಗಾ ವಿಜಯಪುರMR
3028ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 12 ಕೋಣೆ ನಂ 3 ಖಾಜಾ ಅಮೀನ ದರ್ಗಾ ವಿಜಯಪುರMR
3029ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 12 ಕೋಣೆ ನಂ 5 ಖಾಜಾ ಅಮೀನ ದರ್ಗಾ ವಿಜಯಪುರMR
3030ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 49 ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಅಫಜಲಪುರ ಟಕ್ಕೆ ವಿಜಯಪುರMR
3031ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 49 ಕೋಣೆ ನಂ 5 ಅಫಜಲಪುರ ಟಕ್ಕೆ ವಿಜಯಪುರMR
3032ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 49 ಕೋಣೆ ನಂ 3 ಅಫಜಲಪುರ ಟಕ್ಕೆ ವಿಜಯಪುರMR
3033ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 26 ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಅಫಜಲಪುರ ಟಕ್ಕೆ ವಿಜಯಪುರMR
3034ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 28 ಕಾವೇರಿ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಟ್ರೀಜರಿ ಕಾಲನಿ ವಿಜಯಪುರMR
3035ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 28 ಭೀಮಾ ಕೋಣೆ ನಂ 5 ಟ್ರೇಜರಿ ಕಾಲನಿ ವಿಜಯಪುರMR
3036ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 28 ಘಟಪ್ರಭಾ ಕೋಣೆ ನಂ 3 ಟ್ರೇಜರಿ ಕಾಲನಿ ವಿಜಯಪುರMR
3037ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕಲಾ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಮದ್ದಿನ ಖಣಿ ವಿಜಯಪುರMR
3038ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕಲಾ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 3 ಮದ್ದಿನ ಖಣಿ ವಿಜಯಪುರMR
3039ಟಿ ಎ ಪಿ ಎಸ್ ಎಮ್‌ ಎಸ್‌ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ವಿಜಯಪುರMR
3040ಟಿ ಎ ಪಿ ಎಸ್ ಎಮ್ ಎಸ್‌ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕೋಣೆ ನಂ 3 ವಿಜಯಪುರMR
3041ಟಿ ಎ ಪಿ ಎಸ್ ಎಮ್‌ ಎಸ್ ಗೊಡಾವನ ವಿಜಯಪುರ MR
3042ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 5 ಕೋಣೆ ನಂ 1 ವಿಜಯಪುರMR
3043ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 5 ಕೋಣೆ ನಂ 3 ವಿಜಯಪುರMR
3044ಲಿಬರಲ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಫ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಮದ್ದಿನ ಖಣಿ ವಿಜಯಪುರMR
3045ಲಿಬರಲ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಫ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 3 ಮದ್ದಿನ ಖಣಿ ವಿಜಯಪುರMR
3046ಎ ಪಿ ಎಮ್ ಸಿ ಕಚೇರಿ ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡ ಬಲಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ವಿಜಯಪುರMR
3047ಎ ಪಿ ಎಮ್ ಸಿ ಕಚೇರಿ ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡ ಬಲಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ 3 ವಿಜಯಪುರMR
3048ಎ ಪಿ ಎಮ್ ಸಿ ಕಚೇರಿ ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡ ಎಡಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ವಿಜಯಪುರMR
3049ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ & ಯುವಜನ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಡಾ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ವಿಜಯಪುರMR
3050ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ & ಯುವಜನ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ ಕೋಣೆ ನಂ 5 ಡಾ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ವಿಜಯಪುರMR
3051ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ & ಯುವಜನ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ ಕೋಣೆ ನಂ 3 ಡಾ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ವಿಜಯಪುರMR
3052ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 7 ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಶಹಾಪೇಟ ವಿಜಯಪುರMR
3053ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 7 ಕೋಣೆ ನಂ 2 ಶಹಾಪೇಟ ವಿಜಯಪುರMR
3054ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 7 ಕೋಣೆ ನಂ 3 ಶಹಾಪೇಟ ವಿಜಯಪುರMR
3055ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 7 ಕೋಣೆ ನಂ 4 ಶಹಾಪೇಟ ವಿಜಯಪುರMR
3056ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 8 ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಶಹಾಪೇಟ ವಿಜಯಪುರMR
3057ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 1 ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಗಾಂಧಿಚೌಕ ವಿಜಯಪುರMR
3058ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 7 ವಿಜಯಪುರMR
3059ಎಸ್‌ ಎಸ್‌ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಬಿ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ವಿಜಯಪುರMR
3060ಎಸ್‌ ಎಸ್‌ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಬಿ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 3 ವಿಜಯಪುರMR
3061ಎಸ್‌ ಎಸ್‌ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಬಿ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 5 ವಿಜಯಪುರMR
3062ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 16 ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಗ್ಯಾಂಗಬಾವಡಿ ವಿಜಯಪುರMR
3063ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 16 ಕೋಣೆ ನಂ 5 ಗ್ಯಾಂಗಬಾವಡಿ ವಿಜಯಪುರMR
3064ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಳೆ ಶಾಲೆ ನಂ 7 ಕೋಣೆ ನಂ 10 ಗ್ಯಾಂಗಬಾವಡಿ ವಿಜಯಪುರMR
3065ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹೊಸ ಶಾಲೆ ನಂ 7 ಕೋಣೆ ನಂ 12 ವಿಜಯಪುರMR
3066ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹೊಸ ಶಾಲೆ ನಂ 7 ಕೋಣೆ ನಂ 5 ವಿಜಯಪುರMR
3067ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹೊಸ ಶಾಲೆ ನಂ 7 ಕೋಣೆ ನಂ 7 ವಿಜಯಪುರMR
3068ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 25 ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಗ್ಯಾಂಗಬಾವಡಿ ವಿಜಯಪುರMR
3069ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 25 ಕೋಣೆ ನಂ 3 ಗ್ಯಾಂಗಬಾವಡಿ ವಿಜಯಪುರMR
3070ಸಜ್ಜಲಶ್ರೀ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಗ್ಯಾಂಗಬಾವಡಿ ವಿಜಯಪುರMR
3071ಸಜ್ಜಲಶ್ರೀ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 7 ಗ್ಯಾಂಗಬಾವಡಿ ವಿಜಯಪುರMR
3072ನೀಲಕಮಲ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ನೆಹರು ನಗರ ಬಸ್ ಡಿಪೂ 1 ಹಿಂದುಗಡೆ ವಿಜಯಪುರMR
3073ನೀಲಕಮಲ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 3 ನೆಹರು ನಗರ ಬಸ್ ಡಿಪೂ 1 ಹಿಂದುಗಡೆ ವಿಜಯಪುರMR
3074ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ನೆಹರು ನಗರ ಗ್ಯಾಂಗಬಾವಡಿ ವಿಜಯಪುರMR
3075ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 3 ನೆಹರು ನಗರ ಗ್ಯಾಂಗಬಾವಡಿ ವಿಜಯಪುರMR
3076ಸಜ್ಜಲಶ್ರೀ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 3 ಗ್ಯಾಂಗಬಾವಡಿ ವಿಜಯಪುರMR
3077ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 16 ಕೋಣೆ ನಂ 3 ಗ್ಯಾಂಗಬಾವಡಿ ವಿಜಯಪುರMR
3078ಸಜ್ಜಲಶ್ರೀ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 5 ಗ್ಯಾಂಗಬಾವಡಿ ವಿಜಯಪುರMR
3079ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 32 ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಬಾವಸಾರ ನಗರ ವಿಜಯಪುರMR
3080ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 32 ಕೋಣೆ ನಂ 5 ಬಾವಸಾರ ನಗರ ವಿಜಯಪುರMR
3081ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 32 ಕೋಣೆ ನಂ 3 ಬಾವಸಾರ ನಗರ ವಿಜಯಪುರMR
3082ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 32 ಕೋಣೆ ನಂ 7 ಬಾವಸಾರ ನಗರ ವಿಜಯಪುರMR
3083ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ತೊರವಿMR
3084ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 5 ತೊರವಿMR
3085ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ತೊರವಿMR
3086ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 3 ತೊರವಿMR
3087ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 5 ತೊರವಿMR
3088ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 3 ತೊರವಿMR
3089ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 3 ಕೆಸರಾಳ ಎಲ್ ಟಿ 1MR
3090ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ತೊರವಿ ಎಲ್ ಟಿ 1MR
3091ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 61 ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಸೇನಾ ನಗರ ತೊರವಿ (ನವರಸಪುರ)MR
3092ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 2 ತೊರವಿ (ನವರಸಪೂರ) ವಿಜಯಪುರMR
3093ಸರಕಾರಿ ಶಿವಾಜಿ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 1 ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಡೋಬಳೆ ಗಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರMR
3094ಸರಕಾರಿ ಶಿವಾಜಿ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 1 ಕೋಣೆ ನಂ 3 ಡೋಬಳೆ ಗಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರMR
3095ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 11 ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಡೋಬಳೆ ಗಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರMR
3096ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಬಾಲಕೀಯರ ಫ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ವಿಜಯಪುರMR
3097ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಬಾಲಕೀಯರ ಫ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 3 ವಿಜಯಪುರMR
3098ಶ್ರಿ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಬಾಲಕೀಯರ ಫ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 5 ವಿಜಯಪುರMR
3099ಶ್ರಿ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜ 2 ನೇ ಕಾಮರ್ಸ್‌ ಕ್ಲಾಸ ಕೋಣೆ ನಂ 15 ವಿಜಯಪುರMR
30100ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜ 2ನೇ ಕಾಮರ್ಸ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೋಣೆ ನಂ 11 ವಿಜಯಪುರMR
30101ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜ 2ನೇ ಕಾಮರ್ಸ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೋಣೆ ನಂ 13 ವಿಜಯಪುರMR
30102ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 18 ಕೋಣೆ ನಂ 2 ಹೊಸ ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಪಿ ಆಫೀಸ್ ಹಿಂದೆ ವಿಜಯಪುರMR
30103ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 18 ಕೋಣೆ ನಂ 4 ಹೊಸ ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಪಿ ಆಫೀಸ್ ಹಿಂದೆ ವಿಜಯಪುರMR
30104ಬಿ ಡಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಾಲಕೀಯರ ಮಾದ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 5 ಉಪ್ಪಲಿ ಬುರಜ ಹತ್ತಿರ ವಿಜಯಪುರMR
30105ಬಿ ಡಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಾಲಕೀಯರ ಮಾದ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಉಪ್ಪಲಿ ಬುರಜ ಹತ್ತಿರ ವಿಜಯಪುರMR
30106ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 3 ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಮುಲ್ಕ ಮೈದಾನ ತೋಪ್ ಹತ್ತಿರ ವಿಜಯಪುರMR
30107ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 3 ಕೋಣೆ ನಂ 3 ಮುಲ್ಕ ಮೈದಾನ ತೋಪ್ ಹತ್ತಿರ ವಿಜಯಪುರMR
30108ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 2 ಕೋಣೆ ನಂ 2 ವಿಜಯಪುರMR
30109ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 22 ಕೋಣೆ ನಂ 5 ವಿಜಯಪುರMR
30110ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 8 ಕೋಣೆ ನಂ 3 ಶಹಾಪೇಟ ವಿಜಯಪುರMR
30111ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 8 ಕೋಣೆ ನಂ 2 ಶಹಾಪೇಟ ವಿಜಯಪುರMR
30112ವಿ ಬಿ ದರಬಾರ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಫ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 14 ವಿಜಯಪುರMR
30113ವಿ ಬಿ ದರಬಾರ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಫ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 16 ವಿಜಯಪುರMR
30114ವಿ ಬಿ ದರಬಾರ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಫ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 19 ವಿಜಯಪುರMR
30115ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 20 ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಶಿಖಾರಖಾನೆ ವಿಜಯಪುರMR
30116ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 20 ಕೋಣೆ ನಂ 3 ಶಿಖಾರಖಾನೆ ವಿಜಯಪುರMR
30117ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕೀಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ ಕೋಣೆ ನಂ 8ನೇ ಡಿ ವರ್ಗ ವಿಜಯಪುರMR
30118ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕೀಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ ಕೋಣೆ ನಂ 10ನೇ ಇ ವರ್ಗ ವಿಜಯಪುರMR
30119ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕೀಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ ಕೋಣೆ ನಂ 10ನೇ ಎಫ್ ವರ್ಗ ವಿಜಯಪುರMR
30120ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 2 ಕೋಣೆ ನಂ 1 ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಚೌಕ ವಿಜಯಪುರMR
30121ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 2 ಕೋಣೆ ನಂ 3 ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಚೌಕ ವಿಜಯಪುರMR
30122ತಿಲಕ ಕನ್ಯಾ ಮರಾಠಿ ಮಂದಿರ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಚೌಕ ವಿಜಯಪುರMR
30123ತಿಲಕ ಕನ್ಯಾ ಮರಾಠಿ ಮಂದಿರ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 3 ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಚೌಕ ವಿಜಯಪುರMR
30124ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ವಿಜಯಪುರMR
30125ಸರಕಾರಿ ಆಯುಷ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ವಾರ್ಡ ವಿಜಯಪುರMR
30126ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 12 ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಬಬಲೇಶ್ವರ ನಾಖಾ ವಿಜಯಪುರMR
30127ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 12 ಕೋಣೆ ನಂ 4 ಬಬಲೇಶ್ವರ ನಾಖಾ ವಿಜಯಪುರMR
30128ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 9 ಕೋಣೆ ನಂ 1 ವಿಜಯಪುರMR
30129ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮದುರಚನ್ನ ಶಾಖಾ ಶಾಸ್ತ್ರೀ ನಗರ ವಿಜಯಪುರMR
30130ನಗರ ಸಭೆ ವಿಜಯಪುರ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಕಂಪ್ಯೂಟರ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆ ರಸ್ತೆ ವಿಜಯಪುರMR
30131ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಉಪವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಈಶಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಸ್ ಡಿಫೋ 2 ಹತ್ತಿರ ವಿಜಯಪುರMR
30132ಕನ್ನಡ ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಿತಿ ಸಿಂಪಿ ಲಿಂಗಣ್ಣ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಈಶಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಸ್ ಡಿಫೋ 2 ರ ಹತ್ತಿರ ವಿಜಯಪುರMR
30133ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 2 ಕೋಣೆ ನಂ 3 ಬಬಲೇಶ್ವರ ನಾಖಾ ವಿಜಯಪುರMR
30134ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 2 ಕೋಣೆ ನಂ 4 ಬಬಲೇಶ್ವರ ನಾಖಾ ವಿಜಯಪುರMR
30135ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 2 ಕೋಣೆ ನಂ 5 ಬಬಲೇಶ್ವರ ನಾಖಾ ವಿಜಯಪುರMR
30136ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 2 ಕೋಣೆ ನಂ 6 ಬಬಲೇಶ್ವರ ನಾಖಾ ವಿಜಯಪುರMR
30137ಸರಕಾರಿ ಆಯುಷ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಔಷದ ಸಂಗ್ರಹಣ ಕೋಣೆ ವಿಜಯಪುರMR
30138ಸರಕಾರಿ ಆಯುಷ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಸಭಾಂಗಣ ಕೋಣೆ ವಿಜಯಪುರMR
30139ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 4 ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರೋಜಾ ವಿಜಯಪುರMR
30140ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 4 ಕೋಣೆ ನಂ 2 ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರೋಜಾ ವಿಜಯಪುರMR
30141ಗ್ಯಾಲಕ್ಷೀ ಕನ್ನಡ ಮಾದ್ಯಮ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ರಹೀಮ ನಗರ ವಿಜಯಪುರMR
30142ಗ್ಯಾಲಕ್ಷೀ ಕನ್ನಡ ಮಾದ್ಯಮ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 5 ರಹೀಮ ನಗರ ವಿಜಯಪುರMR
30143ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ರಹಿಮ ನಗರ ವಿಜಯಪುರMR
30144ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 3 ರಹಿಮ ನಗರ ವಿಜಯಪುರMR
30145ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 10 ಕೋಣೆ ನಂ 2 ಜೋರಾಪೂರ ಪೇಠ ವಿಜಯಪುರMR
30146ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 10 ಕೋಣೆ ನಂ 9 ಜೋರಾಪೂರ ಪೇಠ ವಿಜಯಪುರMR
30147ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 10 ಕೋಣೆ ನಂ 7 ಜೋರಾಪೂರ ಪೇಠ ವಿಜಯಪುರMR
30148ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 10 ಕೋಣೆ ನಂ 6 ಜೋರಾಪೂರ ಪೇಠ ವಿಜಯಪುರMR
30149ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 47 ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಕಾಲೇಭಾಗ ವಿಜಯಪುರMR
30150ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 46 ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಯೋಧರ ಕಾಲನಿ ಕೌಜಲಗಿ ಎಲ್ ಟಿ ವಿಜಯಪುರMR
30151ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 46 ಕೋಣೆ ನಂ 3 ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಯೋಧರ ಕಾಲನಿ ಕೌಜಲಗಿ ಎಲ್ ಟಿ ವಿಜಯಪುರMR
30152ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 5 ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಯೋಧರ ಕಾಲನಿ ಕೌಜಲಗಿ ಎಲ್ ಟಿ ವಿಜಯಪುರMR
30153ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 46 ಕೋಣೆ ನಂ 7 ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಯೋಧರ ಕಾಲನಿ ಕೌಜಲಗಿ ಎಲ್ ಟಿ ವಿಜಯಪುರMR
30154ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಮನಗೂಳಿ ರೋಡ ವಿಜಯಪುರMR
30155ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಕೋಣೆ ನಂ 3 ಮನಗೂಳಿ ರೋಡ ವಿಜಯಪುರMR
30156ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕೀಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 10‍ ಎಫ್ ವಿಜಯಪುರMR
30157ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 10‍ಎ ವಿಜಯಪುರMR
30158ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 9ಬಿ ವಿಜಯಪುರMR
30159ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 4 ಕೋಣೆ ನಂ 1 ರಿಮಾಂಡ ಹೋಮ ಹತ್ತಿರ ವಿಜಯಪುರMR
30160ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 9 7ನೇ ವರ್ಗದ ಕೋಣೆ ಬಡಿಕಮಾನ ರಸ್ತೆ ವಿಜಯಪುರMR
30161ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 3 5ನೇ ವರ್ಗದ ಕೋಣೆ ಬಡಿಕಮಾನ ಹತ್ತಿರ ವಿಜಯಪುರMR
30162ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 12 ವಿಜಯಪುರMR
30163ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 7 ವಿಜಯಪುರMR
30164ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಸರಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕೀಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ರಿಮಾಂಡ್ ಹೋಮ್ ಹತ್ತಿರ ವಿಜಯಪುರMR
30165ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಸರಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕೀಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಕೋಣೆ ನಂ 3 ರಿಮಾಂಡ್ ಹೋಮ್ ಹತ್ತಿರ ವಿಜಯಪುರMR
30166ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 4 ಕೋಣೆ ನಂ 3 ರಿಮಾಂಡ ಹೋಮ ಹತ್ತಿರ ವಿಜಯಪುರMR
30167ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 4 ಕೋಣೆ ನಂ 5 ರಿಮಾಂಡ ಹೋಮ ಹತ್ತಿರ ವಿಜಯಪುರMR
30168ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ರಿಮಾಂಡ ಹೋಮ ಹತ್ತಿರ ವಿಜಯಪುರMR
30169ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಫ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ನಂ 4 ಕೋಣೆ ನಂ 3 ರಿಮಾಂಡ ಹೋಮ ಹತ್ತಿರ ವಿಜಯಪುರMR
30170ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಫ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ನಂ 4 ಕೋಣೆ ನಂ 1 ರಿಮಾಂಡ ಹೋಮ ಹತ್ತಿರ ವಿಜಯಪುರMR
30171ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಫ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ನಂ 4 ಕೋಣೆ ನಂ 5 ರಿಮಾಂಡ ಹೋಮ ಹತ್ತಿರ ವಿಜಯಪುರMR
30172ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 4 ಅಕ್ಷರದಾಸೋಹ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ರಿಮಾಂಡ ಹೋಮ ಹತ್ತಿರ ವಿಜಯಪುರMR
30173ಸರಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ ಕಾಲೇಜ ಅಟೋಮೊಬೈಲ್ ಕೋಣೆ ಲೇಕ್ಚರ್ ಹಾಲ್ ನಂ 35 ಬಾಗಲಕೋಟ ರೋಡ ವಿಜಯಪುರMR
30174ಸರಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ ಕಾಲೇಜ ಕೋಣೆ ನಂ 18 ಬಾಗಲಕೋಟ ರೋಡ ವಿಜಯಪುರMR
30175ಪಿ ಡಿ ಜೆ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಬಿ ಕೋಣೆ ನಂ 6 ಬಾಗಲಕೋಟ ರೋಡ ವಿಜಯಪುರMR
30176ಪಿ ಡಿ ಜೆ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಬಿ ಕೋಣೆ ನಂ 8 ಬಾಗಲಕೋಟ ರೋಡ ವಿಜಯಪುರMR
30177ಪಿ ಡಿ ಜೆ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಬಿ ಕೋಣೆ ನಂ 10 ಬಾಗಲಕೋಟ ರೋಡ ವಿಜಯಪುರMR
30178ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 13 ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡ ದರಬಾರ ಗಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರMR
30179ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 13 ಕೋಣೆ ನಂ 3 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ದರಬಾರ ಗಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರMR
30180ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 4 ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಸಕಾಫರೋಜಾ ವಿಜಯಪುರMR
30181ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 4 ಕೋಣೆ ನಂ 7 ಸಕಾಫರೋಜಾ ವಿಜಯಪುರMR
30182ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 4 ಕೋಣೆ ನಂ 3 ಸಕಾಫರೋಜಾ ವಿಜಯಪುರMR
30183ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 4 ಕೋಣೆ ನಂ 9 ಸಕಾಪರೋಜಾ ವಿಜಯಪುರMR
30184ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 4 ಕೋಣೆ ನಂ 5 ಸಕಾಪರೋಜಾ ವಿಜಯಪುರMR
30185ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 3 ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಸಕಾಪರೋಜಾ ವಿಜಯಪುರMR
30186ಪಿ ಡಿ ಜೆ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬಿ ಕೋಣೆ ನಂ 11 ಬಾಗಲಕೋಟ ರೋಡ ವಿಜಯಪುರMR
30187ಪಿ ಡಿ ಜೆ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬಿ ಕೋಣೆ ನಂ 14 ಬಾಗಲಕೋಟ ರೋಡ ವಿಜಯಪುರMR
30188ಪಿ ಡಿ ಜೆ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಎ ಕೋಣೆ ನಂ 19 ಬಾಗಲಕೋಟ ರೋಡ ವಿಜಯಪುರMR
30189ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 9 ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಬಡಿಕಮಾನ ಹತ್ತಿರ ವಿಜಯಪುರMR
30190ಡಿ ಎನ್ ದರಬಾರ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ವಿಜಯಪುರMR
30191ಡಿ ಎನ್ ದರಬಾರ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 3 ವಿಜಯಪುರMR
30192ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 14 ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಬಡಿಕಮಾನ ಹತ್ತಿರ ವಿಜಯಪುರMR
30193ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 14 ಕೋಣೆ ನಂ 3 ಬಡಿಕಮಾನ ಹತ್ತಿರ ವಿಜಯಪುರMR
30194ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 3 ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಬಡಿಕಮಾನ ಹತ್ತಿರ ವಿಜಯಪುರMR
30195ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 3 ಕೋಣೆ ನಂ 3 ಬಡಿಕಮಾನ ಹತ್ತಿರ ವಿಜಯಪುರMR
30196ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಲಿಮ್ರಾ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಮಮದಿಯಾ ಕಾಲೋನಿ ವಿಜಯಪುರMR
30197ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಲಿಮ್ರಾ ಕೋಣೆ ನಂ 3 ಮಮದಿಯಾ ಕಾಲೋನಿ ವಿಜಯಪುರMR
30198ಶ್ರೀ ಗುರು ಪವಾಡ ಬಸವೇಶ್ವರ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಶಾಂತಿ ನಗರ ರಸ್ತೆ ವಿಜಯಪುರMR
30199ಶ್ರೀ ಗುರು ಪವಾಡ ಬಸವೇಶ್ವರ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 3 ಶಾಂತಿ ನಗರ ರಸ್ತೆ ವಿಜಯಪುರMR
30200ಅಲ್ ಹುದಾ ಉರ್ದು ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಕೆ ಎಚ್ ಬಿ ಕಾಲೋನಿ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಹತ್ತಿರ ವಿಜಯಪುರMR
30201ಅಲ್ ಹುದಾ ಉರ್ದು ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 3 ಕೆ ಎಚ್ ಬಿ ಕಾಲೋನಿ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಹತ್ತಿರ ವಿಜಯಪುರMR
30202ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 1 ಕೋಣೆ ನಂ 13 ದೌಲತ್‌ ಕೋಟಿ ವಿಜಯಪುರMR
30203ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 1 ಕೋಣೆ ನಂ 4 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ದೌಲತ್‌ ಕೋಟಿ ವಿಜಯಪುರMR
30204ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 1 ಕೋಣೆ ನ 7 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ದೌಲತ ಕೋಟಿ ವಿಜಯಪುರMR
30205ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 1 ಕೋಣೆ ನಂ 9 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ದೌಲತ ಕೋಟಿ ವಿಜಯಪುರMR
30206ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 1 ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಬಡಿಕಮಾನ ಹತ್ತಿರ ವಿಜಯಪುರMR
30207ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 1 ಕೋಣೆ ನಂ 3 ಬಡಿಕಮಾನ ಹತ್ತಿರ ವಿಜಯಪುರMR
30208ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 1 ಕೋಣೆ ನಂ 5 ಬಡಿಕಮಾನ ಹತ್ತಿರ ವಿಜಯಪುರMR
30209ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 18 ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಕಮಾನಕಾನ ಬಜಾರ ವಿಜಯಪುರMR
30210ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 18 ಕೋಣೆ ನಂ 3 ಕಮಾನಕಾನ ಬಜಾರ ವಿಜಯಪುರMR
30211ಅಂಜುಮನ್‌ ಬಾಲಕೀಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಕೋಣೆ ನಂ 3 ವಿಜಯಪುರMR
30212ಅಂಜುಮನ್‌ ಬಾಲಕೀಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಕೋಣೆ ನಂ 5 ವಿಜಯಪುರMR
30213ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ರಂಭಾಪೂರMR
30214ಅಂಜುಮನ ಕಲಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಮನಗೂಳಿ ರೋಡ ವಿಜಯಪುರMR
30215ಅಂಜುಮನ್ ಕಲಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಕೋಣೆ ನಂ 3 ಮನಗೂಳಿ ರೋಡ ವಿಜಯಪುರMR
30216ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 21 ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಮುರಾಣಕೇರಿ ವಿಜಯಪುರMR
30217ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 21 ಕೋಣೆ ನಂ 3 ಮುರಾಣಕೇರಿ ವಿಜಯಪುರMR
30218ಸರಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ ಕಾಲೇಜ ಕಟ್ಟಡ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಹಾಲ್ ಕೋಣೆ ನಂ 15 ಬಾಗಲಕೋಟ ರಸ್ತೆ ವಿಜಯಪುರMR
30219ಸರಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ ಕಾಲೇಜ ಕೋಣೆ ನಂ 16 ಬಾಗಲಕೋಟ ರಸ್ತೆ ವಿಜಯಪುರMR
30220ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 30 ಕೋಣೆ ನಂ 1 ವಿವೇಕ ನಗರ ವಿಜಯಪುರMR
30221ಶಿವಶರಣ ಹೇಮರಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ದಿ ಮಾತೋಶ್ರೀ ಗುರುಬಾಯಿ ಸಾಯಬಣ್ಣ ಕೊಣ್ಣೂರ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ವಿವೇಕ ನಗರ ವಿಜಯಪುರMR
30222ಶಿವಶರಣ ಹೇಮರಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ದಿ ಮಾತೋಶ್ರೀ ಗುರುಬಾಯಿ ಸಾಯಬಣ್ಣ ಕೊಣ್ಣೂರ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 3 ವಿವೇಕ ನಗರ ವಿಜಯಪುರMR
30223ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 30 ಕೋಣೆ ನಂ 3 ವಿವೇಕ ನಗರ ವಿಜಯಪುರMR
30224ಪಿ ಡಿ ಜೆ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಎ ಕೋಣೆ ನಂ 23 ಬಾಗಲಕೋಟ ರಸ್ತೆ ವಿಜಯಪುರMR
30225ಪಿ ಡಿ ಜೆ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಎ ಕೋಣೆ ನಂ 21 ಬಾಗಲಕೋಟ ರಸ್ತೆ ವಿಜಯಪುರMR
30226ವಿಜಯಪುರ ಅನಾಥ ಆಶ್ರಮ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಬಾಗಲಕೋಟ ರಸ್ತೆ ವಿಜಯಪುರMR
30227ಅಲ್‌ ಅಮಾನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 5 ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ ವಿಜಯಪುರMR
30228ಅಲ್‌ ಅಮಾನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 7 ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ ವಿಜಯಪುರMR
30229ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 53 ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಬೆಗಂ ತಲಾಬ ಎಲ್ ಟಿ ವಿಜಯಪುರMR
30230ಶಿವಶರಣ ಹೇಮರಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ದಿ ಮಾತೋಶ್ರೀ ಗುರುಬಾಯಿ ಸಾಯಬಣ್ಣ ಕೊಣ್ಣೂರ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 5 ವಿವೇಕ ನಗರ ವಿಜಯಪುರMR
30231ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 26 ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಜಲನಗರ ವಿಜಯಪುರMR
30232ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 26 ಕೋಣೆ ನಂ 3 ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಜಲನಗರ ವಿಜಯಪುರ MR
30233ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 20 ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಜಲನಗರ ವಿಜಯಪುರMR
30234ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 20 ಕೋಣೆ ನಂ 3 ಜಲನಗರ ವಿಜಯಪುರMR
30235ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಮಧ್ಯಭಾಗ ಕಟ್ಟಡ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ವಿಜಯಪುರMR
30236ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಮಧ್ಯಭಾಗ ಕಟ್ಟಡ ಕೋಣೆ ನಂ 3 ವಿಜಯಪುರMR
30237ಬಿ ವಿ ವಿ ಸಂಘ ಶ್ರೀಮತಿ ತಾರಾಬಾಯಿ ಬಸಗೊಂಡಪ್ಪ ಬಗಲಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ರಾಜಾಜಿ ನಗರ ವಿಜಯಪುರMR
30238ಬಿ ವಿ ವಿ ಸಂಘ ಶ್ರೀಮತಿ ತಾರಾಬಾಯಿ ಬಸಗೊಂಡಪ್ಪ ಬಗಲಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 3 ರಾಜಾಜಿ ನಗರ ವಿಜಯಪುರMR
30239ಪ್ರಗತಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ರಾಜಾಜಿ ನಗರ ವಿಜಯಪುರMR
30240ಪ್ರಗತಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 3 ರಾಜಾಜಿ ನಗರ ವಿಜಯಪುರMR
30241ಡಾ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಅಭೀವೃದ್ದಿ ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ವಿವೇಕ ನಗರ ವಿಜಯಪುರMR
30242ಡಾ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ ಕೋಣೆ ನಂ 3 ವಿವೇಕ ನಗರ ವಿಜಯಪುರ MR
30243ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 15 ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಇಂದಿರಾ ನಗರ ವಿಜಯಪುರMR
30244ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 15 ಕೋಣೆ ನಂ 3 ಇಂದಿರಾ ನಗರ ವಿಜಯಪುರMR
30245ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 15 ಕೋಣೆ ನಂ 5 ಇಂದಿರಾ ನಗರ ವಿಜಯಪುರMR
30246ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 15 ಕೋಣೆ ನಂ 7 ಇಂದಿರಾ ನಗರ ವಿಜಯಪುರMR
30247ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 15 ಕೋಣೆ ನಂ 9 ಇಂದಿರಾ ನಗರ ವಿಜಯಪುರMR
30248ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 15 ಕೋಣೆ ನಂ 11 ಇಂದಿರಾ ನಗರ ವಿಜಯಪುರMR
30249ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 1 ಕೋಣೆ ನಂ 2 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ದೌಲತ ಕೋಟಿ ವಿಜಯಪುರMR
30250ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 4 ಕೋಣೆ ನಂ 3 ಬಡಿಕಮಾನ ಹತ್ತಿರ ವಿಜಯಪುರMR
30251ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 4 ಕೋಣೆ ನಂ 5 ಬಡಿಕಮಾನ ಹತ್ತಿರ ವಿಜಯಪುರMR
30252ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 8 ಕೋಣೆ ನಂ 3 ಬಡಿಕಮಾನ ಹತ್ತಿರ ವಿಜಯಪುರMR
30253ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 6 ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಇಬ್ರಾಹಿಂಪೂರ ವಿಜಯಪುರ MR
30254ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 6 ಕೋಣೆ ನಂ 5 ಇಬ್ರಾಹಿಂಪೂರ ವಿಜಯಪುರ MR
30255ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 6 ಕೋಣೆ ನಂ 3 ಇಬ್ರಾಹಿಂಪೂರ ವಿಜಯಪುರ MR
30256ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 6 ಕೋಣೆ ನಂ 2 ಇಬ್ರಾಹಿಂಪೂರ ವಿಜಯಪುರMR
30257ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 6 ಕೋಣೆ ನಂ 4 ಇಬ್ರಾಹಿಂಪೂರ ವಿಜಯಪುರMR
30258ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ಧೇಶಕ ನಗರ ಯೋಜನಾ ಕಛೇರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೋಣೆ ನಂ 5 ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ನಗರ ವಿಜಯಪುರMR
30259ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ಧೇಶಕ ನಗರ ಯೋಜನಾ ಕಛೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ನಗರ ವಿಜಯಪುರMR
30260ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ಧೇಶಕ ನಗರ ಯೋಜನಾ ಕಛೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೋಣೆ ನಂ 3 ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ನಗರ ವಿಜಯಪುರMR
30261ಅನುದಾನಿತ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ನೀಲಪ್ಪ ಸಜ್ಜನ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಇಬ್ರಾಹಿಂಪೂರ ವಿಜಯಪುರMR
30262ಅನುದಾನಿತ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ನೀಲಪ್ಪ ಸಜ್ಜನ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 3 ಇಬ್ರಾಹಿಂಪೂರ ವಿಜಯಪುರMR
30263ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 6 ಕೋಣೆ ನಂ 6 ಇಬ್ರಾಹಿಂಪೂರ, ವಿಜಯಪುರMR
30264ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 56 ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಕನಕದಾಸ ಬಡಾವಣೆ ವಿಜಯಪುರMR
30265ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 56 ಕೋಣೆ ನಂ 2 ಕನಕದಾಸ ಬಡಾವಣೆ ವಿಜಯಪುರMR
30266ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 56 ಕೋಣೆ ನಂ 3 ಕನಕದಾಸ ಬಡಾವಣೆ ವಿಜಯಪುರMR
30267ಡಾ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಭವನ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಮನಗೂಳಿ ರಸ್ತೆ ವಿಜಯಪುರMR
30268ಅಲ್‌ ಅಮಾನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಫ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 3 ಇಬ್ರಾಹಿಂಪೂರ ವಿಜಯಪುರMR
30269ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಸಾಯಿ ಪಾರ್ಕ ವಿಜಯಪುರMR
 
  Copyright (c) 2023, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.