2023 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2023 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)MR (Eng)
311ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಸೂರMR
312ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 1 ಉಮರಾಜMR
313ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 3 ಉಮರಾಜMR
314ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 5 ಉಮರಾಜMR
315ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗೋವಿಂದಪುರMR
316ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 1 ಹೊಸ ಉಮರಾಣಿMR
317ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 3 ಹೊಸ ಉಮರಾಣಿMR
318ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ. 6 ಶಿರನಾಳMR
319ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ. 1 ಶಿರನಾಳMR
3110ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಣೇಗಾಂವMR
3111ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಣೇಗಾಂವ ಎಲ್ ಟಿMR
3112ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 1 ರೇವತಗಾಂವ MR
3113ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 3 ರೇವತಗಾಂವ MR
3114ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 5 ರೇವತಗಾಂವ MR
3115ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹರಿಜನ ಕೇರಿ ರೇವತಗಾಂವ MR
3116ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ನಿವರಗಿMR
3117ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 3 ನಿವರಗಿMR
3118ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 1 ನಿವರಗಿMR
3119ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 3 ನಿವರಗಿMR
3120ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಟಾಕಳಿMR
3121ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.3 ಟಾಕಳಿMR
3122ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 1 ಸಂಖMR
3123ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 3 ಸಂಖMR
3124ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಕೋಣೆ ನಂ. 1 ಧೂಳಖೇಡMR
3125ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಕೋಣೆ ನಂ. 3 ಧೂಳಖೇಡMR
3126ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೋಣೆ ನಂ. 1 ಧೂಳಖೇಡMR
3127ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೋಣೆ ನಂ. 3 ಧೂಳಖೇಡMR
3128ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಣಚಿ MR
3129ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಹೊಡ ಕಟ್ಟಡ ಶಿರಗೂರ ಖಾಲ್ಸಾMR
3130ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 1 ಶಿರಾಡೋಣMR
3131ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 3 ಶಿರಾಡೋಣMR
3132ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 5 ಶಿರಾಡೋಣMR
3133ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 1 ತದ್ದೇವಾಡಿMR
3134ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 3 ತದ್ದೇವಾಡಿMR
3135ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ. 1 ಮರಗೂರುMR
3136ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ. 1 ಮರಗೂರುMR
3137ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹತ್ತಳ್ಳಿMR
3138ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ ಹತ್ತಳ್ಳಿMR
3139ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 1 ಹತ್ತಳ್ಳಿMR
3140ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕೆರೂರMR
3141ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 3 ಹತ್ತಳ್ಳಿMR
3142ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 1 ಹಾಲಳ್ಳಿMR
3143ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 1 ಹಾವಿನಾಳMR
3144ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 3 ಹಾವಿನಾಳMR
3145ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 1 ಹಾವಿನಾಳMR
3146ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಳಗಿ ಪಿ.ಎಚ್.MR
3147ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 1 ಹಲಸಂಗಿMR
3148ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ. 1 ಹಲಸಂಗಿMR
3149ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ. 3 ಹಲಸಂಗಿMR
3150ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ. 5 ಹಲಸಂಗಿMR
3151ಅರವಿಂದ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಹಲಸಂಗಿMR
3152ಅರವಿಂದ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಹಲಸಂಗಿMR
3153ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಣಂಕಲಗಿMR
3154ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕಂಚನಾಳMR
3155ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿ ಚಡಚಣMR
3156 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ನಂ. 4 ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹಿಂಭಾಗ (ಮಾರುಕಟ್ಟೆ) ಚಡಚಣMR
3157ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ. 3 (ಮಾರುಕಟ್ಟೆ) ಚಡಚಣMR
3158ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ. 1 (ಮಾರುಕಟ್ಟೆ) ಚಡಚಣMR
3159ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ. 3 (ಮಾರುಕಟ್ಟೆ) ಚಡಚಣMR
3160ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ. 5 (ಮಾರುಕಟ್ಟೆ) ಚಡಚಣMR
3161ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ. 2 (ಎಮ್ ಪಿ ಎಸ್ ಮೈದಾನ) ಚಡಚಣMR
3162ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ. 4 (ಎಮ್ ಪಿ ಎಸ್ ಮೈದಾನ) ಚಡಚಣMR
3163ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ. 2 ಚಡಚಣMR
3164ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ. 5 ಚಡಚಣMR
3165ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 1 ಗೋಡಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಚಡಚಣMR
3166ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 3 ಗೋಡಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಚಡಚಣMR
3167ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-2 (ಮರಡಿ) ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ. 1 (ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಐಬಿ ಹತ್ತಿರ) ಚಡಚಣ MR
3168ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-2 (ಮರಡಿ) ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ. 3 (ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಐಬಿ ಹತ್ತಿರ) ಚಡಚಣ MR
3169ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-2 (ಮರಡಿ) ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ.5 (ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಐಬಿ ಹತ್ತಿರ) ಚಡಚಣ MR
3170ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-2 (ಮರಡಿ) ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ. 1 (ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಐಬಿ ಹತ್ತಿರ) ಚಡಚಣ MR
3171ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 1 ಗೋಡಿಹಾಳMR
3172ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 3 ಗೋಡಿಹಾಳMR
3173ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ 2 ಗೋಟ್ಯಾಳMR
3174ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ 4 ಗೋಟ್ಯಾಳMR
3175 ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ. 1 ಹೀರೆ ಲೋಣಿ, ಲೋಣಿ ಬಿ ಕೆ MR
3176 ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ. 1 ಹೀರೆ ಲೋಣಿ, ಲೋಣಿ ಬಿ ಕೆ MR
3177 ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ. 4 ಹೀರೆ ಲೋಣಿ, ಲೋಣಿ ಬಿ ಕೆ MR
3178ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ. 1 ಹೀರೆ ಲೋಣಿ, ಲೋಣಿ ಬಿ ಕೆ MR
3179ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕೋಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 1 ಲೋಣಿ ಬಿ ಕೆ MR
3180ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೋಣಿ ನಂ. 3 ಲೋಣಿ ಬಿ ಕೆ MR
3181ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ. 4 ಬರಡೋಲMR
3182ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ. 6 ಬರಡೋಲMR
3183ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಧ್ಯಮ ಭಾಗ ಕಟ್ಟಡ ಕೋಣೆ ನಂ. 3 ಬರಡೋಲMR
3184ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ. 3 ಬರಡೋಲMR
3185ಪಂಚಾಯತ ಆಫೀಸ ಬರಡೋಲMR
3186ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬರಡೋಲMR
3187ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ. 5 ಬರಡೋಲMR
3188ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ವಿಠ್ಠಲ ನಗರ ಬರಡೋಲMR
3189ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂದ್ರಾಳ MR
3190ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 1 ಕೊಂಕಣಗಾಂವMR
3191ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ. 1 ಜೀರಂಕಲಗಿMR
3192ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ. 2 ಜೀರಂಕಲಗಿMR
3193ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 1 ದೇವರ ನಿಂಬರಗಿMR
3194ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 1 ದೇವರ ನಿಂಬರಗಿMR
3195ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 3 ದೇವರ ನಿಂಬರಗಿMR
3196ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ 1 ದೇವರ ನಿಂಬರಗಿMR
3197ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 5 ದೇವರ ನಿಂಬರಗಿMR
3198ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 5 ದೇವರ ನಿಂಬರಗಿMR
3199ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 1 ಧೂಮಕನಾಳMR
31100ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.3 ಧೂಮಕನಾಳMR
31101ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 1 ಶಿಗಣಾಪೂರMR
31102ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 3 ಶಿಗಣಾಪೂರMR
31103ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 1 ನಂದರಗಿ MR
31104ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 3 ನಂದರಗಿMR
31105ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಕೋಣೆ ನಂ. 1 ಸಾತಲಗಾಂವ ಪಿ ಬಿMR
31106ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಕೋಣೆ ನಂ. 3 ಸಾತಲಗಾಂವ ಪಿ ಬಿMR
31107ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 1 ಜಿಗಜೀವಣಗಿMR
31108ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 3 ಜಿಗಜೀವಣಗಿMR
31109ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ.11 ಜಿಗಜೀವಣಗಿMR
31110ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 1 ಜಿಗಜೀವಣಗಿMR
31111ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 1 ಎಲ್ ಟಿ ನಂ. 2 ಲಮಾನಟ್ಟಿ ತಾಂಡಾ ಜಿಗಜೀವಣಗಿMR
31112ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 2 ಎಲ್ ಟಿ ನಂ. 3 ಕೇತುನ ತಾಂಡಾ ಜಿಗಜೀವಣಗಿMR
31113ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ.01 ಎಲ್ ಟಿ ನಂ.04 ಸೂರ್ಯನಗರ (ಸೂರ ಮುತ್ಯಾನ ತಾಂಡಾ) ಜಿಗಜೀವಣಗಿMR
31114ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾತ್ರಾಳ MR
31115ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕನಕನಾಳMR
31116ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 1 ಇಂಚಗೇರಿMR
31117ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 3 ಇಂಚಗೇರಿMR
31118ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 5 ಇಂಚಗೇರಿMR
31119ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 7 ಇಂಚಗೇರಿMR
31120ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 1 ಮಹಾವೀರ ನಗರ ಇಂಚಗೇರಿMR
31121ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 1 ಕಲ್ಯಾಳ ತಾಂಡಾ ಇಂಚಗೇರಿ MR
31122ಸರಕಾರಿ ಕುವೆಂಪು ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 1 ಕನ್ನೂರMR
31123ಸರಕಾರಿ ಕುವೆಂಪು ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 3 ಕನ್ನೂರMR
31124ಸರಕಾರಿ ಕುವೆಂಪು ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 5 ಕನ್ನೂರMR
31125ಸರಕಾರಿ ಕುವೆಂಪು ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 7 ಕನ್ನೂರMR
31126ಸರಕಾರಿ ಕುವೆಂಪು ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 9 ಕನ್ನೂರMR
31127ಸರಕಾರಿ ಕುವೆಂಪು ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 11 ಕನ್ನೂರMR
31128ಸರಕಾರಿ ಕುವೆಂಪು ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 4 ಕನ್ನೂರMR
31129ಸರಕಾರಿ ಕುವೆಂಪು ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 6 ಕನ್ನೂರMR
31130ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ :1 ಕನ್ನೂರ ದರ್ಗಾMR
31131ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ :3 ಕನ್ನೂರ ದರ್ಗಾMR
31132ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಡಸನಾಳMR
31133ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 1 ಡೊಮನಾಳMR
31134ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 3 ಡೊಮನಾಳMR
31135ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 5 ಡೊಮನಾಳMR
31136ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 1 ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿMR
31137ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 3 ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿMR
31138ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ: 1 ತಿಡಗುಂದಿMR
31139ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ: 3 ತಿಡಗುಂದಿMR
31140ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 1 ಮಖಣಾಪುರMR
31141ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 3 ಮಖಣಾಪುರMR
31142ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೋಣೆ ನಂ. 1 ಮಖಣಾಪುರ ಎಲ್ ಟಿ 1MR
31143ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 3 ಮಖಣಾಪುರ ಎಲ್ ಟಿ 1MR
31144ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಕೋಣೆ ನಂ. 2 ಮಖಣಾಪುರ ಎಲ್ ಟಿ 2MR
31145ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಕೋಣೆ ನಂ. 4 ಮಖಣಾಪುರ ಎಲ್ ಟಿ 2MR
31146ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 1 ಶಿರನಾಳMR
31147ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 3 ಶಿರನಾಳMR
31148ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 1 ಮಿಂಚನಾಳ ಆರ್ ಎಸ್MR
31149ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಕೋಣೆ ಮಿಂಚನಾಳ ಎಲ್ ಟಿMR
31150ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 3 ಮಿಂಚನಾಳ ಎಲ್ ಟಿMR
31151ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಕೋಣೆ ನಂ. 1 ಗುಣಕಿMR
31152ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಕೋಣೆ ನಂ. 2 ಗುಣಕಿMR
31153ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಕೋಣೆ ನಂ. 2 ಕನ್ನಾಳMR
31154ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಕೋಣೆ ನಂ. 4 ಕನ್ನಾಳMR
31155ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಕೋಣೆ ನಂ. 1 ಕನ್ನಾಳ ಎಲ್ ಟಿMR
31156ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ ಕೋಣೆ ನಂ. 1 ನಾಗಠಾಣMR
31157ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ ಕೋಣೆ ನಂ. 2 ನಾಗಠಾಣMR
31158ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ ಕೋಣೆ ನಂ. 5 ನಾಗಠಾಣMR
31159ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ ಕೋಣೆ ನಂ. 6 ನಾಗಠಾಣMR
31160ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ ಕೋಣೆ ನಂ. 3 ನಾಗಠಾಣMR
31161ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ ಕೋಣೆ ನಂ. 4 ನಾಗಠಾಣMR
31162ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗಾಂಧಿನಗರ ನಾಗಠಾಣMR
31163ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕರವೀರಪ್ಪನ ದೊಡ್ಡಿ ನಾಗಠಾಣ MR
31164ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹುಣಶ್ಯಾಳMR
31165ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 1 ಹೊನ್ನಳ್ಳಿMR
31166ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 2 ಹೊನ್ನಳ್ಳಿMR
31167ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 4 ಹೊನ್ನಳ್ಳಿMR
31168ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೂಗದಡ್ಡಿMR
31169ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಇಂಗನಾಳMR
31170ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಕೋಣೆ ನಂ. 1 ಜಂಬಗಿ (ಆ)MR
31171ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಕೋಣೆ ನಂ. 2 ಜಂಬಗಿ (ಆ) MR
31172ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಕೋಣೆ ನಂ. 3 ಜಂಬಗಿ (ಆ) MR
31173ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಕೋಣೆ ನಂ. 4 ಜಂಬಗಿ (ಆ) MR
31174ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 6 ಅಂಕಲಗಿMR
31175ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 4 ಅಂಕಲಗಿMR
31176ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 1 ಅಂಕಲಗಿ MR
31177ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 3 ಅಂಕಲಗಿ MR
31178ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 1 ದ್ಯಾಬೇರಿMR
31179ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.3 ದ್ಯಾಬೇರಿMR
31180ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಧನವಾಡಹಟ್ಟಿMR
31181ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಅಲಿಯಾಬಾದMR
31182ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 3 ಅಲಿಯಾಬಾದMR
31183ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 3 ಪಾಂಗ್ಗ್ರೂನದೊಡ್ಡಿ ಅಲಿಯಾಬಾದ ಪಿ ಎಚ್MR
31184ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 5 ಅಲಿಯಾಬಾದ ಎಲ್ ಟಿMR
31185ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 7 ಅಲಿಯಾಬಾದ ಎಲ್ ಟಿMR
31186ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಆಹೇರಿ (ಜ)MR
31187ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಕೋಣೆ ನಂ.3 ಆಹೇರಿ (ಜ)MR
31188ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಕೋಣೆ ನಂ.5 ಆಹೇರಿ (ಜ)MR
31189ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಕೋಣೆ ನಂ.4 ಆಹೇರಿ (ಜ)MR
31190ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 1 ಆಹೇರಿ ಎಲ್ ಟಿMR
31191ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 3 ಆಹೇರಿ ಎಲ್ ಟಿMR
31192ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 1 ಮದಭಾವಿMR
31193ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.3 ಮದಭಾವಿMR
31194ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 5 ಮದಭಾವಿMR
31195ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.7 ಮದಭಾವಿMR
31196ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 2 ಮದಭಾವಿ ಎಲ್ ಟಿMR
31197ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.4 ಮದಭಾವಿ ಎಲ್ ಟಿMR
31198ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಬುರಣಾಪುರMR
31199ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.3 ಬುರಣಾಪುರMR
31200ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 1 ಐನಾಪುರMR
31201ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 3 ಐನಾಪುರMR
31202ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 1 ಐನಾಪುರ ಎಲ್ ಟಿMR
31203ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 3 ಐನಾಪುರ ಎಲ್ ಟಿMR
31204ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 2 ಶಿವಣಗಿMR
31205ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಛೇರಿ , ರೂಮ ನಂ 1 ಶಿವಣಗಿMR
31206ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಶಿವಣಗಿMR
31207ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 3 ಶಿವಣಗಿMR
31208ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 1 ನೇ ವರ್ಗದ ಕೋಣೆ , ಶಿವಣಗಿMR
31209ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ:1 ಶಿವಣಗಿMR
31210ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ:3 ಶಿವಣಗಿMR
31211ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ 2 ಶಿವಣಗಿMR
31212ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ 4 ಶಿವಣಗಿMR
31213ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ 6 , ಶಿವಣಗಿ ಎಲ್.ಟಿ.MR
31214ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 1 ಹಡಗಲಿMR
31215ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 3 ಹಡಗಲಿMR
31216ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 2 ಹಡಗಲಿ ಎಲ್ ಟಿ ನಂ. 1MR
31217ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಹಡಗಲಿ ಎಲ್ ಟಿ 2MR
31218ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಕೋಣೆ ನಂ. 2 ಹಡಗಲಿ ಎಲ್ ಟಿ 3MR
31219ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಕಗ್ಗೋಡMR
31220ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 3 ಕಗ್ಗೋಡMR
31221ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.5 ಕಗ್ಗೋಡMR
31222ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ 1 ಕುಮಟಗಿMR
31223ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ 2 ಕುಮಟಗಿMR
31224ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನ 3(ಕುಮಟಗಿ ತಾಂಡಾ)MR
31225ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನ 4(ಕುಮಟಗಿ ತಾಂಡಾ)MR
31226ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಹೊನ್ನುಟಗಿMR
31227ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 3 ಹೊನ್ನುಟಗಿMR
31228ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 5 ಹೊನ್ನುಟಗಿMR
31229ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 7 ಹೊನ್ನುಟಗಿMR
31230ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಕವಲಗಿMR
31231ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.3 ಕವಲಗಿMR
31232ಬಸವೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಶಾಮಿಲಿ ಡಿಯಡ್ ಕಾಲೇಜು ಕೋಣೆ ನಂ.6 ಗಚ್ಚಿನಕಟ್ಟಿ ಕಾಲೋನಿ ವಿಜಯಪುರMR
31233ಬಸವೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಶಾಮಿಲಿ ಡಿಯಡ್ ಕಾಲೇಜು ಕೋಣೆ ನಂ. 4 ಗಚ್ಚಿನಕಟ್ಟಿ ಕಾಲೋನಿ ವಿಜಯಪುರMR
31234ಬಸವೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಶಾಮಿಲಿ ಡಿಯಡ್ ಕಾಲೇಜು ಕೋಣೆ ನಂ.8 ಗಚ್ಚಿನಕಟ್ಟಿ ಕಾಲೋನಿ ವಿಜಯಪುರMR
31235ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ. 37 ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಆಶ್ರಮ ಹತ್ತಿರ ವಿಜಯಪುರMR
31236ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ. 37 ಕೋಣೆ ನಂ. 3 ಆಶ್ರಮ ಹತ್ತಿರ ವಿಜಯಪುರMR
31237ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ. 37 ಕೋಣೆ ನಂ. 5 ಆಶ್ರಮ ಹತ್ತಿರ ವಿಜಯಪುರMR
31238ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ. 37 ಕೋಣೆ ನಂ. 7 ಆಶ್ರಮ ಹತ್ತಿರ ವಿಜಯಪುರMR
31239ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ. 38 ಕೋಣೆ ನಂ.1 ನೀಲಾನಗರ ವಿಜಯಪುರMR
31240ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ. 38 ಕೋಣೆ ನಂ. 3 ನೀಲಾನಗರ ವಿಜಯಪುರMR
31241ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ. 38 ಕೋಣೆ ನಂ. 5 ನೀಲಾನಗರ ವಿಜಯಪುರMR
31242ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.38 ಕೋಣೆ ನಂ. 7 ನೀಲಾನಗರ ವಿಜಯಪುರMR
31243ಬಸವೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಶಾಮಿಲಿ ಡಿಯಡ್ ಕಾಲೇಜು ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಗಚ್ಚಿನಕಟ್ಟಿ ಕಾಲೋನಿ ವಿಜಯಪುರMR
31244ಬಸವೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಶಾಮಿಲಿ ಡಿಇಡಿ ಕಾಲೇಜು ಕೋಣೆ ನಂ. 3 ಗಚ್ಚಿನಕಟ್ಟಿ ಕಾಲೋನಿ ವಿಜಯಪುರMR
31245ಬಸವೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಶಾಮಿಲಿ ಡಿಯಡ್ ಕಾಲೇಜು ಕೋಣೆ ನಂ.5 ಗಚ್ಚಿನಕಟ್ಟಿ ಕಾಲೋನಿ ವಿಜಯಪುರMR
31246ಬಸವೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಶಾಮಿಲಿ ಡಿಯಡ್ ಕಾಲೇಜು ಕೋಣೆ ನಂ.7 ಗಚ್ಚಿನಕಟ್ಟಿ ಕಾಲೋನಿ ವಿಜಯಪುರMR
31247ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಇಲಾಖೆ ಕಛೇರಿ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ವಿಜಯಪುರ MR
31248ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಇಲಾಖೆ ಕಛೇರಿ ಕೋಣೆ ನಂ.3 ವಿಜಯಪುರ MR
31249ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಇಲಾಖೆ ಕಛೇರಿ ಕೋಣೆ ನಂ.5 ವಿಜಯಪುರ MR
31250ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ. 23 ಕೋಣೆ ನಂ. 1 ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ವಿಜಯಪುರMR
31251ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ. 23 ಕೋಣೆ ನಂ. 3 ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ವಿಜಯಪುರMR
31252ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ. 3 ಎಡ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ. 1 ಗೋಲಗುಮಜ ಎದುರು ವಿಜಯಪುರMR
31253ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ. 3 ಕೋಣೆ ನಂ. 3 ಗೋಲಗುಮಜ ಎದುರು ವಿಜಯಪುರMR
31254ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ. 54 ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಭಾವಿಕಟ್ಟಿ ತಾಂಡಾ ವಿಜಯಪುರMR
31255ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ. 54 ಕೋಣೆ ನಂ.3 ಭಾವಿಕಟ್ಟಿ ತಾಂಡಾ ವಿಜಯಪುರMR
31256ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ. 54 ಕೋಣೆ ನಂ. 5 ಭಾವಿಕಟ್ಟಿ ತಾಂಡಾ ವಿಜಯಪುರMR
31257ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ. 54 ಕೋಣೆ ನಂ. 7 ಭಾವಿಕಟ್ಟಿ ತಾಂಡಾ ವಿಜಯಪುರMR
31258ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ. 27 ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಹಮಾಲ ಕಾಲೋನಿ ವಿಜಯಪುರMR
31259ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ. 27 ಕೋಣೆ ನಂ. 3 ಹಮಾಲ ಕಾಲೋನಿ ವಿಜಯಪುರMR
31260ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ. 39 ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಯೋಗಾಪುರ ಕಾಲೋನಿ ವಿಜಯಪುರMR
31261ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ. 39 ಕೋಣೆ ನಂ. 3 ಯೋಗಾಪುರ ಕಾಲೋನಿ ವಿಜಯಪುರMR
31262ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ. 39 ಕೋಣೆ ನಂ. 5 ಯೋಗಾಪುರ ಕಾಲೋನಿ ವಿಜಯಪುರMR
31263ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ. 39 ಕೋಣೆ ನಂ. 7 ಯೋಗಾಪುರ ಕಾಲೋನಿ ವಿಜಯಪುರMR
31264ಡಾ|| ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಅಲ್ಲಾಪುರ ಅಗಸಿ ವಿಜಯಪುರMR
31265ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ. 17 ಅಲ್ಲಾಪುರ ಎಲ್ ಟಿ ವಿಜಯಪುರMR
31266ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ. 22 ಕೋಣೆ ನಂ. 2 ಪೈಲವಾನ್ ಗಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಪುರ ಬೇಸ್ ವಿಜಯಪುರMR
31267ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ. 22 ಕೋಣೆ ನಂ.4 ಪೈಲವಾನ್ ಗಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಪುರ ಬೇಸ್ ವಿಜಯಪುರMR
31268ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ. 3 ಬಲ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ. 1 ಗೋಲಗುಮಜ ಎದುರು ವಿಜಯಪುರMR
31269ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ. 29 ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಶಾಂತಿ ನಗರ ವಿಜಯಪುರMR
31270ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ. 29 ಕೋಣೆ ನಂ. 3 ಶಾಂತಿ ನಗರ ವಿಜಯಪುರMR
31271ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ. 29 ಕೋಣೆ ನಂ. 5 ಶಾಂತಿ ನಗರ ವಿಜಯಪುರMR
31272ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ. 29 ಕೋಣೆ ನಂ. 7 ಶಾಂತಿ ನಗರ ವಿಜಯಪುರMR
31273ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ ನಂ. 5 ಗೋಲಗುಮಜ ಎದುರು ವಿಜಯಪುರMR
31274ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉಕುಮನಾಳMR
31275ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಕತಕನಳ್ಳಿMR
31276ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 3 ಕತಕನಳ್ಳಿMR
31277ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಹೆಗಡಿಹಾಳMR
31278ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 3 ಹೆಗಡಿಹಾಳMR
31279ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 1 ಹೆಗಡಿಹಾಳ ಎಲ್ ಟಿMR
31280ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 3 ಹೆಗಡಿಹಾಳ ಎಲ್ ಟಿMR
31281ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಖತಿಜಾಪುರMR
31282ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿ ಕೋಣೆ ನಂ. 2 ಹಿಟ್ಟಿನಹಳ್ಳಿMR
31283ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 6 ಎಡ ಭಾಗ ಹಿಟ್ಟಿನಹಳ್ಳಿMR
31284ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ರೂ.ನಂ 1 ಹಿಟ್ನಳ್ಳಿMR
31285ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಹಿಟ್ಟಿನಹಳ್ಳಿMR
31286ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ. 3 ಹಿಟ್ಟಿನಹಳ್ಳಿMR
31287ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ. 4 ಹಿಟ್ಟಿನಹಳ್ಳಿMR
31288ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಉತ್ನಾಳMR
31289ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 3 ಉತ್ನಾಳMR
31290ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 3 ಉತ್ನಾಳ ಎಲ್ ಟಿ 1MR
31291ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಉತ್ನಾಳ ಎಲ್ ಟಿ 1MR
31292ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಜುಮನಾಳMR
31293ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 3 ಜುಮನಾಳMR
31294ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 1 ಜುಮನಾಳMR
31295ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 3 ಜುಮನಾಳMR
31296ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 4 ಜುಮನಾಳMR
 
  Copyright (c) 2023, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.