2023 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2023 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)MR (Eng)
331ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 3 ಕಡಣಿMR
332ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 10 ಕಡಣಿMR
333ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಕಡಣಿMR
334ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಾವರಖೇಡMR
335ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಾವರಖೇಡ (ಹೊಸ)MR
336ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಬ್ಯಾಡಗಿಹಾಳMR
337ಟಿ.ಡಿ.ಬಿ ಬಂಗ್ಲೆ ದೇವಣಗಾಂವMR
338ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆ ದೇವಣಗಾಂವMR
339ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.03 ದೇವಣಗಾಂವMR
3310ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.04 ದೇವಣಗಾಂವMR
3311ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.7 ದೇವಣಗಾಂವMR
3312ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.5 ದೇವಣಗಾಂವMR
3313ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.07 ದೇವಣಗಾಂವMR
3314ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 4 ಮಡ್ನಳ್ಳಿ MR
3315ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 10 ಮಡ್ನಳ್ಳಿ MR
3316ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ತಾರಾಪೂರMR
3317ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕಡ್ಲೇವಾಡ ಪಿ.ಎMR
3318ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಶಂಬೇವಾಡMR
3319ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ .ನಂ.13 ಇಂಡಿ ರೋಡ ಆಲಮೇಲMR
3320ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ .ನಂ.10 ಇಂಡಿ ರೋಡ ಆಲಮೇಲMR
3321ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ .ನಂ.5 ಇಂಡಿ ರೋಡ ಆಲಮೇಲMR
3322ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 3 ಇಂಡಿ ರೋಡ ಆಲಮೇಲMR
3323ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 4 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಆಜಾದಗಲ್ಲಿ ಆಲಮೇಲ MR
3324ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 3 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಆಜಾದಗಲ್ಲಿ ಆಲಮೇಲ MR
3325ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 2 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಆಜಾದಗಲ್ಲಿ ಆಲಮೇಲ MR
3326ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಆಲಮೇಲMR
3327ಗೃಹ ರಕ್ಷಕ ದಳ ಕಛೇರಿ ಆಲಮೇಲMR
3328ಸರಕಾರಿ ಅಂಜುಮನ್ ಉರ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಆಲಮೇಲMR
3329ಸರಕಾರಿ ಅಂಜುಮನ್ ಉರ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.5 ಆಲಮೇಲMR
3330ಸರಕಾರಿ ಅಂಜುಮನ್ ಉರ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.6 ಆಲಮೇಲMR
3331ಅಂಜುಮನ್ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 4 ಆಲಮೇಲ MR
3332ಅಂಜುಮನ್ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 3 ಆಲಮೇಲ MR
3333ಹರಿಜನ ಸಮಾಜ ಮಂದಿರ ಆಲಮೇಲMR
3334ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹರಿಜನ ಕೇರಿ ಆಲಮೇಲ MR
3335ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೊಣೆ ನಂ. 6 ಕುರಬತಹಳ್ಳಿ MR
3336ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೊಣೆ ನಂ. 1 ಕುರಬತಹಳ್ಳಿMR
3337ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಬಮ್ಮನಳ್ಳಿMR
3338ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 4 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಬಮ್ಮನಳ್ಳಿMR
3339ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 5 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಬಮ್ಮನಳ್ಳಿMR
3340ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 6 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕುಮಸಿMR
3341ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 3 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕುಮಸಿMR
3342ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 8 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕುಮಸಿMR
3343ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕಹಾವಳಗಿMR
3344ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 1 ಬಗಲೂರMR
3345ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 5 ಬಗಲೂರMR
3346ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತೊಂಟಾಪೂರ MR
3347ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಿಭೂತಿಹಳ್ಳಿMR
3348ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 3 ಗುಂದಗಿMR
3349ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 5 ಗುಂದಗಿMR
3350ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ದೇವರ ನಾವದಗಿMR
3351ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 12 ದೇವರ ನಾವದಗಿMR
3352ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 5 ದೇವರ ನಾವದಗಿMR
3353ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 7 ದೇವರ ನಾವದಗಿMR
3354ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಿರಸಗಿMR
3355ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.3 ಕುಳೇಕುಮಟಗಿMR
3356ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.7 ಕುಳೇಕುಮಟಗಿMR
3357ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ .ನಂ.2 ಕಕ್ಕಳಮೇಲಿMR
3358ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ .ನಂ.4 ಕಕ್ಕಳಮೇಲಿMR
3359ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ .ನಂ.6 ಕಕ್ಕಳಮೇಲಿMR
3360ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಕ್ಕಳಮೇಲಿMR
3361ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ .ನಂ.12 ಕಕ್ಕಳಮೇಲಿMR
3362ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಕ್ಕಳಮೇಲಿ ತಾಂಡಾMR
3363ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೊಣೆ ನಂ 4 ಆಸಂಗಿಹಾಳMR
3364ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೊಣೆ ನಂ 6 ಆಸಂಗಿಹಾಳMR
3365ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 3 ಸೋಮಜ್ಯಾಳMR
3366ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 6 ಸೋಮಜ್ಯಾಳMR
3367ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 7 ಸೋಮಜ್ಯಾಳMR
3368ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಆಲಹಳ್ಳಿMR
3369ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಉಚಿತನಾವದಗಿMR
3370ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹೂವಿನಹಳ್ಳಿMR
3371ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಗುಡ್ಡಳ್ಳಿMR
3372ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ರಾಮನಳ್ಳಿMR
3373ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 4 ನಾಗರಳ್ಳಿMR
3374ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 6 ನಾಗರಳ್ಳಿMR
3375ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಬನ್ನಿಹಟ್ಟಿMR
3376ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 2 ಬಳಗಾನೂರMR
3377ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 6 ಬಳಗಾನೂರMR
3378ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 4 ಬಳಗಾನೂರMR
3379ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಬಳಗಾನೂರ MR
3380ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 2 ಬಳಗಾನೂರ MR
3381ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಬಳಗಾನೂರMR
3382ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 3 ಬಳಗಾನೂರMR
3383ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಿವಪೂರ ಬಿ.ಕೆMR
3384ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ತಾಂಬಾMR
3385ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 3 ತಾಂಬಾMR
3386ಸಂಗನಬಸವೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ತಾಂಬಾMR
3387ಸಂಗನಬಸವೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 3 ತಾಂಬಾMR
3388ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ತಾಂಬಾMR
3389ಡಾ.ಭಾರತ ರತ್ನ ಬಿ.ಅರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಾಂಬಾMR
3390ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ತಾಂಬಾMR
3391ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ತಾಂಬಾMR
3392ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಾಂಬಾMR
3393ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ನಾರಾಯಣ ಹಟ್ಟಿ) ತಾಂಡಾMR
3394ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೆಂಗನಾಳMR
3395ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ವಾಡೆMR
3396ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 5 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಸುರಗಿಹಳ್ಳಿMR
3397ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 7 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಸುರಗಿಹಳ್ಳಿMR
3398ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 8 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಸುರಗಿಹಳ್ಳಿMR
3399ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 11 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಸುರಗಿಹಳ್ಳಿMR
33100ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಬಂಥನಾಳMR
33101ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 3 ಬಂಥನಾಳMR
33102ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 7 ಕೋರಳ್ಳಿMR
33103ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 2 ಕೋರಳ್ಳಿMR
33104ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೊಣೆ ನಂ 2 ಮದರಿMR
33105ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೊಣೆ ನಂ 5 ಮದರಿMR
33106ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 3 ಮಲಘಾಣMR
33107ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 5 ಮಲಘಾಣMR
33108ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಮಲಘಾಣMR
33109ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 6 ಮಲಘಾಣMR
33110ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಜಟ್ನಾಳMR
33111ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಂಚಿನಾಳMR
33112ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಮೊರಟಗಿMR
33113ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 3 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಮೊರಟಗಿMR
33114ಸಿದ್ರಾಮೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 2 ಮೊರಟಗಿMR
33115ಸಿದ್ರಾಮೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 4 ಮೊರಟಗಿMR
33116ಸಿದ್ರಾಮೇಶ್ವರ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಮೊರಟಗಿMR
33117ಸಿದ್ರಾಮೇಶ್ವರ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜ ಕೋಣೆ ನಂ 3 ಮೊರಟಗಿMR
33118ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೆರೂರMR
33119ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಗಬಸಾವಳಗಿMR
33120ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 4 ಗಬಸಾವಳಗಿMR
33121ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 11 ಗಬಸಾವಳಗಿMR
33122ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಛೇರಿ ಗಬಸಾವಳಗಿMR
33123ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಿಸನಾಳMR
33124ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಮಂಗರೂಳMR
33125ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಆಹೇರಿ ಕೋಣೆ ನಂ 2 ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಆಹೇರಿMR
33126ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೋಣೆ ನಂ.01 ಆಹೇರಿMR
33127ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಬಬಲೇಶ್ವರMR
33128ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಬೆನಕೂಟಗಿ ಎಲ್.ಟಿ MR
33129ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಬೆನಕೂಟಗಿ MR
33130ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕಲಹಳ್ಳಿMR
33131ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ರಾಂಪೂರ ಪಿ.ಎMR
33132ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 3 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ರಾಂಪೂರ ಪಿ.ಎMR
33133ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಹಿಕ್ಕನಗುತ್ತಿMR
33134ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 3 ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಹಿಕ್ಕನಗುತ್ತಿMR
33135ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಕೋಣೆ ನಂ 1 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಗಣಿಹಾರMR
33136ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 3 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಗಣಿಹಾರMR
33137ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 7 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಗಣಿಹಾರMR
33138ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 8 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಗಣಿಹಾರMR
33139ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಂಪೂರ ಪಿ.ಎ ಎಲ್.ಟಿMR
33140ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 6 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಚಾಂದಕವಟೆMR
33141ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಚಾಂದಕವಟೆMR
33142ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 4 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಚಾಂದಕವಟೆMR
33143ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 2 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಚಾಂದಕವಟೆMR
33144ಪರಮಾನಂದ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 5 ಚಾಂದಕವಟೆMR
33145ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಚಾಂದಕವಟೆMR
33146ಪರಮಾನಂದ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 10 ಚಾಂದಕವಟೆMR
33147ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಚಟ್ಟರಕಿMR
33148ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 3 ಚಟ್ಟರಕಿMR
33149ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 5 ಚಟ್ಟರಕಿMR
33150ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಣೆ ನಂ 8 ಹಚ್ಯಾಳMR
33151ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಣೆ ನಂ 7 ಹಚ್ಯಾಳMR
33152ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಸೋಂಪೂರMR
33153ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 3 ಬಂದಾಳMR
33154ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 4 ಬಂದಾಳMR
33155ಸಿ ಎಮ್‍ ಮನಗೂಳಿ ಕಲಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಿಂದಗಿMR
33156ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಗ್ರಾಮ ಚಾವಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಿಂದಗಿMR
33157ಹುಚ್ಚಪ್ಪ ಗಂಗಪ್ಪ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಜೆ.ಎಚ್ ಪಟೇಲ ಕಾಲೇಜ ) ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಸಿಂದಗಿMR
33158ಹುಚ್ಚಪ್ಪ ಗಂಗಪ್ಪ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಜೆ.ಎಚ್ ಪಟೇಲ ಕಾಲೇಜ ) ಕೋಣೆ ನಂ 3 ಸಿಂದಗಿMR
33159ಹುಚ್ಚಪ್ಪ ಗಂಗಪ್ಪ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಜೆ.ಎಚ್ ಪಟೇಲ ಕಾಲೇಜ )ಕೋಣೆ ನಂ 4 ಸಿಂದಗಿMR
33160ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಎದುರಿಗೆ ಸಿಂದಗಿMR
33161ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 3 ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಎದುರಿಗೆ ಸಿಂದಗಿMR
33162ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 7 ಅಂಜುಮನ್ ಐಟಿಐ. ಎದುರಿಗೆ ಸಿಂದಗಿMR
33163ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.10 ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಎದುರಿಗೆ ಸಿಂದಗಿMR
33164ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಪ್ರಸೂತಿ ಗ್ರಹದ ಎದುರಿಗೆ ಸಿಂದಗಿMR
33165ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 5 ಪ್ರಸೂತಿ ಗ್ರಹದ ಎದುರಿಗೆ ಸಿಂದಗಿMR
33166ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 4 ಅಂಜುಮನ್ ಐಟಿಐ. ಎದುರಿಗೆ ಸಿಂದಗಿMR
33167ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 12 ಅಂಜುಮನ್ ಐಟಿಐ. ಎದುರಿಗೆ ಸಿಂದಗಿMR
33168ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 4 ಐ.ಬಿ ಹಿಂದುಗಡೆ ಸಿಂದಗಿMR
33169ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 5 ಐ.ಬಿ ಹಿಂದುಗಡೆ ಸಿಂದಗಿMR
33170ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಯಾಣ ನಗರ ಯುನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ ಹಿಂದುಗಡೆ ಸಿಂದಗಿMR
33171ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 8 ಐ.ಬಿ ಹಿಂದುಗಡೆ ಸಿಂದಗಿMR
33172ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 18 ಸಂಗಮ ಲಾಡ್ಜ ಹಿಂದುಗಡೆ ಸಿಂದಗಿMR
33173ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 13 ಸಂಗಮ ಲಾಡ್ಜ ಹಿಂದುಗಡೆ ಸಿಂದಗಿMR
33174ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 6 ಸಂಗಮ ಲಾಡ್ಜ ಹಿಂದುಗಡೆ ಸಿಂದಗಿMR
33175ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಗರಬಿ ಗಲ್ಲಿ ಮೋರಟಗಿ ನಾಕಾ ಹತ್ತಿರ ಸಿಂದಗಿMR
33176ಪೂಜ್ಯ ಚನ್ನವೀರ ಸ್ವಾಮಿಜಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಸಿಂದಗಿMR
33177ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.06 ಕಾಳಿಕಾ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಿಂದಗಿMR
33178ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 3 ಕಾಳಿಕಾದೇವಿ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಿಂದಗಿMR
33179ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಸಿಂದಗಿ ಎಲ್.ಟಿMR
33180ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಬಜಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಂದಗಿ MR
33181ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 4 ಬಜಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಂದಗಿ MR
33182ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ವಿದ್ಯಾ ನಗರ ವಾಟರ ಟ್ಯಾಂಕ ಹತ್ತಿರ ಸಿಂದಗಿMR
33183ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 3 ವಿದ್ಯಾ ನಗರ ವಾಟರ ಟ್ಯಾಂಕ ಹತ್ತಿರ ಸಿಂದಗಿMR
33184ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 4 ವಿದ್ಯಾ ನಗರ ವಾಟರ ಟ್ಯಾಂಕ ಹತ್ತಿರ ಸಿಂದಗಿMR
33185ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 5 ವಿದ್ಯಾ ನಗರ ವಾಟರ ಟ್ಯಾಂಕ ಹತ್ತಿರ ಸಿಂದಗಿMR
33186ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಯರಗಲ್ಲ ಬಿ.ಕೆ. MR
33187ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 3 ಯರಗಲ್ಲ ಬಿ.ಕೆ. MR
33188ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 13 ಯರಗಲ್ಲ ಬಿ.ಕೆ. MR
33189ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಯರಗಲ್ಲ ಕೆ.ಡಿ MR
33190ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ-1 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಯರಗಲ್‍ ಬಿ.ಕೆMR
33191ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 6 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಯರಗಲ್ಲ ಬಿ.ಕೆ. MR
33192ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಗುತ್ತರಗಿMR
33193ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಗುತ್ತರಗಿ ಎಲ್ ಟಿMR
33194ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಬಂಟನೂರMR
33195ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 6 ಬಂಟನೂರMR
33196ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಾಗಾವಿ ಬಿ.ಕೆ (ಎಲ್.ಟಿ )MR
33197ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ.ಕಟ್ಟಡ ನಾಗಾವಿ ಬಿ.ಕೆ.MR
33198ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 2 ಗೋರವಗುಂಡಗಿMR
33199ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 5 ಗೋರವಗುಂಡಗಿMR
33200ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಾಗಾವಿ ಕೆ.ಡಿMR
33201ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಸುಂಗಠಾಣMR
33202ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಸುಂಗಠಾಣMR
33203ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂದಗೇರಿMR
33204ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಬಂಕಲಗಿ MR
33205ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬ್ಯಾಲಿಹಾಳ MR
33206ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಮನ್ನಾಪೂರ MR
33207ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಅಂತರಗಂಗಿMR
33208ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 2 ಚಿಕ್ಕಸಿಂದಗಿ MR
33209ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 4 ಚಿಕ್ಕಸಿಂದಗಿ MR
33210ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 6 ಚಿಕ್ಕಸಿಂದಗಿ MR
33211ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 3 ಬೂದಿಹಾಳ ಪಿ.ಎಚ್MR
33212ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಬೂದಿಹಾಳ ಪಿ.ಎಚ್MR
33213ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 5 ಓತಿಹಾಳMR
33214ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 3 ಓತಿಹಾಳMR
33215ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 3 ಕನ್ನೋಳ್ಳಿMR
33216ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 11 ಕನ್ನೋಳ್ಳಿMR
33217ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 5 ಕನ್ನೋಳ್ಳಿMR
33218ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 7 ಕನ್ನೋಳ್ಳಿMR
33219ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 4 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕನ್ನೋಳ್ಳಿMR
33220ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 2 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕನ್ನೋಳ್ಳಿMR
33221ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಛೇರಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೊಕಟನೂರMR
33222ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಕೊಕಟನೂರMR
33223ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 3 ಕೊಕಟನೂರMR
33224ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 4 ಕೊಕಟನೂರMR
33225ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕ ಕೋಕಟನೂರMR
33226ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 3 ಬ್ಯಾಕೋಡMR
33227ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಬ್ಯಾಕೋಡMR
33228ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಮಾಡಬಾಳMR
33229ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 2 ಮಾಡಬಾಳMR
33230ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 3 ಯಂಕಂಚಿMR
33231ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 6 ಯಂಕಂಚಿMR
33232ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಯಂಕಂಚಿMR
33233ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 2 ಯಂಕಂಚಿMR
33234ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 4 ಯಂಕಂಚಿMR
33235ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 7 ಯಂಕಂಚಿMR
33236ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಮುರಡಿ MR
33237ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 2 ಖೈನೂರMR
33238ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 6 ಖೈನೂರMR
33239ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಸಾಸಾಬಾಳMR
33240ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 3 ಸಾಸಾಬಾಳMR
33241ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 7 ಗುಬ್ಬೇವಾಡMR
33242ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 4 ಗುಬ್ಬೇವಾಡMR
33243ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 3 ಬನ್ನಟಿ ಪಿ ಎMR
33244ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಬನ್ನಟಿ ಪಿ ಎMR
33245ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಬೋರಗಿMR
33246ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 3 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಬೋರಗಿMR
33247ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 7 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಬೋರಗಿMR
33248ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪುರದಾಳMR
33249ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕಣ್ಣಗುಡ್ಡಿಹಾಳMR
33250ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 4 ಢವಳಾರ MR
33251ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಢವಳಾರ MR
33252ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 4 ಗೋಲಗೇರಿMR
33253ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 5 ಗೋಲಗೇರಿMR
33254ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 9 ಗೋಲಗೇರಿMR
33255ಶ್ರೀ ಗೊಲ್ಲಾಳೇಶ್ವರ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಗೋಲಗೇರಿMR
33256ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಗೋಲಗೇರಿMR
33257ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕಅಲ್ಲಾಪೂರMR
33258ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಡಂಬಳMR
33259ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹಡಗಿನಾಳMR
33260ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 2 ಹಂದಿಗನೂರMR
33261ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 6 ಹಂದಿಗನೂರMR
33262ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 8 ಹಂದಿಗನೂರMR
33263ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಹಂದಿಗನೂರ ಎಲ್.ಟಿMR
33264ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಬಸ್ತಿಹಾಳMR
33265ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋನೆ ನಂ 3 ಕರವಿನಾಳMR
33266ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 5 ಕರವಿನಾಳMR
33267ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನಮಡುMR
33268ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋನೆ ನಂ 7 ಖಾನಾಪೂರMR
33269ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಖಾನಾಪೂರMR
33270ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 8 ಹೊನ್ನಳ್ಳಿMR
33271ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 9 ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ MR
 
  Copyright (c) 2023, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.