2023 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2023 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)MR (Eng)
351ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ,ಹುಲ್ಲೂರುMR
352ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ,ಹುಲ್ಲೂರುMR
353ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ,ಮೊಗನ ಇಟಗಾMR
354ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ, ಹರನಾಳ ಕೆMR
355ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ,ನಾರಾಯಣಪೂರMR
356ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಅಂಕಲಗಾMR
357ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಅಂಕಲಗಾMR
358ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಅಂಕಲಗಾMR
359ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ,ಹಂಚಿನಾಳ ಎಸ್ ಎನ್MR
3510ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, ಸಿದ್ನಾಳMR
3511ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಫ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಇಟಗಾMR
3512ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಫ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ,(ಬಲಭಾಗ) ಇಟಗಾMR
3513ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,ಭೋಸಗಾ ಬಿMR
3514ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, ಭೋಸಗಾ ಕೆMR
3515ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,ಯಂಕಂಚಿMR
3516ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,ಕೂಡಲಗಿMR
3517ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ,ಮಾಹೂರMR
3518ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,ಕಲ್ಲೂರ ಬಿMR
3519ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಕಲ್ಲೂರ ಕೆMR
3520ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, (ಪಶ್ಚಿ ಮ ಭಾಗ) ಕಲ್ಲೂರ ಕೆMR
3521ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, (ಪಶ್ಚಿ ಮ ಭಾಗ) ಕಲ್ಲೂರ ಕೆMR
3522ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, (ಉತ್ತ ರ ಭಾಗ) ಬಳ್ಳೂಂಡಗಿMR
3523ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, (ದಕ್ಷಿ ಣ ಭಾಗ) ಬಳ್ಳೂಂಡಗಿMR
3524ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,ಮಯೂರMR
3525ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,ಬೇಲೂರMR
3526ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,(ಎಡಭಾಗ) ಯಾತನೂರMR
3527ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ,ಯಾತನೂರMR
3528ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಜೇರಟಗಿMR
3529ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಜೇರಟಗಿMR
3530ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಜೇರಟಗಿMR
3531ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ನೆಲೋಗಿMR
3532ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ನೆಲೋಗಿMR
3533ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟ ಡ,ನೆಲೋಗಿMR
3534ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ (ಹೊಸ)ನೆಲೋಗಿMR
3535ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,ಕೂಟನೂರMR
3536ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,ಹಂದನೂರMR
3537ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,ರಾಸಣಗಿMR
3538ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟ ಡ) ಬಣಮಿMR
3539ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟ ಡ,ಕೋಬಾಳMR
3540ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,ಕೂಡಿMR
3541ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,ಕೋನಾ ಹಿಪ್ಪರಗಾMR
3542ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,ಮಂದರವಾಡMR
3543ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,ಕೋಳಕೂರMR
3544ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಕೋಳಕೂರMR
3545ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟ ಡ,ಕೋಳಕೂರMR
3546ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಕೋಳಕೂರMR
3547ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,ರದ್ದೇವಾಡಗಿMR
3548ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಗವನಳ್ಳಿMR
3549ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಗವನಳ್ಳಿMR
3550ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,ಜನಿವಾರMR
3551ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಫ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಹರವಾಳMR
3552ಸರಕಾರಿ ಫ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, ಹರವಾಳMR
3553ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟ ಡ, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಹರವಾಳMR
3554ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟ ಡ, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಹರವಾಳMR
3555ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ,(ಎಡ ಭಾಗ) ಕಲ್ಲಹಂಗರಗಾMR
3556ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಕಲ್ಲಹಂಗರಗಾMR
3557ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ(ಹೊಸ ಕಟ್ಟ ಡ) ನೇದಲಗಿMR
3558ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ,ಗುಡೂರ ಎಸ್ ಎನ್MR
3559ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,ಬಿಲ್ಲಾಡMR
3560ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,ಬಲಭಾಗ ಕುರನಳ್ಳಿMR
3561ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,ಎಡಭಾಗ ಕುರನಳ್ಳಿMR
3562ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, (ಪಶ್ಚಿ ಮ ಭಾಗ) ಮಂದೇವಾಲMR
3563ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆ ಮಂದೇವಾಲMR
3564ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಮಂದೇವಾಲMR
3565ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಫ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಮಂದೇವಾಲMR
3566ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಮಂದೇವಾಲMR
3567ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಇಂಧಿರಾ ನಗರ ಮಂದೇವಾಲMR
3568ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, (ದಕ್ಷಿ ಣ ಭಾಗ) ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಎಸ್ ಎನ್MR
3569ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, (ಉತ್ತ ರ ಭಾಗ) ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಎಸ್ ಎನ್MR
3570ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟ ಡ, ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಎಸ್ ಎನ್MR
3571ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಫ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ತಾಂಡಾ) ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಎಸ್ ಎನ್MR
3572ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, (ದಕ್ಷಿ ಣ ಭಾಗ) ಸೊನ್ನMR
3573ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, (ಉತ್ತ ರ ಭಾಗ)ಸೊನ್ನMR
3574ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, (ಉತ್ತ ರ ಭಾಗ)ಸೊನ್ನMR
3575ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,ಮಾವನೂರMR
3576ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, ಮಾವನೂರMR
3577ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,ನೀರಲಕೂಡMR
3578ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,ಹೇಗ್ಗಿನಾಳMR
3579ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, ಹಂಚಿನಾಳ ಎಸ್ ಎMR
3580ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,ರೇವನೂರ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ರೇವನೂರMR
3581ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,(ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ರೇವನೂರMR
3582ಶ್ರೀ ಷಣ್ಮುಖ ಶಿವಯೋಗಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ ಜೇವರ್ಗಿ ಬಿMR
3583ಶ್ರೀ ಷಣ್ಮುಖ ಶಿವಯೋಗಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ ಜೇವರ್ಗಿMR
3584ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಜೇವರ್ಗಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೋಣೆ ಜೇವರ್ಗಿMR
3585ಪಿ.ಎಲ್‌.ಡಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಜೇವರ್ಗಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೋಣೆ ಜೇವರ್ಗಿ ಬಿMR
3586ಅಲ್ ಹುದಾ ಅನುದಾನಿತ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಜೇವರ್ಗಿ ಬಿMR
3587ಅಲ್ ಹುದಾ ಅನುದಾನಿತ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಮಧ್ಯಭಾಗ) ಜೇವರ್ಗಿ ಬಿMR
3588ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಯಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಜೇವರ್ಗಿ ಬಿMR
3589ಸರಕಾರಿ ಕನ್ಯಾ ಹಿರಿಯ ಫ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಜೇವರ್ಗಿ ಬಿMR
3590ಸರಕಾರಿ ಕನ್ಯಾ ಹಿರಿಯ ಫ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ,(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಜೇವರ್ಗಿ ಬಿMR
3591ಸರಕಾರಿ ಕನ್ಯಾ ಹಿರಿಯ ಫ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಜೇವರ್ಗಿ ಬಿMR
3592ಸರಕಾರಿ ಕನ್ಯಾ ಫ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಜೇವರ್ಗಿ ಬಿMR
3593ಸರಕಾರಿ ಕನ್ಯಾ ಫ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಜೇವರ್ಗಿ ಬಿMR
3594ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಜೇವರ್ಗಿ ಬಿMR
3595ವಿಜಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಫ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ (ಉತ್ತರಭಾಗ) ಕೇವರ್ಗಿ ಬಿMR
3596ವಿಜಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ಜೇವರ್ಗಿ ಬಿMR
3597ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಹೊಸಕಟ್ಟಡ, (ದಕ್ಷಿ ಣ ಭಾಗ) ಜೇವರ್ಗಿ ಬಿMR
3598ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಜೇವರ್ಗಿ ಬಿMR
3599ತಹಸೀಲ ಕಾರ್ಯಲಯ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಯಲಯ ಜೇವರ್ಗಿ ಬಿMR
35100ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಕಟ್ಟಡ ಜೇವರ್ಗಿ ಬಿMR
35101ಪುರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಕಟ್ಟ ಡ, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಬಲಭಾಗ)ಜೇವರ್ಗಿ ಬಿMR
35102ಪುರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಲಯ ಕಟ್ಟ ಡ, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಎಡಭಾಗ) ಜೇವರ್ಗಿ ಬಿMR
35103ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, ಜೇವರ್ಗಿ ಕೆMR
35104ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,(ಬಲಭಾಗ) ಜೇವರ್ಗಿ ಕೆMR
35105ಡಾ|| ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಜೇವರ್ಗಿ (ಕೆ)MR
35106ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,ಕಟ್ಟಿಸಂಗಾವಿMR
35107ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಕಟ್ಟಿಸಂಗಾವಿMR
35108ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,ಮದರಿMR
35109ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಮದರಿMR
35110ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, ಯನಗುಂಟಿMR
35111ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, ನರಿಬೋಳMR
35112ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ನರಿಬೋಳMR
35113ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ನರಿಬೋಳMR
35114ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಕಟ್ಟ ಡ, ನರಿಬೋಳMR
35115ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಫ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಗುಡೂರ ಎಸ್ ಎMR
35116ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಫ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ) ಗೂಡೂರ ಎಸ್.ಎMR
35117ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, (ಪಶ್ಚಿ ಮ ಭಾಗ) ಗುಡೂರ ಎಸ್ ಎMR
35118ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, (ತಾಂಡಾ) ಗೂಡೂರ ಎಸ್ ಎMR
35119ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,ಚೆನ್ನೂರMR
35120ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,ಬುಟ್ನಾಳMR
35121ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, (ಪಶ್ಚಿ ಮ ಭಾಗ) ಅವರಾದMR
35122ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಅವರಾದMR
35123ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,ಶಾಖಾಪೂರ (ಎಸ್‌. ಎ)MR
35124ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ, (ಎಡ ಭಾಗ) ಹರನೂರMR
35125ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಹರನೂರMR
35126ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ (ಉರ್ದು) ಫ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲಭಾಗ) ಕಾಸರಭೋಸಗಾMR
35127ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ (ಉರ್ದು) ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡಭಾಗ) ಕಾಸರಭೋಸಗಾMR
35128ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,ಗೊಬ್ಬುರವಾಡಗಿMR
35129ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ವಸ್ತಾರಿMR
35130ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ವಸ್ತಾರಿMR
35131ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,ಬೆಣ್ಣೂರMR
35132ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, ಕುಮ್ಮನ ಸಿರಸಗಿMR
35133ಸರಕಾರಿ ಫ್ರೌಢಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, (ಉತ್ತ ರ ಭಾಗ) ಮರಗಾನೂರMR
35134ಸರಕಾರಿ ಫ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, (ದಕ್ಷಿ ಣ ಭಾಗ) ಮುರಗಾನೂರMR
35135ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, ಹಾಲಘತ್ತರಗಾMR
35136ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, ರಂಜಣಗಿMR
35137ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,ಎಡಭಾಗ ರಂಜಣಗಿMR
35138ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, ಬದನಿಹಾಳMR
35139ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, ದೇಸಣಗಿMR
35140ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ದೇಸಣಗಿMR
35141ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, (ದಕ್ಷಿ ಣ ಭಾಗ)ಅರಳಗುಂಡಗಿMR
35142ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಅರಳಗುಂಡಗಿMR
35143ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, (ಎಡಭಾಗ) ಕರಿದೇವರ ನಗರ ಅರಳಗುಂಡಗಿMR
35144ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, (ಬಲಭಾಗ) ಕರಿದೇವರ ನಗರ ಅರಳಗುಂಡಗಿMR
35145ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, ಅರಳಗುಂಡಗಿMR
35146ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, (ಬಲ ಭಾಗ) ಅರಳಗುಂಡಗಿMR
35147ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, ಮಾನಶಿವಣಗಿMR
35148ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಶಖಾಪೂರ ಎಸ್ ವಾಯ್MR
35149ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ, (ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕು ಬಲಭಾಗ) ಕೋಣಸಿರಸಗಿMR
35150ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ,(ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕು ಎಡಭಾಗ) ಕೋಣಸಿರಸಗಿMR
35151ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, ತೆಲಗಬಾಳMR
35152ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, ಜಂಬೇರಾಳMR
35153ಸರಕಾರಿ ಉನ್ನತಿಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಕುಕನೂರMR
35154ಸರಕಾರಿ ಉನ್ನತಿಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಕುಕನೂರMR
35155ಸರಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕುಕನೂರ (ಬಲ ಭಾಗ) ಮುತ್ತಕೋಡMR
35156ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಮುತ್ತಕೋಡMR
35157ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,(ಬಲಭಾಗ)ಹಾಲಗಡ್ಲಾMR
35158ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,(ಎಡಭಾಗ) ಹಾಲಗಡ್ಲಾMR
35159ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,ಕೆಲ್ಲೂರMR
35160ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಕೆಲ್ಲೂರMR
35161ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, ಜೈನಾಪೂರMR
35162ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಆಂದೋಲಾMR
35163ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಆಂದೋಲಾMR
35164ದಿ|| ಶರಣಪ್ಪಗೌಡ ಪೋಲಿಸ ಪಾಟೀಲ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ)ಆಂದೋಲಾMR
35165ದಿ||ಶರಣಗೌಡ ಪೋಲಿಸ ಪಾಟೀಲ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ)ಆಂದೋಲಾMR
35166ಸರಕಾರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಆಂದೋಲಾMR
35167ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಆಂದೋಲಾMR
35168ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, ಮಲ್ಲಾ (ಬಿ)MR
35169ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, ರಾಜವಾಳMR
35170ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, ಮಲ್ಲಾ (ಕೆ)MR
35171ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, ಹೊನ್ನಾಳMR
35172ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,(ಬಲಭಾಗ) ಬಿರಾಳ (ಬಿ)MR
35173ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, (ಎಡಭಾಗ) ಬಿರಾಳ (ಬಿ)MR
35174ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, ಬಿರಾಳ (ಕೆ)MR
35175ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, (ದಕ್ಷಿ ಣ ಭಾಗ) ಗಂವಾರMR
35176ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, (ಉತ್ತ ರ ಭಾಗ) ಗಂವಾರMR
35177ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಗಂವ್ಹಾರMR
35178ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, (ಈಶಾನ್ಯ ಮೂಲೆ) ಗಂವಾರMR
35179ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)ಸಿಗರಥ ಹಳ್ಳಿMR
35180ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,ಚಿಗರ ಹಳ್ಳಿMR
35181ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, (ಉತ್ತ ರ ಭಾಗ) ಯಾಳವಾರMR
35182ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ, (ದಕ್ಷಿ ಣ ಭಾಗ)ಯಾಳವಾರMR
35183ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಯಾಳವಾರMR
35184ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, ಸೋಮನಾಥ ಹಳ್ಳಿMR
35185ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, (ಬಲ ಭಾಗ) ಇಜೇರಿMR
35186ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, (ಎಡ ಭಾಗ) ಇಜೇರಿMR
35187ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟ ಡ, (ಬಲ ಭಾಗ) ಇಜೇರಿMR
35188ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟ ಡ, (ಎಡ ಭಾಗ) ಇಜೇರಿMR
35189ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟ ಡ, (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ಇಜೇರಿMR
35190ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, (ಬಲ ಭಾಗ) ಆಲೂರMR
35191ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, (ಎಡ ಭಾಗ) ಆಲೂರMR
35192ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, (ಮಧ್ಯ ಬಾಗ) ಆಲೂರMR
35193ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, ಜವಳಗಾMR
35194ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,ಕರ್ಕಿಹಳ್ಳಿMR
35195ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, ವರವಿMR
35196ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, ಹರನಾಳ (ಬಿ)MR
35197ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, ಸೈದಾಪೂರMR
35198ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಯಡ್ರಾಮಿMR
35199ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಯಡ್ರಾಮಿMR
35200ಮೌಲನಾ ಅಜಾದ ಮಾದರಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ ಮಾದ್ಯಮ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವಭಾಗ) ಯಡ್ರಾಮಿMR
35201ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, (ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ) ಯಡ್ರಾಮಿMR
35202ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಫ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ತಾಂಡಾ) ಬಲಭಾಗ ಯಡ್ರಾಮಿMR
35203ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಫ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ತಾಂಡಾ) ಎಡಭಾಗ ಯಡ್ರಾಮಿMR
35204ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕಟ್ಟ ಡ, (ಎಡ ಭಾಗ) ಯಡ್ರಾಮಿMR
35205ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟ ಡ, (ಪೂರ್ವಭಾಗ) ಯಡ್ರಾಮಿMR
35206ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಫ್ರೌಢಶಾಲಡ ಕಟ್ಟ ಡ,(ಬಲಭಾಗ) ಯಡ್ರಾಮಿMR
35207ವಾಯ್ ಬಿ ಕುಸ್ತಿ ಅನುದಾನಿತ ಫ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಯಡ್ರಾಮಿMR
35208ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,ಅಖಂಡಹಳ್ಳಿMR
35209ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, ಕಡಕೋಳMR
35210ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ, ಯತ್ನಾಳMR
35211ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟ ಡ) ಹಂಚನಾಳ (ಎಸ್‌.ವಾಯ್‌)MR
35212ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಕಣಮೇಶ್ವರMR
35213ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ, (ಬಲ ಭಾಗ) ಕಣಮೇಶ್ವರMR
35214ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ, (ಬಲಭಾಗ) ಕೊಂಡಗುಳಿMR
35215ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ, (ಎಡ ಭಾಗ) ಕೊಂಡಗುಳಿMR
35216ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಫ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಎಡಭಾಗ ಮಾಗಣಗೇರಾMR
35217ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಫ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲಭಾಗ) ಮಾಗಣಗೇರಾMR
35218ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಫ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ) ಮಾಗಣಗೇರಾMR
35219ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಲಯ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಕಾಚಾಪೂರMR
35220ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಲಯ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿ ಮ ಭಾಗ) ಕಾಚಾಪೂರMR
35221ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,ಐನಾಪೂರMR
35222ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಸುಂಬಡMR
35223ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಸುಂಬಡMR
35224ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಫ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಸುಂಬಡMR
35225ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ಸುಂಬಡMR
35226ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, ದುಮ್ಮದ್ರಿMR
35227ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಹಂಗರಗಾ ಕೆMR
35228ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡಭಾಗ) ಹಂಗರಗಾ ಕೆMR
35229ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಹಂಗರಗಾ ಬಿMR
35230ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟ ಡ) (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಹಂಗರಗಾ (ಬಿ)MR
35231ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟ ಡ, (ಎಡ ಭಾಗ) ಯಲಗೋಡMR
35232ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟ ಡ, (ಬಲ ಭಾಗ) ಯಲಗೋಡMR
35233ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,ನಂದಿಹಳ್ಳಿMR
35234ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, ಮಂಗಳೂರುMR
35235ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,ಅಣಜಗಿMR
35236ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,ಗೊಗಿಹಾಳMR
35237ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಖಂಡಕಿMR
35238ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,(ಎಡ ಭಾಗ) ಸಾಥಖೇಡMR
35239ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,(ಬಲ ಭಾಗ) ಸಾಥಖೇಡMR
35240ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,ಮಾರಡಗಿ (ಎಸ್‌.ಎ.)MR
35241ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಹೋತಿನ ಮಡುMR
35242ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ರಾಮಪೂರMR
35243ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟ ಡ, ಮುದಬಾಳ (ಕೆ)MR
35244ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟ ಡ,ವರ್ಚನಳ್ಳಿMR
35245ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ, ಮುದವಾಳ ಬಿMR
35246ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟ ಡ, ಲಖಣಾಪೂರMR
35247ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,ಕೊಡಚಿMR
35248ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, ಖಾದ್ಯಾಪೂರMR
35249ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಮಾರಡಗಿ (ಎಸ್‌.ಎಮ್‌)MR
35250ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, ನೀರಡಗಿ (ಎಸ್‌.ಎಮ್‌)MR
35251ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,ಬೀಳವಾರMR
35252ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹಳೆ ಕಟ್ಟ ಡ,ಬೀಳವಾರMR
35253ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,ಯಡ್ರಾಮಿMR
35254ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ,(ಎಡ ಭಾಗ) ಶಿವಪೂರMR
35255ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಶಿವಪೂರMR
35256ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, (ಬಲಭಾಗ)ಬಳಬಟ್ಟಿMR
35257ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, (ಎಡಭಾಗ) ಬಳಬಟ್ಟಿMR
35258ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಫ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಿಸಿಊಟ ಕೋಣೆ)ಮಳ್ಳಿMR
35259ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, (ಪಶ್ಚಿ ಮ ಭಾಗ) ಮಳ್ಳಿMR
35260ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ, (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ಎಡಗಡೆಯಿಂದ ಮೊದಲನೇ ಕೋಣೆ ಮಳ್ಳಿMR
35261ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ, (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)ಬಲಗಡೆಯಿಂದ ಎರಡನೆ ಕೋಣೆ ಮಳ್ಳಿMR
35262ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಮಳ್ಳಿMR
35263ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಮಳ್ಳಿMR
35264ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ನಾಗರ ಹಳ್ಳಿMR
35265ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಎಡಭಾಗ ನಾಗರ ಹಳ್ಳಿMR
35266ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,ಅಲ್ಲಾಪೂರMR
35267ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಅಲ್ಲಾಪೂರMR
35268ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಕುರಳಗೇರಾMR
35269ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಕುರಳಗೇರಾMR
35270ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ರಾಳ ಹಿಸ್ಸಾMR
35271ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, (ಬಲ ಭಾಗ) ವಡಗೇರಾMR
35272ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, (ಎಡ ಭಾಗ) ವಡಗೇರಾMR
35273ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ವಡಗೇರಾMR
35274ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, ಮಲ್ಲಾಬಾದMR
35275ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,ಎಡಭಾಗ ಮಲ್ಲಾಬಾದMR
35276ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಅಂಬರಖೇಡMR
35277ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಜಮಖಂಡಿMR
35278ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, ಕೊಣ್ಣೂರ ತಾಂಡಾMR
35279ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, ಪಡಗದಹಳ್ಳಿMR
 
  Copyright (c) 2023, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.