2023 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2023 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)MR (Eng)
361ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಮುದನೂರ (ಬಿ)MR
362ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಮೂದನೂರ (ಬಿ)MR
363ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಬಾದ್ಯಾಪೂರMR
364ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ)ಬಾದ್ಯಾಪೂರMR
365ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೈರಿಮರಡಿMR
366ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಮುದನೂರ ಕೆMR
367ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಮುದನೂರ ಕೆMR
368ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಮುದನೂರ (ಕೆ)MR
369ಸರಕಾರಿ ಕನ್ಯಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುದನೂರ (ಕೆ)MR
3610ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಂಪೂರMR
3611ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಮಾಚಗುಂಡಾಳMR
3612ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಮಾಚಗುಂಡಾಳMR
3613ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಕೂಡಲಗಿMR
3614ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಕೂಡಲಗಿMR
3615ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ದೇವರಗೋನಾಲMR
3616ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ದೇವರಗೋನಾಲMR
3617ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (7ನೇ ತರಗತಿ) ದೇವರಗೋನಾಲMR
3618ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೊಮ್ಮನ್ನಳ್ಳಿ (ಕೆ)MR
3619ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಸಿದ್ದಾಪೂರMR
3620ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಖಾಪೂರ ಎಸ್.ಕೆMR
3621ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತೆಗ್ಗಿಹಳ್ಳಿMR
3622ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ನಂ-1 ಯಡಿಯಾಪೂರMR
3623ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಅಗ್ನಿMR
3624ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ಅಗ್ನಿMR
3625ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಅಗ್ನಿMR
3626ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಗತೀರ್ಥMR
3627ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾವಿನಮಟ್ಟಿMR
3628ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿಗರಿಹಾಳMR
3629ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಬೈಚಬಾಳMR
3630ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಬೈಚಬಾಳMR
3631ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕರಿಭಾವಿMR
3632ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಮಲಿಹಾಳMR
3633ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿ ಶಾಲೆ 5ನೇ ತರಗತಿಯ ಕೋಣೆ ಗುಂಡಲಗೇರಾMR
3634ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 6ನೇ ತರಗತಿಯ ಕೋಣೆ ಗುಂಡಲಗೇರಾMR
3635ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸದಬMR
3636ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಕನ್ನಳ್ಳಿMR
3637ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಕನ್ನಳ್ಳಿMR
3638ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಕನ್ನಳ್ಳಿMR
3639ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ರತ್ತಾಳMR
3640ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ರತ್ತಾಳMR
3641ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಮಂಗಳೂರುMR
3642ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಮಂಗಳೂರುMR
3643ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಾಳ ಅಮ್ಮಾಪೂರMR
3644ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಜಾಲಿಬೆಂಚಿ (ಜೆ)MR
3645ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಜಾಲಿಬೆಂಚಿ (ಜೆ)MR
3646ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ದೇವಿಕೇರಾMR
3647ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ದೇವಿಕೇರಾMR
3648ಕೃಷ್ಣ ಸಿ.ಎ.ಡಿ.ಎ. ಕಛೇರಿ (ಬಲ ಬಾಗ) ಯು.ಕೆ.ಪಿ. ಕ್ಯಾಂಪ ಕೃಷ್ಣಾಪೂರ (ಬಿಜಾಸಪೂರ)MR
3649ಕೃಷ್ಣ ಸಿ.ಎ.ಡಿ.ಎ. (ಕಾಡಾ) ಕಛೇರಿ (ಎಡ ಬಾಗ) ಯು.ಕೆ.ಪಿ. ಕ್ಯಾಂಪ ಕೃಷ್ಣಾಪೂರ (ಬಿಜಾಸಪೂರ)MR
3650ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಅರಕೇರಾ (ಜೆ)MR
3651ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಅರಕೇರಾ (ಜೆ)MR
3652ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಅರಕೇರಾ (ಕೆ)MR
3653ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಅರಕೇರಾ (ಕೆ)MR
3654ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಅರಕೇರಾ(ಕೆ)MR
3655ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ದಿವಳಗುಡ್ಡMR
3656ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ದಿವಳಗುಡ್ಡMR
3657ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಪೇಠ ಅಮ್ಮಾಪೂರMR
3658ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಎಡ ಭಾಗ) ಪೇಠ ಅಮ್ಮಾಪೂರMR
3659ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಪೇಠ ಅಮ್ಮಾಪೂರMR
3660ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಹಸನಾಪೂರMR
3661ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಹಸನಾಪೂರMR
3662ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಯಡಹಳ್ಳಿMR
3663ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಯಡಹಳ್ಳಿMR
3664ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 7ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ ಕಚಕನೂರMR
3665ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 5ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ ಕಚಕನೂರMR
3666ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುರಬನ ತಳ್ಳಳ್ಳಿMR
3667ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ವಣಕಿಹಾಳMR
3668ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ (ಬಲ ಭಾಗ) ವಣಕಿಹಾಳMR
3669ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಬೋನಾಳMR
3670ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಬೋನಾಳMR
3671ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಇಸ್ಲಾಂಪೂರMR
3672ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಇಸ್ಲಾಂಪೂರMR
3673ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಕೋಳಿಹಾಳMR
3674ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಕೋಳಿಹಾಳMR
3675ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೋಳಿಹಾಳ ದೊಡ್ಡ ತಾಂಡಾMR
3676ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೋಳಿಹಾಳ ದೊಡ್ಡ ತಾಂಡಾMR
3677ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಚಿಕ್ಕನಳ್ಳಿMR
3678ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಚಿಕ್ಕನಳ್ಳಿMR
3679ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ವಾಗಣಗೇರಾMR
3680ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ವಾಗಣಗೇರಾMR
3681ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 1ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ ವಾಗಣಗೇರಾMR
3682ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಳವಾರಗೇರಾMR
3683ಆನಂದ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಶೋರಾಪೂರMR
3684ಆನಂದ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಶೋರಾಪೂರMR
3685ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಮಶೇರಪೂರ ಶೋರಾಪೂರMR
3686ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಲ್ಲಿಭಾವಿMR
3687ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ (ಬಲಭಾಗ) ಶೋರಾಪೂರMR
3688ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ (ಎಡಭಾಗ) ಶೋರಾಪೂರMR
3689ನಗರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಶೋರಾಪೂರMR
3690ಸರಕಾರಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ನಗರಸಭೆ ಕಛೇರಿ ಹತ್ತಿರ ಶೋರಾಪೂರMR
3691ಸರಕಾರಿ ಕನ್ಯಾ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೇ ದರಬಾರ ಶೋರಾಪೂರMR
3692ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಕಬಾಡಗೇರಾ ಶೋರಾಪೂರMR
3693ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಕಬಾಡಗೇರಾ ಶೋರಾಪೂರMR
3694ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಣಿ ಜಾನಕಿ ದೇವಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶೋರಾಪೂರMR
3695ಸರಕಾರಿ ಕನ್ಯಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಶೋರಾಪೂರMR
3696ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಬಲ ಭಾಗ) ಶೋರಾಪೂರMR
3697ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು(ಎಡ ಭಾಗ) ಶೋರಾಪೂರMR
3698ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಖುರೇಷಿ ಮೊಹೆಲ್ಲಾ ಶೋರಾಪೂರMR
3699ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಖುರೇಷಿ ಮೊಹೆಲ್ಲಾ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಶೋರಾಪೂರMR
36100ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಬೋವಿಗಲ್ಲಿ (ಬಲಭಾಗ) ಶೋರಾಪೂರMR
36101ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡಭಾಗ) ಬೋವಿಗಲ್ಲಿ ಶೋರಾಪೂರMR
36102ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಕನ್ಯಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದರಬಾರ) ಶೋರಾಪೂರMR
36103ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಮೇದಾಗಲ್ಲಿ ಶೋರಾಪೂರMR
36104ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಮೇದಾಗಲ್ಲಿ ಶೋರಾಪೂರMR
36105ವಿವೇಕಾನಂದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ರಂಗಂಪೇಠ ಶೋರಾಪೂರMR
36106ವಿವೇಕಾನಂದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ರಂಗಂಪೇಠ ಶೋರಾಪೂರMR
36107ಸರಕಾರಿ ಕನ್ಯಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಶೋರಾಪೂರMR
36108ಸರಕಾರಿ ಕನ್ಯಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಶೋರಾಪೂರMR
36109ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ (ಮದ್ಯಭಾಗ) ಬೀಚಮೊಹಲ್ಲಾ ತಿಮ್ಮಾಪೂರMR
36110ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ (ಬಲ ಭಾಗ) ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಶೋರಾಪೂರMR
36111ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಎಡಭಾಗ) ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಶೋರಾಪೂರMR
36112ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಮಂಡಳಿ ಕಛೇರಿ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಶೋರಾಪೂರMR
36113ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಶೋರಾಪೂರMR
36114ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಶೋರಾಪೂರMR
36115ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಬಿಚ್‌ ಮೊಹಲ್ಲಾ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಶೋರಾಪೂರMR
36116ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಎಡ ಭಾಗ) ಬಿಚ್‌ ಮೊಹಲ್ಲಾ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಶೋರಾಪೂರMR
36117ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕಲ್ಲದೇವನಹಳ್ಳಿMR
36118ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕಲ್ಲದೇವನಹಳ್ಳಿMR
36119ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚನ್ನೂರMR
36120ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ವಜ್ಜಲ್MR
36121ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ವಜ್ಜಲ್MR
36122ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ವಜ್ಜಲ್MR
36123ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಕುಂಬಾರಪೇಠ ಶೋರಾಪೂರMR
36124ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಕುಂಬಾರಪೇಠ ಶೋರಾಪೂರMR
36125ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಕುಂಬಾರಪೇಠ ಶೋರಾಪೂರMR
36126ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನರಸಿಂಗಪೇಠ ಶೋರಾಪೂರMR
36127ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವೆಂಕಟಾಪುರ (ಶೋರಾಪೂರ)MR
36128ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಾಲಗೇರಾMR
36129ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಖಾಪೂರ ಎಸ್.ಎಚ್MR
36130ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಹೇಮನೂರMR
36131ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಹೇಮನೂರMR
36132ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಖಾನಾಪೂರ ಎಸ್.ಎಚ್MR
36133ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಖಾನಾಪೂರ ಎಸ್.ಎಚ್.MR
36134ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಖಾನಾಪೂರ ಎಸ್.ಎಚ್MR
36135ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುಪಗಲ್MR
36136ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಎಚ್MR
36137ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಂಗಿಹಾಳMR
36138ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಬಾಚಿಮಟ್ಟಿMR
36139ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಬಾಚಿಮಟ್ಟಿMR
36140ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೆಬ್ಬಾಳ (ಕೆ)MR
36141ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಮಾಳನೂರMR
36142ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಮಾಳನೂರMR
36143ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬನಹಟ್ಟಿMR
36144ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಹೆಬ್ಬಾಳ (ಬಿ)MR
36145ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಹೆಬ್ಬಾಳ (ಬಿ)MR
36146ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿMR
36147ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕರ್ನಾಳMR
36148ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಕವಡಿಮಟ್ಟಿMR
36149ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಕವಡಿಮಟ್ಟಿMR
36150ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗುಡಿಹಾಳ (ಜೆ)MR
36151ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆಲ್ದಾಳMR
36152ಅಂಗನವಾಡಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಆಲ್ದಾಳMR
36153ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ದೇವತ್ಕಲ್MR
36154ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ದೇವತ್ಕಲ್MR
36155ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚೌಡೇಶ್ವರಹಾಳMR
36156ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಡ್ಡೊಡಗಿMR
36157ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಕೋನಾಳMR
36158ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಕೋನಾಳMR
36159ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೋನಾಳ ಎಸ್.ಡಿMR
36160ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಂದ್ರಾಳ ಎಸ್.ಡಿMR
36161ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಾಗರಾಳMR
36162ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಾವಿನಾಳMR
36163ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೇವಿನಾಳ ಎಸ್.ಎಚ್MR
36164ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಚಂದಲಾಪೂರMR
36165ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಚಂದಲಾಪೂರMR
36166ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಶೆಳ್ಳಗಿMR
36167ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಶೆಳ್ಳಗಿMR
36168ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಮುಷ್ಟಳ್ಳಿMR
36169ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಸಿದ್ದಾಪೂರ (ಬಿ)MR
36170ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಸಿದ್ದಾಪೂರ (ಬಿ)MR
36171ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಛೇರಿ ಸಂಭಾಗಣ ಹುಣಸಗಿMR
36172ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಛೇರಿ (ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕೋಣೆ) ಹುಣಸಗಿMR
36173ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಛೇರಿ (ಗೋಡೌನ) ಹುಣಸಗಿMR
36174ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆ (ಬಲಭಾಗ) ಹುಣಸಗಿMR
36175ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆ (ಎಡಭಾಗ) ಹುಣಸಗಿMR
36176ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 4ನೇ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿ ಹುಣಸಗಿMR
36177ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಊಟದ ಕೋಣೆ) ಹುಣಸಗಿMR
36178ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 9ನೇ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿ ಹುಣಸಗಿMR
36179ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ 2 ಹುಣಸಗಿMR
36180ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 4ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ ಹುಣಸಗಿMR
36181ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಹುಣಸಗಿMR
36182ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಹುಣಸಗಿMR
36183ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 4ನೇ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಹುಣಸಗಿMR
36184ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 3ನೇ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಹುಣಸಗಿMR
36185ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಿ ಆರ್ ಸಿ ಹುಣಸಗಿMR
36186ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 2ನೇ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿ ಯು.ಕೆ.ಪಿ. ಕ್ಯಾಂಪ್ ಹುಣಸಗಿMR
36187ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಗುಳಬಾಳMR
36188ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಗುಳಬಾಳMR
36189ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾರಲಭಾವಿMR
36190ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪೂರMR
36191ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶ್ರಿನಿವಾಸಪುರ ತಾಂಡಾMR
36192ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕನಗಂಡನಹಳ್ಳಿMR
36193ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಮಂಜಲಾಪುರ ಹಳ್ಳಿMR
36194ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಬೈಲಾಪುರ ತಾಂಡಾMR
36195ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಬೈಲಾಪೂರ ತಾಂಡಾMR
36196ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೈಲಾಪೂರMR
36197ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ (ಬಲ ಭಾಗ)ದೇವಾಪುರMR
36198ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ದೇವಾಪೂರMR
36199ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ದೇವಾಪೂರMR
36200ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಿ.ಆರ್‌.ಸಿ. ಕೊಠಡಿ ದೇವಾಪೂರMR
36201ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅರಳಹಳ್ಳಿMR
36202ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸೂಗೂರMR
36203ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೆಮ್ಮಡಗಿMR
36204ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೋಡಿಹಾಳ ಟಿMR
36205ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಾಲಭಾವಿMR
36206ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಹಗರಟಗಿMR
36207ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕರೆಕಲ್MR
36208ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಹಗರಟಗಿMR
36209ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಬಪ್ಪರಗಾMR
36210ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಬಪ್ಪರಗಾMR
36211ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದ್ಯಾಮನಾಳMR
36212ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುಪ್ಪಿMR
36213ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣMR
36214ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಯಗೇರಾMR
36215ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಕಾಮನಟಗಿMR
36216ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಕಾಮನಟಗಿMR
36217ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮನಟಗಿMR
36218ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊರಹಟ್ಟಿMR
36219ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಶಾಂತಪೂರMR
36220ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಎಡಭಾಗ) ಶಾಂತಪೂರMR
36221ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಂಡೋಳಿMR
36222ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಬಲ ಭಾಗ) ತಿಂಥಣಿMR
36223ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ತಿಂಥಣಿMR
36224ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಾದ್ಲಾಪೂರMR
36225ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹುಣಸಿಹೊಳೆMR
36226ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (7ನೇ ತರಗತಿ) ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಕೆMR
36227ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಬಲಶಟ್ಟಿಹಾಳMR
36228ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಬಲಶೆಟ್ಟಿಹಾಳMR
36229ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ)ರಾಜನಕೊಳ್ಳುರMR
36230ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಜನಕೊಳ್ಳುರ ದೊಡ್ಡ ತಾಂಡಾMR
36231ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ರಾಜನಕೊಳ್ಳುರMR
36232ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ರಾಜನಕೊಳ್ಳೂರMR
36233ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯು.ಕೆ.ಪಿ. ಕ್ಯಾಂಪ ( ಬಲ ಭಾಗ) ರಾಜನಕೊಳ್ಳುರMR
36234ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯು.ಕೆ.ಪಿ. ಕ್ಯಾಂಪ ( ಎಡ ಭಾಗ ) ರಾಜನಕೊಳ್ಳುರMR
36235ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತೀರ್ಥMR
36236ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಬೂದಿಹಾಳMR
36237ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಬುದಿಹಾಳMR
36238ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲಭಾಗ) ಕಕ್ಕೇರಾMR
36239ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎನ್.ಪಿ.ಜಿ.ಇ.ಎಲ್ ರೂಮ್ ಕಕ್ಕೇರಾMR
36240ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ)ಕಕ್ಕೇರಾMR
36241ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 4ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ ಕಕ್ಕೇರಾMR
36242ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಕಕ್ಕೇರಾMR
36243ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಕ್ಕೇರಾMR
36244ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 6ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ ಕಕ್ಕೇರಾMR
36245ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಬೂದಗುಂಪಿಯರ ದೊಡ್ಡಿ ಕಕ್ಕೇರಾMR
36246ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೀರಗಾರ ದೊಡ್ಡಿ ಕಕ್ಕೇರಾMR
36247ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಲಮುತ್ಯಾರವರ ದೊಡ್ಡಿMR
36248ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬನದೊಡ್ಡಿ ಕಕ್ಕೇರಾMR
36249ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಮಂಜಲಾಪೂರMR
36250ಸರಕಾರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಮಂಜಲಾಪೂರMR
36251ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೂದನೂರದೊಡ್ಡಿMR
36252ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಿಂಗಾಪೂರMR
36253ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಹೊಸುರ ಪೈದೊಡ್ಡಿ ಕಕ್ಕೇರಾMR
36254ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಹೊಸುರ ಪೈದೊಡ್ಡಿ ಕಕ್ಕೇರಾMR
36255ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಗೊಲಪಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಿMR
36256ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಕಕ್ಕೇರಾ ತಾಂಡಾMR
36257ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಎಡ ಭಾಗ) ಕಕ್ಕೇರಾ ತಾಂಡಾMR
36258ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಬೈಲಕುಂಟಿMR
36259ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಬೈಲಕುಂಟಿMR
36260ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತೋಳದಿನ್ನಿMR
36261ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಬೊಮ್ಮಗುಡ್ಡMR
36262ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಬೊಮ್ಮಗುಡ್ಡMR
36263ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಕೊಡೇಕಲ್MR
36264ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಕೊಡೇಕಲ್MR
36265ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಕೊಡೇಕಲ್MR
36266ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಕೊಡೇಕಲ್MR
36267ಸರಕಾರಿ ಜೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜು ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೊಡೆಕಲ್MR
36268ಸರಕಾರಿ ಜೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜು ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ ಕೊಡೆಕಲ್MR
36269ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉಪ್ಪಲದಿನ್ನಿMR
36270ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕುರೇಕನಾಳMR
36271ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲಭಾಗ) ಯರಕಿಹಾಳMR
36272ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡಭಾಗ) ಯರಕಿಹಾಳMR
36273ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಮದಲಿಂಗನಾಳMR
36274ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬರದೇವನಾಳMR
36275ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಮನಗರ ತಾಂಡಾ (ಬರದೇವನಾಳ)MR
36276ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೇವುನಾಯಕ ತಾಂಡಾMR
36277ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಾಸರಗೋಟMR
36278ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಯನಪಾಳಾMR
36279ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸೊನ್ನಾಪೂರ ತಾಂಡMR
36280ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸೊನ್ನಾಪೂರMR
36281ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹಳ್ಳೆ ಕಟ್ಟಡ)ಹೊಂಬಳಕಲ್MR
36282ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಏದಲಭಾವಿMR
36283ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಜವಾಳMR
36284ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಡದರಾಳMR
36285ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಜವಾಳ ತಾಂಡMR
36286ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಯಣ್ಣಿವಡಗೇರಾMR
36287ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ)ಯಣ್ಣಿವಡಗೇರಾMR
36288ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾರನಾಳMR
36289ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಮಾರನಾಳ ದೊಡ್ಡ ತಾಂಡಾMR
36290ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಮಾರನಾಳ ದೊಡ್ಡ ತಾಂಡಾMR
36291ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೆಂಚಿಗಡ್ಡಿMR
36292ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಗೆದ್ದಲಮರಿMR
36293ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಗೆದ್ದಲಮರಿMR
36294ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೆದ್ದಲಮರಿ ತಾಂಡಾMR
36295ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಜೋಗುಂಡಭಾವಿMR
36296ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಜೋಗುಂಡಭಾವಿMR
36297ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಸರಿಗಿಡದಾ ತಾಂಡಾMR
36298ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೊಡ್ಡಚಾಪಿ ತಾಂಡಾMR
36299ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಮಾಲಪೂರMR
36300ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಬಲ ಭಾಗ) ಜುಮಲಾಪುರ ದೊಡ್ಡ ತಾಂಡಾMR
36301ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಜುಮಲಾಪುರ ದೊಡ್ಡ ತಾಂಡಾMR
36302ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜುಮಾಲಪೂರMR
36303ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜುಮಾಲಪೂರ ಸಣ್ಣ ತಾಂಡಾMR
36304ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಮ್ಮಾಪೂರ ಎಸ್ ಕೆMR
36305ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹುಲ್ಲಿಕೇರಾMR
36306ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹನಮಸಾಗರMR
36307ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಯನಗೋಳಾMR
36308ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 4ನೇ ತರಗತಿ ನಾರಾಯಣಪುರMR
36309ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 7ನೇ ತರಗತಿ ನಾರಾಯಣಪುರMR
36310ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯು.ಕೆ.ಪಿ. ಕ್ಯಾಂಪ (ಬಲ ಭಾಗ) ನಾರಾಯಣಪುರMR
36311ಅನುದಾನಿತ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಐ.ಬಿ ತಾಂಡಾ ನಾರಾಯಣಪೂರMR
36312ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಬಂಡೆಗುಡ್ಡ ಕ್ಯಾಂಪ್ (ನಾರಾಯಣಪೂರ)MR
36313ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯು.ಕೆ.ಪಿ. ಕ್ಯಾಂಪ್ (ಎಡ ಭಾಗ)ನಾರಾಯಣಪೂರMR
36314ಸರಕಾರಿ ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಕಾಲೇಜ (ಬಲ ಭಾಗ)ನಾರಾಯಣಪುರMR
36315ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಟೆಗುಡ್ಡMR
36316ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ( ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ) ಮೇಲಿನಗಡ್ಡಿMR
36317ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜಂಗಿನಗಡ್ಡಿMR
 
  Copyright (c) 2023, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.