2023 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2023 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)MR (Eng)
371ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟದ ಚಿಂಚೋಳಿMR
372ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ವಂದಗನೂರುMR
373ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ)ಯಾಳಗಿMR
374ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ)ಯಾಳಗಿMR
375ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ)ಯಾಳಗಿMR
376ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ)ಯಾಳಗಿMR
377ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಯಾಳಗಿ ತಾಂಡಾMR
378ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಯಾಳಗಿ ತಾಂಡಾMR
379ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ)ಹದನೂರುMR
3710ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಹದನೂರುMR
3711ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಮಲ್ಲಾ (ಕೆ)MR
3712ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಏವೂರು ದೊಡ್ಡ ತಾಂಡಾMR
3713ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಏವೂರ ದೊಡ್ಡ ತಾಂಡಾMR
3714ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಂಬಾರ ತಾಂಡಾ ಏವೂರುMR
3715ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಏವೂರುMR
3716ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಏವೂರುMR
3717ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಛೇರಿ ಏವೂರುMR
3718ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಂಡಸೋಲ್ಲಾಪೂರMR
3719ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉಕ್ಕಿನಾಳMR
3720ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ಉಕ್ಕಿನಾಳMR
3721ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಎಡ ಬಾಗ) ಉಕ್ಕಿನಾಳ ಬಿ.ಎನ್ ತಾಂಡಾMR
3722ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಉತ್ತರಬಾಗ) ಉಕ್ಕಿನಾಳ ಬಿ.ಎನ್ ತಾಂಡಾMR
3723ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವಭಾಗ) ಹಾರಣಗೇರಾMR
3724ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಹಾರಣಗೇರಾMR
3725ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಮದ್ದರಕಿMR
3726ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಮದ್ದರಕಿMR
3727ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಮದ್ದರಕಿMR
3728ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ಮದ್ದರಕಿMR
3729ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅರಳಹಳ್ಳಿMR
3730ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಮುಡಬೂಳMR
3731ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ಮುಡಬೂಳMR
3732ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಮುಡಬೂಳMR
3733ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುಡಬೂಳMR
3734ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಮುಡಬೂಳMR
3735ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ಮುಡಬೂಳMR
3736ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸೂರುMR
3737ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಣಬಿMR
3738ಹೊಸ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಅಣಬಿMR
3739ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರ ಅಣಬಿMR
3740ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಶಿರವಾಳMR
3741ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮದ ಎಡ ಭಾಗ) ಶಿರವಾಳMR
3742ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮದ ಬಲ ಭಾಗ) ಶಿರವಾಳMR
3743ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವದ ಎಡ ಭಾಗ) ಶಿರವಾಳMR
3744ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವದ ಬಲ ಭಾಗ) ಶಿರವಾಳMR
3745ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಶಿರವಾಳMR
3746ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಇಟಗಾ ಎಸ್.ಶಿರವಾಳMR
3747ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಲಾದಪೂರMR
3748ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಇಂಗಳಗಿMR
3749ಹಳೆ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಹೋತಪೇಠMR
3750ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಹೋತಪೇಠMR
3751ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಹೋತಪೇಠMR
3752ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಡುವಿನ ತಾಂಡಾ ಹೋತಪೇಠMR
3753ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುಂದಿನ ತಾಂಡಾMR
3754ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಾಲಭಾವಿMR
3755ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಕ್ತಾಪೂರMR
3756ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಹುಲಕಲ್ (ಕೆ)MR
3757ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಹುಲಕಲ್ (ಕೆ)MR
3758ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಾದ್ಯಾಪೂರMR
3759ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಡಮನಳ್ಳಿMR
3760ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಂಚನಕವಿMR
3761ಸರಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ(ಎಡಭಾಗ) ಗೋಗಿ (ಕೆ)MR
3762ಸರಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ(ಬಲ ಭಾಗ) ಗೋಗಿ (ಕೆ)MR
3763ಸರಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಬಲಭಾಗ) ಗೋಗಿ (ಕೆ)MR
3764ಸರಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡಭಾಗ) ಗೋಗಿ (ಕೆ)MR
3765ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಗೋಗಿ (ಕೆ)MR
3766ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಗೋಗಿ (ಕೆ)MR
3767ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಗೋಗಿ (ಕೆ)MR
3768ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಗೋಗಿ (ಕೆ)MR
3769ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗಂಗೂ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾMR
3770ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಗೋಗಿ ಪೇಠMR
3771ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಗೋಗಿ ಪೇಠMR
3772ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ (ಬಲ ಭಾಗ) ಗೋಗಿಪೇಟMR
3773ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ (ಎಡ ಭಾಗ) ಗೋಗಿಪೇಟMR
3774ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ)ಗೋಗಿ ಪೇಠMR
3775ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ಗೋಗಿ ಪೇಠMR
3776ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಗೋಗಿ ಪೇಠMR
3777ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ಗೋಗಿಪೇಟMR
3778ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಸಿಂಗನಹಳ್ಳಿMR
3779ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ದರ್ಶನಾಪೂರMR
3780ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ದರ್ಶನಾಪೂರMR
3781ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಬ್ಬನಹಳ್ಳಿMR
3782ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕರ್ಕಿಹಳ್ಳಿMR
3783ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಕರ್ಕಿಹಳ್ಳಿMR
3784ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಂದಾಪೂರMR
3785ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಚಂದಾಪೂರ) ಮೇಲಿನ ತಾಂಡಾMR
3786ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಾಮನಾಳMR
3787ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಡಿಹಾಳMR
3788ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಾಮನಾಳ ತಾಂಡಾMR
3789ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಗುಂಡಾಪೂರMR
3790ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಖಾನಾಪೂರ ಎಸ್.ಕೆMR
3791ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೋಗಡಿಹಾಳMR
3792ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ (ಎಡಭಾಗ) ಮಲ್ಲಾ (ಬಿ)MR
3793ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ (ಬಲಭಾಗ) ಮಲ್ಲಾ (ಬಿ)MR
3794ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ) (ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ) ಕೆಂಭಾವಿMR
3795ಸಮುದಾಯ ಭವನ (ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ) ಕೆಂಭಾವಿMR
3796ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಕೆಂಭಾವಿMR
3797ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಲಗಾಣ ಚೌಕ್ ಕೆಂಭಾವಿMR
3798ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೆಂಭಾವಿMR
3799ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ಕೆಂಭಾವಿMR
37100ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು (ಎಡ ಭಾಗ) ಕೆಂಭಾವಿMR
37101ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು (ಬಲ ಭಾಗ) ಕೆಂಭಾವಿMR
37102ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಂಜೀವ ನಗರ ಕೆಂಭಾವಿMR
37103ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೆಂಭಾವಿMR
37104ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಳಗೇರಿ ಕೆಂಭಾವಿMR
37105ಪುರಸಭೆ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ಕೆಂಭಾವಿMR
37106ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಪುರಸಭೆ ಕಛೇರಿ ಹತ್ತಿರ ಕೆಂಭಾವಿMR
37107ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಕೆಂಭಾವಿMR
37108ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಕೆಂಭಾವಿMR
37109ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಫತ್ತೇಪೂರMR
37110ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಯಕ್ತಾಪೂರMR
37111ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೇವಿನಾಳ ಎಸ್ ಕೆMR
37112ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುನಿರಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿMR
37113ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆಲ್ಹಾಳMR
37114ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೆಂಡರತಳ್ಳಹಳ್ಳಿMR
37115ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೂವಿನಹಳ್ಳಿMR
37116ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಐನಾಪೂರMR
37117ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಲ್ಕಾಪೂರMR
37118ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ) ಕಾಚಾಪೂರMR
37119ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾಲಹಳ್ಳಿMR
37120ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಡಕೂರMR
37121ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಪರಸನಹಳ್ಳಿMR
37122ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ)ಪರಸನಹಳ್ಳಿMR
37123ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ)ನಗನೂರMR
37124ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ನಗನೂರMR
37125ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ನಗನೂರMR
37126ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ (ಬಲ ಭಾಗ) ನಗನೂರುMR
37127ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ (ಎಡ ಭಾಗ) ನಗನೂರುMR
37128ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ) (ಎಡ ಬಾಗ) ಭೋವಿ ಕಾಡಂಗೇರಾMR
37129ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ) (ಬಲ ಬಾಗ) ಭೋವಿ ಕಾಡಂಗೇರಾMR
37130ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಕಕ್ಕಸಗೇರಾMR
37131ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಡ ಕಕ್ಕಸಗೇರಾMR
37132ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಬಾಗ) ರಾಜಾಪೂರ (ಬಿ)MR
37133ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಬಾಗ) ರಾಜಾಪೂರ (ಬಿ)MR
37134ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕೇರಾMR
37135ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಹೊಸಕೇರಾMR
37136ಹೊಸ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಹೊಸಕೇರಾMR
37137ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಾಂಗ್ಲಾ ತಾಂಡಾ MR
37138ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ನಾಗನಟಗಿMR
37139ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ನಾಗನಟಗಿ MR
37140ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೇಘಾನಾಯಕ ತಾಂಡಾMR
37141ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಾಗನಟಗಿ ತಾಂಡಾMR
37142ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸೈದಾಪೂರMR
37143ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಸೈದಾಪೂರMR
37144ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉಮ್ಮರದೊಡ್ಡಿMR
37145ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಾಣತಿಹಾಳMR
37146ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ), ದಿಗ್ಗಿMR
37147ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ), ದಿಗ್ಗಿMR
37148ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ), ಅಮಲಾಪೂರ (ಭೀಮರಾಯನ ಗುಡಿ)MR
37149ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ), ಅಮಲಾಪೂರ (ಭೀಮರಾಯನ ಗುಡಿ)MR
37150ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ), ಅಮಲಾಪೂರ (ಭೀಮರಾಯನ ಗುಡಿ)MR
37151ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶಖಾಪೂರMR
37152ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ), ಗಂಗಾ ನಗರ, ಹಳಿಸಗರMR
37153ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ), ಗಂಗಾ ನಗರ, ಹಳಿಸಗರMR
37154ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ), ಹಳಿಸಗರMR
37155ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ), ಹಳಿಸಗರMR
37156ಏಕಲವ್ಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ), ಹಳಿಸಗರMR
37157ಎಕಲವ್ಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ), ಹಳಿಸಗರMR
37158ಎಕಲವ್ಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೋಣೆ ಹಳಿಸಗರMR
37159ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರು ಪಂ.ರಾ.ಇಂ. ಉಪವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ, ಹಳಿಸಗರMR
37160ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರು ಲೋಕಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಹಳಿಸಗರMR
37161ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ (ಜೆ)MR
37162ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಡ್ನಾಳMR
37163ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ (ಜೆ)MR
37164ತಾಲ್ಲೂಕ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ, ಶಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣMR
37165ತಾಲ್ಲೂಕ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಶಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣMR
37166ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ), ಶಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣMR
37167ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ), ಶಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣMR
37168ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಸಾಳೆರ ಓಣಿ, ಶಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣMR
37169ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಸಾಳೆರ ಓಣಿ, ಶಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣMR
37170ಲ್ಯಾಂಡ ಆರ್ಮಿ ಆಫೀಸ್‌ (ಎಡಭಾಗ), ಶಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣMR
37171ಲ್ಯಾಂಡ ಆರ್ಮಿ ಆಫೀಸ್‌ (ಬಲಬಾಗ), ಶಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣMR
37172ಸಿ.ಬಿ. ಶಾಲೆ ದಿಗ್ಗಿ ಬೆಸ್‌, ಶಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣMR
37173ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ತಹಸೀಲ ಕಛೇರಿ ಹತ್ತಿರ, ಶಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣMR
37174ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ), ಹಳೆ ತಹಸೀಲ್ ಕಛೇರಿ ಹತ್ತಿರ, ಶಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣMR
37175ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ), ಹಳೆ ತಹಸೀಲ್ ಕಛೇರಿ ಹತ್ತಿರ, ಶಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣMR
37176ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಎಡಭಾಗ), ಶಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣMR
37177ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಬಲ ಭಾಗ), ಶಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣMR
37178ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡಭಾಗ) ವಿದ್ಯಾ ನಗರ, ಶಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣMR
37179ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲಭಾಗ) ವಿದ್ಯಾ ನಗರ, ಶಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣMR
37180ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಆದರ್ಶ ಲಾಡ್ಜ್ ಹಿಂದುಗಡೆ) (ಎಡ ಭಾಗ) ಶಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣMR
37181ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಆದರ್ಶ ಲಾಡ್ಜ್ ಹಿಂದುಗಡೆ ಶಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣMR
37182ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಬಿ.ಆರ್‌.ಸಿ (ಎಡ ಭಾಗ) (ಸಿ.ಎಂ.ಸಿ ಹಿಂದುಗಡೆ), ಶಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣMR
37183ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಬಿ.ಆರ್‌.ಸಿ (ಬಲ ಭಾಗ) (ಸಿ.ಎಂ.ಸಿ ಹಿಂದುಗಡೆ), ಶಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣMR
37184ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ವಿದ್ಯಾನಗರ, ಶಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣMR
37185ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ವಿದ್ಯಾನಗರ, ಶಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣMR
37186ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಿತ್ರಾ ಮೆಮೊರಿಯಲ್‌ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ), ಶಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣMR
37187ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಿತ್ರಾ ಮೆಮೊರಿಯಲ್‌ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ), ಶಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣMR
37188ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಮಮದಾಪೂರ, ಶಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣMR
37189ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಮಮದಾಪೂರ, ಶಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣMR
37190ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಹಳೆಪೇಠ, ಶಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣMR
37191ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಹಳೆಪೇಠ, ಶಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣMR
37192ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಪಕ್ಷಿಮ ಭಾಗ) ಹಳೆಪೇಠ, ಶಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣMR
37193ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಹಳೆಪೇಠ, ಶಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣMR
37194ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಖವಾಸಪೂರ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ), ಶಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣMR
37195ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಖವಾಸಪೂರ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ), ಶಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣMR
37196ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಖವಾಸಪೂರ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ), ಶಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣMR
37197ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಮಮದಾಪೂರ, ಶಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣMR
37198ಅಂಜುಮನ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಪಾಲಕಮ್ಮ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಹಳಿಪೇಠ, ಶಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣMR
37199ಅಂಜುಮನ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಪಾಲಕಮ್ಮ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಹಳಿಪೇಠ, ಶಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣMR
37200ಅಂಜುಮನ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಪಾಲಕಮ್ಮ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಹಳಿಪೇಠ, ಶಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣMR
37201ಅಂಜುಮನ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಪಾಲಕಮ್ಮ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಹಳಿಪೇಠ, ಶಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣMR
37202ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಬಾಲಕರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಬಲ ಭಾಗ) ಸಗರMR
37203ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಬಾಲಕರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಎಡ ಭಾಗ) ಸಗರMR
37204ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಬಾಲಕರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಎಡ ಭಾಗ) ಸಗರMR
37205ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಬಾಲಕರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಬಲ ಭಾಗ) ಸಗರMR
37206ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಕಾರ್ಯಾಲಯ (ಎಡ ಭಾಗ) ಸಗರMR
37207ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಕಾರ್ಯಾಲಯ (ಬಲ ಭಾಗ) ಸಗರMR
37208ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ಸಗರMR
37209ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡMR
37210ಅಂಗನವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಔಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹತ್ತಿರ, ಸಗರMR
37211ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಗರMR
37212ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಎಡ ಭಾಗ) ಸಗರMR
37213ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಬಲ ಭಾಗ) ಸಗರMR
37214ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಸಗರMR
37215ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಿರೂಪಾಪೂರ ದೊಡ್ಡಿ, ಸಗರMR
37216ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶೆಟ್ಟಿಕೇರಾMR
37217ಅಂಗನವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿಕೇರಾMR
37218ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ), ಗಂಗನಾಳMR
37219ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಗಂಗನಾಳMR
37220ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ವನದುರ್ಗMR
37221ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ವನದುರ್ಗMR
37222ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವನದುರ್ಗMR
37223ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ವನದುರ್ಗMR
37224ಸರಕಾರಿ ಕನ್ಯಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವನದುರ್ಗMR
37225ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಚೆನ್ನೂರು (ಕೆ)MR
37226ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಚೆನ್ನೂರು (ಕೆ)MR
37227ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಬೂದನೂರುMR
37228ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಬೂದನೂರುMR
37229ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಆಲ್ದಾಳMR
37230ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಆಲ್ದಾಳMR
37231ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಗೌಡಗೇರಾMR
37232ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಗೌಡಗೇರಾMR
37233ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಕಿರದಳ್ಳಿMR
37234ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಕಿರದಳ್ಳಿMR
37235ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಕರಡಕಲ್MR
37236ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ)ಕರಡಕಲ್MR
37237ಹೊಸ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಡ ಕರಡಕಲ್MR
37238ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೆಗ್ಗಣದೊಡ್ಡಿMR
37239ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಹೆಗ್ಗನದೊಡ್ಡಿ (ಗೋಡ್ರಿಹಾಳ)MR
37240ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಜೈನಾಪೂರMR
37241ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಮಾಲಗತ್ತಿMR
37242ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಮಾಲಗತ್ತಿMR
37243ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಿಪ್ಪನಟಗಿMR
37244ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಮಹಲರೋಜಾMR
37245ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದರಿಯಾಪೂರMR
37246ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ರಸ್ತಾಪೂರMR
37247ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಮದ್ಯ ಭಾಗ) ರಸ್ತಾಪೂರMR
37248ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ರಸ್ತಾಪೂರMR
37249ಹಳೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ಎದುರುಗಡೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತಾಪೂರMR
37250ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಗೋಲಗೇರಾMR
37251ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ವಿಭೂತಿಹಳ್ಳಿMR
37252ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ವಿಭೂತಿಹಳ್ಳಿMR
37253ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ತಿಪ್ಪನಹಳ್ಳಿMR
37254ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂಚೆ ಕಛೇರಿ ಕನ್ಯಾಕೊಳ್ಳೂರುMR
37255ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರ, ಕನ್ಯಾಕೊಳ್ಳೂರುMR
37256ಸರಕಾರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಕನ್ಯಾಕೊಳ್ಳೂರುMR
37257ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಜಾಫಾ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ (ಕನ್ಯಾಕೊಳ್ಳೂರು)MR
37258ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಮಾನಸಿಂಗನಾಯಕ ತಾಂಡಾ (ಕನ್ಯಾಕೊಳ್ಳೂರು)MR
37259ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಹತ್ತಿಗೂಡೂರುMR
37260ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಹತ್ತಿಗೂಡುರುMR
37261ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಶಾರದಹಳ್ಳಿMR
37262ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಶಾರದಹಳ್ಳಿMR
37263ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಮಂಡಗಳ್ಳಿMR
37264ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಕೊಂಗಂಡಿ ಎಸ್.ಆರ್.MR
37265ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಕೊಂಗಂಡಿ ಎಸ್.ಆರ್.MR
 
  Copyright (c) 2023, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.