2023 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2023 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)MR (Eng)
381ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಗ್ರಾಮ (ಎಡ ಭಾಗ) ಹುರಸಗುಂಡಗಿMR
382ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ಹುರಸಗುಂಡಗಿMR
383ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಗ್ರಾಮ (ಬಲ ಭಾಗ) ಹುರಸಗುಂಡಗಿMR
384ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ತಂಗಡಗಿMR
385ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ತಂಗಡಗಿMR
386ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಬ್ಬಳ್ಳಿMR
387ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ತಳಕMR
388ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಹೆಡಿಗಿಮದ್ರMR
389ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಹೆಡಿಗಿಮದ್ರMR
3810ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಠಾಣಗುಂದಿMR
3811ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಠಾಣಗುಂದಿMR
3812ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ವಿಶ್ವಾಸಪೂರ (ಠಾಣಗುಂದಿ ತಾಂಡಾ)MR
3813ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಬೊಮ್ಮಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿMR
3814ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ತುಮಕುರMR
3815ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ತುಮಕುರMR
3816ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಎಡಭಾಗ ಮುದ್ನಾಳMR
3817ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲಭಾಗ) ಮುದ್ನಾಳMR
3818ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಭೀಮನಗರ (ಮುದ್ನಾಳ ದೊಡ್ಡ ತಾಂಡಾ)MR
3819ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಭೀಮನಗರ (ಮುದ್ನಾಳ ದೊಡ್ಡ ತಾಂಡಾ)MR
3820ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಮುದ್ನಾಳ ಸಣ್ಣತಾಂಡಾMR
3821ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಮುದ್ನಾಳ ಉಮ್ಲಾನಾಯಕ ತಾಂಡಾMR
3822ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉರ್ದು ಮುಸ್ಲೀಂ ಪುರ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲಭಾಗ) ಮಾರ್ಕೆಟ ರೋಡ ಯಾದಗಿರಿMR
3823ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉರ್ದು ಮುಸ್ಲೀಂಪುರ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಮಾರ್ಕೆಟ ರಸ್ತೆ ಯಾದಗಿರಿMR
3824ಅಬ್ದುಲ ಕಲಾಂ ಆಜಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಯಾದಗಿರಿMR
3825ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲಭಾಗ) ಹೆಂಡಗಾರಹಗಸಿ ಯಾದಗಿರಿMR
3826ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಶರಣ ನಗರ ಶಹಾಪೂರ ಪೇಟ ಯಾದಗಿರಿMR
3827ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಶರಣ ನಗರ ಶಹಾಪೂರ ಪೇಟ ಯಾದಗಿರಿMR
3828ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟ ಡ ಭೋವಿವಾಡಾ (ಬಲ ಭಾಗ) ಯಾದಗಿರಿMR
3829ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ ಭೋವಿವಾಡಾ (ಎಡ ಭಾಗ) ಯಾದಗಿರಿMR
3830ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ)ಯಾದಗಿರಿMR
3831ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ)ಯಾದಗಿರಿMR
3832ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) (ಪೂರ್ವ) ಕೋಳಿವಾಡ ಯಾದಗಿರಿMR
3833ತುನ್ನೂರ ಸಿದ್ದ ಮ್ಮ ಪಾಟೀಲ ಮಹಿಳಾ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜು ಯಾದಗಿರಿMR
3834ಪದ್ಮಲತಾ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟ ಡ (ಬಲಭಾಗ) ಯಾದಗಿರಿMR
3835ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಕೋಲಿವಾಡಾ ಯಾದಗಿರಿMR
3836ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲಭಾಗ) (ಪೂರ್ವ) ಕೋಲಿವಾಡ ಯಾದಗಿರಿMR
3837ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಕೋಟಗಾರ ವಾಡಿ (ಎಡ ಭಾಗ) ಯಾದಗಿರಿMR
3838ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಕೋಟಗಾರ ವಾಡಿ (ಬಲಭಾಗ) ಯಾದಗಿರಿMR
3839ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) (ರೋಡ ಸೈಡ್‌) ಕೋಲಿವಾಡಾ ಯಾದಗಿರಿMR
3840ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಕೋಲಿವಾಡಾ ಯಾದಗಿರಿMR
3841ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲಭಾಗ) ಕೋಳಿವಾಡಾ ಯಾದಗಿರಿMR
3842ಸರಕಾರಿ ಸಿ.ಪಿ.ಎಸ್‌. ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಯಾದಗಿರಿMR
3843ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಕನ್ಯಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಯಾದಗಿರಿMR
3844ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ಯಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಯಾದಗಿರಿMR
3845ದಯಾನಂದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಹಿಂದುಗಡೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಯಾದಗಿರಿMR
3846ಮುದ್ನಾಳ ರಾಚನಗೌಡ ಸ್ಮಾರಕ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡಭಾಗ) ಯಾದಗಿರಿMR
3847ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ಯಾದಗಿರಿMR
3848ಮುದ್ನಾಳ ರಾಚನಗೌಡ ಸ್ಮಾರಕ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲಭಾಗ)MR
3849ಅಲ್‌-ಹಕ್‌ ಉರ್ದು ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ ಚಟ್ಟಾಣ ಮೋಹಲ್ಲಾ ಯಾದಗಿರಿMR
3850ಪದ್ಮಲತಾ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡಭಾಗ) ಯಾದಗಿರಿMR
3851ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಹರಿಜನವಾಡಾ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ ಯಾದಗಿರಿMR
3852ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ಹರಿಜನವಾಡಾ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ ಯಾದಗಿರಿMR
3853ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಹರಿಜನವಾಡಾ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ ಯಾದಗಿರಿMR
3854ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ (ಮುಂದಿನ ಭಾಗ) ಹರಿಜನವಾಡಾ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ ಯಾದಗಿರಿMR
3855ಸರಕಾರಿ ಜ್ಯೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಯಾದಗಿರಿMR
3856ಸರಕಾರಿ ಜ್ಯೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜ ಕಟ್ಟಡ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ಯಾದಗಿರಿMR
3857ಸರಕಾರಿ ಜ್ಯೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಯಾದಗಿರಿMR
3858ನ್ಯೂ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡಭಾಗ) ಯಾದಗಿರಿMR
3859ನ್ಯೂ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಯಾದಗಿರಿMR
3860ನ್ಯೂ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ಯಾದಗಿರಿMR
3861ದಯಾನಂದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ ಮುಂದಿನ ಭಾಗ (ಎಡ ಭಾಗ) ಯಾದಗಿರಿMR
3862ದಯಾನಂದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ ಮುಂದಿನ ಭಾಗ (ಬಲಭಾಗ) ಯಾದಗಿರಿMR
3863ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಯಾದಗಿರಿMR
3864ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಯಾದಗಿರಿMR
3865ಚಿರಂಜೀವಿ ಕನ್ನಡ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಚರ್ಚ ಹತ್ತಿರ (ಎಡ ಭಾಗ) ಯಾದಗಿರಿMR
3866ಚಿರಂಜೀವಿ ಕನ್ನಡ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಚರ್ಚ ಹತ್ತಿರ (ಬಲ ಭಾಗ) ಯಾದಗಿರಿMR
3867ಪೂರ್ಣಮಾಲ ಧೋಕ ಜೈನ್‌ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಯಾದಗಿರಿMR
3868ಪೂರ್ಣಮಾಲ ಧೋಕ ಜೈನ್‌ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಯಾದಗಿರಿMR
3869ಪೂರ್ಣಮಾಲ ಧೋಕ ಜೈನ್‌ ಶಾಲೆ (ಎದರು ಭಾಗ) ಯಾದಗಿರಿMR
3870ಎ.ಇ.ಇ. ಪಿ.ಡಬ್ಲೂ.ಡಿ. ಸ್ಪೇಷಲ್ ಸಬ್ ಡಿವಿಜನ್ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ಯಾದಗಿರಿMR
3871ಎ.ಇ.ಇ .ಪಿ.ಡಬ್ಲೂ.ಡಿ. ಸಬ್ ಡಿವಿಜನ್ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ಯಾದಗಿರಿMR
3872ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಯಾದಗಿರಿMR
3873ಸಹಾಯಕ ಆರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ (ಪಶುವ್ಯಧ್ಯ ಕಛೇರಿ ಎದುರುಗಡೆ)ಯಾದಗಿರಿMR
3874ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪಶುವ್ಯಧ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕಛೇರಿ (ಎಡಭಾಗ) ಯಾದಗಿರಿMR
3875ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಪಶು ವ್ಯಧ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕಛೇರಿ (ಬಲ ಭಾಗ)ಯಾದಗಿರಿMR
3876ಇ .ಇ . ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ)ಯಾದಗಿರಿMR
3877ಇ .ಇ . ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲಭಾಗ) ಯಾದಗಿರಿMR
3878ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಅಜೀಜ್‌ ಕಾಲೋನಿ ಯಾದಗಿರಿMR
3879ಚಿರಂಜೀವಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ಹೊಸ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣ ಹತ್ತಿರ ಯಾದಗಿರಿMR
3880ರತ್ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್‌ ಯಾದಗಿರಿMR
3881ಶಕುಂತಲ ಸರಕಾರಿ ಅಡೇಡ್‌ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾತಾಮಾಣೀಕೇಶ್ವರಿ ಕಾಲೋನಿ ಯಾದಗಿರಿMR
3882ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುಂಡರಗಿMR
3883ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ-2 ಬೆಳಗೇರಾ ರಸ್ತೆ ಮುಂಡರಗಿMR
3884ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಮುಂಡರಗಿMR
3885ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡಭಾಗ) ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮುಂಡರಗಿMR
3886ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಂಡಾ (ಅಶೋಕ ನಗರ)MR
3887ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಸಕ್ರ್ಯನಾಯಕ ತಾಂಡಾMR
3888ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ವರ್ಕನಳ್ಳಿMR
3889ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ವರ್ಕನಳ್ಳಿMR
3890ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಮಸ್ಕನಳ್ಳಿMR
3891ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ರಾಮಸಮುದ್ರMR
3892ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ರಾಮಸಮುದ್ರMR
3893ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ರಾಮಸಮುದ್ರMR
3894ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಮಧ್ಯಭಾಗ) ರಾಮಸಮುದ್ರMR
3895ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಅರಕೇರಾ(ಕೆ)MR
3896ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಅರಕೇರಾ (ಕೆ)MR
3897ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪಂಚಶೀಲ ನಗರ (ಗೊಟಕಿ ತಾಂಡಾ)MR
3898ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಬಸವನ ತಾಂಡಾMR
3899ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡಭಾಗ) ಮೈಲಾಪೂರMR
38100ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ (ಬಲಭಾಗ) ಮೈಲಾಪೂರMR
38101ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲಭಾಗ) ರೈಸಾಬಾದ್ ಹೊಸಳ್ಳಿMR
38102ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡಭಾಗ) ರೈಸಾಬಾದ್ ಹೊಸಳ್ಳಿMR
38103ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ರೈಸಾಬಾದ್ ಹೊಸಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ತಾಂಡಾMR
38104ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲಭಾಗ) ಹಳಿಗೇರಾMR
38105ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡಭಾಗ) ಹಳಿಗೇರಾMR
38106ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಹಳಿಗೇರಾMR
38107ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಹಳಿಗೇರಾMR
38108ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡಭಾಗ) ಕೊಯಿಲೂರMR
38109ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲಭಾಗ) ಕೊಯಿಲೂರMR
38110ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಎಂ ಹೊಸಳ್ಳಿMR
38111ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಎಮ್.ಹೊಸಳ್ಳಿ ತಾಂಡMR
38112ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲಾ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಮುಷ್ಟೂರMR
38113ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲಾ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಮುಷ್ಟೂರMR
38114ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪಗಲಾಪೂರMR
38115ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಬಬಲಾದMR
38116ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಬಬಲಾದMR
38117ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಬಿರನಾಳMR
38118ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಗುಲಸರಂMR
38119ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ಗುಲಸರಂMR
38120ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಗುಲಸರಂMR
38121ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ಗುಲಸರಂMR
38122ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಹುಲ್ಕಲ್.ಜೆMR
38123ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ನಾಯ್ಕಲ್MR
38124ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) (ಬಲ ಭಾಗ) ನಾಯ್ಕಲ್MR
38125ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ನಾಯ್ಕಲ್MR
38126ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ನಾಯ್ಕಲ್MR
38127ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಾಯ್ಕಲMR
38128ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲಭಾಗ) ನಾಯ್ಕಲ್MR
38129ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡಭಾಗ) ನಾಯ್ಕಲ್MR
38130ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಬಲ್ಕಲ್MR
38131ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮರಮಕಲ್MR
38132ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಾಲ್ವಡಗಿMR
38133ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ (ಬಲ ಭಾಗ) ಚಟ್ನಳ್ಳಿMR
38134ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಟ್ನಳ್ಳಿMR
38135ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಚಟ್ನಳ್ಳಿMR
38136ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಛೇರಿ ಚಟ್ನಳ್ಳಿMR
38137ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕರಣಗಿMR
38138ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ಇಬ್ರಾಹಿಂಪೂರMR
38139ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಇಬ್ರಾಹಿಂಪೂರMR
38140ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಇಬ್ರಾಹಿಂಪೂರMR
38141ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪೂರMR
38142ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಬಿದರಾಣಿMR
38143ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ದೋರನಹಳ್ಳಿMR
38144ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ದೋರನಹಳ್ಳಿMR
38145ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಅಂಬೇಡ್ಕರ ನಗರ ದೋನಹಳ್ಳಿMR
38146ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಅಂಬೇಡ್ಕರ ನಗರ ದೋರನಹಳ್ಳಿMR
38147ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ದೋರನಹಳ್ಳಿMR
38148ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ದೋರನಹಳ್ಳಿMR
38149ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ದೋರನಹಳ್ಳಿMR
38150ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ದೋರನಹಳ್ಳಿ ಹಿರೆ ಅಗಸಿMR
38151ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ದೋರನ ಹಳ್ಳಿ ಹಿರೆ ಅಗಸಿMR
38152ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ದೋರನಹಳ್ಳಿMR
38153ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ದೋರನಹಳ್ಳಿMR
38154ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ದೋರನಹಳ್ಳಿ ಕ್ಯಾಂಪ್MR
38155ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಗುಂಡಳ್ಳಿMR
38156ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಗುಂಡಳ್ಳಿMR
38157ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಗುಂಡಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾMR
38158ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಖಾನಾಪೂರMR
38159ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಖಾನಾಪೂರMR
38160ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಖಾನಾಪೂರMR
38161ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಖಾನಾಪೂರMR
38162ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಮನಗನಾಳMR
38163ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಕುರಕುಂದಾMR
38164ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಕುರಕುಂದಾMR
38165ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ಕುರಕುಂದಾMR
38166ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಕುರಕುಂದMR
38167ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಮಾಲಹಳ್ಳಿMR
38168ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಉಳ್ಳೆಸೂಗೂರುMR
38169ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಉಳ್ಳೆಸೂಗೂರುMR
38170ಹಳೆಯ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಉಳ್ಳೆಸೂಗೂರುMR
38171ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲಭಾಗ) ಉಳ್ಳೆಸೂಗೂರುMR
38172ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ತೇಕರಾಳMR
38173ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಗಡ್ಡೆಸೂಗೂರMR
38174ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಗಡ್ಡೆಸೂಗೂರMR
38175ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಗೋಡಿಹಾಳMR
38176ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಗೋಡಿಹಾಳMR
38177ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಕುಮನೂರMR
38178ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಹಾಲಗೇರಾMR
38179ಹೊಸ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಹಾಲಗೇರಾMR
38180ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಹೊರಟೂರುMR
38181ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲಭಾಗ) ವಡಗೇರಾMR
38182ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡಭಾಗ) ವಡಗೇರಾMR
38183ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರಭಾಗ) ವಡಗೇರMR
38184ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ವಡಗೇರಾMR
38185ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರ ವಡಗೇರಾMR
38186ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರ ವಡಗೇರಾMR
38187ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೀರನಕಲ್ ತಾಂಡಾMR
38188ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಬೀರನಕಲ್MR
38189ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಸವೇಶ‍್ವರ ನಗರ (ಬೀರನಕಲ್)MR
38190ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಂಠಿ ತಾಂಡಾMR
38191ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಕೋನಳ್ಳಿMR
38192ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಕೋನಳ್ಳಿMR
38193ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಅರ್ಜುಣಗಿMR
38194ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಕಂದಳ್ಳಿMR
38195ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾಚನೂರುMR
38196ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ (ಕೆ)MR
38197ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಡ ಬಿಳ್ಹಾರMR
38198ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಬಿಳ್ಹಾರMR
38199ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಬಿಳ್ಹಾರMR
38200ಸರಕಾರಿ ಹೊಸ ಉರ್ದು ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ತುಮಕುರMR
38201ಸರಕಾರಿ ಹೊಸ ಉರ್ದು ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ)ತುಮಕುರMR
38202ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ತುಮಕೂರುMR
38203ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ತುಮಕೂರುMR
38204ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲಭಾಗ) ಕೊಂಕಲ್MR
38205ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಕೊಂಕಲ್MR
38206ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಗೊಂದೇನೂರMR
38207ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಕುರಿಹಾಳMR
38208ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಚೆನ್ನೂರು (ಜೆ)MR
38209ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೊಟ್ನಡಗಿMR
38210ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಕದರಾಪೂರMR
38211ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಹಬಸಿಹಾಳMR
38212ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಬೆಂಡೆಬೆಂಬಳ್ಳಿMR
38213ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೆಂಡೆಬೆಂಬಳ್ಳಿMR
38214ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಬೆಂಡೆಬೆಂಬಳ್ಳಿMR
38215ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)MR
38216ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಜೋಳದಡಗಿMR
38217ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಶಿವನೂರMR
38218ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಕೊಂಗಂಡಿ ಎಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂMR
38219ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಶಿವಪೂರMR
38220ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಅಗ್ನಿಹಾಳMR
38221ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಗುಂಡ್ಲೂರುMR
38222ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಕೋಡಾಲMR
38223ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಗೋನಾಳMR
38224ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಟೋಕಾಪೂರMR
38225ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಟೋಕಾಪೂರMR
38226ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಬೋಳಾರಿMR
38227ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ತಡಿಬಿಡಿMR
38228ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ತಡಿಬಿಡಿMR
38229ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ತಡಿಬಿಡಿMR
38230ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಛೆರಿ ಕಟ್ಟಡ ತಡಿಬಿಡಿMR
38231ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಹುಂಡೇಕಲ್MR
38232ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಹುಂಡೇಕಲ್MR
38233ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಗುಂಡಗುರ್ತಿMR
38234ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಗುಂಡಗುರ್ತಿMR
38235ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಅನವಾರMR
38236ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿMR
38237ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಸಾವೂರMR
38238ಅಂಗನವಾಡಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಟಮನಹಳ್ಳಿMR
38239ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಮುನಮುಟಗಿMR
38240ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಹೈಯಾಳ (ಕೆ)MR
38241ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ತಾವರ ವಡಗೇರಾMR
38242ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ತಾವರ ವಡಗೇರಾMR
38243ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ತಾವರ ವಡಗೇರಾMR
38244ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಕ್ಯಾತನಾಳMR
38245ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಕ್ಯಾತನಾಳMR
38246ಹೊಸ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಕಾಡಂಗೇರಾ ಬಿMR
38247ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಾಡಂಗೇರಾ (ಬಿ)MR
38248ಹೊಸ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಕಾಡಂಗೇರಾ ಬಿMR
38249ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡ ಹಂಚಿನಾಳMR
38250ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಹೈಯಾಳ (ಬಿ)MR
38251ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಯ್ಯಾಳ (ಬಿ)MR
38252ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಹಯ್ಯಾಳ (ಬಿ)MR
38253ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಬಸವಂತಪೂರMR
38254ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಮದರಕಲ್MR
38255ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ನಂದಿಹಳ್ಳಿ (ಜೆ)MR
38256ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಬಿರನೂರMR
38257ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಬಿರನೂರMR
38258ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಪರಸಾಪೂರMR
38259ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಮರಕಲ್MR
38260ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಕೊಳ್ಳೂರುMR
38261ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಕೊಳ್ಳೂರುMR
38262ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಗೌಡೂರುMR
38263ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಟೊಣ್ಣೂರುMR
38264ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಯಕ್ಷಿಂತಿMR
38265ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಐಕೂರುMR
38266ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಐಕೂರುMR
38267ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಐಕೂರುMR
38268ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಅನಕಸೂಗೂರುMR
 
  Copyright (c) 2023, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.