2023 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2023 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)MR (Eng)
401ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಾವತ ಖೇಡMR
402ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜೀವನಮಾರಡಗಿMR
403ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)ನಿಪ್ಪಾಣಿMR
404ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಮಕನೂರMR
405ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತೊಂಚಿMR
406ಸರಕಾರಿ ಆರ್ಯುವೇದಿಕ ಅಸ್ಪತ್ರೆ, ಹಳೆ ಹೆಬ್ಬಾಳMR
407ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ,(ಹೊಸಕಟ್ಟಡ) ಹೆಬ್ಬಾಳMR
408ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಹೆಬ್ಬಾಳMR
409ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಣಸೂರMR
4010ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೆಣ್ಣೂರ ಕೆ. (ಅಶೋಕ ನಗರ)MR
4011ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಕೋರವಾರMR
4012ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಕೋರವಾರMR
4013ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಲಘಾಣMR
4014ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಕಲಗುರ್ತಿMR
4015ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಕಲಗುರ್ತಿMR
4016ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುಚಖೇಡMR
4017ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಚ್ಚಾMR
4018ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹದನೂರMR
4019ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾಡಬೂಳMR
4020ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಂಗಾವಿMR
4021ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುಪಟಾMR
4022ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮತ್ತಿಮೂಡMR
4023ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಇಂಧನಕಲMR
4024ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ)ಗುಂಡಗುರ್ತಿMR
4025ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಗುಂಡಗುರ್ತಿMR
4026ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯಭಾಗ) ಗುಂಡಗುರ್ತಿMR
4027ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೆಣ್ಣೂರ (ಬಿ)MR
4028ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಮೌಲಾಲಿ ತಾಂಡಾ) ಮಹಾನಗರMR
4029ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಮುಗಳನಾಗಾಂವMR
4030ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಎಡಭಾಗ) ಮುಗಳನಾಗಾಂವMR
4031ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ),ಪೇಠಶಿರೂರMR
4032ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ),ಪೇಠಶಿರೂರMR
4033ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೆಳಗುಂಪಾMR
4034ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ),ಇವಣಿMR
4035ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಇವಣಿMR
4036ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತೊನಸನಹಳ್ಳಿ(ಟಿ)MR
4037ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಲಕೂಡMR
4038ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ದಂಡೋತಿMR
4039ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ದಂಡೋತಿMR
4040ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಂಡೋತಿMR
4041ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಗ್ರಾಂಥಾಲಯ ದಂಡೋತಿMR
4042ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ದಂಡೋತಿMR
4043ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಟಮ್ಮದೇವರಹಳ್ಳಿMR
4044ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಮುತ್ತಗಾMR
4045ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಮುತ್ತಗಾMR
4046ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ತರಿತಂಡಾ) ಸೇವಾನಗರMR
4047ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಭಂಕೂರMR
4048ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಎಡಭಾಗ),ಭಂಕೂರMR
4049ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ಭಂಕೂರMR
4050ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಬಲ ಭಾಗ)ಭಂಕೂರMR
4051ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಭಂಕೂರMR
4052ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯಭಾಗ) ಭಂಕೂರMR
4053ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ), ಭಂಕೂರMR
4054ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಭಂಕೂರMR
4055ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಭಂಕೂರMR
4056ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಭಂಕೂರವಾಡಿMR
4057ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜೀವಣಗಿMR
4058ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕದ್ದರಗಿMR
4059ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಭಾಗೋಡಿMR
4060ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಭಾಗೋಡಿMR
4061ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಮುಡಬೂಳMR
4062ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಮುಡಬೂಳMR
4063ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಮರಗೋಳMR
4064ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಮರಗೋಳMR
4065ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಬಲ ಭಾಗ),ಮೊಗಲಾMR
4066ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಮೊಗಲಾMR
4067ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಡತ್ ಬಜಾರ್ (ಬಲ ಭಾಗ) ಚಿತ್ತಾಪುರMR
4068ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಡತ್ ಬಜಾರ್ (ಎಡ ಭಾಗ) ಚಿತ್ತಾಪುರMR
4069ಪಿ.ಡಬ್ಲೂ.ಡಿ. ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಚಿತ್ತಾಪುರMR
4070ಗೃಹ ರಕ್ಷಕ ದಳ ಕಚೇರಿ ಚಿತ್ತಾಪುರMR
4071ಟಿ.ಎಮ್‌.ಸಿ. ಮಿಟಿಂಗ ಹಾಲ್‌ ಚಿತ್ತಾಪುರMR
4072ಸಿ.ಡಿ.ಪಿ.ಓ ಕಛೇರಿ ಚಿತ್ತಾಪೂರMR
4073ಟಿ.ಎಮ್‌.ಸಿ. (ಎಸ್.ಜಿ.ಎಸ್.ಆರ್.ವೈ) ಚಿತ್ತಾಪುರMR
4074ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಸ್ಟೇಷನ್‌ ತಾಂಡಾ,ಚಿತ್ತಾ ಪೂರMR
4075ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಸ್ಟೇಷನ ತಾಂಡಾ, ಚಿತ್ತಾ ಪೂರMR
4076ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಿಗ್ಗಾಂವ ರೋಡ, ಚಿತ್ತಾಪೂರ್MR
4077ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಏಕ-ಕಮಾನ ಚುಂಗಿನಾಕಾ ಚಿತ್ತಾಪುರMR
4078ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಎಡಭಾಗ) ಆಸ್ಸಾರ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರ ಚಿತ್ತಾಪುರMR
4079ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಬಲಭಾಗ) ಆಸ್ಸಾರ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರ ಚಿತ್ತಾಪುರMR
4080ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಚಿತ್ತಾಪುರMR
4081ಸರಕಾರಿ ಕನ್ಯಾ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಚಿತ್ತಾಪುರMR
4082ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ಯಾ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ),ಚಿತ್ತಾಪೂರ್MR
4083ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಪೇಠ,ಚಿತ್ತಾಪೂರ್MR
4084ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಚಿತ್ತಾಪೂರMR
4085ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಚಿತ್ತಾಪೂರMR
4086ಸರ್ಕಾರಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಚಿತ್ತಾಪೂರMR
4087ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ( ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
4088ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿತ್ತಾಪೂರMR
4089ಶಿಶು ವಿಹಾರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಚಿತ್ತಾಪುರMR
4090ಶಿಶು ವಿಹಾರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಚಿತ್ತಾಪುರMR
4091ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಕೆಳಗೇರಿ,ಚಿತ್ತಾಪೂರ್MR
4092ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಕೆಳಗೇರಿ,ಚಿತ್ತಾಪೂರ್MR
4093ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಎಡಭಾಗ) ಯರಗಲ್MR
4094ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಬಲಭಾಗ) ಯರಗಲ್MR
4095ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.,ಶಂಕರವಾಡಿMR
4096ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಮಾಲಗತ್ತಿMR
4097ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಬಲಭಾಗ) ಮಾಲಗತ್ತಿMR
4098ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪೂರ್ವಭಾಗ) ಗಾಂಧಿ ನಗರMR
4099ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಗಾಂಧಿ ನಗರMR
40100ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಇಟಗಾMR
40101ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ದಿಗ್ಗಾಂವMR
40102ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ( (ಎಡಭಾಗ),ದಿಗ್ಗಾಂವMR
40103ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ದಿಗ್ಗಾಂವMR
40104ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ದಿಗ್ಗಾಂವMR
40105ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ (ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ) ಪೇಠ ರಾವೂರMR
40106ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ರಾವೂರMR
40107ಸಚಿದಾನಂದ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ರಾವೂರMR
40108ಸಚಿದಾನಂದ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ರಾವೂರMR
40109ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ರಾವೂರ್MR
40110ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿ (ಮೀಟಿಂಗ್ ಹಾಲ್) (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ರಾವುರ್MR
40111ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ರಾವೂರMR
40112ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾವೂರMR
40113ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಬಲ ಭಾಗ), ಹೊನಗುಂಟಾMR
40114ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯಭಾಗ) ಹೊನಗುಂಟಾMR
40115ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ), ಹೊನಗುಂಟಾMR
40116ಹಳೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹೊನಗುಂಟಾMR
40117ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ (ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ) ಹೊನಗುಂಟಾMR
40118ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ವಡ್ಡರವಾಡಿ ಹೊನಗುಂಟಾMR
40119ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಡಿಹಳ್ಳಿMR
40120ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಇಂಗಳಗಿMR
40121ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಉರ್ದು (ಎಡ ಭಾಗ),ಇಂಗಳಗಿMR
40122ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.(ಬಲ ಭಾಗ) ಇಂಗಳಗಿMR
40123ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.(ಎಡ ಭಾಗ),ಇಂಗಳಗಿMR
40124ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸಕಟ್ಟಡ)ರ ಇಂಗಳಗಿMR
40125ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಸವನಕಣಿ,ವಾಡಿMR
40126ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಬಸವನಖಣಿ, ವಾಡಿMR
40127ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಕೆರಿತಾಂಡಾ,ವಾಡಿMR
40128ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಕೆರಿತಾಂಡಾ,ವಾಡಿMR
40129ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ),ವಾಡಿMR
40130ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಉರ್ದು(ಬಲಭಾಗ) ವಾಡಿMR
40131ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಜಾಂಬವೀರ ಕಾಲೋನಿ ವಾಡಿMR
40132ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಜಾಂಬವೀರ ಕಾಲೋನಿ ವಾಡಿMR
40133ಚೌಡೇಶ್ವರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ (ಎಡಭಾಗ) ವಾಡಿMR
40134ಚೌಡೇಶ್ವರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ (ಬಲಭಾಗ)ವಾಡಿMR
40135ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ),ವಾಡಿMR
40136ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ), ವಾಡಿMR
40137ಮಿನಿರೋಜಾ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ವಾಡಿMR
40138ಮಿನಿರೋಜಾ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ವಾಡಿMR
40139ವಿ.ಪಿ. ನಾಯಕ, ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ,(ಬಲಭಾಗ) ವಾಡಿMR
40140ಯುನಿಯನ್ ಕಚೇರಿ ಎಸಿಸಿ ಕಾಲನಿ (ಬಲಭಾಗ) ವಾಡಿMR
40141ವಿ.ಪಿ.ನಾಯಕ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ (ಎಡಭಾಗ) ವಾಡಿMR
40142ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಭೀಮನಗರ ವಾಡಿMR
40143ಯುನಿಯನ್ ಕಚೇರಿ ಎಸಿಸಿ ಕಾಲನಿ (ಎಡಭಾಗ) ವಾಡಿMR
40144ಸರಕಾರಿ ಕನ್ಯಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಮಧ್ಯಭಾಗ) ವಾಡಿMR
40145ಸರಕಾರಿ ಕನ್ಯಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಎಡ ಭಾಗ) ವಾಡಿMR
40146ಪುರಸಭೆ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಛೇರಿ (ಬಲಭಾಗ)MR
40147ಪುರಸಭೆ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಛೇರಿ (ಎಡ ಭಾಗ)MR
40148ಪುರಸಭೆ ಕಚೇರಿ (ಬಲಭಾಗ) ವಾಡಿMR
40149ಡಾ.ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಭವನ, (ರೈಲ್ವೆ ಬುಕಿಂಗ್ ಆಫೀಸ್ ಸಮೀಪ) ವಾಡಿMR
40150ಸರಕಾರಿ ಕನ್ಯಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ( ಬಲ ಭಾಗ ) ವಾಡಿMR
40151ಸವಿತಾ ಸಮಾಜ ಸಮುದಾಯ ಕಟ್ಟಡ (ರೆಸ್ಟ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಏರಿಯಾ) ವಾಡಿMR
40152ಅಲ್ ಅಮೀನ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಕಂ ಏರಿಯಾ ವಾಡಿMR
40153ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ), ವಿಜಯನಗರ, ವಾಡಿMR
40154ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ), ವಿಜಯನಗರ ವಾಡಿMR
40155ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಇಂದಿರಾನಗರ ವಾಡಿMR
40156ಸೆಂಟ್ರಲ್‌ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ),ವಾಡಿMR
40157ಗಣೇಶ ಹಾಲ್‌ ರೈಲ್ವೆ ಕ್ವಾಟರ್ಸಹನುಮಾನ ನಗರ,ವಾಡಿMR
40158ಸೆಂಟ್ರಲ್‌ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಎಡಭಾಗ)ವಾಡಿMR
40159ಸೆಂಟ ಅಂಬ್ರೂಸ್ ಕಾನವೆಂಟ್‌ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಎ.ಸಿ.ಸಿ. ಕಂಪನಿ ವಾಡಿMR
40160ಸೆಂಟ ಅಂಬ್ರೂಸ್ ಕಾನವೆಂಟ್‌ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯಭಾಗ) ಎ.ಸಿ.ಸಿ. ಕಂಪನಿ ವಾಡಿMR
40161ಸೆಂಟ ಅಂಬ್ರೂಸ್ ಕಾನವೆಂಟ್‌ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಎ.ಸಿ.ಸಿ. ಕಂಪನಿ ವಾಡಿMR
40162ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸೂಲಹಳ್ಳಿMR
40163ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೊಮ್ಮನಳ್ಳಿMR
40164ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ),ಕರದಾಳMR
40165ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ),ಕರದಾಳMR
40166ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ),ಸಾತನೂರMR
40167ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ),ಸಾತನೂರMR
40168ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ),ಹೊಸೂರMR
40169ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಹೊಸೂರMR
40170ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ),ಡೋಣಗಾಂವMR
40171ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ),ಡೋಣಗಾಂವMR
40172ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆಲೂರMR
40173ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ),ಕಮರವಾಡಿMR
40174ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯಭಾಗ),ಕಮರವಾಡಿMR
40175ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೇವಾಪೂರMR
40176ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ),ಕುಂದನೂರMR
40177ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ),ಕುಂದನೂರMR
40178ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಹೊಸಕಟ್ಟಡ) ಚಾಮನೂರMR
40179ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ),ಬಳವಡಗಿMR
40180ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಬಲ ಭಾಗ),ಬಳವಡಗಿMR
40181ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಹಲಕ್ಕಟ್ಟಾMR
40182ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಲಕ್ಕಟ್ಟಾMR
40183ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯಾ ಫ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ), ಹಲಕಟ್ಟಾMR
40184ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಫ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ),ಹಲಕಟ್ಟಾMR
40185ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಹಲಕಟ್ಟಾMR
40186ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ),ಹಣ್ಣಿಕೇರಾMR
40187ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ರಾಮುನಾಯಕ ತಾಂಡಾ,ಹಣ್ಣಿಕೇರಾ.MR
40188ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ),ಅಳ್ಳೊಳ್ಳಿMR
40189ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಅಳ್ಳೋಳ್ಳಿMR
40190ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, (ಮುಖ್ಯದ್ವಾರ ) ಅಳ್ಳೊಳ್ಳಿMR
40191ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಅಳ್ಳೊಳ್ಳಿMR
40192ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಶಾಲೆ, (ಎಡಭಾಗ) ಭಂಕಲಗಾMR
40193ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) (ಬಲಭಾಗ) ಭಂಕಲಗಾMR
40194ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ),ರಾಜೋಳMR
40195ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಬಲ ಭಾಗ),ರಾಜೋಳMR
40196ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಅಲ್ಲೂರ(ಕೆ)MR
40197ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಅಲ್ಲುರ (ಕೆ)MR
40198ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಲಾಡ್ಲಾಪೂರMR
40199ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ),ಲಾಡ್ಲಾಪೂರMR
40200ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ),ಲಾಡ್ಲಾಪೂರMR
40201ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ),ಕೊಂಚೂರMR
40202ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ),ಕೊಂಚೂರMR
40203ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಡಬೂರMR
40204ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುಲಕುಂದಾMR
40205ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಳಗ (ಎನ್‌)MR
40206ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.(ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕು)(ಎಡ ಭಾಗ),ನಾಲವಾರMR
40207ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.(ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕು)(ಬಲಭಾಗ),ನಾಲವಾರMR
40208ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.(ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕು) (ಮಧ್ಯಭಾಗ),ನಾಲವಾರMR
40209ಸರಕಾರಿ ಕನ್ಯಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕು) (ಎಡಭಾಗ),ನಾಲವಾರMR
40210ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕು ) ನಾಲವಾರMR
40211ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕು) (ಬಲ ಭಾಗ)ನಾಲವಾರMR
40212ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ),ನಾಲವಾರ ಸ್ಟೇಶನ್MR
40213ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯಭಾಗ),ನಾಲವಾರ ಸ್ಟೇಶನMR
40214ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಎಡಭಾಗ) ನಾಲವಾರ(ಕುಂಬರಹಳ್ಳಿ)MR
40215ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ನಾಲವಾರ(ಕುಂಬರಹಳ್ಳಿ)MR
40216ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳಿMR
40217ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಧರ್ಮಾನಾಯಕ ತಾಂಡಾ (ನಾಲವಾರ)MR
40218ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಾಮುನಾಯಕ ತಾಂಡಾ(ನಾಲವಾರ)MR
40219ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಂಕನೂರMR
40220ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ದಂಡಗುಂಡMR
40221ಸರಕಾರಿ ಹಳೆಯ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಂಡಗುಂಡMR
40222ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) (ಬಲಭಾಗ) ಅಲ್ಲೂರ(ಬಿ)MR
40223ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) (ಎಡಭಾಗ) ಅಲ್ಲೂರ(ಬಿ)MR
40224ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟ (ಹಳೆ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಹಿಂದುಗಡೆ) (ಬಲಭಾಗ) ಅಲ್ಲೂರ(ಬಿ)MR
40225ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟ (ಹಳೆ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಹಿಂದುಗಡೆ) (ಎಡಭಾಗ) ಅಲ್ಲೂರ(ಬಿ)MR
40226ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ) ರಾಮತೀರ್ಥMR
40227ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ರಾಮತಿರ್ಥMR
40228ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಬಲ ಭಾಗ),ಭೀಮನಹಳ್ಳಿMR
40229ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಮಧ್ಯ ಭಾಗ),ಭೀಮನಹಳ್ಳಿMR
40230ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ), ಭೀಮನಹಳ್ಳಿMR
40231ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ( ಎಡ ಭಾಗ), ಭೀಮನಹಳ್ಳಿMR
40232ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಎಡ ಭಾಗ),ಬೆಳಗೇರಾMR
40233ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಬಲ ಭಾಗ),ಬೆಳಗೇರಾMR
40234ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮುಂಗಿ ತಾಂಡಾ (ಬೆಳಗೇರಾ)MR
40235ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ),ಯಾಗಾಪೂರMR
40236ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ),ಯಾಗಾಪೂರMR
40237ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೊಡ್ಡ ತಾಂಡಾ (ಶಿವನಗರ)ಯಾಗಾಪೂರMR
40238ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಚಂದುನಾಯಕ ತಾಂಡಾ,ಯಾಗಾಪೂರMR
40239ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯಭಾಗ) ಸೂಗೂರ(ಎನ್‌)MR
40240ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಸೂಗೂರ(ಎನ್‌)MR
40241ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತುರನೂರMR
40242ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾರಡಗಿ(N)MR
40243ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಎಡಭಾಗ) ರಾಂಪೂರಹಳ್ಳಿMR
40244ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ರಾಂಪೂರಹಳ್ಳಿMR
40245ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ (ಎಡ ಭಾಗ) ಶಾಲೆ ಶಾಂಪೂರಹಳ್ಳಿMR
40246ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಶಾಂಪೂರಹಳ್ಳಿMR
40247ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ),ಕೋಲ್ಲೂರMR
40248ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ),ಕೊಲ್ಲೂರMR
40249ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಲಯ ಕೊಲ್ಲೂರMR
40250ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ),ತರಕಸಪೇಠMR
40251ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ),ತರಕಸಪೇಠMR
40252ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಎಡಭಾಗ) ಸನ್ನತಿMR
40253ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಬಲಭಾಗ)ಸನ್ನತಿMR
40254ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಕನಗನಹಳ್ಳಿMR
40255ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹುಳಂಡಗೇರಾMR
40256ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಬನಹಟ್ಟಿMR
40257ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಾಲೂ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾMR
 
  Copyright (c) 2023, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.