2023 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2023 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)MR (Eng)
431ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಳಮಂದರಗಿ (ಎಡ ಭಾಗ)MR
432ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಳಮಂದರಗಿ (ಬಲ ಭಾಗ)MR
433ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗುತ್ತಿ ತಂಡಾMR
434ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಡೊಂಗರಗಾಂವMR
435ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಡೊಂಗರಗಾಂವ (ಬಲ ಭಾಗ)MR
436ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಡೊಂಗರಗಾಂವ (ಎಡ ಭಾಗ)MR
437ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಿಣ್ಣಿ ಸಡಕ (ಬಲ ಭಾಗ)MR
438ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಿಣ್ಣಿ ಸಡಕ (ಎಡ ಭಾಗ)MR
439ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೊಬ್ಬೂರ ವಾಡಿMR
4310ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನೀಲಕೋಡMR
4311ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಟವಾದMR
4312ಜಗದಂಬಾ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಟವಾದಾ ತಾಂಡಾMR
4313ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿMR
4314ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಡೋರ ಜಂಬಗಾMR
4315ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವರನಿಹಾಳMR
4316ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಭಗವಾನ ತಾಂಡಾMR
4317ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಕಲಕುಟಗಾMR
4318ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಲೇಂಗಟಿ (ಬಲ ಭಾಗ)MR
4319ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಲೇಂಗಟಿ (ಎಡ ಭಾಗ)MR
4320ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಬೆಳಮಗಿMR
4321ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹಳೆ) ಕಟ್ಟಡ ಬೆಳಮಗಿMR
4322ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ) ಕಟ್ಟಡ ಬೆಳಮಗಿMR
4323ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೋಪಿಚಂದ ತಾಂಡಾ (ಬೆಳಮಗಿ)MR
4324ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸನಗುಂದಾMR
4325ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಾವಳಗಿ (ಕೆ)MR
4326ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆMR
4327ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಿ.ಕೆ.ಸಲಗರ (ಎಡ ಭಾಗ)MR
4328ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಿ.ಕೆ.ಸಲಗರ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)MR
4329ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಿ.ಕೆ.ಸಲಗರ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
4330ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಿ.ಕೆ.ಸಲಗರ (ಬಲ ಭಾಗ)MR
4331ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಲಾಡಮುಗಳಿ (ಎಡ ಭಾಗ)MR
4332ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಲಾಡಮುಗಳಿ (ಬಲ ಭಾಗ)MR
4333ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಅಂಬಲಗಾMR
4334ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಅಂಬಲಗಾMR
4335ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಅಂಬಲಗಾMR
4336ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಂಬಲಗಾ ತಾಂಡಾMR
4337ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಡಮೂಡMR
4338ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಓಕಳಿ (ಬಲ ಭಾಗ)MR
4339ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಓಕಳಿ (ಎಡ ಭಾಗ)MR
4340ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಾಚನಾಳMR
4341ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮರಗುತ್ತಿ (ಬಲ ಭಾಗ)MR
4342ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮರಗುತ್ತಿ (ಎಡ ಭಾಗ)MR
4343ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮರಮಂಚಿ ತಾಂಡಾMR
4344ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಳಸಾಪೂರMR
4345ಸಿ.ಆರ್.ಸಿ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ ಸೊಂತMR
4346ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸೊಂತ (ಬಲ ಭಾಗ)MR
4347ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉರ್ದು)ಸೊಂತMR
4348ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಹರಜಿ ತಾಂಡಾMR
4349ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಭೀಮನಾಳMR
4350ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಜನಾಳMR
4351ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಮುದ್ದಡಗಾMR
4352ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಮುದ್ದಡಗಾMR
4353ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಾಗದರಿMR
4354ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಕಮಲಾನಗರMR
4355ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಕಮಲಾನಗರMR
4356ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಿಲಗುಂದಾ (ಬಲ ಭಾಗ)MR
4357ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಿಲಗುಂದಾ (ಎಡ ಭಾಗ)MR
4358ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿ ಣ ಭಾಗ)ಬೋದನMR
4359ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಭೋದನವಾಡಿMR
4360ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಭೋದನMR
4361ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೆಟ ಜೇವರ್ಗಿMR
4362ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುರ್ಡಿMR
4363ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಮಹಾಗಾಂವ ಕ್ರಾಸ್MR
4364ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಮಹಾಗಾಂವ ಕ್ರಾಸ್MR
4365ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಧಮ್ಮೂರ ಆರ್.ಸಿMR
4366ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಂದ್ರನಗರMR
4367ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೆಳಕೋಟಾ ಆರ್.ಸಿ. (ಕಮಲಾಪೂರ ಹತ್ತಿರ)MR
4368ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೆಳಕೋಟಾMR
4369ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನವನಿಹಾಳMR
4370ಸರಕಾರಿ ಕನ್ಯಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಕಮಲಾಪೂರMR
4371ಸರಕಾರಿ ಕನ್ಯಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಕಮಲಾಪೂರMR
4372ಸರಕಾರಿ ಕನ್ಯಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ಕಮಲಾಪೂರMR
4373ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಿಂಗ ಕೆಳಗಿನ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಕಮಲಾಪೂರMR
4374ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಿಂಗ ಕೆಳಗಿನ ಕಟ್ಟಡ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ಕಮಲಾಪೂರMR
4375ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಿಂಗ ಕೆಳಗಿನ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಕಮಲಾಪೂರMR
4376ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಮಲಾಪೂರMR
4377ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕನ್ಯಾ) ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಕಮಲಾಪೂರMR
4378ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕನ್ಯಾ) ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಕಮಲಾಪೂರMR
4379ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚವ್ಹಾಣ ತಾಂಡಾ, ಕಮಲಾಪೂರMR
4380ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಡಗೇರಾ ಹ್ಯಾಮಲೇಟ್MR
4381ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಿನಸಿ ಕುರನೂರMR
4382ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಿನಸಿ ತಾಂಡಾMR
4383ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಿಣ್ಣಿ ಸರಪೊಸMR
4384ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೆಳಗಿನ ತಾಂಡಾ (ಕಿಣ್ಣಿ ಸರಪೊಸ ತಾಂಡಾ)MR
4385ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಲಮೂಡMR
4386ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಾಮಾನಾಯಕ ತಾಂಡಾ (ಕಲಮೂಡ)MR
4387ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಂತಪನಾಳMR
4388ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಾವದಗಿ ಬಿMR
4389ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ದಸ್ತಾಪೂರMR
4390ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ದಸ್ತಾಪೂರMR
4391ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಡಕಿMR
4392ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಡಕಿ ತಾಂಡಾMR
4393ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಹೊಡಲ್MR
4394ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಹೊಡಲ್MR
4395ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಗುಂಜ ಬಬಲಾದMR
4396ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಸಂಗೋಳಗಿ (ಸಿ)MR
4397ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಸಂಗೋಳಗಿ (ಸಿ)MR
4398ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜವಳಗಾ (ಬಿ)MR
4399ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಪಚಂದMR
43100ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಭೂಂಯಾರ ಕೆMR
43101ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕವನಳ್ಳಿMR
43102ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೇಲೂರ (ಕೆ)MR
43103ಸರಕಾರಿ ಕನ್ಯಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಹಾಗಾಂವ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
43104ಸಸರಕಾರಿ ಕನ್ಯಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಹಾಗಾಂವ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MR
43105ಸರಕಾರಿ ಕನ್ಯಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಹಾಗಾಂವ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)MR
43106ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಮಹಾಗಾಂವ (ಎಡ ಭಾಗ)MR
43107ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಮಹಾಗಾಂವ (ಬಲ ಭಾಗ)MR
43108ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲ ಮಹಾಗಾಂವ ತಾಂಡಾMR
43109ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆMR
43110ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಶ್ರೀಚಂದMR
43111ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಶ್ರೀಚಂದMR
43112ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಚಿಂಚನಸೂರMR
43113ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಚಿಂಚನಸೂರMR
43114ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ಚಿಂಚನಸೂರMR
43115ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಚಿಂಚನಸೂರMR
43116ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತೊಲನವಾಡಿ (ಚಿಂಚನಸೂರ)MR
43117ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಲಿಂಗನವಾಡಿ (ಚಿಂಚನಸೂರ)MR
43118ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ನರೋಣಾMR
43119ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)ನರೋಣಾMR
43120ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ನರೋಣಾMR
43121ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ನರೋಣಾMR
43122ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ನರೋಣಾMR
43123ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ನರೋಣಾMR
43124ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ನರೋಣಾMR
43125ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಕೆರಿ ಅಂಬಲಗಾMR
43126ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಿಕ್ಕಿನ ಆಲೂರMR
43127ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಟ್ಟರಗಾ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)MR
43128ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಬಲಾದ ಐ.ಕೆ (ಎಡ ಭಾಗ)MR
43129ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಬಲಾದ ಐ.ಕೆ (ಬಲ ಭಾಗ)MR
43130ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಣ್ಣೂರ (ಬಲ ಭಾಗ)MR
43131ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಣ್ಣೂರ (ಎಡ ಭಾಗ)MR
43132ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಳಕುಂದಾ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
43133ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಳಕುಂದಾ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MR
43134ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜೀವಣಗಿ (ಬಲ ಭಾಗ)MR
43135ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜೀವಣಗಿ (ಎಡ ಭಾಗ)MR
43136ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಜೀವಣಗಿMR
43137ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೋಗಿ(ಕೆ)ಎಡ ಭಾಗMR
43138ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೋಗಿ(ಕೆ)ಬಲ ಭಾಗMR
43139ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟೊಳ್ಳಿMR
43140ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಿರಡೋಣMR
43141ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಭೂಸಣಗಿMR
43142ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಲಹಂಗರಗಾ (ಬಲ ಭಾಗ)MR
43143ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ)ಕಲ್ಲಹಂಗರಗಾMR
43144ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಲಹಂಗರಗಾMR
43145ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಕೆರಿ ಅಂಬಲಗಾMR
43146ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಅಷ್ಟಗಾ (ಎಡ ಭಾಗ)MR
43147ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಅಷ್ಟಗಾ (ಬಲ ಭಾಗ)MR
43148ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆMR
43149ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಗ್ಗಮನರಡಿMR
43150ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುರಿಕೋಟಾ (ಬಲ ಭಾಗ)MR
43151ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುರಿಕೋಟಾ (ಎಡ ಭಾಗ)MR
43152ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹರಕಂಚಿ ಪುನರವಸತಿ ಕೇಂದ್ರMR
43153ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯಂಕಂಚಿMR
43154ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ(ಎಡ ಭಾಗ)ತಡಕಲ್MR
43155ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ತಡಕಲ್ (ಬಲ ಭಾಗ)MR
43156ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಾಗೂರ (ಎಡ ಭಾಗ)MR
43157ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಾಗೂರ (ಬಲ ಭಾಗ)MR
43158ಸರಕಾರಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ)ನಾಗೂರMR
43159ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಂಕಲಗಾMR
43160ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಿರಗಾಪೂರ ಆರ್.ಸಿ.MR
43161ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುಮಸಿ (ಬಲ ಭಾಗ)MR
43162ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುಮಸಿ ವಾಡಿ (ಹೊಸ ವಾಡಿ)MR
43163ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುಮಸಿ (ಎಡ ಭಾಗ)MR
43164ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜಂಬಗಾ ಬಿ (ಎಡ ಭಾಗ)MR
43165ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜಂಬಗಾ ಬಿ (ಬಲ ಭಾಗ)MR
43166ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬನ್ನೂರMR
43167ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಡಬೂರMR
43168ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತೊಂಡಕಲ್MR
43169ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಾಳ ಸುಲ್ತಾನಪೂರ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)MR
43170ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆಲಗೂಡMR
43171ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಅವರಾದ ಬಿMR
43172ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಅವರಾದ ಬಿ (ಎಡ ಭಾಗ)MR
43173ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಅವರಾದ ಬಿ (ಬಲ ಭಾಗ)MR
43174ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗಣಜಲಖೇಡ (ಬಲ ಭಾಗ)MR
43175ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗಣಜಲಖೇಡ (ಎಡ ಭಾಗ)MR
43176ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೇಲೂರ ಜೆMR
43177ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಾವರಗೇರಾ (ಎಡ ಭಾಗ)MR
43178ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಾವರಗೇರಾ (ಬಲ ಭಾಗ)MR
43179ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೆರೂರMR
43180ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹರಸೂರ (ಬಲ ಭಾಗ)MR
43181ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹರಸೂರ (ಎಡ ಭಾಗ)MR
43182ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ)ಹರಸೂರMR
43183ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವೆಂಕಟ ಬೆನ್ನೂರMR
43184ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಭೂಪಾಲ ತೆಗನೂರ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
43185ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಭೂಪಾಲ ತೆಗನೂರ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
43186ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉಪಳಾಂವMR
43187ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾಲಗತ್ತಿMR
43188ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಖಾಜಾ ಕೋಟನೂರMR
43189ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಾಗರಗಾ (ಎಡ ಭಾಗ)MR
43190ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಾಗರಗಾ (ಬಲ ಭಾಗ)MR
43191ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆಜಾದಪೂರ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ)MR
43192ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆಜಾದಪೂರ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ)MR
43193ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಇಟಗಾ ಅಹ್ಮದಾಬಾದMR
43194ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಲಬೇನೂರMR
43195ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸರಡಗಿ (ಬಲ ಭಾಗ)MR
43196ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸರಡಗಿ (ಎಡ ಭಾಗ)MR
43197ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸರಡಗಿMR
43198ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸರಡಗಿ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)MR
43199ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೋಕಿನ ತಾಂಡಾMR
43200ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುಸನೂರ (ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ)MR
43201ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುಸನೂರ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)MR
43202ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುಸನೂರ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಮಧ್ಯ ಭಾಗMR
43203ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನೃಪತುಂಗ ಕಾಲೋನಿ ಕುಸನೂರMR
43204ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕ್ಯಾಂಪ ಕುಸನೂರ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
43205ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕ್ಯಾಂಪ ಕುಸನೂರ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
43206ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ಕುಸನೂರ (ಎಡ ಭಾಗ)MR
43207ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ಕುಸನೂರ (ಬಲ ಭಾಗ)MR
43208ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುಸನೂರ ತಾಂಡಾMR
43209ಕನ್ನಡ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕ್ಯಾಂಪ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕುಸನೂರ (ಬಲ ಭಾಗ)MR
43210ಕನ್ನಡ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕ್ಯಾಂಪ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕುಸನೂರ (ಎಡ ಭಾಗ)MR
43211ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಳಗನೂರ ಮತ್ತು ತಾಂಡಾ (ಬಲ ಭಾಗ)MR
43212ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಳಗನೂರ ಮತ್ತು ತಾಂಡಾ (ಎಡ ಭಾಗ)MR
43213ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೋಳೆವಾಡMR
43214ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಣ್ಣೂರ (ಎಡ ಭಾಗ)MR
43215ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಣ್ಣೂರ (ಬಲ ಭಾಗ)MR
43216ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾಡ್ಯಾಳ ತಾಂಡಾMR
43217ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಝಾಪೂರMR
43218ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೆಸರಟಗಿ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)MR
43219ಕುವೆಂಪು ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಮಾದರಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂದೂರ ಕೆ (ಬಲ ಭಾಗ)MR
43220ಕುವೆಂಪು ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಮಾದರಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂದೂರ ಕೆ (ಎಡ ಭಾಗ)MR
43221ಕುವೆಂಪು ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಮಾದರಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂದೂರ ಕೆ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)MR
43222ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಾಳಾ (ಬಲ ಭಾಗ)MR
43223ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಾಳಾ (ಎಡ ಭಾಗ)MR
43224ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂದೂರ ಬಿ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)MR
43225ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಾಪುನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ನಂದೂರ ಬಿMR
43226ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಧರ್ಮಾಪೂರMR
43227ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮರತೂರMR
43228ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಮರತೂರMR
43229ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಪೊಸ್ಟ ಆಫೀಸ ಹತ್ತಿರ ಮರತೂರMR
43230ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಮರತೂರMR
43231ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸ್ಟೇಷನ ತಾಂಡಾ ಮರತೂರMR
43232ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆಲದಿಹಾಳMR
43233ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ದೇವನ ತೆಗನೂರ ಬಲ ಭಾಗMR
43234ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ದೇವನ ತೆಗನೂರ ಎಡ ಭಾಗMR
43235ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತರನಳ್ಳಿ (ಬಲ ಭಾಗ)MR
43236ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತರನಳ್ಳಿ (ಎಡ ಭಾಗ)MR
43237ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ತೊನಸನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್MR
43238ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ತೊನಸನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್MR
43239ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಹಾಬಾದ(ಕೆ)ಎಡ ಭಾಗMR
43240ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಹಳೆ ಶಹಾಬಾದMR
43241ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಶಹಾಬಾದ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ ಹೊಸ ಸಿಬರಕಟ್ಟಿMR
43242ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಶಹಾಬಾದ ಎಡ ಭಾಗMR
43243ಕಮ್ಯೂನಿಟಿ ಹಾಲ್ ಹಳೆ ಶಹಾಬಾದ ಹರಿಜನವಾಡಾMR
43244ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಹಾಬಾದ(ಕೆ)(ಬಲ ಭಾಗ)MR
43245ಸರಕಾರಿ ಪುರುಷರು ಹಾಸ್ಟಲ್ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟ) ಹನುಮಾನ ನಗರ (ಎಡ ಭಾಗ) ಶಹಾಬಾದMR
43246ಸರ್ಕಾರಿಸರಕಾರಿ ಪುರುಷರು ಹಾಸ್ಟಲ್ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟ) ಹನುಮಾನ ನಗರ (ಬಲ ಭಾಗ) ಶಹಾಬಾದMR
43247ಸರಕಾರಿ ಪುರುಷರು ಹಾಸ್ಟಲ್ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟ) ಹನುಮಾನ ನಗರ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ಶಹಾಬಾದMR
43248ಮ್ಯೂನಿಸಿಪಾಲ ಕಛೇರಿ, ಪ್ರೇಸಿಡೆಂಟ್ ರೂಮ ಶಹಾಬಾದMR
43249ಮ್ಯೂನಿಸಿಪಾಲ ಕಛೇರಿ, ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರ ರೂಮ ಶಹಾಬಾದMR
43250ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಡ್ಡರಗೇರಾ ಶಹಾಬಾದMR
43251ಸರಕಾರಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ವಡ್ಡರ ಕಾಲೋನಿ (ಎಡ ಭಾಗ) ಶಹಾಬಾದMR
43252ಸರಕಾರಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ವಡ್ಡರ ಕಾಲೋನಿ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಶಹಾಬಾದMR
43253ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಇಂಜೈನ ಫೈಲ ಶಹಾಬಾದMR
43254ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಂಬೋ ಫೈಲ್ ಹನುಮಾನ ತಾಂಡಾ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ಶಹಾಬಾದMR
43255ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಶಿವಶರಣ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಠ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳಸಾ ಫೈಲ ಶಹಾಬಾದMR
43256ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಂಬೋ ಫೈಲ್ ಹನುಮಾನ ತಾಂಡಾ (ಎಡ ಭಾಗ) ಶಹಾಬಾದMR
43257ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಂಬೋ ಫೈಲ್ ಹನುಮಾನ ತಾಂಡಾ (ಬಲ ಭಾಗ) ಶಹಾಬಾದMR
43258ಸರಕಾರಿ ಕನ್ಯಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಗಂಜ ಏರಿಯಾ ಶಹಾಬಾದ (ಎಡ ಭಾಗ)MR
43259ಸರಕಾರಿ ಕನ್ಯಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಗಂಜ ಏರಿಯಾ ಶಹಾಬಾದ (ಬಲ ಭಾಗ)MR
43260ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಶಹಾಬಾದ (ಎಡ ಭಾಗ)MR
43261ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಶಹಾಬಾದ (ಬಲ ಭಾಗ)MR
43262ಗೋವರ್ಧನ ಲಾಲ ವರ್ಮಾ ಹಿಂದಿ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ)ಶಹಾಬಾದMR
43263ಗೋವರ್ಧನ ಲಾಲ ವರ್ಮಾ ಹಿಂದಿ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ)ಶಹಾಬಾದMR
43264ಗೋವರ್ಧನಲಾಲ ವರ್ಮಾ ಹಿಂದಿ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಶಹಾಬಾದMR
43265ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಉರ್ದು ಡಿವಿಜನ್ ಸ್ಟೇಷನ ರೋಡ ಶಹಾಬಾದ (ಎಡ ಭಾಗ)MR
43266ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಉರ್ದು ಡಿವಿಜನ್ ಸ್ಟೇಷನ ರೋಡ ಶಹಾಬಾದ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)MR
43267ಸರಕಾರಿ ಪಿ.ಯೂ.ಕಾಲೇಜು ಶಾಹಬಾದ ಸ್ಟೇಷನ ರೋಡ (ಎಡ ಭಾಗ)MR
43268ಸರಕಾರಿ ಪಿ.ಯೂ.ಕಾಲೇಜು ಶಾಹಬಾದ ಸ್ಟೇಷನ ರೋಡ (ಬಲ ಭಾಗ)MR
43269ಸರಕಾರಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗಂಜ ಎರಿಯಾ ಶಹಾಬಾದMR
43270ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಉರ್ದು ಡಿವಿಜನ್ ಸ್ಟೇಷನ ರೋಡ ಶಹಾಬಾದ (ಬಲ ಭಾಗ)MR
43271ಸರಕಾರಿ ಕನ್ಯಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉರ್ದು ಡಿವಿಜನ್ ಗಂಜ ಏರಿಯಾ ಶಹಾಬಾದ (ಎಡ ಭಾಗ)MR
43272ಸರಕಾರಿ ಕನ್ಯಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉರ್ದು ಡಿವಿಜನ್ ಗಂಜ ಏರಿಯಾ ಶಹಾಬಾದ (ಬಲ ಭಾಗ)MR
43273ಸರಕಾರಿ ಕನ್ಯಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉರ್ದು ಡಿವಿಜನ್ ಗಂಜ ಏರಿಯಾ ಶಹಾಬಾದ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)MR
43274ಸರಕಾರಿ ವೆಟರನರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸ್ಟಾಫ್ ರೂಮ್ ಶಹಾಬಾದMR
43275ಗೋವರಧನಲಾಲ ವರ್ಮಾ ಹಿಂದಿ ಶಾಲೆ ಶಹಾಬಾದ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)MR
43276ಹೊಸ ಮ್ಯೂನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫೀಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ ರೂಮ ಶಹಾಬಾದMR
43277ಮ್ಯೂನ್ಸಿಪಲ್ ಕಮೀಷನರ್ ರೂಮ ಶಹಾಬಾದMR
43278ಸರಕಾರಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗಂಜ ಎರಿಯಾ ಶಹಾಬಾದMR
43279ಸರಕಾರಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ವಡ್ಡರ ಕಾಲೋನಿ ಉಪ್ಪರ ಮಡ್ಡಿ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ಶಹಾಬಾದMR
43280ಕಮ್ಯೂನಿಟಿ ಹಾಲ್ ವಡ್ಡರ ಸಂಘ ಶಹಾಬಾದ (ಬಲ ಭಾಗ)MR
43281ಕಮ್ಯೂನಿಟಿ ಹಾಲ್ ವಡ್ಡರ ಸಂಘ ಶಹಾಬಾದ (ಎಡ ಭಾಗ)MR
43282ಸರಕಾರಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ವಡ್ಡರ ಕಾಲೋನಿ ಉಪ್ಪರ ಮಡ್ಡಿ (ಬಲ ಭಾಗ) ಶಹಾಬಾದMR
43283ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಲೋವರ ಮಡ್ಡಿ-2 ಶಹಾಬಾದMR
43284ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆದಿತೀರ್ಥ ಮಠ ಲೋವರ ಮಡ್ಡಿ (ಬಲ ಭಾಗ) ಶಹಾಬಾದMR
43285ಎಚ್.ಎಂ.ಪಿ.ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜೆ.ಪಿ.ಕಾಲೋನಿ ಶಹಾಬಾದ (ಬಲ ಭಾಗ)MR
43286ಎಚ್.ಎಂ.ಪಿ.ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜೆ.ಪಿ.ಕಾಲೋನಿ ಶಹಾಬಾದ(ಎಡ ಭಾಗ)MR
43287ಎಚ್.ಎಂ.ಪಿ.ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜೆ.ಪಿ.ಕಾಲೋನಿ ಶಹಾಬಾದ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)MR
43288ನೂಟಿಫೈಡ ಎರಿಯಾ ಕಮಿಟಿ ಆಫೀಸ ಎಚ್.ಎಂ.ಪಿ.ಕಾಲೋನಿ ಶಹಾಬಾದMR
43289ಮೌಂಟ ಕಾರ್ಮಲ್ ಕೌನವೆಂಟ್ ಶಾಲೆ ಎಬಿಎಲ್ ಕಾಲೋನಿ ಶಹಾಬಾದMR
43290ಮೌಂಟ ಕಾರ್ಮಲ್ ಕೌನವೆಂಟ್ ಶಾಲೆ ಎಬಿಎಲ್ ಕಾಲೋನಿ ಶಹಾಬಾದ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)MR
43291ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೋಳಾ (ಕೆ) ಎಡ ಭಾಗMR
43292ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೋಳಾ (ಕೆ) ಮಧ್ಯ ಭಾಗMR
43293ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೋಳಾ (ಕೆ) ಬಲ ಭಾಗMR
 
  Copyright (c) 2023, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.