2023 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2023 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)MR (Eng)
441ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಭೀಮಳ್ಳಿ (ಬಲ ಭಾಗ)MR
442ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಭೀಮಳ್ಳಿ (ಎಡ ಭಾಗ)MR
443ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಭೀಮಳ್ಳಿ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)MR
444ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸೈಯದ ಚಿಂಚೋಳಿMR
445ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆ ಸೈಯದ ಚಿಂಚೋಳಿMR
446ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ತಾಜ ಸುಲ್ತಾನಪೂರMR
447ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ತಾಜ ಸುಲ್ತಾನಪೂರMR
448ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಕ್ಷಿಮ ಭಾಗ) ತಾಜ ಸುಲ್ತಾನಪೂರMR
449ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಕ್ಷಿಮ ಭಾಗ) ತಾಜ ಸುಲ್ತಾನಪೂರMR
4410ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) 2ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ ತಾಜಸುಲ್ತಾನಪೂರMR
4411ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹಮಾಲ ಕಾಲೋನಿ) ತಾಜ ಸುಲ್ತಾನಪೂರMR
4412ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೇರಿಭೂಸಗಾ (ಬಲ ಭಾಗ)MR
4413ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೇರಿಭೂಸಗಾ ಕೇರಿ ಭೋಸಗಾ (ಎಡ ಭಾಗ)MR
4414ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಪಟ್ಟಣMR
4415ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಟ್ಟಣ (ಬಲ ಭಾಗ) ಪಟ್ಟಣMR
4416ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಟ್ಟಣ (ಎಡ ಭಾಗ) ಪಟ್ಟಣMR
4417ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಹತ್ತಗುಂದಾMR
4418ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಾವಳಗಿ (ಬಿ) (ಬಲ ಭಾಗ)MR
4419ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಾವಳಗಿ (ಬಿ) (ಎಡ ಭಾಗ)MR
4420ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಹರಿಜನ ವಾಡಾ ಸಾವಳಗಿ (ಬಿ)MR
4421ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಿಂದಗಿ ಬಿ (ಬಲ ಭಾಗ)MR
4422ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಿಂದಗಿ (ಬಿ) (ಎಡ ಭಾಗ)MR
4423ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜಾಫರಾಬಾದ (ಎಡ ಭಾಗ)MR
4424ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜಾಫರಾಬಾದ (ಬಲ ಭಾಗ)MR
4425ಸರಕಾರಿ (ಬಲಭಾಗ) ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ ಕೋಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1) ಪಂಡಿತ ದೀನದಯಾಳ ನಗರ ಜಾಫರಬಾದMR
4426ಸರಕಾರಿ (ಬಲಭಾಗ) ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ ಕೋಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ 2) ಪಂಡಿತ ದೀನದಯಾಳ ನಗರ ಜಾಫರಬಾದMR
4427ಸರಕಾರಿ (ಬಲಭಾಗ) ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ 7ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ) ಪಂಡಿತ ದೀನದಯಾಳ ನಗರ ಜಾಫರಬಾದMR
4428ಸರಕಾರಿ (ಬಲಭಾಗ) ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪಂಡಿತ ದೀನದಯಾಳ ನಗರ ಜಾಫರಬಾದMR
4429ಸರಿಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಲಂಗರ ಹನುಮಾನ ಎರಿಯಾ ನಿಜಾಂಪೂರ ಕಲಬುರಗಿMR
4430ಸರಿಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಲಂಗರ ಹನುಮಾನ ಎರಿಯಾ ನಿಜಾಂಪೂರ ಕಲಬುರಗಿMR
4431ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ವೇಲಫೇರ್ ಸೂಸೈಟಿ, ಭೋಗೇಶ್ವರ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (3ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ) ಸಂತೋಷ ಕಾಲೋನಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ನಗರ ನಿಯರ ಆಳಂದ ರೋಡ ಕಲಬುರಗಿMR
4432ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ವೇಲಫೇರ್ ಸೂಸೈಟಿ, ಭೋಗೇಶ್ವರ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (2ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ) ಸಂತೋಷ ಕಾಲೋನಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ನಗರ ನಿಯರ ಆಳಂದ ರೋಡ ಕಲಬುರಗಿMR
4433ಸರಿಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮದೀನಾ ಕಾಲೋನಿ ಜೀಲಾನಾಬಾದ ಕಲಬುರಗಿ (ಬಲಭಾಗ)MR
4434ಸರಿಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮದೀನಾ ಕಾಲೋನಿ ಜೀಲಾನಾಬಾದ ಕಲಬುರಗಿ ಬಲಭಾಗ (ಎಡಭಾಗ)MR
4435ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಹೀರಾಪೂರ ಕಲಬುರಗಿMR
4436ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಹೀರಾಪೂರ ಕಲಬುರಗಿMR
4437ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಿರಾಪೂರ ಕಲಬುರಗಿ (ಬಲಭಾಗ)MR
4438ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಿರಾಪೂರ ಕಲಬುರಗಿ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗMR
4439ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ (ಹೊಸ) ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೀರಾಪೂರ ಕಲಬುರಗಿMR
4440ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಹೀರಾಪೂರ ಕಲಬುರಗಿMR
4441ಸರಕಾರಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ (ಬಲಭಾಗ) ಎಂಎಸಕೆ ಮಿಲ್ಲ ಜೀಲಾನಾಬಾದ (ಮದೀನಾ ಕಾಲೋನಿ) ಕಲಬುರಗಿMR
4442ಸರಕಾರಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ (ಎಡ ಭಾಗ) ಎಂಎಸಕೆ ಮಿಲ್ಲ ಜೀಲಾನಾಬಾದ (ಮದೀನಾ ಕಾಲೋನಿ) ಕಲಬುರಗಿMR
4443ಸರಕಾರಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ (ಮಧ್ಯ ಕೋಣೆ) ಎಂಎಸಕೆ ಮಿಲ್ಲ ಜೀಲಾನಾಬಾದ (ಮದೀನಾ ಕಾಲೋನಿ) ಕಲಬುರಗಿMR
4444ಹುಸ್ಸೈನ ಪಬ್ಲೀಕ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಹುಸ್ಸೈನ ಗಾರ್ಡನ, ಇಕ್ಬಾಲ್ ಕಾಲೋನಿ (ಪಶ್ಷಿಮ ಭಾಗ) ಹೀರಾಪೂರ ಕಲಬುರಗಿMR
4445ಹುಸ್ಸೈನ ಪಬ್ಲೀಕ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಹುಸ್ಸೈನ ಗಾರ್ಡನ, ಇಕ್ಬಾಲ್ ಕಾಲೋನಿ (ಎಡ ಭಾಗ) ಹೀರಾಪೂರ ಕಲಬುರಗಿMR
4446ಹುಸ್ಸೈನ ಪಬ್ಲೀಕ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಹುಸ್ಸೈನ ಗಾರ್ಡನ, ಇಕ್ಬಾಲ್ ಕಾಲೋನಿ (ಬಲಭಾಗ) ಹೀರಾಪೂರ ಕಲಬುರಗಿMR
4447ಗೌತಮ ವೇಲಫೇರ್ ಸೂಸೈಟಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕೋಣೆ) ನ್ಯೂ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಾಲೋನಿ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ, ಕಲಬುರಗಿMR
4448ಗೌತಮ ವೇಲಫೇರ್ ಸೂಸೈಟಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನ್ಯೂ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಾಲೋನಿ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ, ಕಲಬುರಗಿMR
4449ಚೌಡೇಶ್ವರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಷಿಮ ಭಾಗ) 2ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ ಚೌಡೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಕಲಬುರಗಿMR
4450ಚೌಡೇಶ್ವರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 4ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ ಚೌಡೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾMR
4451ಸರಿಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಪಶ್ಷಿಮ ಭಾಗ) ಗಾಜಿಪೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾ (ಬಲಭಾಗ)MR
4452ಸರಿಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಪಶ್ಷಿಮ ಭಾಗ) ಗಾಜಿಪೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾ (ಎಡಭಾಗ)MR
4453ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಎಂ ಪಿ ಎಚ್ ಎಸ್) ಸೂಪರ ಮಾರ್ಕೇಟ ಕಲಬುರಗಿMR
4454ಮಹಾ ಬಾಲಾ ವಿದ್ಯಾ ಮಂದಿರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಗಾಜಿಪೂರ ಕಲಬುರಗಿMR
4455ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಾಟೀಕರ ಗಲ್ಲಿ ಗಾಜಿಪೂರ ಕಲಬುರಗಿMR
4456ಗುರು ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಲಾ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ (ಪಶ್ಷಿಮ ಭಾಗ) ಕಲಬುರಗಿMR
4457ಮಾಯಾ ಬಾಲಾ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಷಿಮ ಭಾಗ) ಗಾಜಿಪೂರ ಕಲಬುರಗಿ ಕೋಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1MR
4458ಮಾಯಾ ಬಾಲಾ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಷಿಮ ಭಾಗ) ಗಾಜಿಪೂರ ಕಲಬುರಗಿ ಕೊಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ 3MR
4459ಮಾತೋಶ್ರೀ ರಾಮಾಬಾಯಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗಾಜಿಪೂರ ಕಲಬುರಗಿ ಬಲಭಾಗMR
4460ಮಾತೋಶ್ರೀ ರಾಮಾಬಾಯಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗಾಜಿಪೂರ ಕಲಬುರಗಿ (ಎಡಭಾಗ)MR
4461ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ನೀರಾವರಿ ಶೋಧನೆ ಇಲಾಖೆ ಉಪ ವಿಭಾಗ-1 ಜಗತ, ಕಲಬುರಗಿMR
4462ಗೋದುತಾಯಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಾಲೇಜ ಎಸ್.ಬಿ ಟೆಂಪಲ (ಪಶ್ಷಿಮ ಭಾಗ) ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಕಲಬುರಗಿMR
4463ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಕಂಪೋಜಿಟ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ (ಮಧ್ಯ ಕೋಣೆ) ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಕಲಬುರಗಿMR
4464ಗೋದುತಾಯಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಎಸ್.ಬಿ ಟೆಂಪಲ (ಪಶ್ಷಿಮ ಭಾಗ) ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಕಲಬುರಗಿMR
4465ಮಹಾದೇವಿ ಕನ್ಯಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶರಣ ನಗರ ಕಲಬುರಗಿ ಬಲಭಾಗMR
4466ಮಹಾದೇವಿ ಕನ್ಯಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶರಣ ನಗರ ಕಲಬುರಗಿ ಎಡಭಾಗMR
4467ಚೌಡಾಪೂರಿ ಹಿರೇಮಠ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಾಲೋನಿ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಕಲಬುರಗಿMR
4468ಚೌಡಾಪೂರಿ ಹಿರೇಮಠ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಾಲೋನಿ (ಪಶ್ವಿಮ ಭಾಗ) ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಕಲಬುರಗಿMR
4469ಸಿದ್ದಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ (ಗಾಜರೆ ವಸತಿ ನಿಲಯ) ಸಮತಾ ಕಾಲೋನಿ ಧನಗಾರ ಗಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಕಲಬುರಗಿMR
4470ಸೈಂಟ್ ಥಾಮಸ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಸಮತಾ ಕಾಲೋನಿ ಧನಗಾರ ಗಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾಕಲಬುರಗಿMR
4471ಸಿದ್ದಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ (ಗಾಜರೆ ವಸತಿ ನಿಲಯ) ಸಮತಾ ಕಾಲೋನಿ ಧನಗಾರ ಗಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಕಲಬುರಗಿMR
4472ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿರಿಯ ಶಾಲೆ ಹೀರಾಪೂರ ವೃತ, ಬ್ರಹ್ಮಫೂರ ಕಲಬುರಗಿMR
4473ಸೇಂಟ್ ಕ್ಸೇವಿಯರ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಹಿಂಭಾಗ ಹನುಮಾನ ಗುಡಿ ಅಫಜಲಪೂರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬಿದ್ದಾಪೂರ ಕಾಲೋನಿ (ಕೋಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1) ಕಲಬುರಗಿMR
4474ಸೇಂಟ್ ಕ್ಸೇವಿಯರ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಹಿಂಭಾಗ ಹನುಮಾನ ಗುಡಿ ಅಫಜಲಪೂರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬಿದ್ದಾಪೂರ ಕಾಲೋನಿ (ಕೋಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ 2) ಕಲಬುರಗಿMR
4475ವೀರತಪಸ್ವಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ 1ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ ಬಿದ್ದಾಪೂರ ಕಾಲೋನಿ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಕಲಬುರಗಿ (ಬಲಭಾಗ)MR
4476ವೀರತಪಸ್ವಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ 1ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ ಬಿದ್ದಾಪೂರ ಕಾಲೋನಿ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಕಲಬುರಗಿ (ಎಡಭಾಗ)MR
4477ವೀರಾತಪಸ್ವಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ 2ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ ಬಿದ್ದಾಪೂರ ಕಾಲೋನಿ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಕಲಬುರಗಿ)MR
4478ವೀರಾತಪಸ್ವಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಬಿದ್ದಾಪುರ ಕಾಲೊನಿ, ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಕಲಬುರಗಿMR
4479ವೀರಾತಪಸ್ವಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ 5 ಮತ್ತು 6ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ ಬಿದ್ದಾಪೂರ ಕಾಲೋನಿ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಕಲಬುರಗಿMR
4480ವೀರಾತಪಸ್ವಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ 4 ಮತ್ತು 6ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ ಬಿದ್ದಾಪೂರ ಕಾಲೋನಿ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಕಲಬುರಗಿMR
4481ರಮಾಬಾಯಿ ಜಹಾಂಗಿರದಾರ ಸ್ವಂತತ್ರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ (ಕಚೇರಿ ಕೋಣೆ) ಕರುಣೇಶ್ವರ ನಗರ ಕಲಬುರಗಿMR
4482ರಮಾಬಾಯಿ ಜಹಾಂಗಿರದಾರ ಸ್ವಂತತ್ರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ (3ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ) ಕರುಣೇಶ್ವರ ನಗರ ಕಲಬುರಗಿMR
4483ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪಾಟೀಲ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಶಾಲೆ ಕರುಣೇಶ್ವರ ನಗರ ಹೊಸ ಜೇವರ್ಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಲಬುರಗಿMR
4484ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪಾಟೀಲ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಶಾಲೆ ಕರುಣೇಶ್ವರ ನಗರ ಹೊಸ ಜೇವರ್ಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಲಬುರಗಿMR
4485ಅಲಮೀ ಪಬ್ಲೀಕ ಸ್ಕೂಲ್ ತಿಮ್ಮಾಪೂರಿ ಕಾಲೋನಿ ನಿಯರ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಜೇವರ್ಗಿ ರೋಡ ಕಲಬುರಗಿ (ಬಲಭಾಗ)MR
4486ಅಲಮೀ ಪಬ್ಲೀಕ ಸ್ಕೂಲ್ ತಿಮ್ಮಾಪೂರಿ ಕಾಲೋನಿ ನಿಯರ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಜೇವರ್ಗಿ ರೋಡ ಕಲಬುರಗಿ (ಎಡಭಾಗ)MR
4487ಅಲೀಮೀ ಪಬ್ಲೀಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ತಿಮ್ಮಾಪೂರಿ ಕಾಲೋನಿ ನಿಯರ ರಾಮ ಮಂದರಿ ಜೇವರ್ಗಿ ರೋಡ ಕಲಬುರಗಿMR
4488ಹೆಚಕೆಇ ಸೂಸೈಟಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 8ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ ಬಿದ್ದಾಪೂರ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಕಲಬುರಗಿMR
4489ಹೆಚಕೆಇ ಸೂಸೈಟಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 10ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ ಬಿದ್ದಾಪೂರ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಕಲಬುರಗಿMR
4490ಡಾಮಿನೆಂಟ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ವಿನಾಯಕ ಲೇಔಟ ಕರುಣೇಶ್ವರ ನಗರ ಕಲಬುರಗಿMR
4491ಡಾಮಿನೆಂಟ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ವಿನಾಯಕ ಲೇಔಟ ಕರುಣೇಶ್ವರ ನಗರ ಕಲಬುರಗಿMR
4492ಜವಾಹಾರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾತೋಶ್ರೀ ಸೀತಾದೇವಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಎನ್.ಜಿ.ಓ ಕಾಲೋನಿ ಸ್ಟೇಶನ ಬಜಾರ ಕಲಬುರಗಿMR
4493ಜವಾಹಾರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾತೋಶ್ರೀ ಸೀತಾದೇವಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಷಿಮ ಭಾಗ) ಎನ್.ಜಿ.ಓ ಕಾಲೋನಿ ಸ್ಟೇಶನ ಬಜಾರ ಕಲಬುರಗಿMR
4494ಜವಾಹಾರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾತೋಶ್ರೀ ಸೀತಾದೇವಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಎನ್.ಜಿ.ಓ ಕಾಲೋನಿ ಸ್ಟೇಶನ ಬಜಾರ ಕಲಬುರಗಿMR
4495ಮದರ ಥೇರಸಾ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ ಆಫ್ ಸೈಸ್ಸ್ (ಕೋಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1) ಗೋದುತಾಯಿ ಕಾಲೋನಿ ಕಲಬುರಗಿMR
4496ಮದರ ಥೇರಸಾ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ ಆಫ್ ಸೈಸ್ಸ್ (ಕೋಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ 3) ಗೋದುತಾಯಿ ಕಾಲೋನಿ ಕಲಬುರಗಿMR
4497ಮದರ ಥೇರಸಾ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ ಆಫ್ ಸೈಸ್ಸ್ (ಕೋಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ 4) ಗೋದುತಾಯಿ ಕಾಲೋನಿ ಕಲಬುರಗಿMR
4498ಸರಕಾರಿ ನೌಕರರ ವಿಮಾ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಸಿ.ಐ.ಬಿ ಕಾಲೋನಿ (ಬಲಭಾಗ) ಕಲಬುರಗಿMR
4499ಸರಕಾರಿ ನೌಕರರ ವಿಮಾ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಸಿ.ಐ.ಬಿ ಕಾಲೋನಿ (ಎಡಭಾಗ) ಕಲಬುರಗಿMR
44100ಸರಕಾರಿ ನೌಕರರ ವಿಮಾ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಸಿ.ಐ.ಬಿ ಕಾಲೋನಿ (ಬಲ ಭಾಗ)ಕಲಬುರಗಿMR
44101ಕ್ಯಾಂಪ್ಬೆಲ್ಸ್ ಕಿರಿಯ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಘಾಟಗೇ ಲೇಔಟ ಅಫಜಲಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಲಬುರಗಿ (ಎಡಭಾಗ)MR
44102ಕ್ಯಾಂಪ್ಬೆಲ್ಸ್ ಕಿರಿಯ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಘಾಟಗೇ ಲೇಔಟ ಅಫಜಲಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಲಬುರಗಿ (ಬಲಭಾಗ)MR
44103ಕ್ಯಾಂಪ್ಬೆಲ್ಸ್ ಕಿರಿಯ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಘಾಟಗೇ ಲೇಔಟ ಅಫಜಲಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಲಬುರಗಿMR
44104ಚಾಣುಕ್ಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ) ಶಾಂತಿನಗರ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ 4ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ ಕಲಬುರಗಿMR
44105ಚಾಣುಕ್ಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ) ಶಾಂತಿನಗರ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ 4ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ ಕಲಬುರಗಿMR
44106ಚಾಣುಕ್ಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ( ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ) ಶಾಂತಿನಗರ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಕಲಬುರಗಿMR
44107ಶಾಹ ಜೀಲಾನಿ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ ಜೀಲಾನಾಬಾದ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಕಲಬುರಗಿMR
44108ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮದೀನಾ ಕಾಲೋನಿ, ಜೀಲಾನಾಬಾದMR
44109ಸರಿಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉರ್ದು (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಜೀಲಾನಾಬಾದ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಕಲಬುರಗಿMR
44110ಸರಿಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉರ್ದು (ಪಶ್ಷಿಮ ಭಾಗ) ಜೀಲಾನಾಬಾದ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಕಲಬುರಗಿMR
44111ಸರಿಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉರ್ದು (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಜೀಲಾನಾಬಾದ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಕಲಬುರಗಿMR
44112ಡಾ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಶೋಕ ನಗರ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಕಲಬುರಗಿMR
44113ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಬೋರಾಬಾಯಿ ನಗರ (ಬಲ ಭಾಗ) ಕಲಬುರಗಿMR
44114ಸರಿಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೃಷ್ಣಾ ನಗರ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಕಲಬುರಗಿMR
44115ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಸವ ನಗರ (ಪಕ್ಷಿಮ ಭಾಗ) ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಕಲಬುರಗಿMR
44116ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಸವ ನಗರ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಕಲಬುರಗಿMR
44117ಆದಿಜಾಂಬವಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೂಸೈಟಿ ಸಮಾಜ ಮಂದಿರ ಬೋರುಬಾಯಿ ನಗರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಕಲಬುರಗಿMR
44118ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೃಷ್ಣಾ ನಗರ 2ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಕಲಬುರಗಿMR
44119ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೃಷ್ಣಾ ನಗರ 5ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಕಲಬುರಗಿMR
44120ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಅಡಾಸೆಂಟ್ ಕೀರ್ತಿ ಎಜ್ಯುಕೇಶನ ಸೋಸೈಟಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಸವ ನಗರ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಕಲಬುರಗಿMR
44121ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಸವಾ ನಗರ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಕಲಬುರಗಿMR
44122ಅಲ್ ಅಮೀನ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾ ನಗರ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಕಲಬುರಗಿMR
44123ಅಲ್-ಅಮೀನ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 4ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ ವಿದ್ಯಾ ನಗರ ಕಲಬುರಗಿMR
44124ಅಲ್-ಅಮೀನ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾ ನಗರ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಕಲಬುರಗಿMR
44125ಕರ್ನಾಟಕ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಎಜ್ಯುಕೇಶನ ಸೂಸೈಟಿ ಮಿಲಿಂದ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ವಿದ್ಯಾ ನಗರ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಕಲಬುರಗಿMR
44126ಕರ್ನಾಟಕ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಎಜ್ಯುಕೇಶನ ಸೂಸೈಟಿ ಮಿಲಿಂದ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ವಿದ್ಯಾ ನಗರ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಕಲಬುರಗಿMR
44127ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಿಲಿಂದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ವಿದ್ಯಾ ನಗರ ಕಲಬುರಗಿMR
44128ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಿಲಿಂದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಷಿಮ ಭಾಗ) ವಿದ್ಯಾ ನಗರ ಕಲಬುರಗಿMR
44129ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಗೊಲ್ಲರ ಕಾಲೋನಿ ಜಗತ (ಬಲ ಭಾಗ) ಶಾಮಸುಂದರ ಸ್ಮಾರಕ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸುಂದರ ನಗರ ಕಲಬುರಗಿMR
44130ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೌಕರರ ಕಟ್ಟಡ ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಲಬುರಗಿMR
44131ನೂತನ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಕನ್ಯಾಯಲಾಲ್ ಮಾಲು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾಲೇಜು ಡಾ. ಪಾಂಡುರಂಗ ರಾವ ಪಟಕಿ ಸ್ಮಾರಕ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ಕಲಬುರಗಿ (ಬಲಭಾಗ)MR
44132ನೂತನ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಕನ್ಯಾಯಲಾಲ್ ಮಾಲು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾಲೇಜು ಡಾ. ಪಾಂಡುರಂಗ ರಾವ ಪಟಕಿ ಸ್ಮಾರಕ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ಕಲಬುರಗಿ (ಎಡಭಾಗ)MR
44133ನೂತನ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಕನ್ನಯಲಾಲ್ ಮಾಲು ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಜಾನ ಕಾಲೇಜು ಡಾ. ಪಾಂಡುರಂಗ ರಾವ ಪಟಕಿ ಸ್ಮಾರಕ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ಕಲಬುರಗಿMR
44134ನೂತನ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಕನ್ಯಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಕಲಬುರಗಿMR
44135ನೂತನ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಕನ್ಯಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಕಲಬುರಗಿMR
44136ನೂತನ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಕನ್ಯಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಕಲಬುರಗಿMR
44137ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಮಪ್ಯಾರಿಬಾಯಿ ಲಾಹೋಟಿ ಬಾಲ ವಿಕಾಸ ಮಂದಿರ ವನಿತಾ ವಿಕಾಸ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ, ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಕಲಬುರಗಿMR
44138ನೂತನ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಕಲಬುರಗಿMR
44139ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಬಾಪು ನಗರ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಜಗತ ಕಲಬುರಗಿ (ಬಲಭಾಗ)MR
44140ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಬಾಪು ನಗರ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಜಗತ ಕಲಬುರಗಿ (ಎಡಭಾಗ)MR
44141ಸರಕಾರಿ ಶಕ್ಷಕಿಯರ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ (ಮಹಿಳೆಯರ) ಎಸ್.ಟಿ.ಬಿ.ಟಿ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಜಗತ ಕಲಬುರಗಿMR
44142ಸರಕಾರಿ ಶಕ್ಷಕಿಯರ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ (ಮಹಿಳೆಯರ) ಎಸ್.ಟಿ.ಬಿ.ಟಿ (ಪಶ್ಷಿಮ ಭಾಗ) ಜಗತ ಕಲಬುರಗಿMR
44143ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಸುಂದರ ನಗರ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಜಗತ ಕಲಬುರಗಿMR
44144ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರವರ ಕಚೇರಿ ಕೆ.ಯು.ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಡಿ ಬೋರ್ಡ ಉಪ ಭಾಗ ದರ್ಗಾ ರಸ್ತೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಜಗತ ಕಲಬುರಗಿMR
44145ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಕಲಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ (ಬಲಭಾಗ) ಕಲಬುರಗಿMR
44146ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಸಿದ್ರಾಮೇಶ್ವರ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಡ್ಡರ ಗಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಕಲಬುರಗಿMR
44147ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಸಿದ್ರಾಮೇಶ್ವರ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಡ್ಡರ ಗಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಕಲಬುರಗಿMR
44148ಪ್ರಜ್ಞಾ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ದರ್ಘಾ ರಸ್ತೆ ಜಗತ ಕಲಬುರಗಿMR
44149ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಭೀಮ ನಗರ ಕಲಬುರಗಿMR
44150ಭಾರತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಾಲಕರ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಜಗತ ಕಲಬುರಗಿMR
44151ಭಾರತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಾಲಕರ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಜಗತ ಕಲಬುರಗಿMR
44152ಜವಹಾರ ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ 6ನೇ (ಎ) ತರಗತಿ ಕೋಣೆ ಡಿಎಆರ ಹೇಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟಸ್ ಪೋಲಿಸ್ ಕಾಲೋನಿ ಕಲಬುರಗಿMR
44153ಜವಹಾರ ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ 6ನೇ (ಬಿ) ತರಗತಿ ಕೋಣೆ ಡಿಎಆರ ಹೇಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟಸ್ ಪೋಲಿಸ್ ಕಾಲೋನಿ ಕಲಬುರಗಿMR
44154ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ ಜಗತ ಕಲಬುರಗಿMR
44155ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಜಗತ ಕಲಬುರಗಿMR
44156ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (9ನೇ "ಎ" ತರಗತಿ ಕೋಣೆ) ಜಗತ ಕಲಬುರಗಿMR
44157ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರವರ ಕಚೇರಿ ಕೆ.ಯು.ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಡಿ ಬೋರ್ಡ ಉಪ ಭಾಗ ದರ್ಗಾ ರಸ್ತೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಜಗತ ಕಲಬುರಗಿMR
44158ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಜಯ ನಗರ ಜಗತ ಕಲಬುರಗಿMR
44159ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಜಾಪೂರ 3ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ ಕಲಬುರಗಿMR
44160ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಜಾಪೂರ 4ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ ಕಲಬುರಗಿMR
44161ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಜಾಪೂರ 5ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ ಕಲಬುರಗಿMR
44162ಪ್ರಿಯದರ್ಶನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಐಟಿಐ ಪ್ರಶಾಂತ ನಗರ ಶಹಾಬಾದ ರೋಡ ಕಲಬುರಗಿMR
44163ಡಾ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ರಾಜಾಪೂರ (ಕೋಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1) ಕಲಬುರಗಿMR
44164ಬ್ಲೂಮಿಂಗ ಡೇಲ್ ಶಾಲೆ ಶಹಾಬಾದ ರಿಂಗ ರೋಡ ಹತ್ತಿರ ರಾಜಾಪೂರ ಕಲಬುರಗಿMR
44165ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಚೇರಿ ಪಿಆರಇ ಡಿವಿಸನ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ (ಇಂಜಿನಯರಿಂಗ ವಿಭಾಗ) ಕಲಬುರಗಿMR
44166ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಚೇರಿ ಪಿಆರಇ ಡಿವಿಸನ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ (ಇಎಸಟಿ ವಿಭಾಗ) ಕಲಬುರಗಿMR
44167ವೀರಮ್ಮ ಗಂಗಶ್ರೀ ಮಹಿಳೆಯರ ಪದವಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಕಲಬುರಗಿMR
44168ವೀರಮ್ಮ ಗಂಗಶ್ರೀ ಮಹಿಳೆಯರ ಪದವಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಕಲಬುರಗಿMR
44169ವಿಜಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ ಗುಲಾಬಾಡಿ ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಕಲಬುರಗಿMR
44170ಮಹಿಳಾ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಐವಾಹ-ಇ-ಶಾಹಿ ಕಾಲೋನಿ ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಕಲಬುರಗಿMR
44171ಮಹಿಳಾ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಐವಾಹ-ಇ-ಶಾಹಿ ಕಾಲೋನಿ ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಕಲಬುರಗಿMR
44172ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರವರ ಕಚೇರಿ ಐವಾನ-ಇ-ಶಾಹಿ ಕಾಲೋನಿ ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಕಲಬುರಗಿMR
44173ಹಳೆ ಎನ್.ಎಸ್.ಪಿ ಕಚೇರಿ (ಬಲ ಭಾಗ) ಕೆಇಬಿ ಕಚೇರಿ ಕಂಪೌಂಡ ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಕಲಬುರಗಿMR
44174ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಜಾರ್ ಕಲಬುರಗಿMR
44175ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣ ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಕಲಬುರಗಿMR
44176ಕಾರ್ಯಾನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಜೇವರ್ಗಿ ರೋಡ ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಕಲಬುರಗಿMR
44177ಕಾರ್ಯಾನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಜೇವರ್ಗಿ ರೋಡ ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಕಲಬುರಗಿ (ಬಲಭಾಗ)MR
44178ಸರಕಾರಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ಡಿಪೋ ನಂ. 1 ಎದುರುಗಡೆ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಎಮ್.ಎಸ್.ಕೆ ಮಿಲ್ ರಸ್ತೆ ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ (ಬಲ ಭಾಗ) ಕಲಬುರಗಿMR
44179ಸರಕಾರಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ಡಿಪೋ ನಂ. 1 ಎದುರುಗಡೆ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಎಮ್.ಎಸ್.ಕೆ ಮಿಲ್ ರಸ್ತೆ ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ (ಎಡ ಭಾಗ) ಕಲಬುರಗಿMR
44180ಸರಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಕೋಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ -1 ಕೆ.ಎಸ್. ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ಡಿಪೋ ನಂ. 1 ಎದುರುಗಡೆ ಬಲಭಾಗ ಕಲಬುರಗಿMR
44181ಸರಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಕೋಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ -2 ಕೆ.ಎಸ್. ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ಡಿಪೋ ನಂ. 1 ಎದುರುಗಡೆ ಎಡಭಾಗ ಕಲಬುರಗಿMR
44182ಕಾರ್ಯಾನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಜೇವರ್ಗಿ ರೋಡ ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಕಲಬುರಗಿMR
44183ಕಾರ್ಯಾನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಜೇವರ್ಗಿ ರೋಡ (ದಕ್ಚಿಣ ಭಾಗ) ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಕಲಬುರಗಿMR
44184ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜೇವರ್ಗಿ ಕಾಲೋನಿ ( ಬಲಭಾಗ) ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಕಲಬುರಗಿMR
44185ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜೇವರ್ಗಿ ಕಾಲೋನಿ ( ಎಡಭಾಗ) ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಕಲಬುರಗಿMR
44186ಸರಕಾರಿ ಮೊದಲ ಗ್ರೇಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಳೆ ಜೇವರ್ಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಲಬುರಗಿMR
44187ಸರಕಾರಿ ಮೊದಲ ಗ್ರೇಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಾಲಕಿಯರ (ಹೊಸ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ) ಹಳೆ ಜೇವರ್ಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಲಬುರಗಿMR
44188ಜಿಲ್ಲಾ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಎನ್.ಜಿ.ಓ ಕಾಲೋನಿ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಕಲಬುರಗಿMR
44189ಲುಕಮಾನ ಫಾರ್ಮಸಿ ಕಾಲೇ ಉಪ ನ್ಯಾಸಕರ ಕೋಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಘಾಬರೇ ಲೇಔಟ ಕಲಬುರಗಿMR
44190ಲುಕಮಾನ ಫಾರ್ಮಸಿ ಕಾಲೇ ಉಪ ನ್ಯಾಸಕರ ಕೋಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಘಾಬರೇ ಲೇಔಟ ಕಲಬುರಗಿMR
44191ಶಾಕೈನ ಬ್ಯಾಪಟಿಸ್ಟ ಅಕ್ಯಾಡಮಿ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ 4ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ ಪಿ ಮತ್ತು ಟಿ ಕಾಲೋನಿ ನವಜೀವನ ನಗರ ಹಳೆ ಜೇವರ್ಗಿ ರೋಡ ಕಲಬುರಗಿMR
44192ಶಾಕೈನ ಬ್ಯಾಪಟಿಸ್ಟ ಅಕ್ಯಾಡಮಿ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ 9ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ ಪಿ ಮತ್ತು ಟಿ ಕಾಲೋನಿ ನವಜೀವನ ನಗರ ಹಳೆ ಜೇವರ್ಗಿ ರೋಡ ಕಲಬುರಗಿMR
44193ಅಂಗಲ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕಚೇರಿ ಕೋಣೆ) ಅಂಬಿಕಾ ನಗರ ಕಲಬುರಗಿMR
44194ಅಂಗಲ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ತರಗತಿ ಕೋಣೆ) ಅಂಬಿಕಾ ನಗರ ಕಲಬುರಗಿMR
44195ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜೈ ಹನುಮಾನ ತಾಂಡಾ 5ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ ಕಲಬುರಗಿMR
44196ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜೈ ಹನುಮಾನ ತಾಂಡಾ 4ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ ಕಲಬುರಗಿMR
44197ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ತಾರಫೈಲ ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಕಲಬುರಗಿMR
44198ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ತಾರಫೈಲ ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಕಲಬುರಗಿMR
44199ಸಮುದಾಯ ಭವನ ತಾರಫೈಲ್ (ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ) ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಕಲಬುರಗಿMR
44200ಸಮುದಾಯ ಭವನ ತಾರಫೈಲ್ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಕಲಬುರಗಿMR
44201ಮಲ್ಟಿ ರೋಜ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಹಮೀದ ಲೇಔಟ ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಕಲಬುರಗಿMR
44202ಅಲ್ -ಅಮೀನ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (6ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ) ಶಹಾಬಾಜ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾMR
44203ಶ್ರೀಮಾನ ಧರ್ಮಸಿಂಗ ಬಿ.ಇಡ್ ಕಾಲೇಜ ಅಂಬಿಕಾ ನಗರ ಕಲಬುರಗಿMR
44204ಅಲ್-ಅಮೀನ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (7ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ) ಶಹಬಾಜ ಕಾಲೋನಿ ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಕಲಬುರಗಿMR
44205ಶ್ರೀಮಾನ ಧರ್ಮಸಿಂಗ ಬಿ.ಎಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಬಿಕಾ ನಗರ ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಕಲಬುರಗಿMR
44206ಅಲ್-ಶರಯಾ ಪಬ್ಲೀಕ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜೇವರ್ಗಿ ರೋಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಕಲಬುರಗಿMR
44207ಅಲ್-ಶರಯಾ ಪಬ್ಲೀಕ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜೇವರ್ಗಿ ರೋಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಕಲಬುರಗಿMR
44208ಜೀವನ ಪ್ರಕಾಶ ಶಾಲೆ (2ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ) ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಕಲಬುರಗಿMR
44209ಜೀವನ ಪ್ರಕಾಶ ಶಾಲೆ ಜೇವರ್ಗಿ ರಸ್ತೆ (5ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ) ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಕಲಬುರಗಿMR
44210ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹಳೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಹಿಂದೆ ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಕಲಬುರಗಿMR
44211ಶಿಶುವಿಹಾರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೆ.ಇ.ಬಿ ಕಾಲೋನಿ ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಕಲಬುರಗಿMR
44212ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೆ.ಇ.ಬಿ ಕಾಲೋನಿ ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಕಲಬುರಗಿMR
44213ಆಲ್-ಅಮೀನ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಕಲಬುರಗಿMR
44214ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಾಗನಹಳ್ಳಿ (ಎಡ ಭಾಗ)MR
44215ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಾಗನಹಳ್ಳಿ (ಬಲ ಭಾಗ)MR
44216ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಟನೂರ ಡಿ (ಬಲ ಭಾಗ)MR
44217ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಟನೂರ ಡಿ (ಎಡ ಭಾಗ)MR
44218ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಟನೂರ ಡಿ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)MR
44219ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜಯ ನಗರ (2ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ) ಕಲಬುರಗಿMR
44220ವೀಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಸಹಕಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ (ಬಲ ಭಾಗ) ವೀಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ನಗರ ಕಲಬುರಗಿMR
44221ವೀಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಸಹಕಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ (ಎಡ ಭಾಗ) ವೀಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ನಗರ ಕಲಬುರಗಿMR
44222ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯಳವಂತಗಿ ಕೆMR
44223ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹುಣಸಿ ಹಡಗಿಲ (ಎಡ ಭಾಗ)MR
44224ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹುಣಸಿ ಹಡಗಿಲ (ಬಲ ಭಾಗ)MR
44225ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೇಳಕುಂದಾ ಬಿ (ಬಲ ಭಾಗ)MR
44226ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೇಳಕುಂದಾ ಬಿ (ಎಡ ಭಾಗ)MR
44227ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಡನಾಳMR
44228ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾಚನಾಳ ತಾಂಡಾMR
44229ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಳನಿMR
44230ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೇಳಕುಂದಾ ಕೆ (ಎಡ ಭಾಗ)MR
44231ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೇಳಕುಂದಾ ಕೆ (ಬಲ ಭಾಗ)MR
44232ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೊಳ್ಳೂರMR
44233ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಡಗಿಲ ಹಾರೂರತಿ (ಬಲ ಭಾಗ)MR
44234ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಡಗಿಲ ಹಾರೂರತಿ(ಎಡ ಭಾಗ)MR
44235ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶರಣ ಸಿರಸಗಿ (ಬಲ ಭಾಗ)MR
44236ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶರಣ ಸಿರಸಗಿ (ಎಡ ಭಾಗ)MR
44237ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ನಗರ, ಶರಣ ಶಿರಸಗಿ (ಬಲ ಭಾಗ)MR
44238ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ನಗರ, ಶರಣ ಶಿರಸಗಿ (ಬಲ ಭಾಗ)MR
44239ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉದನೂರ 6ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆMR
44240ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉದನೂರ 7ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆMR
44241ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂದಿಕೂರ (ಬಲ ಭಾಗ)MR
44242ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂದಿಕೂರ (ಎಡ ಭಾಗ)MR
44243ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜೈಲ್ ಕಾಲೋನಿ ನಂದಿಕೂರMR
44244ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸೀತನೂರ (ಎಡ ಭಾಗ)MR
44245ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸೀತನೂರ (ಬಲ ಭಾಗ)MR
44246ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಡಣಿ (ಬಲ ಭಾಗ)MR
44247ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಡಣಿ (ಎಡ ಭಾಗ)MR
44248ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಡಣಿ (ಎಡ ಭಾಗ)MR
44249ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಾಣೆಗಾಂವ (ಎಡ ಭಾಗ)MR
44250ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಾಣೆಗಾಂವ (ಬಲ ಭಾಗ)MR
44251ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಬಲಾದ (ಎಸ್)MR
44252ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಶಹಾಬಜಾರ ಕಲಬುರಗಿMR
44253ದಯಾನಂದ ಹಿಂದಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಶಹಾಬಜಾರ ಕಲಬುರಗಿMR
44254ದಯಾನಂದ ಹಿಂದಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಶಹಾಬಜಾರ ಕಲಬುರಗಿMR
44255ಶ್ರೀ ಗುರುಬಸವೇಶ್ವರ ಕಲಾ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಶ್ರೀ ಗುರುಬಸವ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಠ ಶ್ರಿ ಅಣ್ಣರಾವ ಗಣಮುಖಿ ಸ್ಮಾರಕ ಕಂಪೋಜಿಟ್ ಮಹಿಳಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಮಕ್ತಂಪೂರ ಕಲಬುರಗಿMR
44256ಶ್ರೀ ಜೀವೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೋಳಿಕಟ್ಟಾ ಮಕ್ತಂಪೂರ ಕಲಬುರಗಿMR
44257ಶ್ರೀ ಗುರುಬಸವೇಶ್ವರ ಕಲಾ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಮಠ, ಶ್ರೀ ಅಣ್ಣಾರಾವ ಗುಣಮುಖಿ ಕಂಪೋಸಿಟ್ ಮೇಮೋರಿಯಲ್ ಮಹಿಳಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಕ್ತಂಪೂರ ಕಲಬುರಗಿMR
44258ಗುರುಬಸವೇಶ್ವರ ಕಲಾ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಕ್ತಂಪೂರ ಕಲಬುರಗಿMR
44259ಸರಕಾರಿ ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆ (ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ) ಸಂತ್ರಾಸವಾಡಿ ಕಲಬುರಗಿMR
44260ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ ಪಂಚಾಯತ ರಾಜ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ ವಿಭಾಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಕುಸನೂರ ರಸ್ತೆ ಕಲಬುರಗಿMR
 
  Copyright (c) 2023, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.