2023 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2023 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)MR (Eng)
51ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಬಾಜು ರೂ ನಂ 2 ಕುಡಚಿMR
52ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಮದ್ಯದ ಕೋಣೆ ನಂ 5 ಕುಡಚಿMR
53ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆ ನಂ 3 ಕುಡಚಿMR
54ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷೀಣ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 15 ಕುಡಚಿMR
55ಪುರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕುಡಚಿMR
56ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷೀಣ ಭಾಗದ ಮದ್ಯದ ಕೋಣೆ ನಂ.8 ಕುಡಚಿMR
57ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಎಂಎಲ್‌ಎ ಮಾದರಿ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚೀಮ ಭಾಗದ ಉತ್ತರ ಕೋಣೆ ನಂ 2 ಕುಡಚಿMR
58ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಎಂಎಲ್‌ಎ ಮಾದರಿ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚೀಮ ಭಾಗದ ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ ನಂ 6 ಕುಡಚಿMR
59ಜುನ್ನೇದಿಯಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ ನಂ 3 ಕುಡಚಿMR
510ಜುನ್ನೇದಿಯಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೋಣೆ ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ ನಂ 5 ಕುಡಚಿMR
511ಜುನ್ನೇದಿಯಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ 7 ಕುಡಚಿMR
512ಜುನ್ನೇದಿಯಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಕುಡಚಿMR
513ಜುನ್ನೇದಿಯಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷೀಣ ಭಾಗದ ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ ನಂ 7 ಕುಡಚಿMR
514ಸರಕಾರಿ.ಹಿರಿಯ.ಪ್ರಾಥಮಿಕ.ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ ಕುಡಚಿMR
515ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚೀಮ ಭಾಗದ ಮದ್ಯದ ಕೊಣೆ, ಕುಡಚಿMR
516ಸರಕಾರಿ.ಕಿರಿಯ.ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಉತ್ತರ ಕೋಣೆ, ಕುಡಚಿMR
517ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ದಕ್ಷೀಣ ಕೋಣೆ ಕುಡಚಿMR
518ಉಪತಹಶೀಲದಾರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ,ಕುಡಚಿMR
519ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಜಿ.ಎಲ್.ಬಿ.ಸಿ.ಕಛೇರಿ,ಕುಡಚಿMR
520ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಶಾಮ ನಗರ ಕುಡಚಿMR
521ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚೀಮ ಭಾಗದ ಉತ್ತರ ಕೋಣೆ ನಂ.1,ಶಾಮ ನಗರ ಕುಡಚಿMR
522ಎ ಪಿ ಎಮ್ ಸಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಆಡಳಿತ ಕಛೇರಿ ಕೋಣೆ, ಕುಡಚಿMR
523ಎ ಪಿ ಎಮ್ ಸಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಸಭಾಂಗಣ ಕೋಣೆ, ಕುಡಚಿMR
524ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಹಾಳ ಜನ್ನು ಕುಡಚಿMR
525ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಟಿಕನಾಳ ತೋಟ ಕುಡಚಿMR
526ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಜುನ್ನೇದ ನಗರ ಕುಡಚಿMR
527ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 3 ಟಿಕನಾಳ ತೋಟ ಕುಡಚಿMR
528ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಪಿ ಬಿ ದರ್ಗಾ ಕುಡಚಿMR
529ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ದಕ್ಷೀಣ ಕೋಣೆ ಪಿ ಬಿ ದರ್ಗಾ ಕುಡಚಿMR
530ಸ.ಕಿ ಪ್ರಾ.ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಡೊಂಗರ ಮಲ್ಲಾ ಪುರ್ವ ಕೋಣೆ ಕುಡಚಿMR
531ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಉತ್ತರ ಭಾಗದದ ಕೋಣೆ ಗೊರೆಪೀರಜಾದೆ ತೋಟ ಕುಡಚಿMR
532ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಕೋಣೆ ದೇವಮಾರೆ ತೋಟ ಕುಡಚಿMR
533ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.1,ಪೀರ ಮಹೆಬೂಬ ತೋಟ,ಕುಡಚಿMR
534ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ದಕ್ಷೀಣ ಭಾಗದ ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ, ಪೀರಮಹೇಬೂಬ ತೋಟ,ಕುಡಚಿMR
535ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ದಕ್ಷೀಣ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ರವಳು ತೋಟ ಕುಡಚಿMR
536ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಎಮ್ ಎಸ್ ಗಡ್ಡಾ ತೋಟ ಕುಡಚಿMR
537ಸ,ಹಿ,ಪ್ರಾ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ಗುಂಡವಾಡMR
538ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷೀಣ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ಗುಂಡವಾಡMR
539ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ಶಿರಗೂರMR
540ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವ ಕೋಣೆ ಶಿರಗೂರMR
541ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಕೋಣೆ. ಶಿರಗೂರMR
542ಸ,ಹಿ,ಪ್ರಾ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಹಾಲ ಶಿರಗೂರMR
543ಸ,ಹಿ,ಪ್ರಾ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ,ದಕ್ಷೀಣ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.4 ಹಾಲ ಶಿರಗೂರMR
544ಶ್ರೀ ಗುರುಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅನುದಾನಿತ ಕನ್ನಡ ಮಾದ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಪರಮಾನಂದವಾಡಿMR
545ಶ್ರೀ ಗುರುಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅನುದಾನಿತ ಕನ್ನಡ ಮಾದ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚೀಮದ ಕೋಣೆ ಪರಮಾನಂದವಾಡಿMR
546ನಮ್ಮೂರು ಸ ಕ ಹಿ ಪ್ರಾ ಕನ್ನಡ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಪರಮಾನಂದವಾಡಿMR
547ನಮ್ಮೂರು ಸ ಕ ಹಿ,ಪ್ರಾ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಪರಮಾನಂದವಾಡಿMR
548ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪರಮಾನಂದವಾಡಿMR
549ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪಶ್ಚೀಮ ಭಾಗ ಪರಮಾನಂದವಾಡಿMR
550ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಮದ್ಯದ ಕೋಣೆ ನಂ.1, ನಿಲಜಿMR
551ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಮದ್ಯ ಭಾಗ.ಕೋಣೆ ನಂ.2 ನಿಲಜಿMR
552ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ನಿಲಜಿMR
553ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.2,ನಿಲಜಿMR
554ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಮದ್ಬಯದ ಕೋಣೆ ಬಸವನಗುಡಿ ತೋಟ ನಿಲಜಿMR
555ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಬಾಗ ಬಸವನಗುಡಿ ತೋಟ ನಿಲಜಿMR
556ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಕೋಣೆ ಸುಟ್ಟಟ್ಟಿMR
557ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಮದ್ಯದ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಸುಟ್ಟಟ್ಟಿMR
558ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಮದ್ಯದ ಕೋಣೆ ಬಾಲೋಜಿ ತೋಟ ಸುಟ್ಟಟ್ಟಿMR
559ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಸುಟ್ಟಟ್ಟಿMR
560ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಾಜು ಕೋಣೆ ನಂ.3 ಸುಟ್ಟಟ್ಟಿMR
561ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.1,ಮೊರಬMR
562ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಪಶ್ಚೀಮ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಮೊರಬMR
563ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ.3 ಮೊರಬMR
564ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ದಕ್ಷೀಣ ಕೋಣೆ,ಮೊರಬMR
565ಸರಕಾರಿ.ಕಿರಿಯ.ಪ್ರಾಥಮಿಕ.ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಜು ಕೋಣೆ ಸಪ್ತಸಾಗರ ತೋಟ ಹುಣಚಿಕೋಡಿ ಮೊರಬMR
566ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ.ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ. ಪಶ್ಚೀಮ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ಕರ್ಲವಂಡಿ ಮೊರಬMR
567ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಸಭಾಭವನ ಮೊರಬMR
568ಸರಕಾರಿ.ಹಿರಿಯ.ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ.ಉತ್ತರ ಬಾಜು ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಬಸವನಗರ, ಮೊರಬMR
569ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ.ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ.ಬಸವನಗರ ದಕ್ಷಿಣ ಬಾಜು ಕೋಣೆ ನಂ.2,ಮೊರಬMR
570ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ಬೆಕ್ಕೇರಿMR
571ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪಚ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ಬೆಕ್ಕೇರಿMR
572ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷೀಣ ಕೋಣೆ ಬೆಕ್ಕೇರಿMR
573ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ ಹತ್ತಿರ ಪೂರ್ವ ಕೋಣೆ ಬೆಕ್ಕೇರಿMR
574ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಬೆಕ್ಕೇರಿMR
575ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ನಿಡಗುಂದಿMR
576ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ನಂ.1,ನಿಡಗುಂದಿMR
577ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ದಕ್ಷೀಣ ಕೋಣೆ ನಂ.3 ನಿಡಗುಂದಿMR
578ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕೋಣೆ ನಂ.4 ನಿಡಗುಂದಿMR
579ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕೋಣೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಕೋಣೆ ನಂ 3 ನಿಡಗುಂದಿMR
580ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಉತ್ತರ ಬಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ನಿಡಗುಂದಿMR
581ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ದಕ್ಷೀಣ ಬಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 4 ನಿಡಗುಂದಿMR
582ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಅಳಗವಾಡಿMR
583ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕೊಣೆ ನಂ.4 ಅಳಗವಾಡಿMR
584ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಅಳಗವಾಡಿMR
585ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವದ ಕೊಣೆ ನಂ.3 ಹುನಚಿಕೊಡಿ ಅಳಗವಾಡಿMR
586ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವದ ಕೊಣೆ ನಂ.5 ಹುನಚಿಕೊಡಿ ಅಳಗವಾಡಿMR
587ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಮಧ್ಯದ ಕೊಣೆ ಅಲಖನೂರMR
588ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಜು ಕೋಣೆ ನಂ.1,ಅಲಖನೂರMR
589ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಮದ್ಯದ ಕೋಣೆ ಅಲಖನೂರMR
590ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಅಲಖನೂರMR
591ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷೀಣ ಭಾಗದ ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ ಅಲಖನೂರMR
592ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚೀಮ ಭಾಜು ಕೋಣೆ, ಬಡಿಗೇರ ತೋಟ, ಅಲಖನೂರMR
593ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಉತ್ತರ ಕೋಣೆ ಬಡಿಗೇರ ತೋಟ ಅಲಖನೂರMR
594ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ1, ಪಾವಿನ ತೋಟ ಅಲಖನೂರMR
595ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ ನಂ.1, ವಿವೇಕ ನಗರ ಅಲಖನೂರMR
596ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷೀಣ ಭಾಗದ ಉತ್ತರ ಕೊಣೆ ಕೋನೆ, ವಿವೇಕ ನಗರ,ಅಲಖನೂರMR
597ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ಯಲ್ಪಾರಟ್ಟಿMR
598ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚೀಮ ಕೋಣೆ, ಯಲ್ಪಾರಹಟ್ಟಿMR
599ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ಯಲ್ಪಾರಹಟ್ಟಿMR
5100ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಆನಂದ ನಗರ ಯಲ್ಪಾರಟ್ಟಿMR
5101ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ. ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೊಣೆ ನಂ.1 ಖೇಮಲಾಪೂರMR
5102ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ. ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೊಣೆ ನಂ.2 ಖೇಮಲಾಪೂರMR
5103ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ.ಕೋಣೆ ಖೇಮಲಾಪೂರ ತೋಟMR
5104ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷೀಣ ಭಾಗ.ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಖೇಮಲಾಪೂರ ತೋಟMR
5105ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಸಿದ್ದಾಪೂರMR
5106ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಸಿದ್ದಾಪೂರ ತೋಟMR
5107ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ನಂ 1 ಕೋಳಿಗುಡ್ಡMR
5108ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 3, ಕೋಳಿಗುಡ್ಡMR
5109ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ನಂ 4 ಕೋಳಿಗುಡ್ದMR
5110ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ, ಕೊಣೆ ನಂ 6 ಕೋಳಿಗುಡ್ದMR
5111ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷೀಣ ಭಾಗ, ಯಬರಟ್ಟಿMR
5112ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.3, ಯಬರಟ್ಟಿMR
5113ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ಯಬರಟ್ಟಿMR
5114ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಬಡಬ್ಯಾಕೂಡMR
5115ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ್ ಭಾಗ.ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಬಡಬ್ಯಾಕೂಡMR
5116ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಕೊಣೆ ನಂ.2, ಹಾರೂಗೇರಿ ಕ್ರಾಸ್MR
5117ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಹಾರುಗೇರಿ ಕ್ರಾಸMR
5118ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ ಹಾರುಗೇರಿ ಕ್ರಾಸMR
5119ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಸಾರಕ ಮಂಡಳ ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾಲೇಜ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕೊಣೆ ನಂ.2, ಹಾರುಗೇರಿMR
5120ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಸಾರಕ ಮಂಡಳ ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾಲೇಜ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕೊಣೆ ನಂ.3, ಹಾರುಗೇರಿMR
5121ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಹಾರುಗೇರಿMR
5122ಚನ್ನವೃಷವೆಂದ್ರ ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೊಣೆ ನಂ.2, ಹಾರುಗೇರಿMR
5123ಚನ್ನವೃಷವೆಂದ್ರ ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೊಣೆ ನಂ.3, ಹಾರುಗೇರಿMR
5124ಪುರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹಾರುಗೇರಿMR
5125ಹಾರೂಗೇರಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಾರೂಗೇರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.1,ಹಾರೂಗೇರಿMR
5126ಹಾರೂಗೇರಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಾರೂಗೇರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.2,ಹಾರೂಗೇರಿMR
5127ಚನ್ನವೃಷವೆಂದ್ರ ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೊಣೆ ನಂ.1, ಹಾರುಗೇರಿMR
5128ಕರ್ನಾಟಕ್ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಕಚೇರಿ,ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ, ಹಾರೂಗೇರಿMR
5129ಕರ್ನಾಟಕ್ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಕಚೇರಿ(ಕಾಡಾ) ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕೋಣೆ ನಂ.3, ಹಾರೂಗೇರಿMR
5130ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ರೂಮ ನಂ 1 (ಉಮರಾಣಿ) ಬಂತೆ ತೋಟ ಹಾರುಗೇರಿMR
5131ಚನ್ನವೃಷವೆಂದ್ರ ಕಲಾ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಿಸಿಎ ಕಾಲೇಜ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕೊಣೆ ನಂ.1 ಹಾರೂಗೇರಿMR
5132ಚನ್ನವೃಷವೆಂದ್ರ ಕಲಾ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಿಸಿಎ ಕಾಲೇಜ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕೊಣೆ ನಂ.2 ಹಾರೂಗೇರಿMR
5133ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ. ಪಶ್ಚೀಮ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಕುರುಬಗೊಡಿ ಹಾರುಗೇರಿMR
5134ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.2,ಕುರುಬಗೊಡಿ ಹಾರುಗೇರಿMR
5135ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಕುರುಬಗೋಡಿ ಹಾರುಗೇರಿMR
5136ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷೀಣ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಹಾರುಗೇರಿMR
5137ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಹಾರುಗೇರಿMR
5138ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 2 ಹಾರುಗೇರಿMR
5139ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಹಾರುಗೇರಿMR
5140ನಮ್ಮೂರ ಉನ್ನತಿಕರಿಸಿದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಬಸ್ತವಾಡMR
5141ನಮ್ಮೂರ ಉನ್ನತಿಕರಿಸಿದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ.4 ಬಸ್ತವಾಡMR
5142ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಸವಸುದ್ದಿMR
5143ಸರಕಾರಿ.ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ,ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಸವಸುದ್ದಿMR
5144ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಸವಸುದ್ದಿMR
5145ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.4 ಸವಸುದ್ದಿMR
5146ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ,ಪೂರ್ವ ಭಾಗ,ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಸವಸುದ್ದಿMR
5147ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ,ಪೂರ್ವ ಭಾಗ,ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಸವಸುದ್ದಿMR
5148ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚೀಮ ಭಾಗದ ಕೊಣೆ ನಂ.1 ದೇವಾಪೂರಹಟ್ಟಿMR
5149ಸಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ.4 ದೇವಾಪೂರಹಟ್ಟಿMR
5150ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 3 ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ ಕಟಕಭಾಂವಿMR
5151ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 7 ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಕಟಕಭಾಂವಿMR
5152ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ, ಕಟಕಭಾಂವಿMR
5153ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಜು ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಹಿಡಕಲ್‌MR
5154ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಜು ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಹಿಡಕಲ್‌MR
5155ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ದಕ್ಷೀಣ ಬಾಜು ಕೋಣೆ ನಂ.02 ಹಿಡಕಲ್ಲMR
5156ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಗಲಗಲಿ ತೋಟ ಹಿಡಕಲ್ಲMR
5157ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಶಾಲೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಗಲಗಲಿ ತೋಟ ಹಿಡಕಲ್ಲMR
5158ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹೊಸಟ್ಟಿ ತೋಟ ಹಿಡಕಲ್ಲMR
5159ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಮನ್ನಿಕೇರಿ ತೋಟ ತೋಟ ಹಿಡಕಲ್ಲMR
5160ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಮಾಳಸಿದ್ದೆಶ್ವರ ತೊಟ್ ಹಿಡಕಲ್‌MR
5161ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಮಾಳಸಿದ್ದೆಶ್ವರ ತೊಟ್,ದಕ್ಷೀಣ ಬಾಜು ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಹಿಡಕಲ್‌MR
5162ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಕೌಜಲಗಿ ತೋಟ ಹಿಡಕಲ್‌MR
5163ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಉತ್ತರ ಬಾಜು ಮಾಳಿ ತೋಟ ಹಿಡಕಲ್‌MR
5164ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಗರ ತೋಟ ಹಿಡಕಲ್‌MR
5165ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವಭಾಗ ಕೊಣೆ ನಂ.1 ಖನದಾಳMR
5166ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ , ಖನದಾಳMR
5167ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಮದ್ಯದ ಕೋಣೆ,ಖಣದಾಳMR
5168ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೋಣೆ ಖನದಾಳMR
5169ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಮುಗಳಖೋಢMR
5170ಹೊಸಪೇಟೆ ಬಸವನ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಮುಗಳಖೋಡMR
5171ಹರಿಜನಕೇರಿ ಸಮಾಜ ಮಂದಿರ ಮುಗಳಖೋಡMR
5172ಪುರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಸಭಾ ಭವನದ ಕಟ್ಟಡ, ಮುಗಳಖೋಡMR
5173ಪುರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಹತ್ತಿರ ಸಿಆರಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಮುಗಳಖೋಢMR
5174ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆ ಕೊಣೆ ನಂ.1 ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ,ಮುಗಳಖೋಡMR
5175ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆ ಕೊಣೆ ನಂ.3 ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ,ಮುಗಳಖೋಡMR
5176ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ,ಕೋಣೆ ನಂ.5 ಮರಡಿ ಮುಗಳಖೋಡMR
5177ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ 7 ಮರಡಿ ಮುಗಳಖೋಡMR
5178ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಮರಡಿ ಮುಗಳಖೋಡMR
5179ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಮರಡಿ ಮುಗಳಖೋಡMR
5180ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಮರಡಿ ಮುಗಳಖೋಡMR
5181ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ದಕ್ಷೀಣ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.2 , ನೀರಲಕೋಡಿ ,ಮುಗಳಖೋಡMR
5182ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೋಣೆ ನಂ.1, ನೀರಲಕೋಡಿ ,ಮುಗಳಖೋಡMR
5183ಶಿದ್ರಾಮೇಶ್ವರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಬಾಜು ಕೋಣೆ ನಂ.1,ನೀರಲಕೋಡಿ,ಮುಗಳಖೋಡMR
5184ಸಿದ್ರಾಮೇಶ್ವರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಬಾಜು ಕೋಣೆ ನಂ.4,ನೀರಲಕೋಡಿ,ಮುಗಳಖೋಡMR
5185ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಖೇತಗೌಡರ ತೋಟ ಮುಗಳಖೋಡMR
5186ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ದಾಸರ ತೋಟ ಮುಗಳಖೋಡMR
5187ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ದಾಸರ ತೋಟ ಮುಗಳಖೋಡMR
5188ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ ಇಟನಾಳMR
5189ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ,ಭಾಜು ಕೋಣೆ,ಇಟನಾಳMR
5190ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚೀಮ ಬಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಇಟನಾಳMR
5191ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚೀಮ ಬಾಜು ಕೋಣೆ ನಂ.4 ಇಟನಾಳMR
5192ಸಮಾಜ ಮಂದಿರ ಇಟನಾಳMR
5193ಸಮಾಜ ಮಂದಿರ ಭಾಜು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ,ಇಟನಾಳMR
5194ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಆಫಿಸ್ ರೂಮ ಎಡಕಿನ ಭಾಜು ಕೋಣೆ, ಇಟನಾಳMR
5195ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಆಫಿಸ್ ರೂಮ ಬಲಕಿನ ಕೋಣೆ, ಇಟನಾಳMR
5196ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಕೊಣೆ ನಂ.1 ಪಾಲಭಾಂವಿMR
5197ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಕೊಣೆ ನಂ.3 ಪಾಲಭಾಂವಿMR
5198ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಪಾಲಭಾಂವಿMR
5199ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಕೊಣೆ ನಂ.6 ಪಾಲಭಾಂವಿMR
5200ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪಾಲಭಾಂವಿMR
5201ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪಾಲಭಾಂವಿMR
5202ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಸುಲ್ತಾನಪೂರMR
5203ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 2 ಸುಲ್ತಾನಪೂರMR
5204ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಕಪ್ಪಲಗುದ್ದಿMR
5205ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷೀಣ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಕಪ್ಪಲಗುದ್ದಿMR
5206ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಮರಾಕುಡಿMR
5207ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ,ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಕಪ್ಪಲಗುದ್ದಿMR
5208ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕಪ್ಪಲಗುದ್ದಿMR
5209ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೊಣೆ ನಂ.2 ಹಂದಿಗುಂದMR
5210ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷೀಣ ಭಾಗ ಕೊಣೆ ನಂ.3 ಹಂದಿಗುಂದMR
5211ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷೀಣ ಭಾಗ ಕೊಣೆ ನಂ.1 ಹಂದಿಗುಂದMR
5212ಅರುಣೋದಯ ಅನುದಾನಿತ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 3, ಹಂದಿಗುಂದMR
5213ಅರುಣೋದಯ ಅನುದಾನಿತ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ 3, ಹಂದಿಗುಂದMR
5214ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಮಧ್ಯದ ಕೊಣೆ ಹಂದಿಗುಂದMR
5215ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಪಡ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.1,ಹಂದಿಗುಂದMR
5216ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ,ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಹಂದಿಗುಂದMR
5217ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ,ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಹಂದಿಗುಂದMR
 
  Copyright (c) 2023, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.