2023 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2023 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)MR (Eng)
61ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ.ಪ್ರಾಥಮಿಕ.ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ,ತೋರನಹಳ್ಳಿMR
62ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ತೋರಣಹಳ್ಳಿMR
63ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಆರ್‌ಸಿ ಸಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಬಿದರೋಳ್ಳಿMR
64ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ.ಪ್ರಾಥಮಕ.ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ,ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ.2 ,ಹತ್ತರವಾಟMR
65ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ.ಪ್ರಾಥಮಕ.ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ,ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ.4 ,ಹತ್ತರವಾಟMR
66ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ , ಮಾಂಗನೂರMR
67ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ,ಪಶ್ಚೀಮ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಮಾಂಗನೂರMR
68ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಾಗದ ಕೋಣೆ ವಡ್ರಾಳMR
69ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ವಡ್ರಾಳMR
610ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪೂವ೵ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಜೈನಾಪೂರMR
611ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ.3, ಜೈನಾಪೂರMR
612ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ.6, ಜೈನಾಪೂರMR
613ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ.8, ಜೈನಾಪೂರMR
614ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ , ಪೂರ್ವ ಬಾಗ ನಂ 2 , ಕರೋಶಿMR
615ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಾಗದ ಕೋಣೆ, ಕರೋಶಿMR
616ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ, ಕರೋಶಿMR
617ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ,ದಕ್ಷಿಣ ಬಾಗ ಕೋಣೆ ಕರೋಶಿ.MR
618ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಕರೋಶಿMR
619ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ,ಪಶ್ಚಿಮ ಬಾಗದ ಕೋಣೆ ಕರೋಶಿMR
620ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಪೂವ೵ ಬಾಗದ ,ಕೋಣೆ ನಂ 1, ಕರೋಶಿMR
621ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ.ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಬಲ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ,ಕರೋಶಿMR
622ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ , ಮಜಲಟ್ಟಿMR
623ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ , ಖಜಗೌಡನಹಟ್ಟಿMR
624ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ , ಮುಗಳಿMR
625ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ , ಮುಗಳಿMR
626ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ , ಕಮತೇನಟ್ಟಿMR
627ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ,ಪೂರ್ವ ಭಾಗ , ಕಮತೇನಟ್ಟಿMR
628ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂವ೵ ಬಾಗದ ಕೋಣೆ, ಕುಂಗಟೋಳಿMR
629ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಾಗದ ಕೋಣೆ , ಕುಂಗಟೋಳಿMR
630ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಉಮರಾಣಿMR
631ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.4, ಉಮರಾಣಿMR
632ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ , ಉಮರಾಣಿMR
633ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಆರ್‌ ಸಿ.ಸಿ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ,ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಉಮರಾಣಿMR
634ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಇಟನಾಳMR
635ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ , ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ , ಬಂಬಲವಾಡMR
636ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ , ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ, ಬಂಬಲವಾಡMR
637ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ , ಮದ್ಯಭಾಗ , ಬಂಬಲವಾಡMR
638ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ , ಬೆಣ್ಣಿಹಳ್ಳಿMR
639ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡ ಕೋಣೆ ನಂ 3, ಕರಗಾಂವMR
640ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ , ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡ ಕೋಣೆ ನಂ 5, ಕರಗಾಂವMR
641ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ , ಕರಗಾಂವMR
642ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ , ಡೋಣವಾಡMR
643ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ , ಡೋಣವಾಡMR
644ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಬೆಳಕೂಡMR
645ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ , ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೊಣೆ ನಂ.8 , ಬೆಳಕೂಡMR
646ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ , ಪಶ್ಕಿಮ್ ಭಾಗ ಕೊಣೆ ನಂ.7 , ಬೆಳಕೂಡMR
647ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪಶ್ಚೀಮ ಬಾಗದ ಉತ್ತರದಿಂದ ಕೋಣೆ ನಂ.4,ನಂದಿಕುರಳಿMR
648ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವೇರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಶ್ಚೀಮ ಭಾಗದ ಉತ್ತರದಿಂದ ಕೋಣೆ ನಂ-2, ನಂದಿಕುರಳಿMR
649ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ನಾಲ್ಕನೆ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ,ನಂದಿಕುರಳಿMR
650ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ 2, ನಂದಿಕುರಳಿMR
651ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಒಂದನೇಯ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ ನಂದಿಕುರಳಿMR
652ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ.ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಬಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ 1, ನಂದಿಕುರಳಿMR
653ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ , ಹಣಬರವಾಡಿMR
654ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ,ಟಿ.ಆರ್‌.ವಾಯ್‌.ಎಸ್‌.ಎಮ್‌ ರೂಮ್‌ ನಂದಿಕುರಳಿMR
655ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ , ಟಿ.ಆರ್‌.ವಾಯ್‌.ಎಸ್‌.ಎಮ್‌ ಪೂರ್ವ ಬಾಜು ಕೋಣೆ, ನಂದಿಕುರಳಿMR
656ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ,ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ಪೂರ್ವ ಬಾಜು ಕೋಣೆ, ಕೆಂಪಟ್ಟಿMR
657ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ,ಪಶ್ಚೀಮ ಭಾಗದ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ದಕ್ಷೀಣ ಭಾಜು ಕೋಣೆ,ಕೆಂಪಟ್ಟಿMR
658ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ , ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ , ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಯಡ್ರಾಂವMR
659ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ , ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ , ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಯಡ್ರಾಂವMR
660ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ , ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕೋಣೆ, ನಸಲಾಪೂರMR
661ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ , ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಉತ್ತರ ಕೋಣೆ, ನಸಲಾಪೂರMR
662ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ , ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 1,ನಸಲಾಪೂರMR
663ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ , ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 2,ನಸಲಾಪೂರMR
664ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಉತ್ತರ ಬಾಜು ಕೋಣೆ ನಂ.1,ನಸಲಾಪೂರMR
665ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ,ನಸಲಾಪುರMR
666ಕರ್ಮಯೊಗಿ ಚಾರುಕಿರ್ತಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಬಾಜು ಕೋಣೆ ನಂ 1 ನಸಲಾಪೂರMR
667ಕರ್ಮಯೊಗಿ ಚಾರುಕಿರ್ತಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಬಾಜು,ಕೋಣೆ ನಂ 2, ನಸಲಾಪೂರMR
668ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಡ,ಸವದತ್ತಿMR
669ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ನಂ.2, ಸವದತ್ತಿMR
670ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಉತ್ತರ ಕೋಣೆ, ಸವದತ್ತಿMR
671ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ , ಸವದತ್ತಿMR
672ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಮದ್ಯದ ಕೋಣೆ, ಸವದತ್ತಿMR
673ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಉತ್ತರ ಕೋಣೆ, ಸವದತ್ತಿMR
674ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಪೂವ೵ ಭಾಗದ ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ, ಸವದತ್ತಿMR
675ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ,ದಕ್ಷಿಣ ಬಾಗದ ಪಶ್ಚಿಮ ಕೋಣೆ,ಸವದತ್ತಿMR
676ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ,ಪೂರ್ವ ಬಾಗದ ದಕ್ಷೀಣ ಕೋಣೆ,ಸವದತ್ತಿMR
677ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ನಂ.4 ಮಡ್ಡಿ ಊರ ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ ,ಸವದತ್ತಿMR
678ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ,ಸವದತ್ತಿ ಹಟ್ಟಿ ದಕ್ಷೀಣ ಭಾಗದ ಪಶ್ಚೀಮ ಕೋಣೆ ,ಸವದತ್ತಿMR
679ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ , ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೊಣೆ ನಂ.1, ದಿಗ್ಗೆವಾಡಿMR
680ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ , ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ. 3, ದಿಗ್ಗೆವಾಡಿMR
681ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ದಿಗ್ಗೆವಾಡಿMR
682ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹಳೇ ದಿಗ್ಗೆವಾಡಿMR
683ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ , ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ,ಜಲಾಲಪೂರMR
684ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಸಭಾಭವನ ಜಲಾಲಪೂರMR
685ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೊಣೆ ನಂ 2, ಜಲಾಲಪುರMR
686ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೊಣೆ ನಂ 3, ಜಲಾಲಪುರMR
687ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕೊಣೆ ನಂ 4, ಜಲಾಲಪುರMR
688ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ,ಕೋಣೆ ನಂ.1,ಭಿರಡಿMR
689ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ,ಕೋಣೆ ನಂ 2,ಭಿರಡಿMR
690ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ,ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ.1,ನಿಶಾನದಾರ ತೋಟ,ಭಿರಡಿMR
691ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಬಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ.3, ಭಿರಡಿMR
692ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ,ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ.2,ನಿಶಾನದಾರ ತೋಟ,ಭಿರಡಿMR
693ಅನುದಾನಿತ ಮಹಾದೇವ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕನ್ನಡ ಮಾದ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಭಿರಡಿMR
694ಅನುದಾನಿತ ಮಹಾದೇವ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕನ್ನಡ ಮಾದ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಾಗದ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಭಿರಡಿMR
695ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ , ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ.4 ,ಭಿರಡಿMR
696ಅನುದಾನಿತ ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಚಿಂಚಲಿMR
697ಅನುದಾನಿತ ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಚಿಂಚಲಿMR
698ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ , ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಚಿಂಚಲಿMR
699ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಚಿಂಚಲಿMR
6100ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ (ಮಾದರಿ) ಶಾಲೆ,ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಚಿಂಚಲಿMR
6101ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ,ದಕ್ಷಿಣ ಕೋಣೆ ನಂ.4, ಚಿಂಚಲಿMR
6102ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಬಾಗದ ಕೊಣೆ ನಂ.1 ಉಪ್ಪಾರವಾಡಿ, ಚಿಂಚಲಿMR
6103ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಬಾಗದ ಕೊಣೆ ನಂ.2 ಉಪ್ಪಾರವಾಡಿ, ಚಿಂಚಲಿMR
6104ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ.2 , ಚಿಂಚಲಿMR
6105ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆ ,ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಕೊಣೆ ನಂ 3 ಚಿಂಚಲಿMR
6106ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ,ರೆಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಶನ್‌, ಚಿಂಚಲಿMR
6107ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಬಾಗದ ಕೋಣೆ, ಗಣಿಕೊಡಿ, ಚಿಂಚಲಿMR
6108ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಚಿಂಚಲಿMR
6109ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಚಿಂಚಲಿMR
6110ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಅಜಿತ ನಗರ, ಚಿಂಚಲಿMR
6111ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಅಜಿತ ನಗರ, ಚಿಂಚಲಿMR
6112ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ,ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಕಂಚಕರವಾಡಿMR
6113ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ಗಡ ಶಾಲೆ ,ಮದ್ಯದ ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಕಂಚಕರವಾಡಿMR
6114ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ಗಡ ಶಾಲೆ ,ಪಶ್ಚೀಮ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ಕಂಚಕರವಾಡಿMR
6115ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚೀಮ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 1. ಆನೆಬಾವಿ ಕೋಡಿ, ರಾಯಭಾಗ ಗ್ರಾಮೀಣMR
6116ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪೂವ೵ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ 1. ಆನೆಭಾವಿ ಕೋಡಿ, ರಾಯಭಾಗ ಗ್ರಾಮೀಣMR
6117ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹಳ್ಳದ ಹರಿ ತೋಟ , ರಾಯಭಾಗ ಗ್ರಾಮೀಣMR
6118ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ,ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ರೆಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಶನ್‌ ಹತ್ತಿರ ,ಖೈರಕೋಡಿMR
6119ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ,ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.2, ರೆಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಶನ್‌ ಹತ್ತಿರ ,ಖೈರಕೋಡಿMR
6120ರಾಯಬಾಗ ವಿದ್ಯಾಲಯ ರಾಯಬಾಗ , ಶಿವಾಜಿ ಪಾರ್ಕ ಕೊಣೆ ನಂ 1, ರಾಯಬಾಗMR
6121ರಾಯಬಾಗ ವಿದ್ಯಾಲಯ ರಾಯಬಾಗ , ಶಿವಾಜಿ ಪಾರ್ಕ ಕೊಣೆ ನಂ 2, ರಾಯಬಾಗMR
6122ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಶಾಹುಪಾಕ೵ ರಾಯಬಾಗ ಗ್ರಾಮೀಣMR
6123ಅಮೋಘ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ 1, ರಾಯಬಾಗMR
6124ಅಮೋಘ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ 2, ರಾಯಬಾಗMR
6125ಅಮೋಘ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ 1, ರಾಯಬಾಗMR
6126ಅಮೋಘ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚೀಮ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ.2, ರಾಯಬಾಗMR
6127ವಿವೇಕಾನಂದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ , ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ ನಂ.1, ರಾಯಬಾಗMR
6128ವಿವೇಕಾನಂದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಪಶ್ಚೀಮ ಕೋಣೆ ನಂ.2, ರಾಯಬಾಗMR
6129ಲಕ್ಷ್ಮೀಸೇನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.1, ರಾಯಬಾಗMR
6130ಲಕ್ಷ್ಮೀಸೇನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.2, ರಾಯಬಾಗMR
6131ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಸಭಾ ಭವನದ ಬಲಕ್ಕಿನ ಕೋಣೆ ನಂ.1, ರಾಯಬಾಗMR
6132ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ, ಮದ್ಯದ ಕೋಣೆ, ರಾಯಬಾಗMR
6133ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ರಾಯಬಾಗMR
6134ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ದಕ್ಷಿಣ ಬಾಗ , ಕೋಣೆ ನಂ.2, ರಾಯಬಾಗMR
6135ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.4, ರಾಯಬಾಗMR
6136ಬಿ.ಎ.ಚೌಗಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ರಾಯಬಾಗMR
6137ಬಿ.ಎ.ಚೌಗಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 2, ರಾಯಬಾಗMR
6138ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 2 ಅಂಬೇಡಕರ ನಗರ , ಬೇಕ್ಕೇರಿ ರೋಡ, ರಾಯಬಾಗMR
6139ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಆವರನ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕೋಣೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ನಗರ, ಬೆಕ್ಕೇರಿ ರೋಡ ರಾಯಬಾಗMR
6140ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಬೆಕ್ಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ,ರಾಯಬಾಗMR
6141ತಾಲೂಕಾ ಪಂಚಾಯತ ಆಫೀಸ್‌, ಸಭಾ ಭವನ ರಾಯಬಾಗMR
6142ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಮೇಖಳಿMR
6143ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮೇಖಳಿMR
6144ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ಗಡ ಶಾಲೆ , ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ದಕ್ಷಿಣ ಕೋಣೆ ಮೇಖಳಿMR
6145ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ಗಡ ಶಾಲೆ , ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಉತ್ತರ ಕೋಣೆ ಮೇಖಳಿMR
6146ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ಗಡ ಶಾಲೆ , ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಬಾಗಿಯವರ ಕೊಡಿ ಮೇಖಳಿMR
6147ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ಗಡ ಶಾಲೆ , ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಬಾಗಿಯವರ ಕೊಡಿ ಮೇಖಳಿMR
6148ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ,ಕೊನೆಯ ಕೋಣೆ, ಮೇಖಳಿMR
6149ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ , ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ನಾಗರಮುನ್ನೋಳಿMR
6150ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ , ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ನಾಗರಮುನ್ನೋಳಿMR
6151ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ,ಆರ್. ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ,ನಾಗರಮುನ್ನೋಳಿMR
6152ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ , ಉತ್ತರಬಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ,ನಾಗರ ಮುನ್ನೋಳಿMR
6153ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ನಾಗರಮುನ್ನೋಳಿMR
6154ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷೀಣ ಭಾಗ ನಾಗರಮುನ್ನೋಳಿMR
6155ಸ ಹಿ ಪ್ರಾ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಧಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ನಾಗರಮುನ್ನೋಳಿMR
6156ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ನಾಗರಮುನ್ನೋಳಿMR
6157ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹಂಚಿನಾಳ ಕೆ. ಕೆMR
6158ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ.ಪ್ರಾಥಮಿಕ.ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ,ಕಲಮಡ ತೋಟ, ಬೆಳಗಲಿMR
6159ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಮಟ್ಟಿಮುರಿ ತೋಟ, ಕಬ್ಬೂರMR
6160ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ,ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಕೆಂಚನಟ್ಟಿMR
6161ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ,ಕೋಣೆ ನಂ 3 ಕೆಂಚನಟ್ಟಿMR
6162ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಕಬ್ಬೂರMR
6163ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ , ಕಬ್ಬೂರMR
6164ನಮ್ಮೂರು ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಶಾಲೆ,ಕಬ್ಬೂರMR
6165ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ,ಕಬ್ಬೂರMR
6166ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ , ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಕಬ್ಬೂರMR
6167ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ , ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಕಬ್ಬೂರMR
6168ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ,ಪೂರ್ವ ಭಾಗ,ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಕಬ್ಬೂರMR
6169ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಮೀರಾಪುರ ಹಟ್ಟಿMR
6170ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ , ಮೀರಾಪುರಹಟ್ಟಿMR
6171ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ , ಮಾರಡಿMR
6172ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ , ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ, ಬೂದಿಹಾಳMR
6173ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಅರಣ್ಯ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ತೋಟ, ಬೂದಿಹಾಳMR
6174ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ , ಬಾವಚಿMR
6175ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಶುಗರ ಪ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಏರಿಯಾ, ಬಾವಚಿMR
6176ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ,ರೂಮ ನಂ 1 ಹುಬ್ಬರವಾಡಿMR
6177ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ,ರೂಂ ನಂ 2 ಹುಬ್ಬರವಾಡಿMR
6178ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ , ಹೋಸ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ನಾಗರಾಳMR
6179ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ಗಡ ಶಾಲೆ , ನಾಗರಾಳMR
6180ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ಗಡ ಶಾಲೆ , ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ, ನಾಗರಾಳMR
6181ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ , ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಧಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಬೊಮ್ಮನಾಳMR
6182ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ , ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ, ದಕ್ಷಿಣ ಬಾಜು ಕೋಣೆ ನಂ 3 ಬೊಮ್ಮನಾಳMR
6183ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ , ಬಿರನಾಳMR
6184ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಆಫೀಸ್‌, ಬ್ಯಾಕೂಡMR
6185ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ದಕ್ಷಿಣ ಕೋಣೆ, ಬ್ಯಾಕೂಡMR
6186ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಪೂರ್ವ ಕೋಣೆ, ಬ್ಯಾಕೂಡMR
6187ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ,ದೇವನಕಟ್ಟಿMR
6188ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ,ವಿಜಯನಗರMR
6189ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ , ಪೊಗತ್ಯಾನಟ್ಟಿMR
6190ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಸ್ನೇಹನಗರMR
6191ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕೊಣೆ ಜಾಗನೂರMR
6192ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚೀಮ ಭಾಗ ಜಾಗನೂರMR
6193ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಜಾಗನೂರMR
6194ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ , ಮದ್ಯ ಭಾಗ, ಜಾಗನೂರMR
6195ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಜಾಗನೂರMR
6196ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಮಮದಾಪುರ (ಕೆ.ಕೆ)MR
6197ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ. ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಮಮದಾಪುರ (ಕೆ.ಕೆ)MR
6198ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಜೋಡಟ್ಟಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಾMR
6199ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಜೊಡಟ್ಟಿ ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಾMR
6200ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ಗಡ ಶಾಲೆ , ಮಾವಿನಹೊಂಡಾMR
6201ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ಗಡ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ , ಮಾವಿನಹೊಂಡಾMR
6202ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ , ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಭೆಂಡವಾಡMR
6203ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ , ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ, ಭೆಂಡವಾಡMR
6204ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ , ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ,ರೂಮ ನಂ 1 ಭೆಂಡವಾಡMR
6205ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ , ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ,ರೂಮ ನಂ 3 ಭೆಂಡವಾಡMR
6206ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ , ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಮಂಟೂರMR
6207ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ಗಡ ಶಾಲೆ , ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಮಂಟೂರMR
6208ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ,ಹೋಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಮಂಟೂರMR
6209ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ,ಹೋಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೋಣೆ ನಂ 2 ಮಂಟೂರMR
6210ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ,ಕೋಣೆ ನಂ.1 ನಿಪನಾಳMR
6211ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ನಂದಿ ತೋಟ, ನಿಪನಾಳMR
6212ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ನಿಪನಾಳMR
6213ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ , ಪೂರ್ವ ಭಾಗ,ಉತ್ತರ ಕೋಣೆ ನಂ.3 ನಿಪನಾಳMR
6214ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ದಕ್ಷಿಣ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ನಿಪನಾಳMR
6215ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ,ಉತ್ತರ ಕೋಣೆ ನಿಪನಾಳMR
6216ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ,ಕಂಕಣವಾಡಿMR
6217ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ , ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ 2ನೇ ಕೋಣೆ , ಕಂಕಣವಾಡಿMR
6218ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಕಂಕಣವಾಡಿMR
6219ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಕಂಕಣವಾಡಿMR
6220ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಕಂಕಣವಾಡಿMR
6221ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ಆಫೀಸ್‌, ಕಂಕಣವಾಡಿMR
6222ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ ಕೋಣೆ , ಕಂಕಣವಾಡಿMR
6223ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ, ಕಂಕಣವಾಡಿMR
6224ಪಟ್ಪಣ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಹಿಂದೆ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ. ಕಟ್ಟಡ ಕಂಕಣವಾಡಿMR
6225ಪಶು ವೈದ್ಯಕಿಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಂಕಣವಾಡಿMR
6226ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ , ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಆರ್‌. ಸಿ.ಸಿ. ಕಟ್ಟಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯಾದ ಹಿಂದೆ, ಕಂಕಣವಾಡಿMR
6227ಶ್ರೀ ಹಾಲಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ,ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕಂಕಣವಾಡಿMR
6228ಶ್ರೀ ಹಾಲಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಮಕ್ಕಳ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ , ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕಂಕಣವಾಡಿMR
 
  Copyright (c) 2023, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.