2023 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2023 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)MR (Eng)
81ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ದಂಡಾಪೂರMR
82ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ದಂಡಾಪೂರMR
83ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ರಾಜಾಪೂರMR
84ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಬದಿ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ರಾಜಾಪೂರMR
85ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ 2ನೇ ಕೋಣೆ ರಾಜಾಪೂರMR
86ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ 4ನೇ ಕೋಣೆ ರಾಜಾಪೂರMR
87ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ಮಾವಿನಮುರಿ ತೋಟ ರಾಜಾಪೂರMR
88ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ಮಾವಿನಮುರಿ ತೋಟ ರಾಜಾಪೂರMR
89ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಮಾಪೂರ ತೋಟ ರಾಜಾಪೂರMR
810ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಬದಿಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ತುಕ್ಕಾನಟ್ಟಿMR
811ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಬದಿಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 2 ತುಕ್ಕಾನಟ್ಟಿMR
812ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಬದಿಯ ಬಲ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ತುಕ್ಕಾನಟ್ಟಿMR
813ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಹೊಸ ಕೋಣೆ ನಂ 2 ತುಕ್ಕಾನಟ್ಟಿMR
814ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಹೊಸ ಕೋಣೆ ನಂ 4 ತುಕ್ಕಾನಟ್ಟಿMR
815ಆಕಾಶ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ. 3 ತುಕ್ಕಾನಟ್ಟಿMR
816ಆಕಾಶ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 5 ತುಕ್ಕಾನಟ್ಟಿMR
817ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ತುಕ್ಕಾನಟ್ಟಿMR
818ಸಮುದಾಯ ಕಲಿಕಾ ಕೇಂದ್ರ ತುಕ್ಕಾನಟ್ಟಿMR
819ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಾಗನೂರMR
820ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ನಾಗನೂರMR
821ಸರಕಾರಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ನಾಗನೂರMR
822ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ ನಾಗನೂರMR
823ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ನಾಗನೂರMR
824ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 4 ನಾಗನೂರMR
825ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 6 ನಾಗನೂರMR
826ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 8 ನಾಗನೂರMR
827ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಾಗನೂರMR
828ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಾಗನೂರMR
829ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಗುರ್ಲಾಪೂರMR
830ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಗುರ್ಲಾಪೂರMR
831ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ ಕೊಣೆ ನಂ.1 ಗುರ್ಲಾಪೂರMR
832ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ ಕೊಣೆ ನಂ.2 ಗುರ್ಲಾಪೂರMR
833ಸಿಡಿಪಿಓ ಕಚೇರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಕೋಠಡಿ ಮೂಡಲಗಿMR
834ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 3 ಮೂಡಲಗಿMR
835ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 4 ಮೂಡಲಗಿMR
836ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 6 ಮೂಡಲಗಿMR
837ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಮೂಡಲಗಿMR
838ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡ ಮೂಡಲಗಿMR
839ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 5 ಮೂಡಲಗಿMR
840ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಮೂಡಲಗಿMR
841ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 4 ಮೂಡಲಗಿMR
842ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 6 ಮೂಡಲಗಿMR
843ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಮೂಡಲಗಿMR
844ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಮೂಡಲಗಿMR
845ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 7 ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಮೂಡಲಗಿMR
846ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 3 ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಮೂಡಲಗಿMR
847ಶಿವಭೋದರಂಗ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿಧ್ಯಾಲಯ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಮೂಡಲಗಿMR
848ಶಿವಭೋದರಂಗ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿಧ್ಯಾಲಯ ಕೋಣೆ ನಂ 2 ಮೂಡಲಗಿMR
849ಶಿವಭೋಧರಂಗ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿಧ್ಯಾಲಯ ಕೋಣೆ ನಂ 5 ಮೂಡಲಗಿMR
850ಶಿವಭೋಧರಂಗ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿಧ್ಯಾಲಯ ಕೋಣೆ ನಂ 6 ಮೂಡಲಗಿMR
851ಶಿವಬೋಧರಂಗ ಪದವಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಕೋ.ನಂ 10 ಮೂಡಲಗಿMR
852ಶಿವಬೋಧರಂಗ ಪದವಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಕೋ.ನಂ 1 ಮೂಡಲಗಿMR
853ಶಿವಬೋಧರಂಗ ಕಿರಿಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಬಲಗಡೆ ಭಾಗ ಮೂಡಲಗಿMR
854ಶಿವಬೋಧರಂಗ ಪದವಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಕೋಣೆ ನಂ.4 (ಮಹಿಳೆಯರ ಕೊಠಡಿ) ಮೂಡಲಗಿMR
855ಶಿವಬೋಧರಂಗ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೂಡಲಗಿMR
856ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಪಶ್ಚಿಮ ಕೋಣೆ ಹಳ್ಳೂರMR
857ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ (ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ)ಹಳ್ಳೂರMR
858ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ (ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ) ಹಳ್ಳೂರMR
859ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ ಹಳ್ಳೂರMR
860ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಪೂರ್ವ ಕೋಣೆ ಹಳ್ಳೂರMR
861ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಹಳ್ಳೂರ ಕ್ರಾಸ್‌MR
862ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ಗಾಂಧಿ ನಗರ ಹಳ್ಳೂರMR
863ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಹಳ್ಳೂರ ಕ್ರಾಸ್MR
864ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಗಾಂಧಿನಗರ) ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಹಳ್ಳೂರMR
865ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಶಿವಾಪೂರ (ಹ)MR
866ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಶಿವಾಪೂರ (ಹ)MR
867ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಶಿವಾಪೂರ (ಹ)MR
868ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ ಶಿವಾಪೂರ(ಹ)MR
869ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಶಿವಾಪೂರ (ಹ)MR
870ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಖಾನಟ್ಟಿMR
871ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಖಾನಟ್ಟಿMR
872ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವಭಾಗ ಆರ್‌ ಸಿಸಿ ಕಟ್ಟಡ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಮುನ್ಯಾಳMR
873ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ (ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ) ಮುನ್ಯಾಳMR
874ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲಬಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ತೋಟ ಮುನ್ಯಾಳMR
875ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ತೋಟ ಮುನ್ಯಾಳMR
876ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಂಗಾಪೂರMR
877ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕಮಲದಿನ್ನಿMR
878ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕಮಲದಿನ್ನಿMR
879ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಟಗುಂದಿMR
880ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಿಠ್ಠಪ್ಪನಕೊಡಿ ತೋಟದ ಶಾಲೆ ಪಟಗುಂದಿMR
881ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಆರ್‌ ಸಿಸಿ ಕಟ್ಟಡ, ನಾಯ್ಜರ ತೋಟ ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಪಟಗುಂದಿMR
882ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆರ್‌ ಸಿಸಿ ಕಟ್ಟಡ, ಮಧ್ಯಭಾಗ ಧರ್ಮಟ್ಟಿMR
883ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಧರ್ಮಟ್ಟಿMR
884ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳ್ಳೂರ ಆರ್‌ಸಿಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಧರ್ಮಟ್ಟಿMR
885ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉಪವೀರ ತೋಟ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಧರ್ಮಟ್ಟಿMR
886ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಗುಜನಟ್ಟಿMR
887ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡ ಗುಜನಟ್ಟಿMR
888ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಮುಧೋಳಮರಡಿ ಗುಜನಟ್ಟಿMR
889ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಜೋಕಾನಟ್ಟಿMR
890ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಉತ್ತರ ಕೋಣೆ ಜೋಕಾನಟ್ಟಿMR
891ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕಲ್ಲೋಳಿMR
892ಎನ್‌.ಆರ್‌. ಪಾಟೀಲ ಮಹಾವಿಧ್ಯಾಲಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕಲ್ಲೋಳಿMR
893ಎನ್‌ .ಆರ್‌ .ಪಾಟೀಲ ಮಹಾವಿಧ್ಯಾಲಯ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೊಣೆ ನಂ.1 ಕಲ್ಲೋಳಿMR
894ಎನ್. ಆರ್. ಪಾಟೀಲ ಕಾಲೇಜ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೊಣೆ ನಂ.2 ಕಲ್ಲೋಳಿMR
895ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಚಾವಡಿಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಬದಿ ಕಲ್ಲೋಳಿMR
896ಸರ್ಕಾರಿ ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದಕ್ಷೀನ ಭಾಗ ಕಲ್ಲೋಳ್ಳಿMR
897ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಗೋಡಾವನ ಕಲ್ಲೋಳ್ಳಿMR
898ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಹರಿಜನ ಕೇರಿ ಕಲ್ಲೋಳಿMR
899ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕಲ್ಲೋಳಿMR
8100ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕಲ್ಲೋಳಿMR
8101ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಛೇರಿ ಸಭಾಭವನ ಕಲ್ಲೊಳ್ಳಿMR
8102ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಹಣಮಾಪೂರ (ಕಲ್ಲೋಳಿ)MR
8103ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ ಅರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ದುರದುಂಡಿMR
8104ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡ (ಶ್ರೀ ದುರದುಂಡೇಶ್ವರ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ) ದುರದುಂಡಿMR
8105ಸಮುದಾಯ ಕಲಿಕಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ ಅರ್‌ .ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ದುರದುಂಡಿMR
8106ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ ಅರ್‌ .ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ದುರದುಂಡಿMR
8107ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ ಅರ್‌ .ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಬಲಭಾಗದ ಕೋಣೆ ದುರದುಂಡಿMR
8108ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ದುರದುಂಡಿMR
8109ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಬಲಗಡೆ ಕೊಣೆ ದುರದುಂಡಿMR
8110ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅರ್‌ .ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಗಣೇಶವಾಡಿMR
8111ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಗಣೇಶವಾಡಿMR
8112ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಬಡಿಗವಾಡMR
8113ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಬಡಿಗವಾಡMR
8114ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕೊನೆಯ ಕೋಣೆ ಬಡಿಗವಾಡMR
8115ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಬಡಿಗವಾಡMR
8116ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಛೇರಿ ಅರಭಾಂವಿMR
8117ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ ಅರ್‌ ಸಿ ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಅರಭಾವಿMR
8118ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ದುರದುಂಡೇಶ್ವರ ನಗರ ಅರಭಾವಿMR
8119ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಅರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಅರಭಾವಿMR
8120ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ ಇಂದಿರಾನಗರ ಅರಭಾಂವಿMR
8121ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಅರಭಾವಿMR
8122ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಜೈನರಕೋಡಿ ಅರಭಾವಿMR
8123ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಅರಭಾವಿ ಮಠ) ಅರಭಾವಿMR
8124ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸತ್ತಿಗೇರಿ ತೋಟ (ಅರಭಾವಿ)MR
8125ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಕೋಣೆ ಸಂಗನಕೇರಿMR
8126ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಕೋಣೆ ಸಂಗನಕೇರಿMR
8127ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಸಂಗನಕೇರಿMR
8128ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಸಂಗನಕೇರಿMR
8129ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ಲೋಳಸೂರMR
8130ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಲೋಳಸೂರMR
8131ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಬಸಳಿಗುಂದಿMR
8132ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಬಸಳಿಗುಂದಿMR
8133ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ನಲ್ಲಾನಟ್ಟಿMR
8134ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ನಲ್ಲಾನಟ್ಟಿMR
8135ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ನಲ್ಲಾನಟ್ಟಿMR
8136ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ನಲ್ಲಾನಟ್ಟಿMR
8137ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಬಳೋಬಾಳMR
8138ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಬಳೋಬಾಳMR
8139ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಬಳೋಬಾಳMR
8140ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಬಳೋಬಾಳMR
8141ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಮಧ್ಯದ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಬೀರನಗಡ್ಡಿMR
8142ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಬೀರನಗಡ್ಡಿMR
8143ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಬೀರನಗಡ್ಡಿMR
8144ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಮಧ್ಯದ ಕೊಣೆ ಬೀರನಗಡ್ಡಿMR
8145ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಹುಣಶ್ಯಾಳ ಪಿ ಜಿMR
8146ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಹುಣಶ್ಯಾಳ ಪಿ.ಜಿMR
8147ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ ಹುಣಶ್ಯಾಳ ಪಿ.ಜಿMR
8148ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ) ಹುಣಶ್ಯಾಳ ಪಿ ಜಿMR
8149ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಕೋಣೆ (ಹೊಸ ಗ್ರಾಮ) ಹುಣಶ್ಯಾಳ ಪಿ.ಜಿMR
8150ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಕೋಣೆ (ಹೊಸ ಗ್ರಾಮ) ಹುಣಶ್ಯಾಳ ಪಿ.ಜಿMR
8151ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ತಳವಾರ ಮರಡಿ) ಹುಣಶ್ಯಾಳ ಪಿ ಜಿMR
8152ಕಸ್ತೂರಬಾ ಬಾಲಿಕಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ 2ನೇ ಕೊಠಡಿ ವಡೇರಹಟ್ಟಿMR
8153ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ನಂ 1 ವಡೇರಹಟ್ಟಿMR
8154ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ನಂ 2 ವಡೇರಹಟ್ಟಿMR
8155ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ನಂ 3 ವಡೇರಹಟ್ಟಿMR
8156ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ವಡೇರಹಟ್ಟಿMR
8157ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.2 ವಡೇರಹಟ್ಟಿMR
8158ಕಸ್ತೂರಬಾ ಬಾಲಿಕಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ ವಡೇರಹಟ್ಟಿMR
8159ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪುಲಗಡ್ಡಿMR
8160ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಎಡಬದಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಪುಲಗಡ್ಡಿMR
8161ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ಮಸಗುಪ್ಪಿMR
8162ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ಮಸಗುಪ್ಪಿMR
8163ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಆರ್‌ಸಿಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಮಸಗುಪ್ಪಿMR
8164ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಬಡಲಕ್ಕನವರ ತೋಟ ಮಸಗುಪ್ಪಿMR
8165ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 2 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ತಿಗಡಿMR
8166ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಣೆ ನಂ.1 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ತಿಗಡಿMR
8167ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ತೊಕರಟ್ಟಿ) ತಿಗಡಿMR
8168ಶ್ರೀ ಜಡಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾ ವರ್ಧಕ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನೆಲಮಹಡಿ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಸುಣಧೋಳಿMR
8169ಶ್ರೀ ಜಡಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾ ವರ್ಧಕ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನೆಲಮಹಡಿ ಕೋಣೆ ನಂ.3 ಸುಣಧೋಳಿMR
8170ಶ್ರೀ ಜಡಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾ ವರ್ಧಕ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನೆಲಮಹಡಿ ಕೋಣೆ ನಂ.5 ಸುಣಧೋಳಿMR
8171ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಸುಣಧೋಳಿ ಕ್ರಾಸ್‌ ಸುಣಧೋಳಿMR
8172ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಸುಣಧೋಳಿ ಕ್ರಾಸ್‌ ಸುಣಧೋಳಿMR
8173ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಭೈರನಟ್ಟಿMR
8174ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಭೈರನಟ್ಟಿMR
8175ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ (ಹೊಸ ಅರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ)ಹೊಸಟ್ಟಿMR
8176ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 7 (ಅರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)ಹುಣಶ್ಯಾಳ ಪಿ ವಾಯ್MR
8177ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 8 (ಅರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಹುಣಶ್ಯಾಳ ಪಿ ವಾಯ್MR
8178ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ (ಅರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಬೀಸನಕೊಪ್ಪMR
8179ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ (ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಕೊಣೆ ನಂ.2 ಬೀಸನಕೊಪ್ಪMR
8180ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಮನ್ನಾಪೂರMR
8181ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಡ್ಡಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೋಣೆ (ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಢವಳೇಶ್ವರMR
8182ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಡ್ಡಿ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬದಿ ಕೋಣೆ (ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ) ಢವಳೇಶ್ವರMR
8183ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ (ಅರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಅರಳಿಮಟ್ಟಿMR
8184ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ (ಅರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಅರಳಿಮಟ್ಟಿMR
8185ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಪೂರ್ವ ಕೋಣೆ ನಂ 2 ಅವರಾದಿMR
8186ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಅವರಾದಿMR
8187ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ (ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಹಳೆಯರಗುದ್ರಿMR
8188ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಉತ್ತರ ಕೋಣೆ (ಅರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಹೊಸ ಯರಗುದ್ರಿMR
8189ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಪೂರ್ವ ಕೊಣೆ (ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ವೆಂಕಟಾಪೂರMR
8190ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ (ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ) ವೆಂಕಟಾಪೂರMR
8191ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ (ಅರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಹೊಸ ಕೋಣೆ) ಕುಲಿಗೋಡMR
8192ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ (ಅರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಪಕ್ಕದ ಹೊಸ ಕೋಣೆ) ಕುಲಿಗೋಡMR
8193ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿನ್ನರ ಅಂಗಳ ಕೇಂದ್ರ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಪೂರ್ವ ಕೋಣೆ (ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಕುಲಿಗೋಡMR
8194ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿನ್ನರ ಅಂಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೋಣೆ (ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಕುಲಿಗೋಡMR
8195ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿನ್ನರ ಅಂಗಳ ಕೇಂದ್ರ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಪೂರ್ವ ಕೋಣೆ ನಂ.2 (ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಕುಲಿಗೋಡMR
8196ಸರಕಾರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ (ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಕುಲಿಗೋಡMR
8197ಸರಕಾರಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ (ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)ಕುಲಗೋಡMR
8198ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣಭಾಗದ ಪಶ್ಚಿಮ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರMR
8199ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಹೊನಕುಪ್ಪಿMR
8200ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಹೊನಕುಪ್ಪಿMR
8201ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ದಕ್ಷಿಣ ಮುಖ ಕೋಣೆ ಹೊನಕುಪ್ಪಿMR
8202ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)ಸಿದ್ದಾಪೂರಹಟ್ಟಿMR
8203ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೋಣೆ (ಹೊಸ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ) ಖಂಡ್ರಟ್ಟಿMR
8204ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ (ಹೊಸ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ) ಖಂಡ್ರಟ್ಟಿMR
8205ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ (ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)ಕಪರಟ್ಟಿMR
8206ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ (ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)ತಳಕಟ್ನಾಳMR
8207ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಪೂರ್ವ ಕೋಣೆ (ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ತಳಕಟ್ನಾಳMR
8208ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ತಳಕಟ್ನಾಳMR
8209ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಛೇರಿ ಸಭಾ ಕೋಣೆ ತಳಕಟ್ನಾಳMR
8210ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಉದಗಟ್ಟಿMR
8211ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಉದಗಟ್ಟಿMR
8212ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ ಕೋಣೆ (ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)ಉದಗಟ್ಟಿMR
8213ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಹಡಿಗನಾಳMR
8214ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಹಡಗಿನಾಳMR
8215ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಹಡಗಿನಾಳMR
8216ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಆರ್‌ .ಸಿ.ಸಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಕಲಾರಕೊಪ್ಪMR
8217ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ (ಆರ್‌ .ಸಿ.ಸಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಕಲಾರಕೊಪ್ಪMR
8218ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)ಕಲಾರಕೊಪ್ಪ ಕ್ರಾಸ್MR
8219ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಿದ್ದಾರೂಢ ಮಠ ಆರ್‌ಸಿಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಉತ್ತರ ಭಾ ಮೆಳವಂಕಿMR
8220ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ಮೆಳವಂಕಿMR
8221ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಮೆಳವಂಕಿMR
8222ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಮಧ್ಯದ ಕಟ್ಟಡ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಬಸವ ನಗರ ಮೆಳವಂಕಿMR
8223ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಗೌಡಣ್ಣ ಕ್ರಾಸ್)‌ ಮಧ್ಯ ಮೆಳವಂಕಿMR
8224ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ (ಆರ.ಸಿ.ಸಿ. ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)ಮೆಳವಂಕಿMR
8225ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸದಾಶಿವ ನಗರ ಮೆಳವಂಕಿMR
8226ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಸದಾಶಿವ ನಗರ ಮೆಳವಂಕಿMR
8227ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ ಅರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಚಿಗಡೊಳ್ಳಿMR
8228ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ (ಆರ್‌ .ಸಿ.ಸಿ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ)ಅಡಿಬಟ್ಟಿMR
8229ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ (ಆರ್ .ಸಿ.ಸಿ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ)ಅಡಿಬಟ್ಟಿMR
8230ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಹೊಸ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಸಜ್ಜಿಹಾಳMR
8231ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಅರ್‌ .ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ)ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ತಪಶಿMR
8232ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಅರ್‌ .ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ)ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ತಪಶಿMR
8233ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಅರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಬಲ ಭಾಗ ಕೊಣೆ ಕೆಮ್ಮನಕೋಲMR
8234ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಲಿ ಕಲಿ ಕೊಠಡಿ ಕೆಮ್ಮನಕೊಳMR
8235ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ನಿಂಗಾಪೂರMR
8236ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಬಿಲಕುಂದಿMR
8237ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಬಿಲಕುಂದಿMR
8238ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಕೌಜಲಗಿMR
8239ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಕೌಜಲಗಿMR
8240ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಕೌಜಲಗಿMR
8241ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಕೌಜಲಗಿMR
8242ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕೊಣೆ ಕೌಜಲಗಿMR
8243ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೋಣೆ (ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಕೌಜಲಗಿMR
8244ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊಣೆ ನಂ.1 ಕೌಜಲಗಿMR
8245ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊಣೆ ನಂ.2 ಕೌಜಲಗಿMR
8246ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹೊಸ ಆರ್‌ಸಿಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಕೌಜಲಗಿMR
8247ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹೊಸ ಆರ್‌ಸಿಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಕೌಜಲಗಿMR
8248ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹೊಸ ಆರ್‌ಸಿಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಕೌಜಲಗಿMR
8249ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ಕಟ್ಟಡ) ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಕೌಜಲಗಿMR
8250ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ಕಟ್ಟಡ) ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಕೌಜಲಗಿMR
8251ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ) ಕೌಜಲಗಿMR
8252ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ)ಪಶ್ಚಿಮ ಕೋಣೆ ರಡೇರಹಟ್ಟಿMR
8253ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ)ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ರಡೇರಹಟ್ಟಿMR
8254ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 2 (ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)ತಿಮ್ಮಾಪೂರMR
8255ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗುಲಗಂಜಿಕೊಪ್ಪMR
8256ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಯಾದವಾಡMR
8257ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಯಾದವಾಡMR
8258ಗುರು ನೀಲಕಂಠೇಶ್ವರ ಪ.ಪೂ. ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 2 (9 ನೇ ಬ ವರ್ಗ)ಯಾದವಾಡMR
8259ಗುರು ನೀಲಕಂಠೇಶ್ವರ ಪ.ಪೂ. ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ ನಂ 2 ಯಾದವಾಡMR
8260ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯಾದವಾಡ (ಗಿರಿಸಾಗರ)MR
8261ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ಯಾದವಾಡ (ಗಿರಿಸಾಗರ)MR
8262ಗುರು ನೀಲಕಂಠೇಶ್ವರ ಪ.ಪೂ. ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಉತ್ತರ ಭಾಗ 2 ನೇ ಕೋಣೆ (8 ನೇ ಬ ವರ್ಗ)ಯಾದವಾಡMR
8263ಗುರು ನೀಲಕಂಠೇಶ್ವರ ಪ.ಪೂ. ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಉತ್ತರ ಭಾಗ 1 ನೇ ಕೋಣೆ ಯಾದವಾಡMR
8264ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಯಾದವಾಡMR
8265ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಯಾದವಾಡMR
8266ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಮನಕಟ್ಟಿMR
8267ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕಾಮನಕಟ್ಟಿMR
8268ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಪದಟ್ಟಿMR
8269ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯಾದವಾಡ (ಮಾನೋಮಿ)MR
8270ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ (ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಕಳ್ಳಿಗುದ್ದಿMR
8271ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ (ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)ಮನ್ನಿಕೇರಿMR
8272ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ (ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)ಮನ್ನಿಕೇರಿMR
8273ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಬಗರನಾಳMR
8274ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ ಬರಗನಾಳMR
8275ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ 2ನೇ ಕೋಣೆ ಗೋಸಬಾಳMR
8276ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ 2ನೇ ಕೋಣೆ ಗೋಸಬಾಳMR
8277ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಉತ್ತರ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ( ಹೊಸ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ)ಬೆಟಗೇರಿMR
8278ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಉತ್ತರ ಕೋಣೆ ನಂ.2 ( ಹೊಸ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ)ಬೆಟಗೇರಿMR
8279ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ದಕ್ಷಿಣ ಕೋಣೆ (ಹೊಸ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ)ಬೆಟಗೇರಿMR
8280ಸರಕಾರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೆಟಗೇರಿMR
8281ಸರಕಾರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ಬೆಟಗೇರಿMR
 
  Copyright (c) 2023, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.