2023 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2023 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)MR (Eng)
91ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ಶಿವಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬಲ ಭಾಗ ನಂದಗಾಂವMR
92ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ಶಿವಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಎಡ ಭಾಗ ನಂದಗಾಂವMR
93ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಮದ್ಯದ ಕೋಣೆ 3 ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಮುತ್ನಾಳMR
94ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ 1 ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಮುತ್ನಾಳMR
95ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಆರ.ಸಿ.ಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೋಣೆ ನಂದಗಾಂವMR
96ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೋಣೆ ನಂದಗಾಂವMR
97ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುಂದಿನ ಕೋಣೆ ನಂದಗಾಂವMR
98ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಎಡಬದಿ ಕೋಣೆ ಧೂಪಧಾಳMR
99ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಬಲಬದಿಯ ಕೋಣೆ ಧೂಪಧಾಳMR
910ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಧೂಪಧಾಳMR
911ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ. 3 ಧೂಪದಾಳMR
912ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಧೂಪದಾಳMR
913ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.4 ಧೂಪದಾಳMR
914ಶ್ರೀದುರದುಂಡೇಶ್ವರ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ದೂಪದಾಳ(ಘಟಪ್ರಭಾ)MR
915ಶ್ರೀದುರದುಂಡೇಶ್ವರ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ದೂಪದಾಳ(ಘಟಪ್ರಭಾ)MR
916ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಧೂಪದಾಳ (ಘಟಪ್ರಭಾ)MR
917ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಧೂಪದಾಳ (ಘಟಪ್ರಭಾ)MR
918ಶ್ರೀ ದುರದುಂಡೇಶ್ವರ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಧೂಪಧಾಳ (ಘಟಪ್ರಭಾ)MR
919ಶ್ರೀ ದುರದುಂಡೇಶ್ವರ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಧೂಪಧಾಳ (ಘಟಪ್ರಭಾ)MR
920ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕೋಣೆ-3 ಮಲ್ಲಾಪೂರ ಪಿ ಜಿMR
921ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ-7 ಮಲ್ಲಾಪೂರ ಪಿ ಜಿMR
922ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ-3 ಮಲ್ಲಾಪೂರ ಪಿ ಜಿMR
923ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ-8 ಮಲ್ಲಾಪೂರ ಪಿ ಜಿMR
924ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಬದಿಯ ಕೋಣೆ ನಂ -1 ಮಲ್ಲಾಪೂರ ಪಿ ಜಿMR
925ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಬದಿಯ ಕೋಣೆ ನಂ-3 ಮಲ್ಲಾಪೂರ ಪಿ ಜಿMR
926ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ -1,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಮಲ್ಲಾಪೂರ ಪಿ ಜಿMR
927ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೋಣೆ ಮಲ್ಲಾಪೂರ ಪಿ ಜಿMR
928ಕೆಆರ್‌ಹೆಚ್‌ ವಿದ್ಯಾವಧಕ ಸಂಘ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಮಲ್ಲಾಪೂರ ಪಿ.ಜಿMR
929ಕೆಆರ್‌ಹೆಚ್‌ ವಿದ್ಯಾವಧಕ ಸಂಘ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಮಲ್ಲಾಪೂರ ಪಿ.ಜಿMR
930ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಉತ್ತರ ಬದಿಯ ಕೋಣೆ ನಂ-2 ಮಲ್ಲಾಪೂರ ಪಿ ಜಿMR
931ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ದಕ್ಷಿಣ ಬದಿಯ ಕೋಣೆ ನಂ-1 ಮಲ್ಲಾಪೂರ ಪಿ ಜಿMR
932ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡ ಭಾಗ ಮಲ್ಲಾಪೂರ ಪಿ ಜಿMR
933ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜನತಾ ಪ್ಲಾಟ್ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಮಲ್ಲಾಪೂರ ಪಿ ಜಿMR
934ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜನತಾ ಪ್ಲಾಟ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ದಕ್ಷಿಣ ಬದಿಯ ಕೋಣೆ ನಂ-4 ಮಲ್ಲಾಪೂರ ಪಿ ಜಿMR
935ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಪಾಮಲದಿನ್ನಿMR
936ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ-1 ಪಾಮಲದಿನ್ನಿMR
937ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ-2 ಪಾಮಲದಿನ್ನಿMR
938ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ-4 ಪಾಮಲದಿನ್ನಿMR
939ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ-3 ಪಾಮಲದಿನ್ನಿMR
940ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ-5 ಪಾಮಲದಿನ್ನಿMR
941ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ-1 ಪಾಮಲದಿನ್ನಿMR
942ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ-3 ಪಾಮಲದಿನ್ನಿMR
943ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ-2 ಪಾಮಲದಿನ್ನಿMR
944ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕಿಯರ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಆರ್‌ಸಿಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಶಿಂಧಿಕುರುಬೆಟ್ಟMR
945ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕಿಯರ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಆರ್‌ಸಿಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಶಿಂಧಿಕುರುಬೆಟ್ಟMR
946ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಶಿಂಧಿಕುರಬೇಟMR
947ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಶಿಂಧಿಕುರಬೇಟMR
948ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ-4 ಶಿಂಧಿಕುರಬೇಟMR
949ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮದ್ಯದ ಭಾಗ ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಶಿಂಧಿಕುರಬೇಟMR
950ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡಗಡೆ ಭಾಗ ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಶಿಂಧಿಕುರಬೇಟMR
951ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಶಿಂಧಿಕುರಬೇಟMR
952ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಶಿಂಧಿಕುರಬೇಟMR
953ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಶಿಂಧಿಕುರಬೇಟMR
954ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.3 ಶಿಂಧಿಕುರಬೇಟMR
955ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪರಮೇಶ್ವರ ಮರಡಿ ಶಿಂಧಿಕುರಬೇಟMR
956ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಿಂಗಳಾಪೂರMR
957ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಶುಗರ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಶಿಂಗಳಾಪೂರMR
958ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಿಂಗಳಾಪೂರ ಠಕ್ಕೆ ಕುರಬರ ದಡ್ಡಿMR
959ಶ್ರೀ ಗುರುಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ2.ಕೊಣ್ಣೂರMR
960ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೊಣ್ಣೂರMR
961ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೊಣ್ಣೂರMR
962ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಕೊಣ್ಣೂರMR
963ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಣ್ಣೂರMR
964ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡ ಭಾಗ ಕೊಣ್ಣೂರMR
965ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೊಣ್ಣೂರMR
966ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೊಣ್ಣೂರMR
967ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೊಣ್ಣೂರMR
968ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ದಕ್ಷಿಣ ಬಾಜು ಕೊಣ್ಣೂರMR
969ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೊಣ್ಣೂರMR
970ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ) ಕೊಣ್ಣೂರMR
971ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಮರಡಿಮಠMR
972ಶ್ರೀ ಗುರುಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಐಟಿಐ ಕಾಲೇಜ ಮರಡಿಮಠMR
973ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ , ನಾಯಿಕವಾಡಿMR
974ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಮಾಣಿಕವಾಡಿMR
975ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡ,ಮಾಣಿಕವಾಡಿMR
976ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಮಾಣಿಕವಾಡಿMR
977ದಿ ವೊಲ್ಕಾರ್ಟ ಅಕ್ಯಾಡೆಮಿ ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ 8ನೇ ವರ್ಗ ಕೋಣೆ ಗೋಕಾಕ ಫಾಲ್ಸMR
978ಹೊಸ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 16 ಗೋಕಾಕ ಫಾಲ್ಸMR
979ಹೊಸ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ3 ಗೋಕಾಕ ಫಾಲ್ಸMR
980ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಕೇಂದ್ರದ ಕಟ್ಟಡ ಗೋಕಾಕ ಫಾಲ್ಸMR
981ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಕೇಂದ್ರದ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಗೋಕಾಕ ಫಾಲ್ಸMR
982ದಿ ವೊಲ್ಕಾರ್ಟ ಅಕ್ಯಾಡೆಮಿ ಉರ್ದು 10ನೇ ವರ್ಗ ಕೋಣೆ ಗೋಕಾಕ ಫಾಲ್ಸMR
983ಬಾಲವಾಡಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ಗೋಕಾಕ ಫಾಲ್ಸMR
984ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಪೂರ್ವ ಕೋಣೆ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟಿMR
985ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣಾ ಭಾಗ ಉತ್ತರ ಕೋಣೆ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟಿMR
986ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೇಲ್ಮನಹಟ್ಟಿMR
987ಟಿ ಇ ಎಸ್ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ 8ನೇ ತರಗತಿಯ ಕೋಣೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಮೇಲ್ಮನಹಟ್ಟಿMR
988ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಿವಾಪೂರ(ಕೊ)MR
989ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡ ಭಾಗ ಶಿವಾಪೂರ(ಕೊ)MR
990ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೊಡಚಿನಮಲ್ಕಿMR
991ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 2ನೇಯ ಕೋಣೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಗೊಡಚಿನಮಲ್ಕಿMR
992ಸರಕಾರಿ ಹೊಸ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರ ಕಛೇರಿ ಹತ್ತಿರ ಕೋಣೆ ನಂ.9 ಗೋಕಾಕMR
993ಸರಕಾರಿ ಹೊಸ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರ ಕಛೇರಿ ಹತ್ತಿರ ಕೋಣೆ ನಂ.10 ಗೋಕಾಕMR
994ಸರಕಾರಿ ಹೊಸ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರ ಕಛೇರಿ ಹತ್ತಿರ ಕೋಣೆ ನಂ.15 ಗೋಕಾಕMR
995ಸರಕಾರಿ ಹೊಸ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರ ಕಛೇರಿ ಹತ್ತಿರ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ಗೋಕಾಕMR
996ಸರಕಾರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.1 ಬಣಗಾರ ಗಲ್ಲಿ ಗೋಕಾಕMR
997ಸರಕಾರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.1 ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ಬಣಗಾರ ಗಲ್ಲಿ ಗೋಕಾಕMR
998ಸರಕಾರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.1 ಪೂರ್ವ ಬದಿಗೆ ಬಣಗಾರ ಗಲ್ಲಿ ಗೋಕಾಕMR
999ಸರಕಾರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.1 6ನೇ ತರಗತಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬದಿಗೆ ಬಣಗಾರ ಗಲ್ಲಿ ಗೋಕಾಕMR
9100ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.1ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ರಸ್ತೆ ಗೋಕಾಕMR
9101ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.1ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಗೋಕಾಕMR
9102ಗ್ರಾಮ ಚಾವಡಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಗೋಕಾಕMR
9103ಗ್ರಾಮ ಚಾವಡಿ ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಗೋಕಾಕMR
9104ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಳೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಕಚೇರಿ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ಗೋಕಾಕMR
9105ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಳೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಕಚೇರಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ಗೋಕಾಕMR
9106ಮರಾಠಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.2 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಕಟ್ಟಡ) ಗೋಕಾಕMR
9107ಉಪ್ಪಾರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ಗೋಕಾಕMR
9108ಕೆ.ಎಲ್‌.ಇ.ಸೊಸೈಟಿ (ಬ್ಯಾಳಿ ಕಾಟಾ) ಸಿ.ಎಸ್‌. ಅಂಗಡಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಬದಿ ಕೋಣೆ ಗೋಕಾಕMR
9109ಕೆ.ಎಲ್‌.ಇ.ಸೊಸೈಟಿ (ಬ್ಯಾಳಿ ಕಾಟಾ)ಸಿ.ಎಸ್‌.ಅಂಗಡಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಬದಿ 8ನೇ ಬ ವರ್ಗ ಕೋಣೆ ಗೋಕಾಕMR
9110ಕೆ.ಎಲ್‌.ಇ.ಸೊಸೈಟಿ (ಬ್ಯಾಳಿ ಕಾಟಾ) ಸಿ.ಎಸ್‌.ಅಂಗಡಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಬ ದಿ ಕೋಣೆ ನಂ-1 ಗೋಕಾಕMR
9111ಕೆ.ಎಲ್‌.ಇ.ಸೊಸೈಟಿ (ಬ್ಯಾಳಿ ಕಾಟಾ) ಸಿ.ಎಸ್‌.ಅಂಗಡಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಬ ದಿ ಕೋಣೆ ನಂ-2 ಗೋಕಾಕMR
9112ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಗಾಂಧಿ ನಗರ ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಎದುರಿಗೆ ಗೋಕಾಕMR
9113ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಎಡಭಾಗ ಗಾಂಧಿ ನಗರ ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ.ಎದುರಿಗೆ ಗೋಕಾಕMR
9114ಕೆ.ಎಲ್‌.ಇ.ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ-1 ಉಮರಾಣಿ ದವಾಖಾನೆ ಹತ್ತಿರ ಗೋಕಾಕMR
9115ಕೆ.ಎಲ್‌.ಇ.ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ-2 ಉಮರಾಣಿ ದವಾಖಾನೆ ಹತ್ತಿರ ಗೋಕಾಕMR
9116ಕೆ.ಎಲ್‌.ಇ.ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ-3 ಉಮರಾಣಿ ದವಾಖಾನೆ ಹತ್ತಿರ ಗೋಕಾಕMR
9117ಕೆ.ಎಲ್‌.ಇ.ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ಉಮರಾಣಿ ದವಾಖಾನೆ ಹತ್ತಿರ ಗೋಕಾಕMR
9118ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಹರಿಜನಗಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಗೋಕಾಕMR
9119ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಹರಿಜನಗಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಗೋಕಾಕMR
9120ಮಯೂರ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.25 ಗೋಕಾಕMR
9121ಮಯೂರ ಶಾಲೆ 7ನೇ ಬಿ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ ನಂ.26 ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಗೋಕಾಕMR
9122ಮಯೂರ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 26 ಗೋಕಾಕMR
9123ಮಯೂರ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 28 ಗೋಕಾಕMR
9124ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಸವ ನಗರ ಕೋಣೆ ನಂ-3 ಗೋಕಾಕMR
9125ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಸವ ನಗರ ಕೋಣೆ ನಂ-4 ಗೋಕಾಕMR
9126ಮಯೂರ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 27 ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಗೋಕಾಕMR
9127ಕೆ.ಎಲ್‌.ಇ.ಸೊಸೈಟಿ (ಬ್ಯಾಳಿ ಕಾಟಾ) ಸಿ.ಎಸ್‌.ಅಂಗಡಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರದ ಪೂರ್ವ ಕೋಣೆ ಗೋಕಾಕMR
9128ಕೆ.ಎಲ್‌.ಇ.ಸೊಸೈಟಿ (ಬ್ಯಾಳಿ ಕಾಟಾ) ಸಿ.ಎಸ್‌.ಅಂಗಡಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರದ ಪಶ್ಚಿಮ ಕೋಣೆ ಗೋಕಾಕMR
9129ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ನಿಂಗಯ್ಯ ನಗರ ಗೋಕಾಕMR
9130ವಲಯ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಗೋಕಾಕMR
9131ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.3 ಗವಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಗೋಕಾಕMR
9132ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.3 ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ಗವಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಗೋಕಾಕMR
9133ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಡಾವಣೆ ಪೂರ್ವ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಗೋಕಾಕMR
9134ಸರಕಾರಿ ಹೊಸ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಕೋಣೆ ಗೋಕಾಕMR
9135ನ್ಯೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಕೋಣೆ ನಂ. 16 ಗೋಕಾಕMR
9136ನ್ಯೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಕೋಣೆ ನಂ. 15 ಗೊಕಾಕMR
9137ನ್ಯೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ಗೋಕಾಕMR
9138ಅಬ್ದುಲ್‌ ಕಲಾಂ ಆಝಾದ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್‌ ಜ್ಯೂನಿಯರ ಕಾಲೇಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೋಣೆ ಗೋಕಾಕMR
9139ಅಬ್ದುಲ್‌ ಕಲಾಂ ಆಝಾದ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್‌ ಜ್ಯೂನಿಯರ ಕಾಲೇಜ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ಗೋಕಾಕMR
9140ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕೋಣೆ ನಂ.1 (ಘಟಪ್ರಭಾ ವಿಭಾಗ) ಗೋಕಾಕMR
9141ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕೋಣೆ ನಂ.2 (ಘಟಪ್ರಭಾ ವಿಭಾಗ) ಗೋಕಾಕMR
9142ಸರಕಾರಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ನಿಂಗಯ್ಯ ನಗರ ಗೋಕಾಕMR
9143ಸರಕಾರಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.2 ನಿಂಗಯ್ಯ ನಗರ ಗೋಕಾಕMR
9144ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಗೋಕಾಕMR
9145ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಗೋಕಾಕMR
9146ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೊನೆಯ ಕೋಣೆ ನಂ.20 ಗೋಕಾಕMR
9147ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ ವಿದ್ಯಾ ಭಾರತಿ ಸೊಸೈಟಿ ಕೋಣೆ ನಂ -1 ಕುರುಬುರ ಫೂಲ ಹತ್ತಿರ ಗೋಕಾಕMR
9148ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ ವಿದ್ಯಾ ಭಾರತಿ ಸೊಸೈಟಿ ಕೋಣೆ ನಂ -2 ಕುರುಬುರ ಫೂಲ ಹತ್ತಿರ ಗೋಕಾಕMR
9149ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾ ಭಾರತಿ ಸೊಸೈಟಿ ಕೋಣೆ ನಂ -3 ಕುರುಬುರ ಫೂಲ ಹತ್ತಿರ ಗೋಕಾಕMR
9150ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾ ಭಾರತಿ ಸೊಸೈಟಿ ಕೋಣೆ ನಂ -4 ಕುರುಬುರ ಫೂಲ ಹತ್ತಿರ ಗೋಕಾಕMR
9151ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.2 ಅಯ್ಯನಭಾಂವಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಗೋಕಾಕMR
9152ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.01 ಜಲಾಲ ಗಲ್ಲಿ ಗೋಕಾಕMR
9153ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜಲಾಲ ಗಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಗೋಕಾಕMR
9154ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಳೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಕಚೇರಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಗೋಕಾಕMR
9155ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಳೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಕಚೇರಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಗೋಕಾಕMR
9156ಶಂಕರಲಿಂಗ ವಾಚನಾಲಯ ಗೋಕಾಕMR
9157ಶಂಕರಲಿಂಗ ಆದರ್ಶ ಶಾಲೆ 10ಎ ತರಗತಿ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಬಣಗಾರ ಗಲ್ಲಿ ಗೋಕಾಕMR
9158ಆದರ್ಶ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಬಣಗಾರ ಗಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಗೋಕಾಕMR
9159ಆದರ್ಶ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಬಣಗಾರ ಗಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಗೋಕಾಕMR
9160ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಡಾವಣೆ ಕೋಣೆ ನಂ.7 ಗೋಕಾಕMR
9161ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಡಾವಣೆ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಗೋಕಾಕMR
9162ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಡಾವಣೆ ಕೋಣೆ ನಂ.6 ಗೋಕಾಕMR
9163ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ನಗರ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಗೋಕಾಕMR
9164ನವಜೀವನ ಮಿಷನ್‌ ಶಾಲೆ ಎಲ್‌ಕೆಜಿ ಕೋಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಗೋಕಾಕMR
9165ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಫಾಲ್ಸ ರಸ್ತೆ ಗೋಕಾಕMR
9166ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ನಗರ ಕೋಣೆ ನಂ-3 ಗೋಕಾಕMR
9167ಸರಕಾರಿ ಹೊಸ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.04 (ತಹಸೀಲ್ದಾರ ಕಛೇರಿ ಹತ್ತಿರ) ಗೋಕಾಕMR
9168ಸರಕಾರಿ ಹೊಸ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ (ತಹಸೀಲ್ದಾರ ಕಛೇರಿ ಹತ್ತಿರ) ಗೋಕಾಕMR
9169ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಮಾಲದಿನ್ನಿMR
9170ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಬಾಜು ಕೋಣೆ ನಂ-2 ಮಾಲದಿನ್ನಿMR
9171ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಬಾಜು ಕೋಣೆ ನಂ-4 ಮಾಲದಿನ್ನಿMR
9172ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಮಾಲದಿನ್ನಿMR
9173ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉಪ್ಪಾರಹಟ್ಟಿMR
9174ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ 4ನೇ ಕೋಣೆ ಉಪ್ಪಾರಹಟ್ಟಿMR
9175ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಛೇರಿ ಉಪ್ಪಾರಹಟ್ಟಿMR
9176ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಛೇರಿ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ 2ನೇ ಕೋಣೆ ಉಪ್ಪಾರಹಟ್ಟಿMR
9177ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಉಪ್ಪಾರಹಟ್ಟಿMR
9178ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಬದಿ ಮರಡಿ ಶಿವಾಪೂರMR
9179ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಮರಡಿ ಶಿವಾಪೂರMR
9180ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಮಮದಾಪೂರMR
9181ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಎಡ ಭಾಗ ಮಮದಾಪೂರMR
9182ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಮಮದಾಪೂರMR
9183ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಧ್ಯದ ಭಾಗ ಬಲಬದಿ ಮಮದಾಪೂರMR
9184ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಧ್ಯದ ಭಾಗ ಎಡಬದಿಯ ಕೋಣೆ ಮಮದಾಪೂರMR
9185ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಧ್ಯದ ಭಾಗ ಬಲಬದಿಯ ಕೋಣೆ ಮಮದಾಪೂರMR
9186ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಛೇರಿ ಮಮದಾಪೂರMR
9187ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಮದಾಪೂರMR
9188ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಅಜ್ಜನಕಟ್ಟಿMR
9189ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದುಂಡಾನಟ್ಟಿMR
9190ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಹೂಲಿಕಟ್ಟಿMR
9191ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಹೂಲಿಕಟ್ಟಿMR
9192ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಬೆಣಚಿನಮರ್ಡಿMR
9193ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ 2ನೇ ಕೋಣೆ ಬೆಣಚಿನಮರ್ಡಿMR
9194ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಆರ್ ಸಿ.ಸಿ.ಕಟ್ಟಡ ಕೋಣೆ ನಂ-1 ಬೆಣಚಿನಮರ್ಡಿMR
9195ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಆರ್ ಸಿ.ಸಿ.ಕಟ್ಟಡ ಕೋಣೆ ನಂ-2 ಬೆಣಚಿನಮರ್ಡಿMR
9196ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಬೆಣಚಿನಮರ್ಡಿMR
9197ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಬೆಣಚಿನಮರ್ಡಿMR
9198ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಬೆಣಚಿನಮರ್ಡಿMR
9199ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಬದಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಕೋಣೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೊಳವಿMR
9200ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕೊಳವಿMR
9201ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಪೂರ್ವ ಕೋಣೆ ಕೊಳವಿMR
9202ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಪಶ್ಚಿಮ ಕೋಣೆ ಕೊಳವಿMR
9203ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ತವಗMR
9204ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ತವಗMR
9205ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ತವಗMR
9206ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ದಕ್ಷಿಣ ಕೋಣೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ತವಗMR
9207ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ನುಗ್ಗಲ ಕನಸಗೇರಿMR
9208ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಸವ ನಗರ ಕನಸಗೇರಿMR
9209ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಡಬಗಟ್ಟಿMR
9210ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಬೆಣಚಿನಮರ್ಡಿ(ಉ)MR
9211ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಬೆಣಚಿನಮರ್ಡಿ(ಉ)MR
9212ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಉರುಬಿನಹಟ್ಟಿMR
9213ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಉರುಬಿನಹಟ್ಟಿMR
9214ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಿಗಿಹೊಳ್ಳಿMR
9215ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಕುಂದರಗಿMR
9216ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲಬದಿ ಕೋಣೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕುಂದರಗಿMR
9217ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ಕುಂದರಗಿMR
9218ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ದಾಸನಟ್ಟಿMR
9219ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ ದಾಸನಟ್ಟಿMR
9220ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುಸಲ್ಮಾರಿMR
9221ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಮಲ್ಲಾಪೂರ ಎಸ್ ಎMR
9222ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಮಲ್ಲಾಪೂರ ಎಸ್ ಎMR
9223ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಗುಜನಾಳMR
9224ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಗುಜನಾಳMR
9225ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಲಾಮರಡಿMR
9226ಹೊಸ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಪೇಟೆ ಅಂಕಲಗಿMR
9227ಹೊಸ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಪೇಟೆ ಅಂಕಲಗಿMR
9228ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಎಡಗಡೆ ಕೋಣೆ ಅಂಕಲಗಿMR
9229ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಬಲಗಡೆ ಕೋಣೆ ಅಂಕಲಗಿMR
9230ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 7ನೇ ವರ್ಗದ ಕೋಣೆ ಅಂಕಲಗಿMR
9231ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 6ನೇ ವರ್ಗದ ಕೋಣೆ ಅಂಕಲಗಿMR
9232ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.5 ಅಂಕಲಗಿMR
9233ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 3 ಅಂಕಲಗಿMR
9234ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಲಗಮೇಶ್ವರ ಅಂಕಲಗಿMR
9235ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಅಕ್ಕತಂಗೇರಹಾಳMR
9236ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ-1 ಅಕ್ಕತಂಗೇರಹಾಳMR
9237ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ-4 ಅಕ್ಕತಂಗೇರಹಾಳMR
9238ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಅಕ್ಕತಂಗೇರಹಾಳMR
9239ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಅಕ್ಕತಂಗೇರಹಾಳMR
9240ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಡುಂ ಉರಬಿನಹಟ್ಟಿMR
9241ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಈರನಟ್ಟಿMR
9242ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಪಶ್ಚಿಮ ಬದಿ ಈರನಟ್ಟಿMR
9243ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಮದವಾಲMR
9244ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಮದವಾಲMR
9245ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಬದಿ ತೆಳಗಿನಹಟ್ಟಿMR
9246ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬದಿ ತೆಳಗಿನಹಟ್ಟಿMR
9247ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೈ ಹೂಸುರMR
9248ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೈತನಾಳMR
9249ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಮಕ್ಕಳಗೇರಿMR
9250ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಮಕ್ಕಳಗೇರಿMR
9251ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭದಿ ಮಕ್ಕಳಗೇರಿMR
9252ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹನಮಾಪೂರMR
9253ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಿರೇಹಟ್ಟಿMR
9254ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಂಚನಾಯ್ಕನಹಟ್ಟಿMR
9255ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ. ಕಟ್ಟಡ ಬಲಭಾಗದ ಕೋಣೆ ಚಿಕ್ಕನಂದಿMR
9256ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ. ಕಟ್ಟಡ ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ ಚಿಕ್ಕನಂದಿMR
9257ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಎಡ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ಚಿಕ್ಕನಂದಿMR
9258ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಪಶ್ಚಿಮ ಬದಿ ಕೋಣೆ ಹಿರೇನಂದಿMR
9259ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಪೂರ್ವ ಬದಿ ಕೋಣೆ ಹಿರೇನಂದಿMR
9260ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಭಾಗ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಕಟ್ಟಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಬದಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೋಣೆ ಹಿರೇನಂದಿMR
9261ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆರ.ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಅಂಗನವಾಡಿ ಬದಿಯ ಕೋಣೆ ಹಿರೇನಂದಿMR
9262ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜಮುನಾಳMR
9263ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ.ಕಟ್ಟಡ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಶಿಲ್ತಿಭಾವಿMR
9264ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ.ಕಟ್ಟಡ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಶಿಲ್ತಿಭಾವಿMR
9265ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಆರ್‌.ಸಿ. ಸಿ. ಕಟ್ಟಡ ಪುಡಕಲಕಟ್ಟಿMR
9266ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗಿಳಿಹೊಸೂರMR
9267ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬದಿ ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಖನಗಾಂವMR
9268ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಖನಗಾಂವMR
9269ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗುದನಟ್ಟಿMR
9270ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ-1 ನಭಾಪೂರMR
9271ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 5 ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ನಭಾಪೂರMR
9272ಸರಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಖನಗಾಂವ (ದೇವಗೌಡನಹಟ್ಟಿ)MR
9273ಸರಕಾರಿ ಫ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಖನಗಾಂವMR
9274ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಮಿಡಕನಟ್ಟಿMR
9275ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಮಿಡಕನಟ್ಟಿMR
9276ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೇಶಪ್ಪನಹಟ್ಟಿMR
9277ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಏಳಪಟ್ಟಿMR
9278ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಂಜಾನಟ್ಟಿMR
9279ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅರಭಾವಿ-ದಾವಲತ್ತಿMR
9280ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಗಡಾMR
9281ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಜನಕಟ್ಟಿMR
9282ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯದ್ದಲಗುಡ್ಡMR
9283ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 2ನೇ ವರ್ಗದ ಕೋಣೆ ಬೂದಿಹಾಳMR
9284ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 6ನೇ ವರ್ಗದ ಕೋಣೆ ಬೂದಿಹಾಳMR
9285ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಫ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಸುಲದಾಳMR
9286ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಫ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 6ನೇ ಬಿ ವರ್ಗದ ಕೋಣೆ ಸುಲದಾಳMR
9287ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಫ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕೋಣೆ ಸುಲದಾಳMR
9288ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಫ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ನೆಲಗಂಟಿMR
 
  Copyright (c) 2023, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.