ಉಪ ಚುನಾವಣೆ, 2021- ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಮತಗಟ್ಟೆಯ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Bye Elections 2021 - Electoral Roll - Click on the name of the Polling Station to View the Electoral Roll
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)Supp2 (Kan)
111ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-26 (1ನೇ ಕೋಣೆ) ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯಾ ನಗರMRSupp2
112ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.26 ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ (6ನೇ ಕೋಣೆ ) ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯಾ ನಗರMRSupp2
113ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 26 ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ) ಕೋಣೆ ನಂ.5 ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯಾ ನಗರMRSupp2
114ಕೆ.ಜಿ.ಐ.ಡಿ ಆಫೀಸ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯಾ ನಗರMRSupp2
115ಕೆ.ಜಿ.ಐ.ಡಿ ಆಫೀಸ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯಾ ನಗರMRSupp2
116ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ(ಎಡ ಭಾಗ) ಕುವೆಂಪು ನಗರMRSupp2
117ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ )ಕುವೆಂಪು ನಗರMRSupp2
118ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ (ಕೋಣೆ ನಂ-3) 2ನೇ ಹಂತ ಹನುಮಾನ ನಗರMRSupp2
119ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ-2) 2ನೇ ಹಂತ ಹನುಮಾನ ನಗರMRSupp2
1110ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ (ಕೋಣೆ ನಂ-4) 2ನೇ ಹಂತ ಹನುಮಾನ ನಗರMRSupp2
1111ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ-1) 2ನೇ ಹಂತ ಹನುಮಾನ ನಗರMRSupp2
1112ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ-2) 2ನೇ ಹಂತ ಹನುಮಾನ ನಗರMRSupp2
1113ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಇವರ ಕಚೇರಿ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)ಕ್ಲಬ್ ರಸ್ತೆMRSupp2
1114ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಇವರ ಕಚೇರಿ (ಎಡ ಭಾಗ)ಕ್ಲಬ್ ರಸ್ತೆMRSupp2
1115ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಎಡ ಭಾಗ )ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ನಗರMRSupp2
12345678910...
 
Hosted By   Copyright (c) 2021, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.