2022 ರ ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Draft roll of 2022 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station Name KannadaPolling station name English
2201ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಕೊಡಗಹಳ್ಳಿ
2202ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ), ಕೊಡಗಹಳ್ಳಿ-2
2203ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಕೊಡಗಹಳ್ಳಿ
2204ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅರವಟ್ಟಿಗೆಕೊಪ್ಪಲು
2205ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ),ಬಿ ಸೀಹಳ್ಳಿ-1
2206ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ),ಬಿ ಸೀಹಳ್ಳಿ-2
2207ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ,ಬಿ.ಸೀಹಳ್ಳಿ-2 (ಕೋಠಡಿ ನಂ 1)
2208ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ಬಿ ಸೀಹಳ್ಳಿ-3 (ಕೊಠಡಿ ನಂ 2)
2209ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹುಣಸಗಹಳ್ಳಿ
22010ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳಿ
22011ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗೊರವನಹಳ್ಳಿ
22012ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಯಾಚೇನಹಳ್ಳಿ-1 (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
22013ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಧಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ), ಯಾಚೇನಹಳ್ಳಿ-2
22014ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ), ಯಾಚೇನಹಳ್ಳಿ-3
22015ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮೆಣಸಿಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ
22016ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಡುಕೊತ್ತನಹಳ್ಳಿ
22017ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡಮುಲಗೂಡು(ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1)
22018ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡಮುಲಗೂಡು-2
22019ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡಮುಲಗೂಡು-3 (ಕೋಠಡಿ ನಂ 2)
22020ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕರಿಹುರುಳಿಕೊಪ್ಪಲು
12345678910...
 
  Copyright (c) 2021, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.