2020 ರ ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Draft rolls of 2020 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NOPolling Station Name(Kannada)Polling Station Name(English)
11ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಸುಳಗಾಂವ
12ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೊಣೆ ನಂ.2 ಕೊಗನೊಳಿ
13ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಮರಾಠಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.4 ಕೊಗನೊಳಿ
14ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಕೋಗನೊಳ್ಳಿ
15ಸರಕಾರಿ ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.12, ಕೊಗನೊಳ್ಳಿ
16ಸರಕಾರಿ ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ರೂಮ ನಂ.14, ಕೊಗನೊಳಿ
17ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.18 ಕೊಗನೊಳಿ
18ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಕೋಣೆ ನಂ.21 ಕೋಗನೊಳ್ಳಿ
19ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.27 ಕೊಗನೊಳಿ
110ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.30 ಕೊಗನೊಳಿ
111ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಹಣಬರವಾಡಿ
112ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ.ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಹಂಚಿನಾಳ ಕೆ.ಎಸ್‌.
113ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಹಂಚಿನಾಳ ಕೆ.ಎಸ್‌.
114ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಹಂಚಿನಾಳ ಕೆ.ಎಸ್‌.
115ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.2 ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕುನ್ನೂರ
116ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಕುನ್ನೂರ
117ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.3, ಕುನ್ನೂರ
118ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.4 ಕುನ್ನೂರ
119ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.5 ಕುನ್ನೂರ
120ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಶಿವಾಪೂರವಾಡಿ
121ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಕೋಣೆ ನಂ 1),ಗಜಬರವಾಡಿ
122ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 6 ಮಾಂಗೂರ
123ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 5 ಮಾಂಗೂರ
124ಚಾವಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಮಾಂಗೂರ
125ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಡ ಮಾಂಗೂರ
126ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಮಾಂಗೂರ
127ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಮಾಂಗೂರ
128ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಬಾರವಾಡ
129ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಪಶ್ಚಿಮ ಕೋಣೆ, ಬಾರವಾಡ
130ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಪೂರ್ವ ಕೋಣೆ. ಬಾರವಾಡ
131ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 5 ಕಾರದಗಾ
132ಸ. ಹಿ. ಪ್ರಾ. ಮರಾಠಿ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 7 ಕಾರದಗಾ
133ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಡ, ಕಾರದಗಾ
134ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಲೈಬ್ರರಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರದಗಾ
135ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕಾರದಗಾ
136ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕು ಕಾರದಗಾ
137ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ , ಕಾರದಗಾ
138ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕಾರದಗಾ
139ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಹೊಸ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕು ಢೋಣೆವಾಡಿ
140ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಹೊಸ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಪೂರ್ವದಿಕ್ಕು ಢೋಣೆವಾಡಿ
141ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮ.ಗಂ.ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ , ದಕ್ಷೀಣ ಭಾಗ, ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕು ಢೋಣೆವಾಡಿ
142ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮ.ಗಂ.ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ , ದಕ್ಷೀಣ ಭಾಗ, ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕು ಢೋಣೆವಾಡಿ
143ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಸನಾಳ
144ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಒಂದನೇಯ ಕೋಣೆ. ಮಾಣಕಾಪೂರ
145ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ. ಈಶಾನ್ಯ ಕೋಣೆ ನಂ.4, ಮಾಣಕಾಪೂರ.
146ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಡ, ಮಾಣಕಾಪುರ
147ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ. ಮಾಣಕಾಪೂರ.
148ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ನೈಋತ್ಯ ಕೋಣೆ ನಂ.10, ಮಾಣಕಾಪೂರ.
149ಸರಕಾರಿ.ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ. ಮಾಣಕಾಪೂರ.
150ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಾಟೀಲ ತೋಟ, ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ, ಮಾಣಕಾಪೂರ
151ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಹಳೆ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಬೋರಗಾಂವ
152ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಹಳ್ಳೆ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ರೂಮ್ ನಂ.1 ಬೋರಗಾಂವ
153ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಬೋರಗಾಂವ
154ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ ಬೋರಗಾಂವ
155ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಬೋರಗಾಂವ
156ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಬೋರಗಾಂವ
157ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಬೋರಗಾಂವ
158ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಬೋರಗಾಂವ
159ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ರೂಮ ನಂ.1 ಬೋರಗಾಂವ.
160ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ರೂಮ ನಂ.2, ಬೋರಗಾಂವ.
161ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.3, ಬೋರಗಾಂವ
162ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ರೂಮ ನಂ.1, ಬೋರಗಾಂವ
163ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ರೂಮ ನಂ.2 ಬೋರಗಾಂವ
164ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಬೋರಗಾಂವ
165ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಹೊಸ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಬೋರಗಾಂವವಾಡಿ
166ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೊಣೆ ನಂ.04 ಶಿರದವಾಡ
167ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ.03 ಶಿರದವಾಡ
168ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ.01 ಶಿರದವಾಡ
169ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಮಡ್ಡಿ). ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ.5 ಬೇಡಕಿಹಾಳ.
170ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ.5, ಬೇಡಕಿಹಾಳ
171ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರಭಾಗ), ಬೆಡಕಿಹಾಳ
172ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ), ಬೆಡಕಿಹಾಳ
173ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಬೆಡಕಿಹಾಳ
174ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.4, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ ನಂ.6, ಬೇಡಕಿಹಾಳ
175ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ , ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.3, ಬೇಡಕಿಹಾಳ
176ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ನಂ.2 ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ, ಬೇಡಕಿಹಾಳ
177ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.2, ದಕ್ಷಿಣ ಬದಿಯ ಕೋಣೆ ಬೇಡಕಿಹಾಳ
178ಹಳೆ ಚಾವಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಭೋಜ
179ಸರ್ಕಾರಿ .ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಭೋಜ
180ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಡ ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ ಭೋಜ
181ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಡ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಭೋಜ
182ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಭೋಜ.
183ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ.(ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ,ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿಗೆ), ಭೋಜ
184ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ ಭೋಜ
185ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಭೋಜ
186ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ),ಭೋಜವಾಡಿ
187ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ(ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ),ಭೋಜವಾಡಿ
188ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಪೂರ್ವ ಭಾಗ. ಬೆನಾಡಿ.
189ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ. ಬೆನ್ನಾಡಿ
190ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಬೆನಾಡಿ
191ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಬೆನಾಡಿ.
192ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ರೂಮ ನಂ.3 ಬೆನಾಡಿ
193ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ ನಂ.5, ಬೆನಾಡಿ
194ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.3, ಬೇನಾಡಿ
195ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಬೋಳೆವಾಡಿ
196ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ರೂಮ ನಂ.1ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಆಡಿ
197ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಆಡಿ
198ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಆಡಿ
199ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ,ಜೈನವಾಡಿ
1100ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಸೌಂದಲಗಾ.
1101ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ರೂಮ ನಂ.4, ಸೌಂದಲಗಾ.
1102ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ, ಸೌಂದಲಗಾ
1103ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರಭಾಗದ ಕೋಣೆ, ಸೌಂದಲಗಾ
1104ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಡ ಸೌಂದಲಗಾ
1105ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಡ ಮೀಟಿಂಗ ಹಾಲ್, ಸೌಂದಲಗಾ
1106ಸ.ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.12 ಸೌಂದಲಗಾ
1107ಸ.ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರಭಾಗ, ಸೌಂದಲಗಾ
1108ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಕುರ್ಲಿ
1109ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ, ಕುರ್ಲಿ
1110ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಕುರ್ಲಿ.
1111ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಮರಾಠಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಉತ್ತರಭಾಗ, ಕುರ್ಲಿ
1112ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕುರ್ಲಿ
1113ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ರೂಮ ನಂ.4 ಕುರ್ಲಿ
1114ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಮರಾಠಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವಭಾಗ,ಕುರ್ಲಿ.
1115ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಮತ್ತಿವಡೆ
1116ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ,ಮತ್ತಿವಡೆ
1117ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಹದನಾಳ
1118ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಹದನಾಳ
1119ಸರಸಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಭಾಟನಾಗನೂರ.
1120ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಅಪ್ಪಾಚಿವಾಡಿ
1121ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಅಪ್ಪಾಚಿವಾಡಿ
1122ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಅಪ್ಪಾಚಿವಾಡಿ
1123ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಬೂದಿಹಾಳ
1124ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಬೂದಿಹಾಳ
1125ಸ.ಹಿ .ಪ್ರಾ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಯಮಗರ್ಣಿ
1126ಸ.ಹಿ .ಪ್ರಾ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರಭಾಗ,ರೂಮ ನಂ.2 ಯಮಗರ್ಣಿ
1127ಸ.ಹಿ .ಪ್ರಾ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ, ಯಮಗರ್ಣಿ
1128ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ. ಕನ್ನಡ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಯಮಗರ್ಣಿ
1129ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋ ನಂ.1 ಪೂರ್ವಭಾಗ, ಭಿವಶಿ
1130ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ. ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಭಿವಶಿ
1131ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ), ಸಿದ್ನಾಳ
1132ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವಭಾಗ) 1ನೇ ಕೋಣೆ,ಸಿದ್ನಾಳ
1133ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ(ಪೂರ್ವಭಾಗ)ಮಧ್ಯದ ಕೊಣೆ,ಸಿದ್ನಾಳ
1134ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಮಧ್ಯದಕೋಣೆ ಹುನ್ನರಗಿ
1135ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೊರ್ವಭಾಗ ಹುನ್ನರಗಿ
1136ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಹುನ್ನರಗಿ
1137ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವಭಾಗ ಹುನ್ನರಗಿ
1138ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಗಳತಗಾ
1139ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವಭಾಗ), ಗಳತಗಾ
1140ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ(ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ) ಮದ್ಯದ ಕೋಣಿ , ಗಳತಗಾ
1141ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಕಿಮಭಾಗ ದಕ್ಷಿಣ ಕೋಣೆ ಗಳತಗಾ
1142ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಮರಾಠಿ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಪೂ.ಭಾಗ),ಮದ್ಯದ ಕೋಣಿ ಗಳತಗಾ
1143ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಮರಾಠಿ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೊರ್ವಭಾಗ ಕೊನೆಯ ಕೋಣಿ ಗಳತಗಾ
1144ಪಿ.ಆರ.ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಕೋಣೆ ನಂ 2 ಗಳತಗಾ
1145ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ದಿಲಾಲಪೂರವಾಡಿ ಗಳತಗಾ
1146ಪಿ.ಆರ್.ಚಿಕ್ಕೋಡಿ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ 9 ನೇ ತರಗತಿ (ಬಿ) ಗಳತಗಾ
1147ಪಿ.ಆರ್.ಚಿಕ್ಕೋಡಿ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪಶ್ಕಿಮಭಾಗ ಗಳತಗಾ
1148ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮ. ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಭೀಮಾಪೂರವಾಡಿ
1149ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವಭಾಗ), ಮಮದಾಪೂರ ಕೆ.ಎಲ್‌
1150ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ,ಮಮದಾಪೂರ ಕೆ.ಎಲ್‌
1151ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಮಮದಾಪೂರ ಕೆ.ಎಲ್.
1152ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೊಣೆ ನಂ.8 ಅಕ್ಕೋಳ
1153ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೊಣೆ ನಂ.9 , ಅಕ್ಕೋಳ
1154ಸ. ಹಿ. ಪ್ರಾ. ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.4, ಅಕ್ಕೋಳ
1155ಸ. ಹಿ. ಪ್ರಾ. ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.5, ಅಕ್ಕೋಳ
1156ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಅಕ್ಕೋಳ
1157ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಅಕ್ಕೋಳ
1158ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋ ನಂ 1, ಅಕ್ಕೋಳ
1159ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋ ನಂ 8, ಅಕ್ಕೋಳ
1160ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋ ನಂ 9, ಅಕ್ಕೋಳ
1161ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋ ನಂ 12, ಅಕ್ಕೋಳ
1162ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವಭಾಗ, ಜತ್ರಾಟ
1163ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ, ಜತ್ರಾಟ
1164ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ, ಜತ್ರಾಟ
1165ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ,ಶಿರಪೆವಾಡಿ
1166ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ,ಶಿರಪೆವಾಡಿ
1167ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ನಾಗನೂರ
1168ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ನಾಗನೂರ
1169ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ನಾಗನೂರ
1170ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಡ ಕೋಡ್ನಿ
1171ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಮಿಟಿಂಗ್ ಹಾಲ್ ಕೊಡ್ನಿ
1172ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಹೊಸ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಕೋಡ್ನಿ.
1173ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಹೊಸ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ, ಕೋಡ್ನಿ
1174ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಮಾನೆ ಕಾಲೋನಿ, ಕೋಡ್ನಿ
1175ಸ ಹಿ ಪ್ರಾ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ ಗಾಯಕನವಾಡಿ
1176ಸ ಹಿ ಪ್ರಾ ಹೊಸ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಗಾಯಕನವಾಡಿ
1177ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ ಲಖಾನಾಪೂರ
1178ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವಭಾಗ ಲಖಾನಾಪೂರ
1179ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.4 ಪಡಲಿಹಾಳ
1180ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಪಡಲಿಹಾಳ.
1181ಸ ಹಿ ಪ್ರಾ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಅಮಲಝರಿ
1182ಡಾ.ಬಿಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ, ನಗರಸಭೆ ಎದುರಿಗೆ ನಿಪ್ಪಾಣಿ.
1183ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮ.ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.3 ಸಾಖರವಾಡಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ (ರೂಮ ನಂ.1) ನಿಪ್ಪಾಣಿ
1184ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮ.ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.3 ಸಾಖರವಾಡಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ(ರೂಮ ನಂ.3)ನಿಪ್ಪಾಣಿ
1185ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮ.ಮರಾಠಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.3 ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಹೌಸಾಬಾಯಿ ಸಾವಂತ ಕಾಲೋನಿ ಸಾಖರವಾಡಿ ನಿಪ್ಪಾಣಿ
1186ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.3 ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಹೌಸಾಬಾಯಿ ಸಾವಂತ ಕಾಲನಿ ಸಾಖರವಾಡಿ ನಿಪ್ಪಾಣಿ
1187ಸರಕಾರಿ ಡಿ.ಪಿ.ಇ.ಪಿ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಆಶ್ರಯನಗರ ನಿಪ್ಪಾಣಿ
1188ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಆಶ್ರಯ ನಗರ, ನಿಪ್ಪಾಣಿ
1189ಸರಕಾರಿ ಡಿ.ಪಿ.ಇ.ಪಿ.ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಆಶ್ರಯನಗರ ನಿಪ್ಪಾಣಿ
1190ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹುಡ್ಕೋ ಕಾಲನಿ ಸಾಯಿ ಶಂಕರ ನಗರ ನಿಪ್ಪಾಣಿ
1191ಕೈಕಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಎ.ಪಿ.ಎಮ್.ಸಿ ನಿಪ್ಪಾಣಿ
1192ಕೆ.ಎಲ್.ಇ. ಆಂಗ್ಲ ಮಾದ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಹಳೆ ಪಿ.ಬಿ.ರಸ್ತೆ ನಿಪ್ಪಾಣಿ
1193ಕಸ್ತೂರಬಾ ಬಾಲ ಭವನ ಅಶೋಕ ನಗರ ನಿಪ್ಪಾಣಿ
1194ನಗರ ಸಭೆ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಗುರುವಾರ ಪೇಠ ನಿಪ್ಪಾಣಿ
1195ಟಿ.ಎ.ಪಿ.ಸಿ.ಎಮ್‌.ಎಸ್‌ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ದಲಾಲ ಪೇಠ ನಿಪ್ಪಾಣಿ
1196ನಗರ ಸಭೆ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಪೂರ್ವ ಬಾಜು ಕೊಣೆ ಗುರುವಾರ ಪೇಟ ನಿಪ್ಪಾಣಿ
1197ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.5 (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಜತ್ರಾಟ ವೇಸ್‌ ನಿಪ್ಪಾಣಿ
1198ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.5 (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಜತ್ರಾಟ ವೇಸ್‌ ನಿಪ್ಪಾಣಿ
1199ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 2 ,ಹಣಬರ ಗಲ್ಲಿ ನಿಪ್ಪಾಣಿ
1200ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.5 ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಜತ್ರಾಟ ವೆಸ
1201ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.1,ಪ್ರಭಾತ್ ಟಕೀಜ ಎದುರಿಗೆ,ನಿಪ್ಪಾಣಿ.
1202ಕುಮಾರ ಮಂದಿರ ಶಿಶುವಿಹಾರ ಘಟ್ಟೆ ಗಲ್ಲಿ ನಿಪ್ಪಾಣಿ
1203ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.1 ಚಿರಾಗ ಗಲ್ಲಿ ನಿಪ್ಪಾಣಿ
1204ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಚಿರಾಗ ಗಲ್ಲಿ , ನಿಪ್ಪಾಣಿ
1205ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ ಚಿರಾಗ ಗಲ್ಲಿ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ),ನಿಪ್ಪಾಣಿ
1206ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.1ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ ( ಪ್ರಭಾತ ಟಾಕಿಜ ಹತ್ತಿರ) ನಿಪ್ಪಾಣಿ
1207ನೂತನ ಮರಾಠಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಘಟ್ಟೆಗಲ್ಲಿ, ನಿಪ್ಪಾಣಿ
1208ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.1,ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಪ್ರಭಾತ ಟಾಕೀಜ ಹತ್ತಿರ, ನಿಪ್ಪಾಣಿ
1209ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.2 , ಪ್ರಬಾತ ಟಾಕೀಜ ಹತ್ತಿರ, ನಿಪ್ಪಾಣಿ
1210ಜೀಜಾಮಾತಾ ಬಾಲವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿಪ್ಪಾಣಿ
1211ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಡಬ್ಲೂ ಬಿ.ಎಸ್.ನಂ.2 ಖರಾಡೆ ಗಲ್ಲಿ ಪುರ್ವ ಭಾಗ ನಿಪ್ಪಾಣಿ
1212ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಯೂ.ಬಿ.ಎಸ್.ನಂ.2 ಖರಾಡೆ ಗಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ನಿಪ್ಪಾಣಿ
1213ಸೌ ಭಾಗಿರಥಿ ಬಾಯಿ ಶಹಾ ಕನ್ಯಾ ಶಾಲೆ ಶಿವಾಜಿ ಚೌಕ ನಿಪ್ಪಾಣಿ
1214ವಿದ್ಯಾ ಮಂದಿರ ಕೋಣೆ ನಂ 4 ಭೀಮನಗರ ನಿಪ್ಪಾಣಿ
1215ವಿದ್ಯಾ ಮಂದಿರ ಕೋಣೆ ನಂ 6 ಭೀಮನಗರ ನಿಪ್ಪಾಣಿ
1216ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮ.ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 1 ಮುನಸಿಪಲ್‌ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಆವರಣ ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ, ನಿಪ್ಪಾಣಿ
1217ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 1 ಮುನಸಿಪಲ್‌ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಆವರಣ ಪೂರ್ವಭಾಗ, ನಿಪ್ಪಾಣಿ
1218ಜಿ.ಆಯ್‌ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಶ್ರೀ ಆರ್‌.ಎಸ್‌ ಕೋಠಿವಾಲೆ ಕೋಣೆ ಶಿಂತ್ರೆ ಕಾಲನಿ ನಿಪ್ಪಾಣಿ
1219ಸರಕಾರಿ ಆಜಾದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಮಾನೆ ಪ್ಲಾಟ, ನಿಪ್ಪಾಣಿ.
1220ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಬಾಲಕ ಮಂದಿರ ಮಾನೆ ಪ್ಲಾಟ ನಿಪ್ಪಾಣಿ
1221ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಶಾಲೆ ಕಂಪೌಂಡ, ಸರಕಾರಿ ಹೌಸ್ಕೂಲ್ 9 ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ, ನಿಪ್ಪಾಣಿ.
1222ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮ.ಗಂ.ಮ ಶಾಲೆ ಬಾಲಕ ಮಂದಿರ ಮಾನೆ ಪ್ಲಾಟ ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ ನಿಪ್ಪಾಣಿ
1223ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ತಹಶೀಲದಾರ ಪ್ಲಾಟ ನಿಪ್ಪಾಣಿ
1224ಯು.ಬಿ.ಎಸ್‌ ಆಜಾದ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಮಾನೆ ಪ್ಲಾಟ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ನಿಪ್ಪಾಣಿ
1225ಮುನ್ಸಿಪಲ್‌ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಕಟ್ಟಡ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ ಹತ್ತಿರ ಉತ್ತರಭಾಗ ನಿಪ್ಪಾಣಿ
1226ಮುನ್ಸಿಪಲ್‌ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಕಟ್ಟಡ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೊಠಡಿ, ನಿಪ್ಪಾಣಿ
1227ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬೀರೊಬಾ ಮಾಳ ನಿಪ್ಪಾಣಿ
1228ನಗರ ಸಭೆ ಕಟ್ಟಡ ಕೆಳಗಿನ ಬಾಜು ಕೋಣೆ ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ ಕಂದಾಯ ವಿಭಾಗ ನಿಪ್ಪಾಣಿ
1229ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.1, ಮುನಸಿಪಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಕಂಪೌಂಡ, ನಿಪ್ಪಾಣಿ
1230ಎ.ಪಿ.ಎಮ್‌.ಸಿ.ಆಡಳಿತ ಕಟ್ಟಡ ಅಕ್ಕೋಳ ರೋಡ ನಿಪ್ಪಾಣಿ
1231ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಸಂಭಾಜಿ ನಗರ ನಿಪ್ಪಾಣಿ
1232ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಸಂಭಾಜಿ ನಗರ ನಿಪ್ಪಾಣಿ
1233ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಶಿರಗುಪ್ಪಿ
1234ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ರೂಮ ನಂ.4 ಶಿರಗುಪ್ಪಿ.
1235ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ ಶಿರಗುಪ್ಪಿ
1236ಸ.ಹಿ ಪ್ರಾ ಮರಾಠಿ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಪಾಂಗೇರಿ ಬಿ
1237ಸ.ಹಿ ಪ್ರಾ ಮರಾಠಿ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರಭಾಗ ರೂಮ ನಂ.3, ಪಾಂಗೇರಿ ಬಿ
1238ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಬುದಲಮುಖ
1239ಸ.ಹಿ ಪ್ರಾ ಮರಾಠಿ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಬಾಗ ಶೇಂಡೂರ.
1240ಸ.ಹಿ ಪ್ರಾ ಮರಾಠಿ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ, ಶೇಂಡೂರ
1241ಸ.ಹಿ ಪ್ರಾ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ ಶೇಂಡೂರ.
1242ಸ.ಹಿ ಪ್ರಾ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಗೊಂದಿಕುಪ್ಪಿ.
1243ಸ.ಹಿ ಪ್ರಾ ಮರಾಠಿ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವಭಾಗ ಯರನಾಳ
1244ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಮರಾಠಿ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಯರನಾಳ
1245ಸ.ಹಿ ಪ್ರಾ ಮರಾಠಿ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಗವ್ಹಾನ
1246ಸ.ಹಿ ಪ್ರಾ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ತವಂದಿ
 
Hosted By   Copyright (c) 2019, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.