2020 ರ ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Draft rolls of 2020 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NOPolling Station Name(Kannada)Polling Station Name(English)
111ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-26 (1ನೇ ಕೋಣೆ) ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯಾ ನಗರ
112ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.26 ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ (6ನೇ ಕೋಣೆ ) ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯಾ ನಗರ
113ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 26 ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ) ಕೋಣೆ ನಂ.5 ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯಾ ನಗರ
114ಕೆ.ಜಿ.ಐ.ಡಿ ಆಫೀಸ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯಾ ನಗರ
115ಕೆ.ಜಿ.ಐ.ಡಿ ಆಫೀಸ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯಾ ನಗರ
116ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ(ಎಡ ಭಾಗ) ಕುವೆಂಪು ನಗರ
117ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ )ಕುವೆಂಪು ನಗರ
118ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ (ಕೋಣೆ ನಂ-3) 2ನೇ ಹಂತ ಹನುಮಾನ ನಗರ
119ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ-2) 2ನೇ ಹಂತ ಹನುಮಾನ ನಗರ
1110ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ (ಕೋಣೆ ನಂ-4) 2ನೇ ಹಂತ ಹನುಮಾನ ನಗರ
1111ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ-1) 2ನೇ ಹಂತ ಹನುಮಾನ ನಗರ
1112ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ-2) 2ನೇ ಹಂತ ಹನುಮಾನ ನಗರ
1113ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಇವರ ಕಚೇರಿ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)ಕ್ಲಬ್ ರಸ್ತೆ
1114ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಇವರ ಕಚೇರಿ (ಎಡ ಭಾಗ)ಕ್ಲಬ್ ರಸ್ತೆ
1115ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಎಡ ಭಾಗ )ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ನಗರ
1116ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಬಲ ಭಾಗ )ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ನಗರ
1117ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ ) ಶಾಹೂ ನಗರ
1118ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕೋಣೆ ) ಶಾಹೂ ನಗರ
1119ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ, 4ನೇ ವರ್ಗದ ಕೊಣೆ ) ಶಾಹೂ ನಗರ
1120ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ, 5ನೇ ವರ್ಗದ ಕೊಣೆ ) ಶಾಹೂ ನಗರ
1120ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ, 5ನೇ ವರ್ಗದ ಕೊಣೆ ) ಶಾಹೂ ನಗರ
1121ಸರ್ಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ ) ಶಾಹೂ ನಗರ
1122ಸರ್ಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ ) ಶಾಹೂನಗರ
1123ಕೃಷ್ಹಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿ (ಸಭಾ ಗೃಹ) ಎ.ಪಿ.ಎಮ್.ಸಿ ಯಾರ್ಡ
1124ಕೃಷ್ಹಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿ (ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಶಾಖೆ) ಎ.ಪಿ.ಎಮ್.ಸಿ ಯಾರ್ಡ
1125ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿ ಶಾಲೆ ನಂ-11(ಎಡ ಭಾಗ) ಅಜಮ್ ನಗರ
1126ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿ ಶಾಲೆ ನಂ-11(ಎಡಭಾಗ) ಅಜಮ್ ನಗರ
1127ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿ ಶಾಲೆ ನಂ-11(ಎಡಭಾಗ) ಅಜಮ್ ನಗರ
1128ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿ ಶಾಲೆ ನಂ-11( ಬಲ ಭಾಗ) ಅಜಮ್ ನಗರ
1129ಸವೆಂಥ ಡೇ ಅಡ್ವೆಂಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಶಾಲೆ(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಅಜಮ್ ನಗರ
1130ಸವೆಂಥ ಡೇ ಅಡ್ವೆಂಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಶಾಲೆ(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಅಜಮ್ ನಗರ
1131ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕೋಣೆ ನಂ-6) ನಲಿ ಕಲಿ ಕೊಣೆ ವೈಭವ ನಗರ
1132ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕೋಣೆ ನಂ-5) ನಲಿ ಕಲಿ ಕೊಣೆ ವೈಭವ ನಗರ
1133ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರ ಪಂಚಾಯತ ರಾಜ ಇಂಜನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ ಇವರ ಕಾರ್ಯಲಯ (ಜಿಲ್ಲಾ ನೀರು ಪರರೀಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರ ಪಕ್ಕದ ಹಾಲ್) ಕೋಲಾಪೂರ ವೃತ್ತ ನೆಹರು ನಗರ
1134ಜವಾಹರ ಲಾಲ ನೆಹರು ವೈದ್ಯಕಿಯ ಮಹಾವಿಧ್ಯಾಲಯ ಮೇನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ( ಕೋಣೆ ನಂ-14) ಹಿಸ್ಟಾಲಜಿ ಹಳೆ ವರ್ಗ ಕೊಣೆ ನೆಹರು ನಗರ
1135ಜವಾಹರ ಲಾಲ ನೆಹರು ವೈದ್ಯಕಿಯ ಮಹಾವಿಧ್ಯಾಲಯ (ಮೇನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಡೆಮಾನ್ ಸ್ಟ್ರೇಶನ್ ಕೋಣೆ ನಂ-1) ನೆಹರು ನಗರ
1136ಜವಾಹರ ಲಾಲ ನೆಹರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ (ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೊಠಡಿ), ಮೇನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನೆಹರು ನಗರ
1137ಜವಾಹರ ಲಾಲ ನೆಹರು ವೈಧ್ಯಕಿಯ ಮಹಾವಿಧ್ಯಾಲಯ (ಎಡ ಭಾಗ ಮೇನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಶನ್ ಕೋಣೆ ನಂ-2) ನೆಹರು ನಗರ
1138ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, 6ನೇ ವರ್ಗ ಕೊಣೆ, ಮುತ್ಯಾನಟ್ಟಿ
1139ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, 5ನೇ ವರ್ಗ ಕೊಣೆ, ಮುತ್ಯಾನಟ್ಟಿ
1140ಸರ್ಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (2ನೇ ವರ್ಗದ ಕೊಣೆ) ಯಮನಾಪೂರ
1141ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-25 (ಎಡ ಭಾಗ ) ಕೊಣೆ ನಂ-2 ಹಿಂಡಾಲ್ಕೊ ಕಾಲೋನಿ
1142ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಚರ್ಚ ಹಿಂದಿನ ಬದಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಗಲ್ಲಿ ಕಣಬರ್ಗಿ
1143ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (9ನೇ ಎ ವರ್ಗದ ಕೋಣೆ) ಕಣಬರ್ಗಿ
1144ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (8ನೇ ಬಿ ವರ್ಗದ ಕೋಣೆ)ಕಣಬರ್ಗಿ
1145ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (8ನೇ ಸಿ ವರ್ಗದ ಕೋಣೆ)ಕಣಬರ್ಗಿ
1146ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (8ನೇ ಎ ವರ್ಗದ ಕೊಣೆ)ಕಣಬರ್ಗಿ
1147ಸರ್ಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (5ನೇ ವರ್ಗದ ಕೋಣೆ) ಚರ್ಚ ಹಿಂದಿನ ಬದಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಗಲ್ಲಿ ಕಣಬರ್ಗಿ
1148ಸರ್ಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(6ನೇ ವರ್ಗದ ಕೋಣೆ) ಚರ್ಚ ಹಿಂದಿನ ಬದಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಗಲ್ಲಿ ಕಣಬರ್ಗಿ,
1149ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (6ನೇ ಎ ವರ್ಗದ ಕೋಣೆ) ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ನಗರ ಕಣಬರ್ಗಿ
1150ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (6ನೇ ಬಿ ವರ್ಗದ ಕೋಣೆ) ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ನಗರ ಕಣಬರ್ಗಿ
1151ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ( 6ನೇ ವರ್ಗದ ಕೋಣೆ ) ರಾಮತೀರ್ಥ ನಗರ
1152ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ 7ನೇ ವರ್ಗದ ಕೋಣೆ ) ರಾಮತೀರ್ಥ ನಗರ
1153ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,4ನೇ ವರ್ಗದ ಕೋಣೆ (ಬಲ ಭಾಗ ) ರಾಮತೀರ್ಥ ನಗರ
1153ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,4ನೇ ವರ್ಗದ ಕೋಣೆ (ಬಲ ಭಾಗ ) ರಾಮತೀರ್ಥ ನಗರ
1154ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ ) ರಾಮತೀರ್ಥ ನಗರ
1155ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ (9ನೇ ವರ್ಗ ಕೊಣೆ) ರಾಮತೀರ್ಥ ನಗರ
1156ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ ) ರಾಮತೀರ್ಥ ನಗರ
1157ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ (10ನೇ ವರ್ಗ ಕೊಣೆ) ರಾಮತೀರ್ಥ ನಗರ
1158ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಕೊಣೆ ನಂ-1(ಆಫಿಸ ಕೋಣೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ )ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ನಗರ ಕಣಬರ್ಗಿ
1159ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ-1) ಬಸವನ ಕುಡಚಿ
1160ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ (1ನೇ & 2ನೇ ವರ್ಗ ಕೊಣೆ) ಬಸವನ ಕುಡಚಿ
1161ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಬಲ ಭಾಗ, ನಲಿ ಕಲಿ ಕೊಣೆ) ಬಸವನ ಕುಡಚಿ
1162ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ, 4ನೇ ವರ್ಗ ಕೊಣೆ) ಬಸವನ ಕುಡಚಿ
1163ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡ ) ದೇವರಾಜ ಅರಸ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವ ಕುಡಚಿ
1164ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ದೇವರಾಜ ಅರಸ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವನ ಕುಡಚಿ
1165ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಅಲಾರವಾಡ
1166ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಬಲಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 3) ಅಲಾರವಾಡ
1167ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಕೋಣೆ ನಂ-2) ಅಲಾರವಾಡ
1168ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ ಕಂಕ್ಕುಟ ಮಹಾಮಂಡಳ ನಿಯಮಿತ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕೇಂದ್ರ, ಕಣಬರ್ಗಿ ರೋಡ
1169ಲವ್ ಡೇಲ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ-2) ಮಹಾಂತೇಶ ನಗರ
1170ಲವ್ ಡೇಲ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ-1) ಮಹಾಂತೇಶ ನಗರ
1171ಡಿ.ಪಿ.ಇ.ಪಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಆಫೀಸ ಕೋಣೆ ) ರುಕ್ಮಿಣಿ ನಗರ
1172ಡಿ.ಪಿ.ಇ.ಪಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ನಗರ
1173ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (5ನೇ ವರ್ಗ ಕೊಣೆ ) ರುಕ್ಮಿಣಿ ನಗರ
1174ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (7ನೇ ವರ್ಗ ಕೊಣೆ ) ರುಕ್ಮಿಣಿ ನಗರ
1175ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರೋಬೇಶನರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೊಠಡಿ ಶಿವಾಜಿ ನಗರ
1176ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಇಲಾಖೆ ಭಾಗ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಘಟಕ ಇವರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಎಡ ಬದಿ ಶಿವಾಜಿ ನಗರ
1177ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಕಲಚೇತನರು ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ನಾಗರೀಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಶಿವಾಜಿ ನಗರ
1178ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಕಚೇರಿ ಆವರಣ ಶಿವಾಜಿ ನಗರ
1179ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-23 ಹಳೇ ಗಾಂಧಿನಗರ
1180ಸರ್ಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-40 (ಎಡ ಭಾಗ) ಹಳೇ ಗಾಂಧಿನಗರ
1181ಸರ್ಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-40 (ಬಲ ಭಾಗ) ಹಳೇ ಗಾಂಧಿನಗರ
1182ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-23 (ಬಲ ಭಾಗ)ಹಳೇ ಗಾಂಧಿನಗರ
1183ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-10 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಹಳೇ ಗಾಂಧಿ ನಗರ
1184ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-10 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಹಳೇ ಗಾಂಧಿ ನಗರ
1185ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-10 [ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ ] ಹಳೆ ಗಾಂಧಿನಗರ
1186ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-10 ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಹಳೆ ಗಾಂಧಿನಗರ
1187ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ (ಕೊಣೆ ನಂ-2) ಹೊಸ ಗಾಂಧಿ ನಗರ (ಅಮನ ನಗರ)
1188ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ (ಕೊಣೆ ನಂ-3) ಹೊಸ ಗಾಂಧಿ ನಗರ (ಅಮನ ನಗರ)
1189ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ (ಕೊಣೆ ನಂ-4) ಹೊಸ ಗಾಂಧಿ ನಗರ (ಅಮನ ನಗರ)
1190ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ (ಕೊಣೆ ನಂ-5) ಹೊಸ ಗಾಂಧಿ ನಗರ (ಅಮನ ನಗರ)
1191ಅಲ್ ಅಮೀನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ (8ನೇ ಬಿ ವರ್ಗ ಕೊಣೆ ) ಆಜಾದ ನಗರ
1192ಅಲ್ ಅಮೀನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ (8ನೇ ಎ ವರ್ಗ ಕೊಣೆ ) ಆಜಾದ ನಗರ
1193ಅಲ್ ಅಮೀನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ (ಯು ಕೆಜಿ ವರ್ಗ ಕೋಣೆ ) ಆಜಾದ ನಗರ
1194ಅಲ್ ಅಮೀನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ (ಎಲ್ ಕೆಜಿ ಕೋಣೆ ) ಆಜಾದ ನಗರ
1195ಅಲ್ ಅಮೀನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ (1ನೇ ವರ್ಗ ಕೋಣೆ ) ಆಜಾದ ನಗರ
1196ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-15, 7ನೇ ಎ ವರ್ಗದ ಕೋಣೆ ಹೊಸ ಗಾಂಧಿ ನಗರ
1197ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.15 (6ನೇ ಬಿ ವರ್ಗ ಕೊಣೆ ಬಲ ಬದಿ) ಹೊಸ ಗಾಂಧಿ ನಗರ
1198ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-15 (7ನೇ ಬಿ ವರ್ಗ ಕೊಣೆ) ಹೊಸ ಗಾಂಧಿ ನಗರ
1199ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-15 (6ನೇ ಎ ವರ್ಗ ಕೊಣೆ) ಹೊಸ ಗಾಂಧಿ ನಗರ
11100ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-15 (5ನೇ ಬಿ ವರ್ಗ ಕೊಣೆ) ಹೊಸ ಗಾಂಧಿ ನಗರ
11101ಸರ್ಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-4 (ಬಲ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ-2) ಮಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ
11102ಉಷಾತಾಯಿ ಗೋಗಟೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಆಫೀಸ್ (ಕೋಣೆ ನಂ-1) ಪಾಟೀಲ ಗಲ್ಲಿ
11103ಉಷಾತಾಯಿ ಗೋಗಟೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಆಫೀಸ್ (ಕೋಣೆ ನಂ-2) ಪಾಟೀಲ ಗಲ್ಲಿ
11104ಸರ್ಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,(4ನೇ ವರ್ಗ ಕೊಣೆ) ಪಾಟೀಲ ಗಲ್ಲಿ
11105ಸರ್ಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-7 (ಬಲ ಭಾಗ 2ನೇ ವರ್ಗ ಕೊಣೆ ನಂ-3) ಬಾಂದೂರ ಗಲ್ಲಿ
11106ಸರ್ಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-7 (ಬಲ ಭಾಗ 8ನೇ ವರ್ಗ ಕೋಣೆ ನಂ-2) ಬಾಂದೂರ ಗಲ್ಲಿ
11107ಸರ್ಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-7 (ಬಲ ಬಾಗ 1ನೇ ವರ್ಗ ಕೋಣೆ ನಂ-4) ಬಾಂದೂರ ಗಲ್ಲಿ
11108ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ-12 ಮಹದ್ವಾರ ರೋಡ
11109ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ-12 ಮಹದ್ವಾರ ರೋಡ
11110ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಇನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ರವರ ಕಚೇರಿ ಬಿಟ ನಂ-5&6 (ಎಡ ಭಾಗ )ಕಪಿಲೇಶ್ವರ ಗುಡಿ ಹಿಂಭಾಗ ಕಪಿಲೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆ
11111ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಇನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ರವರ ಕಚೇರಿ ಬಿಟ ನಂ-5&6 (ಬಲ ಭಾಗ )ಕಪಿಲೇಶ್ವರ ಗುಡಿ ಹಿಂಭಾಗ ಕಪಿಲೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆ
11112ಸರ್ಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಮಾದರಿ ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ-12(ಬಲ ಭಾಗ 7ನೇ ವರ್ಗ ಕೋಣೆ ) ಮಹದ್ವಾರ ರಸ್ತೆ
11113ಉಷಾತಾಯಿ ಗೋಗಟೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ,ಪಾಟೀಲ ಗಲ್ಲಿ
11114ಉಷಾತಾಯಿ ಗೋಗಟೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ,ಪಾಟೀಲ ಗಲ್ಲಿ
11115ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-7 ( ಅಂಗನ ವಾಡಿ ಕೋಣೆ )ಪುಲಭಾಗ ಗಲ್ಲಿ
11116ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-7 (6ನೇ ವರ್ಗ ಕೊಣೆ) ಪುಲಭಾಗ ಗಲ್ಲಿ
11117ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-7 (7ನೇ ವರ್ಗ ಕೊಣೆ )ಪುಲಭಾಗ ಗಲ್ಲಿ
11118ಸೇಂಟಪಾಲ್ಸ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಬದಿ 9ನೇ ಸಿ.ವರ್ಗದ ಕೋಣೆ ) ಕ್ಯಾಂಪ
11119ಸೇಂಟಪಾಲ್ಸ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡ ( 10ನೇ ಎ.ವರ್ಗದ ಕೋಣೆ ) ಕ್ಯಾಂಪ
11120ಸೇಂಟಪಾಲ್ಸ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡ (10ನೇ ಸಿ.ವರ್ಗದ ಕೋಣೆ ) ಕ್ಯಾಂಪ
11121ಸೇಂಟ ಝೇವಿಯರ್ಸ ಹೈಸ್ಕೂಲ (ಎಡ ಭಾಗ, ಎಲ್ ಕೆಜಿ, ಯು ಕೆಜಿ-ಬಿ ಕೋಣೆ ) ಕ್ಯಾಂಪ
11122ಸೇಂಟ ಝೇವಿಯರ್ಸ ಹೈಸ್ಕೂಲ (1ನೇ ಸಿ ವರ್ಗದ ಕೋಣೆ ) ಕ್ಯಾಂಪ
11123ಸೇಂಟ ಝೇವಿಯರ್ಸ ಹೈಸ್ಕೂಲ (2ನೇ ಎ ವರ್ಗದ ಕೋಣೆ ) ಕ್ಯಾಂಪ
11123ಸೇಂಟ ಝೇವಿಯರ್ಸ ಹೈಸ್ಕೂಲ (2ನೇ ಎ ವರ್ಗದ ಕೋಣೆ ) ಕ್ಯಾಂಪ
11124ಸೇಂಟ ಝೇವಿಯರ್ಸ ಹೈಸ್ಕೂಲ (ಬಲ ಭಾಗ, 3ನೇ ಎ ವರ್ಗದ ಕೋಣೆ ) ಕ್ಯಾಂಪ
11125ಸೇಂಟ ಝೇವಿಯರ್ಸ ಹೈಸ್ಕೂಲ (ಬಲ ಭಾಗ 4ನೇ ಎ ವರ್ಗದ ಕೋಣೆ ) ಕ್ಯಾಂಪ
11126ಸೇಂಟ ಪಾಲ್ಸ ಹೈಸ್ಕೂಲ (5ನೇ ಬಿ ಕ್ಲಾಸ್‌ ಕೋಣೆ), ಕ್ಯಾಂಪ,
11127ಇಸ್ಲಾಮಿಯಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ(ಬಲ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ-1) ಕ್ಯಾಂಪ
11128ಇಸ್ಲಾಮಿಯಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ(4ನೇ ವರ್ಗದ ಕೋಣೆ ) ಕ್ಯಾಂಪ
11129ಸೇಂಟ ಅಂಥೋನಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ (ಕೋಣೆ ನಂ-1) ಕ್ಯಾಂಪ
11130ಕ್ಯಾಂಟೊನ್ಮಂಟ ಬೋರ್ಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ-1) ಕ್ಯಾಂಟೊನ್ಮಂಟ ಅಪೀಸ್ ಕಂಪೌಂಡ, ಕ್ಯಾಂಪ
11131ಬಿ.ಕೆ ಮಾಡಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ ನ್ಯೂ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್(ಎಡ ಭಾಗ 10 ಸಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೋಣೆ ) ಕ್ಯಾಂಪ
11132ಚಿಕ್ಕ ನೀರಾವರಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಬ್ ಡಿವಿಜನ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಿಲ್ಲಾ (ಕೋಟೆ)
11133ಸಹಾಯಕ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಫಾರೆಸ್ಟ ಕಂಪೌಂಡ್ ಹಳೆ ಪಿ.ಬಿ.ರೊಡ
11134ಆರ್ ಎಲ್ ಎಸ್ ಕಾಲೇಜ್ (ಪ್ರವಚನ ಕೊಠಡಿ ಕೋಣೆ ನಂ-13) ಕಾಲೇಜ ರೊಡ
11135ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಾರ್ಯಲಯ(ಎಡ ಭಾಗ ಇಂಜನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಕೊಣೆ ) ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯಾ ನಗರ
11136ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಾರ್ಯಲಯ( ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಸನ್ ) ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯಾ ನಗರ
11137ಸರ್ಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-41( ಕೋಣೆ ನಂ-2) ಸದಾಶಿವ ನಗರ
11138ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-22,ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೋಣೆ ) ಸದಾಶಿವ ನಗರ
11139ಸರ್ಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-41( ಕೋಣೆ ನಂ-3 ಆಫೀಸ್ ಬದಿ) ಸದಾಶಿವ ನಗರ
11140ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-22,ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ-2 ) ಸದಾಶಿವ ನಗರ
11141ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-22(ಆಫೀಸ್ ಕೋಣೆ) ಸದಾಶಿವ ನಗರ
11142ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-22, ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ-4) ಸದಾಶಿವ ನಗರ
11143ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-22 ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ-5) ಸದಾಶಿವ ನಗರ
11144ತಾಲೂಕ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಲಯ (ಬಲ ಭಾಗ ಕಾರ್ಯಲಯ ಕೊಣೆ ) ನೆಹರು ನಗರ
11145ತಾಲೂಕ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಲಯ(ಎಡ ಭಾಗ) ನೆಹರು ನಗರ
11146ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,(ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಟ್ಟಡ )ಅಶೋಕ ನಗರ
11147ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-13 (ಎಡ ಬದಿ ) ಅಶೋಕ ನಗರ
11148ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-13 ( ಮಧ್ಯ ಭಾಗ ) ಅಶೋಕ ನಗರ
11149ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-13 (ಬಲ ಭಾಗ ) ಅಶೋಕ ನಗರ
11150ಶ್ರೀಮತಿ.ಜಿ.ಜಿ ಯಳ್ಳೂರ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(7ನೇ ಎ ವರ್ಗದ ಕೋಣೆ) ಶಿವಬಸವ ನಗರ
11151ಶ್ರೀಮತಿ.ಜಿ.ಜಿ ಯಳ್ಳೂರ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ( ಎಲ್ ಕೆಜಿ ಕೋಣೆ ) ಶಿವಬಸವ ನಗರ
11152ಶ್ರೀಮತಿ ಜಿ.ಜಿ ಯಳ್ಳೂರ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(7ನೇ ಬಿ ವರ್ಗದ ಕೋಣೆ ) ಶಿವಬಸವ ನಗರ
11153ಶ್ರೀಮತಿ ಜಿ.ಜಿ ಯಳ್ಳೂರ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(6ನೇ ಬಿ ವರ್ಗದ ಕೋಣೆ ) ಶಿವಬಸವ ನಗರ
11154ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ರಾಮನಗರ
11155ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ನಂ-14 ರಾಮನಗರ
11156ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಶಾಲೆ ನಂ-39 (ಎಡ ಭಾಗ )ರಾಮ ನಗರ
11157ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಶಾಲೆ ನಂ-39 (ಆಫೀಸ ಕೋಣೆ )ರಾಮ ನಗರ
11157ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಶಾಲೆ ನಂ-39 (ಆಫೀಸ ಕೋಣೆ )ರಾಮ ನಗರ
11158ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಶಾಲೆ ನಂ-39 (ಬಲ ಭಾಗ )ರಾಮ ನಗರ
11159ಶರ್ಮನ್ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ,6ನೇ ಎ ವರ್ಗ ಕೊಣೆ) ಮಿಶನ್ ಕಂಪೌಂಡ್
11160ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-21 (ಎಡ ಬದಿ ಕೋಣೆ ನಂ-4) ಪೊಲೀಸ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟಸ್
11161ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-21 (ಎಡ ಬದಿ ಕೋಣೆ ನಂ-2) ಪೊಲೀಸ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟಸ್
11162ಶರ್ಮನ್ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ 5ನೇ ಎ ವರ್ಗದ ಕೋಣೆ ) ಮಿಶನ್ ಕಂಪೌಂಡ್
11163ಸರ್ಕಾರಿ ಫ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕೋಣೆ) ಮಹಾಂತೇಶ ನಗರ
11164ಸರ್ಕಾರಿ ಫ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಕೋಣೆ ನಂ-3) ಮಹಾಂತೇಶ ನಗರ
11165ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-24 ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಬದಿ ಕೋಣೆ ನಂ-4) ಮಹಾಂತೇಶ ನಗರ
11166ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-24 ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ-6) ಮಹಾಂತೇಶ ನಗರ
11167ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-24 ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ-7) ಮಹಾಂತೇಶ ನಗರ
11168ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಆಫೀಸ್ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ) ಅಂಜನೇಯ ನಗರ
11169ಎಸ್.ಜಿ.ವಿ.ಮಹೇಶ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ (ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೋಣೆ ನಂ-5) ಮಾಳ ಮಾರುತಿ ಬಡಾವಣೆ ಮಹಾಂತೇಶ ನಗರ
11170ಎಸ್.ಜಿ.ವಿ.ಮಹೇಶ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ (ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೋಣೆ ನಂ-9) ಮಾಳ ಮಾರುತಿ ಬಡಾವಣೆ ಮಹಾಂತೇಶ ನಗರ
11171ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಸಹಾಯಕ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ,(ಬಲ ಭಾಗ ) ಕಣಬರ್ಗಿ ರೋಡ
11172ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಸಹಾಯಕ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ,(ಎಡ ಭಾಗ) ಕಣಬರ್ಗಿ ರೋಡ
11173ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-24 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ನಲಿ ಕಲಿ ಕೊಣೆ, ಬಲ ಭಾಗ ) ಮಹಾಂತೇಶ ನಗರ
11174ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-24 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ 6ನೇ ವರ್ಗದ ಕೋಣೆ ),ಮಹಾಂತೇಶ ನಗರ
11175ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಆಫೀಸ್ ಕೋಣೆ) ಶ್ರೀನಗರ
11176ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕೋಣೆ ನಂ-2) ಶ್ರೀನಗರ
11177ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-33 (ಎಡ ಭಾಗ) ವಂಟಮುರಿ ಕಾಲೋನಿ
11178ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 33,(ಮದ್ಯ ಭಾಗ )ವಂಟಮುರಿ ಕಾಲೋನಿ
11179ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 33,(ಬಲ ಭಾಗ )ವಂಟಮುರಿ ಕಾಲೋನಿ
11180ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಯಲಯದ (ಬಲ ಭಾಗದ ಗ್ಯಾರೆಜ) ಶಿವಾಜಿ ನಗರ
11181ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕಾರ್ಯಲಯದ (ಎಡ ಭಾಗದ ಗ್ಯಾರೆಜ) ಶಿವಾಜಿ ನಗರ
11182ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ( ಗ್ಯಾರೆಜ ನಂ-1) ಶಿವಾಜಿ ನಗರ
11183ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ( ಗ್ಯಾರೆಜ ನಂ-3) ಶಿವಾಜಿ ನಗರ
11184ಸರ್ಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-27 (ಕೋಣೆ ನಂ-8) ಶಿವಾಜಿ ನಗರ
11185ಸರ್ಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-27 (ಕೋಣೆ ನಂ-7) ಶಿವಾಜಿ ನಗರ
11186ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (1ನೇ ವರ್ಗ ಕೊಣೆ ) ಹೊಸ ವೀರಭದ್ರ ನಗರ
11187ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (4ನೇ ವರ್ಗ ಕೊಣೆ ) ಹೊಸ ವೀರಭದ್ರ ನಗರ
11188ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (5ನೇ ವರ್ಗ ಕೊಣೆ ) ಹೊಸ ವೀರಭದ್ರ ನಗರ
11189ಸರ್ಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-27 (ಕೋಣೆ ನಂ-5) ಶಿವಾಜಿ ನಗರ
11190ಸರ್ಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-27 (ಕೋಣೆ ನಂ-1) ಶಿವಾಜಿ ನಗರ
11191ಸರ್ಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-5( ಬಲ ಭಾಗ ) ಚವಾಟ ಗಲ್ಲಿ
11192ಸರ್ಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-5( ಬಲ ಭಾಗ ) ಚವಾಟ ಗಲ್ಲಿ
11193ಸರ್ಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-5( ಪ್ರವೇಶ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ) ಚವಾಟ ಗಲ್ಲಿ
11194ಮರಾಠಾ ಮಂಡಳ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ (ಬಲ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ-1) ಚವಾಟ ಗಲ್ಲಿ
11195ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-2 ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ-1) ಶೆಟ್ಟಿ ಗಲ್ಲಿ
11196ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-2 ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ-3) ಶೆಟ್ಟಿ ಗಲ್ಲಿ
11197ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-2 ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ ಕೋಣೆ) ಶೆಟ್ಟಿ ಗಲ್ಲಿ
11198ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-2 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ(ಬಲ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ-2) ಶೆಟ್ಟಿ ಗಲ್ಲಿ
11199ಮರಾಠಾ ಮಂಡಳ ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌ (ಎಡ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 3),ಚವಾಟಗಲ್ಲಿ
11200ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವರ ಕಚೇರಿಯ (ಸಭಾಂಗಣ ಕೊಠಡಿ ) ಬೆಳಗಾವಿ.ಇವರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹಳೆ ಪಿ ಬಿ ರೋಡ
11201ಕೊಣೆ ನಂ-4, ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೆಳಗಾವಿ ಅರಣ್ಯ ಅವರಣ ಬೆಳಗಾವಿ.ಇವರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹಳೆ ಪಿ ಬಿ ರೋಡ
11202ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ-2 ಟೆಂಗಿನಕೇರಿ ಗಲ್ಲಿ
11203ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದ ಹಾಲ್ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಅರಣ್ಯ ಅವರಣ ಹಳೆ ಪಿ ಬಿ ರೋಡ
11204ಸರ್ಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-4(ಎಡ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ-1) ಮಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ
11205ಸರ್ಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-4(ಮಧ್ಯದ ಕೊಠಡಿ ) ಮಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ
11206ಸರ್ಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-7 (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೋಣೆ ನಂ-5) ಭಾಂದೂರ ಗಲ್ಲಿ
11207ಸರ್ಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-7 (ಬಾಲವಾಡಿ ಕೋಣೆ ನಂ-6) ಭಾಂದೂರ ಗಲ್ಲಿ
11208ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-7 (ನಲಿ ಕಲಿ ವರ್ಗ ಕೊಣೆ) ಫುಲ ಬಾಗ ಗಲ್ಲಿ
11209ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-7 (5ನೇ ವರ್ಗ ಕೊಣೆ) ಫುಲ ಭಾಗ ಗಲ್ಲಿ
11210ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ನಂ-2 (ಕೋಣೆ ನಂ-9)ಗಣಪತ ಗಲ್ಲಿ
11211ಬಾಸಿಬನ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ (ಎಡ ಭಾಗ 2ನೇ ಕೋಣೆ) ಭೆಂಡಿ ಬಜಾರ
11212ಬಾಸಿಬನ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ (ಬಲ ಭಾಗ 2ನೇ ಕೋಣೆ ) ಭೆಂಡಿ ಬಜಾರ
11213ಬಾಸಿಬನ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ (ಎಡ ಭಾಗ 4ನೇ ಕೋಣೆ) ಭೆಂಡಿ ಬಜಾರ
11214ಬಾಸಿಬನ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ (ಬಲ ಭಾಗ 4ನೇ ಕೋಣೆ ) ಭೆಂಡಿ ಬಜಾರ
11215ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ-1 (ಕೊನೆಯ ಭಾಗ 1ನೇ ಕೊಣೆ ) ಖಂಜರ ಗಲ್ಲಿ
11216ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ-1 (ಕೊನೆಯ ಭಾಗ) ಖಂಜರ ಗಲ್ಲಿ
11217ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ-1 (ಕೊನೆಯ ಭಾಗ 3ನೇ ಕೋಣೆ) ಖಂಜರ ಗಲ್ಲಿ
11218ಹಳೇ ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಅಫೀಸ್ ಕಛೇರಿ ಗಲ್ಲಿ
11219ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ-1 (ಎಡ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ-2) ಖಂಜರ ಗಲ್ಲಿ
11220ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ-1 (ಮಧ್ಯದ ಭಾಗ ) ಖಂಜರ ಗಲ್ಲಿ
11221ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ-1(ಉತ್ತರ ಭಾಗ ) ಭಡಕಲ ಗಲ್ಲಿ
11222ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ-1(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ) ಭಡಕಲ ಗಲ್ಲಿ
11223ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಧಿಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ (ಗ್ರಾಮ ಚಾವಡಿ )ಕಛೇರಿ ರೋಡ
11224ಸರ್ಕಾರಿ ಸರದಾರ್ಸ ಹೈಸ್ಕೂಲ (ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ ನಂ-1) ಕಾಕತಿವೇಸ
11225ಸರ್ಕಾರಿ ಸರದಾರ್ಸ ಹೈಸ್ಕೂಲ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ ) ಕಾಕತಿವೇಶ
11226ಸರ್ಕಾರಿ ಸರದಾರ್ಸ ಹೈಸ್ಕೂಲ (ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಪೂರ್ವ ಕೋಣೆ ನಂ-2) ಕಾಕತಿವೇಸ
11227ಸರ್ಕಾರಿ ಬಿ.ಎಡ್.ಕಾಲೇಜು (ಬಲ ಭಾಗ) ಕಾಕತಿವೇಸ ಬೆಳಗಾವಿ
11228ಸರ್ಕಾರಿ ಬಿ.ಎಡ್.ಕಾಲೇಜು (ಎಡ ಭಾಗ) ಕಾಕತಿವೇಸ
11229ಸರ್ಕಾರಿ ಬಿ.ಎಡ್.ಕಾಲೇಜು (ಮಧ್ಯದ ಭಾಗ) ಕಾಕತಿವೇಸ
11230ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-1 (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ-1) ಕಾಕತಿವೇಸ
11231ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಾರ್ಯಲಯ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ರಿಸಲ್ದಾರ ಗಲ್ಲಿ
11232ಸರ್ಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ-20 (ಬಲ ಭಾಗ ಕೋಣೆನಂ-1) ಗವಳಿ ಗಲ್ಲಿ (ಬಂಕ್ರಿಮಂಡಿ)
11233ಸರ್ಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ-29 (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ-2) ಗವಳಿ ಗಲ್ಲಿ (ಬಂಕ್ರಿಮಂಡಿ)
11234ಸರ್ಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ-22 (ಎಡ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ-2) ಗವಳಿ ಗಲ್ಲಿ (ಬಂಕ್ರಿಮಂಡಿ)
11235ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-2(ಎಡ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ-5) ಗಣಪತ ಗಲ್ಲಿ
11236ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-2(ಎಡ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ-3) ಗಣಪತ ಗಲ್ಲಿ
11237ಹಿಂದಿ ಪ್ರಾಚಾರ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಹಿಂದಿ ಭವನ ಬೆಳಗಾವಿ ಖಡೆ ಬಜಾರ
11238ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-2(ಬಲ ಭಾಗ ಕೋಣೆನಂ-8) ಗಣಪತ ಗಲ್ಲಿ
11239ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-9 (ಬಲ ಭಾಗ) ಕೇಳಕರ ಭಾಗ
11240ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.9 (ಎಡ ಭಾಗ), ಕೆಳಕರ ಬಾಗ
11241ಫಾಯರ್ ಬ್ರೀಗೇಡ ಸ್ಟೇಶನ್ (ಕಾರ್ಫೋರೇಶನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ) ರವಿವಾರ ಪೇಠ
11242ಸರ್ಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ-28(ಕೊಣೆ ನಂ-1) ಕೋನವಾಳ ಗಲ್ಲಿ
11243ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-6 (ಕೋಣೆ ನಂ-2) ಕೋನವಾಳ ಗಲ್ಲಿ
11244ಸರ್ಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ-1 (ಹಿಂದಿನ ಬದಿ ) ಕಂಬಳಿ ಕೂಟ ಹತ್ತಿರ ಮಾರುತಿ ಗಲ್ಲಿ
11245ಸರ್ಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ-1 (ಪ್ರವೇಶ ಭಾಗ ಎಡ ಭಾಗ )ಕಂಬಳಿ ಕೂಟ ಹತ್ತಿರ ಮಾರುತಿ ಗಲ್ಲಿ
11246ಸರ್ಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ-1 (ಪ್ರವೇಶ ಭಾಗ ಬಲ ಭಾಗ )ಕಂಬಳಿ ಕೂಟ ಹತ್ತಿರ ಮಾರುತಿ ಗಲ್ಲಿ
11247ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-6 (ಕೊಣೆ ನಂ-4) ಕೋನವಾಳ ಗಲ್ಲಿ
11248ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅತಿಥಿ ಗೃಹ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಕೋನವಾಳ ಗಲ್ಲಿ
11249ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅತಿಥಿಗೃಹ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ) ಕೋನವಾಳ ಗಲ್ಲಿ
 
Hosted By   Copyright (c) 2019, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.