2020 ರ ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Draft rolls of 2020 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NOPolling Station Name(Kannada)Polling Station Name(English)
131ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಅತ್ತಿವಾಡ
132ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಅತ್ತಿವಾಡ
133ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಬೆಕ್ಕಿನಕೇರಿ
134ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಬೆಕ್ಕಿನಕೇರಿ
135ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಬೆಕ್ಕಿನಕೇರಿ
136ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಬಸುರ್ತೆ
137ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಕೊನೇವಾಡಿ
138ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಗೊಜಗಾ
139ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಗೊಜಗಾ
1310ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಅಂಬೇವಾಡಿ
1311ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 12 ಅಂಬೇವಾಡಿ
1312ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ರೂಮ ನಂ 13 ಅಂಬೇವಾಡಿ
1313ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗದ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ ಅಂಬೇವಾಡಿ
1314ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 7, ಎಡಭಾಗ ಮಣ್ಣೂರ
1315ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 9, ಎಡಭಾಗ ಮಣ್ಣೂರ
1316ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 4, ಬಲಭಾಗ ಮಣ್ಣೂರ
1317ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 3, ಬಲಭಾಗ ಮಣ್ಣೂರ
1318ಶ್ರೀ.ಮಳೆಕರ್ಣಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಬಲಭಾಗ ಉಚಗಾಂವ
1319ಶ್ರೀ.ಮಳೆಕರ್ಣಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಎಡಭಾಗ ಉಚಗಾಂವ
1320ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉಚಗಾಂವ
1321ಅಂಗನವಾಡಿ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಉಚಗಾಂವ
1322ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಉಚಗಾಂವ
1323ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಉಚಗಾಂವ
1324ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಕಂಗ್ರಾಳಿ ಬಿ. ಕೆ
1325ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗದ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ ಕಂಗ್ರಾಳಿ ಬಿ. ಕೆ
1326ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ರೋಮ್ ಕಂಗ್ರಾಳಿ ಬಿ. ಕೆ
1327ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಯರ ಕೋಣೆ ಕಂಗ್ರಾಳಿ ಬಿ. ಕೆ
1328ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.7, ಎಡಭಾಗ, ಕಂಗ್ರಾಳಿ ಬಿ. ಕೆ
1329ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.8, ಬಲಭಾಗ, ಕಂಗ್ರಾಳಿ ಬಿ. ಕೆ
1330ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ ಮುಂದಿನ ಕೋಣೆ ಕಂಗ್ರಾಳಿ ಬಿ. ಕೆ
1331ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ ಕಂಗ್ರಾಳಿ ಬಿ. ಕೆ
1332ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.9, ಬಲಭಾಗ, ಕಂಗ್ರಾಳಿ ಬಿ. ಕೆ
1333ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 11, ಕಂಗ್ರಾಳಿ ಬಿ. ಕೆ
1334ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 1, ಕಂಗ್ರಾಳಿ ಬಿ. ಕೆ
1335ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 4, ಕಂಗ್ರಾಳಿ ಬಿ. ಕೆ
1336ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 5, ಕಂಗ್ರಾಳಿ ಬಿ. ಕೆ
1337ಸರಕಾರಿ ಆದರ್ಶ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹಳೆಕಟ್ಟಡ ಬಲಭಾಗ ಕಂಗ್ರಾಳಿ ಕೆ. ಎಚ್
1338ಸರಕಾರಿ ಆದರ್ಶ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಬಾಜು ಕೋಣೆ ಕಂಗ್ರಾಳಿ ಕೆ. ಎಚ್
1339ಸರಕಾರಿ ಆದರ್ಶ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಬಾಜು ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ ಕಂಗ್ರಾಳಿ ಕೆ. ಎಚ್
1340ಸರಕಾರಿ ಆದರ್ಶ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಬಲಭಾಗ ಕಂಗ್ರಾಳಿ ಕೆ. ಎಚ್
1341ಸರಕಾರಿ ಆದರ್ಶ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಎಡಭಾಗ ಕಂಗ್ರಾಳಿ ಕೆ. ಎಚ್
1342ಸರಕಾರಿ ಆದರ್ಶ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ಕೋಣೆ ಕಂಗ್ರಾಳಿ ಕೆ. ಎಚ್
1343ಸರಕಾರಿ ಆದರ್ಶ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಎಡಭಾಗ ಕಂಗ್ರಾಳಿ ಕೆ. ಎಚ್
1344ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಕಂಗ್ರಾಳಿ ಕೆ. ಎಚ್
1345ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಮಧ್ಯಭಾಗ ಕಂಗ್ರಾಳಿ ಕೆ. ಎಚ್
1346ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಕಂಗ್ರಾಳಿ ಕೆ. ಎಚ್
1347ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ ಕಂಗ್ರಾಳಿ ಕೆ. ಎಚ್
1348ಮಾರ್ಕಂಡೆಯ ಹೈಸ್ಕೂಲ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ಪಕ್ಕದ ಕೊಠಡಿ ಕಂಗ್ರಾಳಿ ಕೆ. ಎಚ್
1349ಮಾರ್ಕಂಡೆಯ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕಂಗ್ರಾಳಿ ಕೆ. ಎಚ್
1350ಹಳೆ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹಿಂಡಲಗಾ
1351ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹಾಲ ಹಿಂಡಲಗಾ
1352ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಾಲ್ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ ಬಲಭಾಗ ಹಿಂಡಲಗಾ
1353ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ ಹಿಂಡಲಗಾ
1354ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ ಹಿಂಡಲಗಾ
1355ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಮಧ್ಯಭಾಗ ಕೋಣೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಗರ ಹಿಂಡಲಗಾ
1356ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹಿಂಡಲಗಾ
1357ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಕೋಣೆ ಹಿಂಡಲಗಾ
1358ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ, ಹಿಂಡಲಗಾ
1359ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ವಿಜಯನಗರ ಹಿಂಡಲಗಾ
1360ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗದ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ ವಿಜಯನಗರ ಹಿಂಡಲಗಾ
1361ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ವಿಜಯನಗರ ಹಿಂಡಲಗಾ
1362ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗದ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ ವಿಜಯನಗರ ಹಿಂಡಲಗಾ
1363ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಿಜಯನಗರ ಹಿಂಡಲಗಾ
1364ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ವಿಜಯನಗರ ಹಿಂಡಲಗಾ
1365ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ವಿಜಯನಗರ ಹಿಂಡಲಗಾ
1366ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಗರ ಹಿಂಡಲಗಾ
1367ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಗರ ಹಿಂಡಲಗಾ
1368ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗದ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ ಹಿಂಡಲಗಾ
1369ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗದ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ ಹಿಂಡಲಗಾ
1370ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಸುಳಗಾ (ಉ)
1371ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗದ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ ಸುಳಗೆ(ಉ)
1372ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗದ ಪಕ್ಕದ ಮುಂದಿನ ಕೋಣೆ ಸುಳಗೆ(ಉ)
1373ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಬಲಭಾಗ ಸುಳಗಾ (ಉ)
1374ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಎಡಭಾಗ ಸುಳಗಾ (ಉ)
1375ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ತುರಮುರಿ
1376ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ತುರಮುರಿ
1377ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಪಕ್ಕದ ಕೊಠಡಿ ತುರಮುರಿ
1378ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ.2 ಬಾಚಿ
1379ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 1, ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ
1380ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ
1381ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ
1382ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಜ್ಯೋತಿನಗರ ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ
1383ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಜ್ಯೋತಿನಗರ ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ
1384ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಜ್ಯೋತಿನಗರ ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ
1385ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಗಣೇಶಪೂರ ಹಿಂಡಲಗಾ
1386ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ ಗಣೇಶಪೂರ ಹಿಂಡಲಗಾ
1387ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಗಣೇಶಪೂರ ಹಿಂಡಲಗಾ
1388ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗದ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ ಗಣೇಶಪೂರ ಹಿಂಡಲಗಾ
1389ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಕಲ್ಲೆಹೋಳ
1390ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಕಲ್ಲೆಹೋಳ
1391ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಕುದ್ರೇಮನಿ
1392ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಕುದ್ರೇಮನಿ
1393ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಕುದ್ರೇಮನಿ
1394ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಸಾವಗಾಂವ
1395ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಸಾವಗಾಂವ
1396ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಬೊಕನೂರ
1397ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಬೆಳಗುಂದಿ
1398ಸರಕಾರಿ ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷೀಣ ಭಾಗ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ ಬೆಳಗುಂದಿ
1399ಸರಕಾರಿ ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಬೆಳಗುಂದಿ
13100ಸರಕಾರಿ ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷೀಣ ಭಾಗ ಬೆಳಗುಂದಿ
13101ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಸೊನೋಲಿ
13102ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಸೊನೋಲಿ
13103ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಯಳೇಬೈಲ
13104ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ರಾಕಸಕೊಪ್ಪ
13105ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಧಾಮನೆ ಎಸ್. ಬೈಲೂರ
13106ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಹಂಗರಗಾ
13107ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಹಂಗರಗಾ
13108ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಮಂಡೋಳಿ
13109ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಬಲಭಾಗ ಕೋಣೆ ಮಂಡೋಳಿ
13110ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಎಡಭಾಗ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ ಮಂಡೋಳಿ
13111ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಬೀಜಗರ್ಣಿ
13112ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಬೀಜಗರ್ಣಿ
13113ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಮರಾಠಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕವಳೇವಾಡಿ
13114ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಬೆಳವಟ್ಟಿ
13115ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಬೆಳವಟ್ಟಿ
13116ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಬಾಕನೂರ
13117ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಬಡಸ ಇನಾಮ
13118ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಕರ್ಲೆ
13119ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ನಾವಗೆ
13120ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಬಾಮನವಾಡಿ
13121ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಜಾನೇವಾಡಿ
13122ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕುಟ್ಟಲವಾಡಿ
13123ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಭಾದರವಾಡಿ
13124ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಕಿಣಯೇ
13125ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಕಿಣಯೇ
13126ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ರಣಕುಂಡೆ
13127ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಸಂತಿಬಸ್ತವಾಡ
13128ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ ಸಂತಿಬಸ್ತವಾಡ
13129ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ ಸಂತಿಬಸ್ತವಾಡ
13130ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ ಸಂತಿಬಸ್ತವಾಡ
13131ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ ಸಂತಿಬಸ್ತವಾಡ
13132ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಂಗಧೋಳಿ- ಗುತ್ತಿ (ಆರ್‌.ಸಿ)
13133ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ವಾಘವಾಡೇ
13134ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗದ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ ವಾಘವಾಡೇ
13135ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗದ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ ವಾಘವಾಡೇ
13136ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗದ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ ವಾಘವಾಡೇ
13137ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ನಗರ ಎಡಭಾಗ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ
13138ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ನಗರ ಎಡಭಾಗದ ಮುಂದಿನ ಕೋಣೆ
13139ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಸುಳಗೆ (ಯಳ್ಳೂರ)
13140ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಪಕ್ಕದ ಕೊಠಡಿ ಸುಳಗೆ (ಯಳ್ಳೂರ)
13141ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಬಲಭಾಗ ದೇಸೂರ
13142ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಎಡಭಾಗ ದೇಸೂರ
13143ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಎಡಭಾಗ ದೇಸೂರ
13144ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಬಲಭಾಗ ದೇಸೂರ
13145ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ರಾಜಹಂಸಗಡ
13146ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ರಾಜಹಂಸಗಡ
13147ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂದಿಹಳ್ಳಿ
13148ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ನಂದಿಹಳ್ಳಿ
13149ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ನಂದಿಹಳ್ಳಿ
13150ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ನಾಗೇನಹಟ್ಟಿ
13151ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ತುಮ್ಮರಗುದ್ದಿ
13152ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ತುಮ್ಮರಗುದ್ದಿ
13153ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಕರಿಕಟ್ಟಿ
13154ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ ಖನಗಾಂವ ಕೆ. ಎಚ್
13155ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ ಖನಗಾಂವ ಕೆ. ಎಚ್
13156ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಖನಗಾಂವ ಬಿ. ಕೆ
13157ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ ಖನಗಾಂವ ಬಿ. ಕೆ
13158ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಚಂದೂರ
13159ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಬಲಭಾಗ ಸುಳೇಭಾವಿ
13160ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಎಡಭಾಗ ಸುಳೇಭಾವಿ
13161ಸರಕಾರಿ ಶಾಸಕರ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ ಸುಳೇಭಾವಿ
13162ಸರಕಾರಿ ಶಾಸಕರ ಶಾಲೆ ಮಧ್ಯಭಾಗ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ ಸುಳೇಭಾವಿ
13163ಸರಕಾರಿ ಶಾಸಕರ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಸುಳೇಭಾವಿ
13164ಸರಕಾರಿ ಶಾಸಕರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗದ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ ಸುಳೇಭಾವಿ
13165ಸರಕಾರಿ ಶಾಸಕರ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಸುಳೇಭಾವಿ
13166ಸರಕಾರಿ ಶಾಸಕರ ಹೊಸ ಶಾಲೆ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ ಸುಳೇಭಾವಿ
13167ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಯದ್ದಲಭಾವಿಹಟ್ಟಿ
13168ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಕರಡಿಗುದ್ದಿ
13169ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಕರಡಿಗುದ್ದಿ
13170ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ ಕರಡಿಗುದ್ದಿ
13171ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಚೇರಿ ಮಾರೀಹಾಳ
13172ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಮಾರೀಹಾಳ
13173ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಮಧ್ಯಭಾಗ ಮಾರೀಹಾಳ
13174ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಮಧ್ಯಭಾಗ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ ಮಾರೀಹಾಳ
13175ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಮಾರೀಹಾಳ
13176ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ ಮಾರೀಹಾಳ
13177ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಹಳೆಕಟ್ಟಡ ಮೋದಗಾ
13178ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಮೋದಗಾ
13179ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಮೋದಗಾ
13180ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ ಮೋದಗಾ
13181ಹಳೆ ಚಾವಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಬಾಳೇಕುಂದ್ರಿ ಬಿ. ಕೆ
13182ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಉತ್ತರಭಾಗದ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ ಬಾಳೇಕುಂದ್ರಿ ಬಿ. ಕೆ
13183ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರಭಾಗದ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ ಬಾಳೇಕುಂದ್ರಿ ಬಿ. ಕೆ
13184ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಬಾಳೇಕುಂದ್ರಿ ಬಿ. ಕೆ
13185ಕಾಟನ ಮಿಲ್ಲ ಬಾಳೇಕುಂದ್ರಿ ಬಿ. ಕೆ
13186ಕಾಟನ ಮಿಲ್ಲ ಎಡಭಾಗ ಬಾಳೇಕುಂದ್ರಿ ಬಿ. ಕೆ
13187ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಮರಾಠಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಬಾಳೇಕುಂದ್ರಿ ಕೆ. ಎಚ್
13188ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಮಧ್ಯಭಾಗ ಬಾಳೇಕುಂದ್ರಿ ಕೆ. ಎಚ್
13189ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಬಾಳೇಕುಂದ್ರಿ ಕೆ. ಎಚ್
13190ಜನತಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಬಾಳೇಕುಂದ್ರಿ ಕೆ. ಎಚ್
13191ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಬಾಳೇಕುಂದ್ರಿ ಕೆ. ಎಚ್
13192ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಬಲಭಾಗ ಸಾಂಬ್ರಾ
13193ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಮಧ್ಯಭಾಗ, ಸಾಂಬ್ರಾ
13194ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಮಧ್ಯಭಾಗ ಪಕ್ಕದ ಎಡಭಾಗ ಸಾಂಬ್ರಾ
13195ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ, ಮಧ್ಯಭಾಗ ಪಕ್ಕದ ಎಡಭಾಗ ಸಾಂಬ್ರಾ
13196ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಎಡಭಾಗ, ಸಾಂಬ್ರಾ
13197ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಮಧ್ಯಭಾಗದ ಬಲಭಾಗ ಕೊಣೆ, ಸಾಂಬ್ರಾ
13198ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕೊಠಡಿ ಎಡ ಭಾಗ ಸಾಂಬ್ರಾ
13199ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕೊಠಡಿ ಬಲಭಾಗ ಸಾಂಬ್ರಾ
13200ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಚೇರಿ ಮುತಗಾ
13201ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಮುತಗಾ
13202ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಮುತಗಾ
13203ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ ಮುತಗಾ
13204ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಮುತಗಾ
13205ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಬಲಭಾಗ ಮುತಗಾ
13206ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಗೋಕುಲ ನಗರ ಬಲಭಾಗ ಮುತಗಾ
13207ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಗೋಕುಲ ನಗರ ಎಡಭಾಗ ಮುತಗಾ
13208ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಮುತಗಾ
13209ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಕಟ್ಟಡ ನೀಲಜಿ
13210ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ನೀಲಜಿ
13211ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ನೀಲಜಿ
13212ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಹಳೇ ಕಟ್ಬಡ ಬಲಭಾಗ ನೀಲಜಿ
13213ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ ಹೊನ್ನಿಹಾಳ
13214ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಹೊನ್ನಿಹಾಳ
13215ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಹೊನ್ನಿಹಾಳ
13216ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ ಮಾವಿನಕಟ್ಟಿ
13217ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ ಮಾವಿನಕಟ್ಟಿ
13218ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಬಸರಿಕಟ್ಟಿ
13219ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಬಸರಿಕಟ್ಟಿ
13220ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗದ ಕೋಣೆ ಶಿಂಧೋಳಿ
13221ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗದ ಕೋಣೆ ಶಿಂಧೋಳಿ
13222ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ಶಿಂಧೋಳಿ
13223ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗದ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ ಶಿಂಧೋಳಿ
13224ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಮಾಸ್ತಮರ್ಡಿ
13225ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಮಾಸ್ತಮರ್ಡಿ
13226ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಶಗಣಮಟ್ಟಿ
13227ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ ಚಂದನಹೊಸೂರ
13228ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ ಚಂದನಹೊಸೂರ
13229ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ತಾರೀಹಾಳ
13230ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ ತಾರೀಹಾಳ
13231ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ತಾರೀಹಾಳ
13232ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ ತಾರೀಹಾಳ
13233ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಚೇರಿ ಹಲಗಾ
13234ಮಾದರಿ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಹಲಗಾ
13235ಮಾದರಿ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಹಲಗಾ
13236ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಹಲಗಾ
13237ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಹಲಗಾ
13238ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಮಧ್ಯಭಾಗ ಹಲಗಾ
13239ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಆರ.ಸಿ.ಸಿ. ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಎಡಭಾಗ ಬಸ್ತವಾಡ
13240ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಆರ.ಸಿ.ಸಿ. ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಬಸ್ತವಾಡ
13241ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಆರ.ಸಿ.ಸಿ. ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಬಸ್ತವಾಡ
13242ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆರ.ಸಿ.ಸಿ. ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ಕೋಣೆ ಬಸ್ತವಾಡ
13243ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಬಸ್ತವಾಡ
13244ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಬಸ್ತವಾಡ
13245ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ.ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೊಂಡಸಕೊಪ್ಪ
13246ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ, ಕೊಂಡಸಕೊಪ್ಪ.
13247ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಕಮಕಾರಟ್ಟಿ
13248ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಸ್ಸಾಪೂರ
13249ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಅರಳಿಕಟ್ಟಿ
13250ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಅರಳಿಕಟ್ಟಿ
13251ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಹುಲಿಕಟ್ಟಿ
13252ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಹಿರೇಬಾಗೇವಾಡಿ
13253ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ ಹಿರೇಬಾಗೇವಾಡಿ
13254ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ 7ನೇ ತರಗತಿ ಹಿರೇಬಾಗೇವಾಡಿ
13255ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ 7ನೇ ತರಗತಿ ಎಡಭಾಗ ಹಿರೇಬಾಗೇವಾಡಿ
13256ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ರೂಮ ನಂ 7 ಹಿರೇಬಾಗೇವಾಡಿ
13257ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ರೂಮ ನಂ:9 ಹಿರೇಬಾಗೇವಾಡಿ
13258ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಹಿರೇಬಾಗೇವಾಡಿ
13259ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹಿರೇಬಾಗೇವಾಡಿ
13260ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹಿರೇಬಾಗೇವಾಡಿ
13261ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಆರ್‌.ಸಿ‌.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಹಿರೇಬಾಗೇವಾಡಿ
13262ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಆರ್‌ಸಿ‌ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಎಡಭಾಗದ ಕೋಣೆ ಹಿರೇಬಾಗೇವಾಡಿ
13263ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಗಾಂದಿನಗರ ಹಿರೇಬಾಗೇವಾಡಿ
13264ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗದ ಕೋಣೆ ಗಾಂಧಿನಗರ ಹಿರೇಬಾಗೇವಾಡಿ
13265ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಮಧ್ಯಭಾಗ ಹಿರೇಬಾಗೇವಾಡಿ
13266ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಕೆ. ಕೆ. ಕೊಪ್ಪ
13267ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಮಧ್ಯದ ಭಾಗ ಕೆ. ಕೆ. ಕೊಪ್ಪ
13268ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ ಕೆ. ಕೆ. ಕೊಪ್ಪ
13269ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಕಂಪೌಂಡ ಹೊರಗಡೆ ಕೋಣೆ ಕೆ. ಕೆ. ಕೊಪ್ಪ
13270ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ನಾಗೇರಹಾಳ ಕೆ. ಕೆ. ಕೊಪ್ಪ
13271ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಸು-ಹಾಲಗಿಮರ್ಡಿ
13272ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಸು-ಹಾಲಗಿಮರ್ಡಿ
13273ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಮುತ್ನಾಳ
13274ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಮುತ್ನಾಳ
13275ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವೀರಪ್ಪನಕೊಪ್ಪ
13276ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಭೇಂಡಿಗೇರಿ
13277ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಭೇಂಡಿಗೇರಿ
13278ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ ಭೇಂಡಿಗೇರಿ
13279ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗದ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ ಭೇಂಡಿಗೇರಿ
13280ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಬಡಾಲ ಅಂಕಲಗಿ
13281ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ ಬಡಾಲ ಅಂಕಲಗಿ
13282ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಬಡಾಲ ಅಂಕಲಗಿ
13283ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಬಡಾಲ ಅಂಕಲಗಿ
13284ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹುಲಿಕವಿ
13285ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಗಜಪತಿ
13286ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಗಜಪತಿ
13287ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಬಡಸ ಕೆ. ಎಚ್
13288ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಮುಂದಿನ ಕೋಣೆ ಬಡಸ ಕೆ. ಎಚ್
13289ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಬಡಸ ಕೆ. ಎಚ್
13290ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ ಬಡಸ ಕೆ. ಎಚ್
13291ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಕುಕಡೋಳಿ
13292ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಕುಕಡೋಳಿ
 
Hosted By   Copyright (c) 2019, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.